17. december 2009

100 grunde til hvorfor klimaændringer ikke er menneskeskabte

Hans Erling Jensen fra Eticha har oversat European Foundations “100 reasons why global warming is natural”, og det er artige sager, på en dag hvor DSB har massive forsinkelser på grund af sneen, og samtidig pointerer, at togtrafik modvirker klimaforandringer.

100 grunde til hvorfor klimaændringer ikke er menneskeskabte
001. Der findes “ingen virkelige beviser på”, at den nuværende opvarmning skyldes forøgelse af gasser fra menneskelig aktivitet.

002. Menneskeskabt udledning af kuldioxid gennem historien udgør mindre end 0,00022 procent af den totale naturlige kuldioxid som er afgivet fra jordens overflade gennem jordens historie.

003. Varmere perioder i jordens historie kom allerede 800 år før stigningen af CO2 indholdet i luften.

004. Efter Anden Verdenskrig fandtes der optegnelser, der viste store øgninger af CO2 niveauet, men de globale temperaturer faldt i fire årtier efter 1940.

005. Gennem jordens historie har jordens temperatur ofte været højere end nu, og CO2 niveauerne har ofte været højere – mere end ti gange højere end tilfældet er idag.

006. Signifikante ændringer i klimaet er forekommet gennem hele geologiens tid.

007. De 0,7 grader Celcius i den gennemsnitlige globale temperatur over de seneste hundrede år er fuldstændigt i overensstemmelse med veletablerede, længerevarende, naturlige klimatendenser.

008. Teorien fra IPCC er drevet af blot 60 videnskabsmænd og deres rygklappende kolleger og er ikke bifaldt af de 4.000 videnskabsmænd, der alt for ofte citeres.

009. Lækkede e-mails fra en lang række britiske klimavidenskabsmænd – en skandale kendt som “ClimateGate” – antyder, at der er blevet manipuleret groft for at overdrive niveauerne i den globale opvarmning.

010. En stor mængde videnskabelige analyser tyder på, at solen gennem de seneste hundrede år er årsag til de fleste klimaændringer.

(Århus H, tidligere i dag)

011. Politikere og aktivister hævder, at stigninger i havniveauet er den direkte årsag af global opvarmning, men havniveauet er steget støt siden istiden for 10.000 år siden.

012. Phillip Scott, emeritus professor i biogeografi ved School of Oriental and African Studies i London, siger at klimaændringer er for komplicerede til at være forårsaget af blot én faktor, det værende sig CO2 eller skyer.

013. Peter Lilley, parlamentsmedlem, sagde i sidste måned, at “færre folk i Storbritannien end noget andet land tror på vigtigheden af global opvarmning. Det til trods for det faktum, at vor regering og vor politiske klasse overvejende er mere dedikeret til den end deres ligesindede i noget andet land i verden”.

014. I forfølgelsen af den globale opvarmnings retorik, vil vindmølleparker gøre meget lidt, eller ingenting, for at reducere CO2 udledninger.

015. Professor Plimer, professor i geologi og jord videnskab ved University of Adelaide, erklærede, at idéen om at tage fat i en enkelt gas i atmosfæren, anklage den, og finde den skyldig i det totale ansvar for klima ændringer, er en “absurditet”.

016. En astrofysiker og geofysiker ved Harvard University, Willie Soon, sagde, at han er “forlegen og forundret” over den overfladiske videnskab i rapporter, der støtter antagelsen af, at jorden står overfor en klimakrise forårsaget af (menneskeskabt) global opvarmning.

017. Videnskaben om hvad der afgør jordens temperatur er langt fra sikker eller forstået.

018. Til trods for bekymringer over CO2 niveauer er CO2 en mindre drivhusgas, ulig vanddamp der er blevet bundet til visse klimabekymringer, men som ingen foregøgler os at vi kan forebygge eller styre.

019. En petition fra en række videnskabsmænd, der prøvede at fortælle verden at det politiske og medie portrætteringen af global opvarmninger er falsk, blev præsenteret allerede i 1992 i den såkaldte Heidelbergappel. I dag har mere end 4.000 underskrivere, inklusive 72 Nobel pris vindere fra 106 lande signeret dette promemoria.

020. Det hævdes, at den gennemsnitlige globale temperatur i det 20 århundrede forøgedes med faretruende hast, men den seneste række af gennemsnitlig global temperaturopvarmning har været mellem 1 og 2 grader Celcius per århundrede – altså indenfor naturlige rammer.

021. Professor Zbigniew Jaworowski, formand for Scientific Council of the Central Laboratory for Radiological Protection i Warszawa, Polen, siger, at jordens temperatur har mere med skydække og vanddamp at gøre end med CO2 koncentrationer i atmosfæren.

022. Der findes stærke beviser fra solare studier, der antyder, at jordens nuværende temperatur opgang over de næste årtier vil blive fulgt af klimatisk køling. (Det ser i 2008 ud som om denne temperaturnedgang allerede er indtruffet).

023. Det er en myte, at gletsjertilbagetrækning er bevis på global opvarmning, da gletsjere har trukket sig tilbage og flyttet sig frem gennem mange århundreder.

024. Det er usandt, at jordens poler opvarmes, da dette er naturlig variation, og mens den vestlige del af det arktiske kan være noget opvarmet, så ser vi samtidig, at den østlige del af det arktiske og Grønland bliver koldere.

025. IPCC hævder at klimadrevne “forandringer i jordens biodiversitet er signifikante og helt essentielle”, men disse påstande støttes ikke af nogen videnskabelige undersøgelser.

026. IPCC´s snak om klimaændringer som trussel mod verdens arter giver igen mening, da masser af vilde arter er mere end en million år gamle, hvilket betyder, at de har været gennem hundredvis af klimacykler.

027. Undersøgelser går imod påstandene om, at CO2-induceret global opvarmning vil forårsage en katastrofal ødelæggelse af Grønland og det arktiske isdække.

028. Til trods for bekymringer over CO2 niveauer, så er stigende niveauer vort bedste håb om at skabe større afgrødehøster til en konstant øgende befolkning.

029. Den største klimaændring der nogensinde har fundet sted på jorden, fandt sted for omkring 700 millioner år siden.

030. Den lette forøgelse af temperatur observeret siden år 1900 er helt på linje med veletablerede, langsigtede naturlige klimacykler.

031. Til trods for aktivisters bekymring over CO2 niveauer, kan forøgede niveauer af CO2, af nogen benævnt “drivhus gasser”, faktisk bidrage til højere iltniveauer og dermed global afkøling, ikke opvarmning.

032. Præcise observationer fra satellitter, balloner og bjergtoppe lavet over de seneste tre årtier, har ikke vist nogen signifikante ændringer i den langsigtede forøgelse af globale temperaturer.

033. Dagens CO2 koncentration på omkring 385 milliontedele er meget lav sammenlignet med resten af jordens historie. Vi lever faktisk i en atmosfære med underskud af kuldioxid.

034. Det er en myte, at CO2 er den mest almindelige drivhusgas, da drivhusgasser udgør omkring 3% af atmosfære mængden, og CO2 udgør omkring 0,037% af atmosfæren.

035. Det er en myte, at computermodeller verificerer, at CO2 forøgelse vil forårsage signifikant global opvarmning, da computermodeller kan laves til at “verificere” hvad som helst. (SISO effekten – Shit in – shit out)

036. Der findes ingen statistiske eller videnskabelige beviser overhovedet på, at global opvarmning vil forårsage flere storme og andre vejrekstremer.

037. En erklæring slettet af F.N. rapporten i 1996 erklærer, at “ingen af de ovenover citerede undersøgelser har vist klare beviser på, at vi kan knytte nogen af de observerede klimaændringer til en forøgelse i drivhusgasniveauet.

038. Verden “opvarmedes” med 0,07 +/- 0,07 grader Celsius fra 1999 til 2008. Ikke de 0,20 grader Celsius forventet af IPCC.

039. IPCC siger, at “det er sandsynligt, at tropiske cykloner (tyfoner og orkaner) vil blive mere intense i fremtiden”, men der har ikke været nogen forøgelse i intensiteten eller i frekvensen af tropisk globale cykloner.

040. Forøgede CO2 niveauer i atmosfæren kan (bortset fra ikke nogen virkning at have) vise sig i visse tilfælde, at have en positiv virkning på mange organismer.

041. Forskere der undersøger klimaændringernes virkning på tidligere civilisationer fandt, at varme perioder er gavnlige for menneskeheden og kolde perioder skadelige.

042. ”The Met Office” anslår, at vi er i det varmeste årti i historien (hvor der er ført optegnelser om temperaturen), men det er præcis, hvad man burde forvente af et cyklisk klima.

043. Forøgede CO2 niveauer forøger planters vækst, og gør planterne mere resistente mod tørke og pesticider.
044. Den historiske forøgelse i luftens CO2-indhold har skabt mere føde til mennesker og dyr ved gennem de seneste 150 år at forøge høstudbyttet.

045. Forøgelsen af luftens CO2 indhold har sandsynligvis siden begyndelsen af den industrielle revolution hjulpet med at forlænge menneskets levetid.

046. IPCC påstår, at “klimaforandringer i disse dage skaber flere sygdomme på kloden og bidrager til at mennesker dør tidligere”, men virkeligheden viser, at højere temperaturer og forøgede CO2 niveauer rent faktisk har øget befolkningstætheden og menneskets livstid på globalt niveau.

047. I maj 2004 offentliggjorde Det Russiske Akademi for Videnskaber en rapport, der konkluderede, at Kyotoprotokollen intet videnskabeligt grundlag havde overhovedet.

048. “ClimateGate” skandalen pegede på, at der foregår en kostbar offentlig kampagne af misinformation og tilsvining af videnskabsmænd, der modsætter sig den politisk korrekte opfattelse af, at det er CO2-udledninger, der skaber alvorlige klimaændringer.

049. Lederen af Storbritannien´s ”Klimaforandrings Vagthund” har forudsagt, at den enkelte husholdning kan tvinges til at bruge op til 150.000 kroner på en fuld energiopdatering, hvis regeringen skal klare sine ambitiøse mål på kuldioxidområdet.

050. Vind kraft er sandsynligvis ikke svaret på vort energibehov. Vindkraft industrien argumenterer med, at der “ingen direkte subsidier” findes, men det stemmer ikke i UK. Der er faktisk støtte på så meget som 600 kroner per mega watt, der falder direkte på forbrugere af elektricitet. Den betalingsbyrde (for skatteyderne) vil naturligvis stige i takt med forsøget på at nå vindkraftmålene konkluderer den seneste OFGEM rapport.

051. Vind mølle parker er ikke en effektiv måde at producere energi på. The British Wind Energy Association accepterer at der kræves en 75 procent energiopbakning i segmentet.

052. Globale temperaturer er i den nedre ende af IPCC forudsigelser, ikke “i toppen af IPCC estimater”.

053. Klima ”alarmister” har rejst bekymring over forsuring af oceanerne, men Tom Segalstad fra Oslo Universitet i Norge, og andre, har bemærket, at sammensætningen af hav vand – inklusive CO”, kalcium og vand – kan agere som en buffer i afsyringen af havene.

054. F.N.´s IPCC computermodeller om menneskeforårsaget global opvarmning forudser fremkomsten af et “varm plet” i den øvre troposfære over troperne. Tidligere forsker i det australske Department of Climate Change, David Evans, sagde, at der ingen beviser findes på at en sådan plet eksisterer.

055. Argumentet om klimaændringer som resultatet af global opvarmning forårsaget af menneskelig aktivitet, er et argument fra folk der tror, at jorden er flad.

056. Måden hvorpå præsident Obama snigløb Kongressen for at nedskære udledninger, viser hvor udemokratisk og irrationel hele den internationale beslutningsproces er blevet med hensyn til CO2-udledningsmålsætningen.

057. William Kininmonth, en tidligere leder af National Climate Centre og konsulent for World Meteorological Organisation skriver, at “den sandsynlige forhøjelse af den globale temperatur i forbindelse med en fordobling af CO2, er mindre end 1 grad Celsius. En sådan opvarmning er pænt indenfor variationen oplevet gennem de seneste 10.000 år, og signifikant i konteksten af glaciale cykler gennem den seneste million år, hvor jorden overvejende var kold og dækket af et omfattende isdække”.

058. Canada har vist, at verdensmålene for CO2, der blev sat i Kyoto var urealistiske og det gik ikke at leve op til kravene.

059. Op til topmødet i København sagde parlamentsmedlem Davis Davis om tidligere klimatopmøder, at i Rio de Janeiro i 1992 og i Kyoto i 1997 havde mange lovet større nedskæringer, men “intet skete”, men vi fortsætter vel på samme rute.

060. Storbritannien´s miljø politik har et langsigtet prismærke på omkring 550 milliarder kroner, inden man overhovedet tager hensyn til landets økonomiske vækst.

061. F.N.´s klimaændringspanel advarede om, at gletsjerne på Himalaya kunne krympe til en femtedel af det nuværende niveau omkring år 2035. J. Graham Cogley, en professor ved Ontaro Trent University, hævder at dette er helt forkert, mens han erklærende at F.N. forfatteren fik årstallene fra en tidligere rapport helt galt i halsen med så meget som 300 år!

062. Under den eksisterende Kyotoaftale har E.U. hævdet, at de har lykkedes at opfylde kravene,, mens de faktisk ifølge Lord Lawson forøgede udledningen med 13 procent. Yderligere har E.U. anvendt et teknisk kneb ved at købe “udledningsretter” fra lande som Kina, idet de har betalt milliarder af dollar for at destruere atmosfæriske forureninger, såsom CFC-23, der udelukkende blev produceret for at blive destrueret!

063. Det hævdes, at den gennemsnitlige globale temperatur var relativt uforandret i den præindustrielle tid og først begyndte at skyde i vejret ved indgangen til 1900 tallet, og ifølge Penn State University forsker Michael Mann vil temperaturen over de kommende 100 år øge med yderligere adskillige grader. Der findes ingen overbevisende empiriske beviser på, at fortidens klima var uforanderligt, ej heller at det 20. århundredes ændringer i den globale gennemsnitstemperatur var usædvanlig eller unaturlig.

064. Michael Mann fra Penn State University har faktisk vist, at Den Varme Middelalderperiode og Den Lille Istid faktisk eksisterede, hvilket kontrasterer hans tidligere arbejde, som producerede “hockey stav” grafen, der viste en konstant temperatur over de seneste tusind år eller der omkring, fulgt af en nylig dramatisk stigning.

065. Klodens nuværende syn på klimaændringer under hvilke de store industrialiserede lande er enedes om forvrøvlede mål for deres CO2 udledninger ved en given dato, er meget omkostelige.

066. “ClimateGate” afslørede, at det videnskabelige hold havde e-mailet til hinanden om at bruge et “trick” for at skjule “den synkende” temperatur, som man ser når man betragter jordens temperatur historisk.

067. Globale temperaturer er ikke i nogen signifikant statistisk grad steget over de seneste 15 år, og er faktisk over de seneste 9 år aftaget. “ClimateGate” skandalen afslørede et videnskabeligt hold, der udtrykte utilfredshed med det faktum, at global opvarmning var i modsætning til deres forudsigelser, og indrømmede at deres manglende evne til at forklare dette var “bøvlet”.

068. IPCC forudser, at en varmere planet vil lede til mere ekstremt vejr, inklusive tørke, oversvømmelser, storme, sne og brande. Men over det seneste århundrede, under hvilket IPCC hævder, at verden oplevede hurtigere opvarmning end i hele de foregående to årtusinder, oplevede verden ikke signifikant større tendenser i nogen af disse ekstreme vejr begivenheder.

069. For at finde en forklaring til den midlertidige pause i den gennemsnitlige temperaturstigning vi oplever i øjeblikket, har Meteorological Office i Hadley kørt en serie klimaforudsigelser på sine computere, og i mange af disse computerserier opdaget, at der fandtes flere 10 årsophold men ikke i de seneste 15 år – så derfor forventer de, at den globale opvarmning hurtigt genoptages!

070. Richard Lindzen, professor ved Atmospheric Sciences ved Massachusettes Institute of Technology, skrev: “Opfattelsen af et statisk uforanderligt klima er fremmed i jordens historie eller enhver anden planet med flydende overflade. Dette hysteri (over global opvarmning) repræsenterer simpelthen videnskabelig analfabetisme hos en stor del af offentligheden.

071. Til trods for 1997 Kyotoprotokollens status som flagskib i kampen mod klima forandringer, har den været en fiasko.

072. Den første fase i E.U.´s Emission Trading Scheme, der forløb fra 2005 til 2007, var et fejlslag. Et stort overskud af forureningstilladelser førte til kollaps af prisen på CO2-retter fra 33 Euro til kun 0,20 Euro per ton, hvilket betød, at der ikke fandtes motivation og at systemet derfor ikke reducerede nogen udledning overhovedet.

073. E.U. handelsplanen med administration af udledninger af CO2, er slået fuldstændigt fejl, og tillader faktisk europæiske forretninger af slippe ud af deres reduktioner af udledninger ved afsætning, hvilket betyder betaling for, at nedskæringer kan laves andetsteds.

074. Til dato har handel med CO2-retter intet gjort for at reducere udledninger.

075. I U.S.A. er handel med CO2-retter en tilgang designet til at styre udledninger af CO2, og vil påføre amerikanske borgere store omkostninger via CO2 skat på alle produkter og tjenester produceret i U.S.A. Gennemsnitsfamilien på fire personer kan forventes at skulle betale yderligere 5.000 kr om året i afgifter. Det forudses, at U.S.A. som resultat af handlen med CO2 vil miste mere end to millioner arbejdspladser.

076. Dr. Roy Spencer, en førende forsker ved University of Alabama i Huntsville har indikeret, at ud af de 21 klima modeller som IPCC følger, er forskellene i opvarmning, som præsenteres af modellerne, i de fleste tilfælde resultatet af forskellige styrker af positiv tilbagekastning af lys fra skyerne – og at øgede CO2-niveauer er en utilstrækkelig forklaring for den påståede globale opvarmning i de seneste 50 til 100 år.

077. Hvorfor anvender vore politikere deres begrænsede ressourcer i en global konkurrence om at løse et falskt og dårligt defineret problem som klimasagen, mens man ignorerer de virkelige problemer hele kloden står overfor, såsom fattigdom, hungersnød, sygdomme og terrorisme?

078. En gennemgående analyse af iskerne optegnelser fra de seneste 650.000 år viser, at globale temperaturændringer ikke er noget nyt, og derfor heller ikke er resultatet af hundrede års forøgelse af CO2-niveauen på kloden.

079. Eftersom den globale opvarmning mestendels er naturlig, så er der faktisk meget lidt vi kan gøre ved den. (Vi kan stadig ikke styre solen).

080. Et anseeligt antal af de 2.500 klimavidenskabsmænd på F.N.´s Intergovernmental Panel on Climate Change, der skabte en erklæring om videnskabelig enighed om klimaforandringer og menneskeskabt global opvarmning, viste sig at have alvorlige betænkeligheder.

081. Det britiske meteorologiske institut er i år blevet tvunget til at genundersøge 160 års temperatur data efter offentligt at have indrømmet, at offentlighedens tillid til videnskab om menneskeskabt global opvarmning er rystet over afsløringerne om disse data.

082. Politikere og aktivister anvender sig af al forhåndenværende retorik om klimaændringer, når de presser på for at promote nye energiressourcer såsom vind turbiner, el-biler og andet, men dybest set handler det om penge – under systemet af Renewable Obligations. Mange af disse penge betales af forbrugerne gennem deres afgiftsbetyngede elektricitetsregninger. Det er milliarder af kroner det drejer sig om.

083. “ClimateGate” skandalen afslørede, at et videnskabeligt hold havde fusket med deres egne data for at skjule selvmodsigelser og fejl.

084. “ClimateGate” skandalen afslørede, at et videnskabeligt hold havde ført en kampagne for at få fjernet en lærd redaktør af et magasin, alene af den grund at han ikke delte deres beredvillighed til at trække videnskaben gennem sølet for at opnå korte politiske mål.

085. Iskerne data viser tydeligt, at temperaturerne ændrede sig århundreder tidligere end koncentrationerne i atmosfærisk CO2 ændrede sig. Der synes derfor at være meget få beviser for at insistere på, at ændringer i CO2-niveauet er den eneste årsag – om i det hele taget – til fortidens temperaturer og klima ændringer.

086. Der findes ingen eksperimentalt verificerede processer, der forklarer hvordan CO2-koncentrationer kan falde i nogle få århundreder uden faldende temperaturer – faktisk er det ændringer i temperatur, der forårsager ændringer i CO2 koncentrationer, hvilket er konsistent med eksperimenter der viser, at CO2 er den atmosfæriske gas, der mest beredvilligt absorberer vand.

087. Regeringens Renewable Energy Strategy indeholder en massiv forøgelse i elektricitet genereret gennem vindkraft kostende omkring 40 milliarder om året over de næste tyve år. Udbyttet vil alt i alt kun være 4 til 5 milliarder (ikke årligt). Så omkostningerne vil overstige fordelene med mellem 11 og 17 gange.

088. Mens CO2 niveauer af forskellige årsager, menneskelige og andre, faktisk varierer, præcis som de har gjort igennem hele historien, er indholdet af CO2 siden begyndelsen af den industrielle revolution i atmosfæren forøget, og vækstraten har nu været konstant i de seneste 25 år.

089. Det er en myte, at CO2 er forurening, da nitrogen udgør 80% af vores atmosfære, og mennesker kan ikke leve i 100% nitrogen. CO2 er ikke mere forurening end nitrogen er, og CO2 er essentiel for livet.

090. Politikere og klimaaktivister hævder at havsniveauerne stiger, men når medlemmer af IPCC vælger at måle på et område i Hong Kong som synker. De brugte optegnelsen af målingen på 2,3 millimeter per år for at vise en stigning i havsniveauet.

091. De accepterede globale statistikker over gennemsnitstemperaturer som anvendes af Intergovernmental Panel on Climate Change viser, at der siden 1998 ikke er forekommet nogen jordbaseret opvarmning.

092. En faktor i ikke-drivhus indflydelser såsom ElNino begivenheder og store vulkanske udbrud, lavatmosfæriske satellit baserede temperaturmålinger viser minimal, hvis nogen, global opvarmning siden 1979, en periode over hvilken atmosfærisk CO2 er forøget med 55 milliontedele (17%9.

093. Den amerikanske præsident Obama lover per 2050 at skære CO2-udledningen ned til 1910 niveau, hvor der fandtes 92 millioner amerikanere. I 2050 vil der være 420 millioner amerikanere, så Obama´s løfte betyder, at udledningen per hoved nogenlunde vil være, hvad de var i 1875. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre.

094. E.U. har allerede lovet at skære udledningen ned med 20% frem mod 2020, sammenlignet med 1990 niveau, og er villig til at forøge målsætningen til 30%. Dette er dog uopnåeligt, og E.U. har allerede massivt fejlet med sin Emissions Trading Scheme, da E.U. udledningen faktisk steg 0,8% fra 2005 til 2006, og ser ud til at ligge pænt over Kyotomålet.

095. Australien har erklæret, at det per 2020 ønsker at skære C=2-udledningen ned til 25% under år 2000 niveau, men løftet var så upopulært, at landets senat har stemt mod CO2 handelsloven, og oppositionens partileder er nu blevet erstattet med en klimaændrings skeptiker.

096. Canada planlægger per 2020 at reducere udledninger med 20% sammenlignet med 2006 niveau, repræsenterende en reduktion på omkring 3% i forhold til 1990 niveau, men forsvarer samtidig sin Alberta tjære sand udledninger og sin rekord som verdens største udleder per hoved.

097. Indien planlægger per 2020 at reducere udledningsraten til produktion med 20% sammenlignet med 2005 niveau, men alle regeringsmedlemmer insisterer på, at eftersom Indien er nødt til at vokse for at udvikle sig og få bugt med fattigdommen, er de nødt til at udlede næsten ubegrænset, da økonomien jo styres af den mulighed.

098. Leipzig Deklarationen i 1996 blev underskrevet af 110 videnskabsmænd, der sagde: “Vi – sammen med mange af vore medborgere – er bekymrede over klimatraktatkonferencen planlagt i Kyoto, Japan, i december 1997” og “baseret på de beviser, der er til rådighed for os, kan vi ikke støtte det politisk inspirerede verdenssyn, der forudser klimakatastrofer og kalder på hurtige handlinger”.

099. En amerikansk petition fra Oregon erklærede: “Vi opfordrer U.S.A,´s regering til at afvise aftalen om global opvarmning skrevet i Kyoto, Japan, i december 1997, og ethvert andet lignende forslag. De foreslåede grænser på drivhusgasser vil skade miljøet, hindre fremskridt i videnskab og teknologi, og skade menneskehedens sundhed og velfærd. Der findes ingen overbevisende beviser på, at menneskelig udledning af CO2, methan eller andre gasser i overskuelig fremtid forårsager, eller vil forårsage, katastrofal opvarmning af jordens atmosfære og forstyrrelse af jordens klima”.

100. En rapport fra Nongovernmental International Panel on Climate Change konkluderer: “Vi finder ingen støtte for påstanden fra IPCC, at klimaobservationer gennem det 20. århundrede er uovertrufne eller giver bevis på en menneskeskabt påvirkning af klimaet”.

Oploadet Kl. 18:56 af Kim Møller — Direkte link76 kommentarer
Arkiveret under:

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/10465/trackback

76 Comments »

 1. Men der er kun én grund til, at vi skal reducere forbruget af olie. Og den er menneskeskabt, selv om 1,5 milliarder kalder den guddommelig.

  Kommentar by Menig 442 — 17. december 2009 @ 20:36

 2. Vulkanen Mount Erebus på Antarktis har været i konstant udbrud siden 1972, større eller mindre, og har været det, mener man, i 1,3+ millioner år. De enorme mængder af kuldioxid og svoldioxid der udledes, hævder nogle er en medvirkende faktor til forøgelsen af CO2 indholdet i atmosfæren. Den er en af 160 aktive vulkaner i Pacific Ring of Fire.

  Hvad med at bruge nogle milliarder på at sætte propper i?

  Ja, forslaget er ligeså skørt, som noget af det man drøfter i København!

  Kommentar by synopsis-olsen — 17. december 2009 @ 20:53

 3. Pinatubo havde jo et udbrud i 1991, der helt klart påvirkede jordens klima meget mere end Philipinernes mange trehjulede to-taktere. Men det er som om, at isse hændelser ikke regnes. Men så er der jo heller ingen penge i den slags events!

  Nye religioner er jo absolut mere indkomstindbringende end naturkatastrofer!

  Kommentar by Hans Erling Jensen — 17. december 2009 @ 21:50

 4. Kim, du skal gemme denne liste et sikkert sted så du og dine børn kan tage den frem og læse den om en 30-40 års tid.

  Men jeg vil tro at hverken I eller vi andre behøver at vente så længe med at drage sammenligninger mellem de profetier som Al Gore et al. fremkommer med og de faktiske klimaforhold.

  Det ville forøvrigt være ganske interessant at høre fra de forskere der, snart gennem mange år, har foretaget iskerneboringer på Antarktisk og på Grønlands indlandsis .

  Kommentar by Vivi Andersen — 17. december 2009 @ 23:31

 5. 4. Jeg glemte at skrive at jeg mener at de 100. punkter der er opremset her hører under “faktiske klimaforhold”.

  I hvert fald tror jeg mange flere af de 100 punkter kommer de faktiske klimaforhold nærmere end det Al Gore et al. står for.

  Kommentar by Vivi Andersen — 17. december 2009 @ 23:41

 6. Tak Kim Møller, den er jo lige til at klippe ud og tage med hjem. Måske kan man lave en guirlande af alle punkterne og pynte op om juletræet, til når der kommer familiemedlemmer fra venstrefløjen…

  Sikke dejlig dag i iskulde. Frost klarer hjernen, luften og renser ud i bakterierne. Fandt endelig en demonstration i alt klimahykleriet, der var noget værd:

  Demonstration for et frit Iran. Axeltorv Kbh. Søde mennesker, smukke kvinder uden et eneste tørklæde, men bare huer og vanter. Fed rapmusik der svinede Ahmadinejad til. Gode taler. Dejligt at se nogle afslappede muslimer der elsker Danmark og elsker frihed.

  Linien er klar. Den mand skal væk, han er Hitler 2.0

  Og præstestyret med. Når de får bomben, bliver hele den Iranske befolkning gidsler. Som om de ikke har nok i mord, voldtægt, hængninger, steninger, slagtninger, ultrabank.

  Om klimaet er der vel kun at sige at selv vejret demonstrerer mod venstrefløjen, ved at gøre dem totalt til grin når de snakker om global opvarmning, når der er snestorm udenfor.., – som Melanie Klein i DR2, der salver nogle totalt gennemhullede parolske argumenter af, som om det var den skinbarlige sandhed. Vi er alt for høflige i Danmark. Hun burde være naglet til væggen med mod-fakta. Det handler jo meget om følelser hos venstrefløjen og vi vil jo så nødigt gøre dem kede af det… De store redder-kvinder… ak ak..

  Alt i alt, er klimamødet en kaffeklub af verdens mere eller mindre røvhuller og så en masse venstrefløjskunstnere der har malket alt og alle for at udstille deres løgneriske lort. Sikke de har tjent fedt, på den nye religion: KLIMA omnibus.

  Og som jeg forstod på det: Ingen i FN, snakker om Befolkningseksplosionen. Det anses for dårlig tone!. Selvom det er den absolut mest centrale problematik på verdensplan, i alle sammenhænge.

  Det fortæller sgu noget om FNs jubelidioti, hva?

  Kommentar by Ludwig Lecter — 18. december 2009 @ 00:07

 7. En af grundene til jeg aldrig bliver “fan” af uriasposten, men kun ser den som et friskt og alternativt indslag, er den rituelle global-opvarmning benægtelse, som er ligeså dogmatisk og irratinoel som venstrefløjens begejstring for indvandring.

  Ovenstående liste er anekdotisk og barnlig.

  Skal jeg se om jeg kan finde links til hundrede løsrevne postulater for at månelandingen er et falsum?

  Kommentar by Jeppe Larsen — 18. december 2009 @ 00:16

 8. @7 Ovenstående liste er anekdotisk og barnlig.

  Ja,måske – men den er trods alt harmløs, modsat det ufattelige massehysteri der foregår lige for tiden. Det er ikke klimaforandringerne vi skal frygte. Det er hvad klimahystaderne finder på af perfide idéer i klimaets hellige navn…

  “En af grundene til jeg aldrig bliver “fan” af uriasposten, men kun ser den som et friskt og alternativt indslag, er den rituelle global-opvarmning benægtelse, som er ligeså dogmatisk og irratinoel som venstrefløjens begejstring for indvandring.”

  “…. rituelle klimafornægtelse”…… Muligvis, men pt. synes jeg at det er klimasiden der står bag de fleste ritualer :

  – Den rituelle katastrofe- og dommedagsretorik der præger alle religioner.

  – Det rituelle sammenrend af voldspsykopter (også kaldet aktivister) der bruger enhver anledning til at anstifte vold, hærværk og ballade – i den gode sags tjeneste.

  – Den rituelle moralske arrogance som præger de fleste der har fundet “sandheden”.

  – Den rituelle forfølgelse og latterliggørelse af skeptikere og tvivlere.

  – Den rituelle udeladelse af politisk ukorrekte emner som eks. befolkningstilvæksten i u-landene og brugen af atomkraft.

  – Den rituelle “red-verden-fra-et-eller-andet” mentalitet, der i særlig grad findes på venstrefløjen. Der er altid nogen som mener sig sat i verden for at redde os alle sammen fra noget og som mener sig retfærdiggjort af en højere og universel moral.

  – Den rituelle bortforklaring af de frelstes eget bidrag til klimaforandringerne ved at foretage sig ting som de selv påstår er årsagen til forandringerne.

  Javist, der foregår en klimaforandring. Det er der vist ikke ret mange der betvivler, heller ikke flertallet af de videnskabelige tvivlere. Det er de bastante påstande om de menneskeskabte årsager og løsningerne på de problemer forandringerne medfører man er uenige om.

  Kommentar by Tolder — 18. december 2009 @ 01:11

 9. Selvfølgelig overbevisende argumenter for, at vi har med naturfænomener at gøre. Hvilket betyder, at alle klimatosserne spilder deres tid.

  Men det er egentligt fantastisk, at der i disse videnskabelige tider kan være en sådan forskel i troen på menneskeskabte årsager og så videnskabelige argumenter ( ikke beviser ) for, at den varmere jord ikke er menneskeskabt. Det burde ikke kunne ske.

  Men bortset fra det, så kan verdens mest fattige lande kun komme ud af deres fattigdom ved at producere sig ud af den, mens de rige lande på grund af profitten ikke realistisk kan skære ned på produktionen.

  De ovenstående “sandheder” løser så alle problemer. Der er intet at gøre, moder natur styres af kræfter uden for menneskets kontrol.

  Min vaklende konklussion er så alligevel, at jeg ikke tror på, at verdens stigende forbrug ikke har indflydelse på vejret – sol eller ej.

  Kommentar by dommedag — 18. december 2009 @ 02:19

 10. Jeg er så træt af at høre på kendisser og deres små gode gerninger, men hvis man virkelig vil gøre noget ved problemet, så stoppede fx det mange milliarder millioner bekostelige integrations cirkus og alle pengene blev brugt til tilskud til alle ejendomme som så blev gjort mere eller mindre selvforsynende med energi.
  Vi kan idag bygge huse der kan producere mere energi end der forbruges, derfor må det være muligt at renovere og gøre eksisterende ejendomme mere eller mindre energi rigtige.
  Men, det tales der overhoved ikke om, fordi så står de tilbagestående muslimske lande alene tilbage med deres stinkende klistrede ubrugelige olie, og bliver totalt tabere uden mad til deres eksplosions befolknings tilvækst, som heller ikke må omtales!

  Før de religiøse! dhimmi klima hystader ikke tager disse emner op, så kan de ikke betragtes som andet end selvpiskende idioter, der ikke tager klima problemerne seriøst.

  De tør ganske enkelt ikke “krænke” de co2 masse producerende islamiske telt-fødemaskiner, og iSLAM’s “voldtægt” af kvindernes fødegange og usympatiske undertrykkelse af kvinderne, der med fordummende affaldssække over hoved, bliver gjort til simple mekaniske fødemaskiner uden rettigheder.

  Ja,ja så udskifter vi en el-pære med en spare-pære, mens milliard millionerne ruller ud af vinduet, til den håbløse bekostelige miljø forurening iSLAM! så vi gode rigtige mennesker igen!

  Håbløst!

  Kommentar by li — 18. december 2009 @ 02:40

 11. […] af Junikredsen på 18 december, 2009 Uriasposten har offentliggjort en dansk oversættelse af European Foundations 100 reasons why global warming is natural. Et stærkt og nødvendigt […]

  Pingback by CO2-tyranni « Junikredsen — 18. december 2009 @ 04:59

 12. En kompleks problematik med virkelig mange faktorer. Med ideologiske, politiske, økonomiske, og hvad ved jeg af interesser inde i denne problematik.

  Et synspunkt kunne være:
  Til brug for be- eller afkræftelse af bekendtes udsagn om at veludførte ofringer kan påvirke klimaet, søges helst et par tusinde universer med jord, mennesker og hele dynen lig vort. I obsersverbar afstand og klart adskilt, i den form videnskabelige forsøg ofte sættes op…
  Dette kan sættes op som modeller på en computer, men virkeligheden er en anden. Hævder jeg. Med en vis støtte fra videnskaben.

  Skulle klimaet være styret af veludførte ofringer eller kunne påvirkes som følge af klart definerede handlinger og dermed forbundne konsekvenser som følge af menneskelig aktivitet – i hvilken form vi end betegner ofringer eller udførte handlinger – er det godt nok svært at vise i virkelighedens verden, at det eksakt er bestemte ofringer eller handlinger eller disses konsekvenser, der styrer klimaet, det var vist blot det, jeg ville skrive.

  “Do I feel lucky?” Well, do ya, punk?
  Som mr. Callahan sagde i “Dirty Harry”.

  Kommentar by Peter Buch — 18. december 2009 @ 06:18

 13. Udeladt som handlinger i ovennævnte er eksempelvis en samtidig affyring af alle kernevåben på jorden. Det tror jeg nok kunne påvirke klimaet fra detoneringen og år frem…

  Kommentar by Peter Buch — 18. december 2009 @ 06:38

 14. 100 gode argumenter for at klima-top-mødet kan bekræfte én i de værste anelser: Varm luft er hvad det møde handler om, opvisning af eget ego som overmådet betydningsfuld – cirkus for folket med tusindvis af narhatte.

  Vi står kun over for ét problem, men det er tilgengæld også et af de største og værste i Jordens 4,5 milliart lange historie: Den voldsomme tilvækst af racen Homo Sapiens. I løbet af de næste 90 år vil vi være 12 milliarder til hver dag at forbruge af Jordens resurser, 50 år efter 20 milliarder – hvor skal alle de andre levende væsener få plads til at være? Zoologiske haver?

  Det klima-top-møde burde have handlet om en reduktion af den menneskelige fertilitet, fx. være mundet ud i en konklusion om, at de næste 100 år må hver kvinde på Jorden kun føde ét barn. Fødselskontrol er den eneste farbare vej frem. Her og kun her er ligger hele humlen begravet.

  Selv den værst tænkelige atomare krig med ønsketænkning fra manges side om 1,3 milliarter døde muslimer ville ikke hjælpe et døjt. Vi er nødt til inden længe at få styr på den fødselsrate – vi bliver måske også nødt til i den forbindelse at skrotte både Gud og Jesus, Allah og Muhammed, Hinduer, Shiker, Paver og Præsidenter, alle med himmelvendte, salvelsesfulde ord og gerninger af varmluft.

  Der er ikke nogen steder for os at flygte hen, ikke for nogen af os, kun et uendeligt stort, sort, tomt rum!
  Vi har kun dette ene sted at være, denne vidundelige, smukke, blå planet.

  Kommentar by T. Klitgaard Fuur — 18. december 2009 @ 07:15

 15. T. Klitgaard Fuur har således fuldstændig ret. Og jeg må indrømme, at den tanke ikke engang har strejfet mig, hvilket kun viser at ingen er fuldkommen.

  Kommentar by dommedag — 18. december 2009 @ 08:00

 16. Kim Møller har fuldstændig misforstået hele klima-‘problematikken’. At være overbevist om den menneskeskabte globale opvarmning er ikke et spørgsmål om saglige argumenter. Det er en religiøs holdning, og som vi alle ved, så er den slags saglig argumentation ‘guds spildte orde på balle-Lars’ når først mennesker er gerådet ud i religiøst hysteri. Nej, medlemmerne af ‘Church of Gore’ er på en religiøs mission, hvor de endog er villige til at se igennem fingre med, at sektens leder selv er storforbruger af CO2-udledning, og iøvrigt personligt vil tjene milliarder, når først alle de rare vestlige regeringer pumper CO2-milliarder af skattekroner ud i den ‘blå luft’.

  Kommentar by JensH — 18. december 2009 @ 15:18

 17. -> Jeppe Larsen

  “En af grundene til jeg aldrig bliver “fan” af uriasposten, men kun ser den som et friskt og alternativt indslag, er den rituelle global-opvarmning benægtelse…”

  Jeg har ALDRIG ‘benægtet’, at der skulle finde global opvarmning sted – den slags ved jeg intet om. Det jeg ved, er at der finder undertrykkelse af modstridende synspunkter sted ift. samme – ligesom troen på MENNESKESKABT global opvarmning har antaget religiøs karakter, hovedsageligt fra personkredse der altid har bifaldet centraliseret og mindre personlig frihed.

  Som jeg forklarede en DR-journalist for nogle måneder siden, så er det Uriaspostens fornemmeste opgave, at finde og samle informationer som forsvinder i massemediernes unuancerede gentagelse af venstrefløjens dogmer.

  Artiklen er lagt online af Daily Mail – en større engelsk avis.

  Kommentar by Kim Møller — 18. december 2009 @ 15:28

 18. Det går forhåbentlig snart over, nu hvor gns temperaturen i verden er faldet de sidste 10 år samtidig med at CO2 indholdet i luften er steget. Katten slipper før eller siden ud af sækken. “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”
  (Abraham Lincoln) Enig med 6.Ludwig Lecter. Tak for listen, Kim, den er lige til at slå op på døren til Klimakirken! Lad os stoppe klima-flagellanterne og afladshandlen med klimakvoter. Det er et dyrt show, men godt TV? Og nu er top-terroristen Tadzio Müller sat fast og de danske tv-skabte klima modeller, Stine Gry Jonassen og Tannie Nybroe, har haft deres 15-minutters verdensberømmelse er også behørigt buret inde. Nyhedscheferne i DR og TV2 burde nok også ‘bures inde’ for at have propaganderet så skamløst for dem og deres voldelige aktioner. Komisk at høre moderen til den ene hælde vand ud af ørerne med begrundelsen at politiets telefonaflytning af datteren – der åbenbarede hendes terrorkommandoer – var en krænkelse af datterens ‘intime liv’? Nu er der bare at krydse fingre for at vi slipper for de alenlange folketings- og medie-trakasserier om politiet havde ret til at forhindre aktivisternes indtrængen i Bella-centeret og overfald på statsledere af disse klimatosser. Det er en alvorlig ridse i lakken på politiet – der ellers har klaret opgaven fremragende – at det såvidt jeg ved lykkedes to klimatosser at trænge frem til talerstolen i Bella-centeret og to ligeså klimatossede Greenpeace aktivister lykkedes det at trængte helt ind på Christiansborg Slot til indgangen til Dronningens Gallamiddag. Hvad nu hvis de havde haft martyrbælter på og var sendt af Osama bin Laden?

  Kommentar by anti-marx anno dazumahl — 18. december 2009 @ 15:44

 19. For at fastslå om global opvarmning med baggrund i menneskers aktivitet og aktivitet forårsaget af mennesker eksisterer, er det såfremt en videnskabelig tilgang søges nødvendigt med rammer for forsøg, sådanne rammer er det ikke er muligt at skabe i virkelighedens verden, derfor bliver der først og fremmest tale om hypoteser, holdninger, og standpunkter der kan præsenteres med belæg fra diverse kurver og så videre.

  Der er for problematikken “klimaændringer” efter min opfattelse, ikke tale om fastslåede fakta, men om hæven af- diverse standpunkter. Disse standpunkter kan senere vise sig at være rigtige- eller helt forkerte.

  Grundlaget for en saglig afgørelse på området klimaforandringer er simpelt hen ikke til stede. Bedømt herfra.

  Kommentar by Peter Buch — 18. december 2009 @ 16:39

 20. Det hedder nok “hævden af diverse standpunkter…”.
  Jeg beklager.

  Kommentar by Peter Buch — 18. december 2009 @ 16:45

 21. Enig. Men det styrker ikke hypotesen om global opvarmning pga CO2 at gns temperaturen i verden er faldet de sidste 10 år, mens CO2 niveauet er steget. Andre hypoteser må overvejes om nogen. Måske kommer der slet ikke global opvarmning alligevel. Kendsgerninger og fakta slår matematiske klimamodeller, som blot er prognoser på forudsætninger, som kan være mangelfulde eller forkerte. Det føles underlig at tale om global opvarmning, når temperatren falder, hvor den skulle stige. Det kan ihvertfald eferhånden blive svært at bortforklare?

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 18. december 2009 @ 17:34

 22. > 7 Jeppe L

  Ha ha, jeg benægter ikke global opvarmning, ejheller global nedkøling ( som er meget værre! ). Jeg nægter bare at hoppe med på en løgn for at skulle betale en ny skat, til diktaturstat-ulande.

  Temperaturene er steget fra 74-2000, efter de forrige 40 år at være faldet. Fra 2000 til 2009 er de faldet igen. Og dette er helt normalt for temperaturer på kloden, såvel som på andre af vores NABO-PLANETER!- hvilket giver ideen om det “menneskeskabte”- et alvorligt grundskud, ha ha..

  Før du kalder andre barnlige, skulle du lære at læse dine modstanderes argumenter. Læs James lovelocks sidste bog, læs Humlums sidste bog.

  Og hvis du har noget imod Uriasposten, så gå dog tilbage til Politiken, avisen for de selvfede arrogante socialist-egoister. Du vil ikke blive savnet.

  Kommentar by Ludwig Lecter — 18. december 2009 @ 18:04

 23. 101. Because I say so!

  Det ser iøvrigt ud til at kinarullerne har forladt cirkus hopenhagen – måske er der alligevel lidt fornuft i de risgnaskere..

  Kommentar by Mike — 18. december 2009 @ 19:26

 24. Ja men hvad er vi egentlig alle sammen så utilfredse med?

  En ‘alvorlig’ indsats mod den postulerede globale opvarmning vil sikkert ikke være det der hjælper økonomien mest med at komme i gang igen, og vi er i forvejen i en økonomisk krise.

  Plejer økonomisk smalhans ikke at få fornuften til at vinde frem hos folk?

  Vi må jo tage det søde med det sure..

  Kommentar by Balder — 18. december 2009 @ 21:23

 25. I er så for meget her på Uriaposten. Hold kæft en flok ynkelige PJOK

  Kommentar by BumBumbambo — 18. december 2009 @ 21:28

 26. Pjok? Mon ikke det er de folk der tror på GISS, der er pjok, eftersom det er den eneste forsknings enhed af de ni anerkendte enheder, der mener, at temperaturen er stigende?

  Kommentar by Henrik Gøtke — 19. december 2009 @ 08:43

 27. Det er et stort problem for den brede højrefløj at modstand mod politikeres ’storslåede planer’ kommer til udtryk i benægtelse af legitim videnskab.

  Jeg kunne tilbagevise de fleste af disse 100 punkter, men vil nøjes med de første 10 af tidshensyn.

  ” 100 grunde til hvorfor klimaændringer ikke er menneskeskabte
  001. Der findes “ingen virkelige beviser på”, at den nuværende opvarmning skyldes forøgelse af gasser fra menneskelig aktivitet.”

  Det er ikke beviser der kræves (beviser har hjemsted i matematik og logik), men evidens. Og evidens er der nok af; både teorien for opvarmingens mekanik og det emperiske grundlag i laboratoriet er tilstede og velforstået. Interesserede kan slå op på wikipedia under “greenhouse gases”, “dipole moment” og “IR scattering” for at få fat i grundbegreberne.

  ” 002. Menneskeskabt udledning af kuldioxid gennem historien udgør mindre end 0,00022 procent af den totale naturlige kuldioxid som er afgivet fra jordens overflade gennem jordens historie.”

  Det tal forekommer uforholdsmåssigt stort taget jordens 4,5 mia. årige historie i betragtning, og er iøvrigt irrelevant jongleren med begreber; det er aktuelt hvad der udledes af CO2 NU, hvilke proportioner det har ift. det naturlige NU og hvad konsekvenserne er NU og i den umidelbare fremtid.

  ” 003. Varmere perioder i jordens historie kom allerede 800 år før stigningen af CO2 indholdet i luften.”

  Et velkendt argument, og sandt så langt at før industrialiseringens komme var forøgelser af CO2indholdet i atmosfæren efterløbende til opvarmninger; dette modbeviser dog ikke at CO2 har en isolerende effekt, blot at mekanismen der drev opvarmning var anderledes i fortiden.

  Siden der ikke har været så bratte og konstante udledninger af C-forbindelser o.a. før menneskehedens komme, dvs. vi gør hvad naturen aldrig har formået, kan dette argument dog ikke bruges til noget.

  ” 004. Efter Anden Verdenskrig fandtes der optegnelser, der viste store øgninger af CO2 niveauet, men de globale temperaturer faldt i fire årtier efter 1940.”

  Korrekt, og det har grund i den massive genopbygning efter den omfattende ødelæggelse efter 2.VK, samt den bratte stigning af anvendelse af kul og olie med højt svovlindhold; svovloxider aka “suphur aerosols” har en velkendt og markandt kølende effekt på atmosfæren (hvilket også er noteret i IPCC rapporterne, og som andre har foreslået anvendes som en billigere metode at modvirke den globale opvarmning på i fremtiden).

  ” 005. Gennem jordens historie har jordens temperatur ofte været højere end nu, og CO2 niveauerne har ofte været højere – mere end ti gange højere end tilfældet er idag.”

  Faktisk har CO2 koncentrationerne i de dybeste dele af jordens forhistorie været over 90%, men igen, det er blot jongleren med tal. Det er sandt at temperaturen i visse af fortidens geologiske perioder har været varm ift. i dag (fx. den i Devon-tiden, samt dele af Trias Jura og Kridt).

  Dette er dog ikke et argument for at klimaændringerne vi oplever nu ikke er menneskeskabte (en ænding set over 150 år), det sætter blot perspektiv for hvad klimasvingene (over tital af millioner af år) har været i geologisk tid.

  ” 006. Signifikante ændringer i klimaet er forekommet gennem hele geologiens tid.”

  Samme argument som ovenfor, og samme indsigelse.

  ” 007. De 0,7 grader Celcius i den gennemsnitlige globale temperatur over de seneste hundrede år er fuldstændigt i overensstemmelse med veletablerede, længerevarende, naturlige klimatendenser.”

  Ja… over 10 til 1000 gange længere tidsrammer. Årsagen til opvarmningen er ikke den samme.

  ” 008. Teorien fra IPCC er drevet af blot 60 videnskabsmænd og deres rygklappende kolleger og er ikke bifaldt af de 4.000 videnskabsmænd, der alt for ofte citeres.”

  At der forekommer elitarisme selv i videnskablige cirkler nøjagtig som i så meget andet af menneskeheden kan ikke overraske, men hvis de ting IPCC fremlægger skulle være forvansket ift. hvad alle videnskabsfolk verden over har bidraget, ville der være ramaskrig, og ikke blot de fra tid til anden snøftende stemmer vi kører fra skeptikerne.

  ” 009. Lækkede e-mails fra en lang række britiske klimavidenskabsmænd – en skandale kendt som “ClimateGate” – antyder, at der er blevet manipuleret groft for at overdrive niveauerne i den globale opvarmning.”

  Nu har jeg fulgt en del i denne sag, og der er ikke meget kød på den; de lækkede emails dækker over 13 års korrespondance mellem kolleger, og hvis det værste man kan finde i dette er 2-3 emails der ved løs tolkning af kontekst forekommer lumske, så er det ikke en fordømmelse, men en attest til disse videnskabsfolks integritet.

  Omvendt kan alle der læser dette spørge sig selv om hvor mange af jeres privatkorrespondancer pr email om div. emner igennem 10 år ville stille jer selv i dårligt lys.

  ” 010. En stor mængde videnskabelige analyser tyder på, at solen gennem de seneste hundrede år er årsag til de fleste klimaændringer.”

  Nej; det meste af dette har grund i Danske Henrik Svensmark’s hypotese om at solens aktivitet så at sige fejer rummet rent for Galaktiske Kosmiske Stråler (GCR) og disses indvirkning på skydannelse i den lavere jordiske troposfære; det er da en interessant hypotese, men problemet med den er at direkte målinger af solaraktiviteten og solvinden ikke viser meget korrelation med de målte temperaturændringer her på planeten.

  Jeg afslutter mit indlæg med at appelere til at alle interesseret i enten det videnskablige aspekt i klimavidenskab eller de politiske konsekvenser, holder de to emner seperate; at politikere misbruger klimavideskab til at fremme deres egne sager kan ikke overraskelse, men hvis det fører til at videnskaben benægtes, så er man ude på et sidespor, og vil iørigt skabe sig flere fjender end venner.

  Kommentar by Peter Perlsø — 19. december 2009 @ 11:28

 28. Enig i besværgelsen “Omvendt kan alle der læser dette spørge sig selv om hvor mange af jeres privatkorrespondancer pr email om div. emner igennem 10 år ville stille jer selv i dårligt lys.” Det gælder alle deltagere i debatten – både de, der tror på menneskeskabt global opvarmning på grund af menneskets CO2 udledninger(“klimatosserne”) og “klimabenægterne”, som jeg selv tilhører. IPCC’s forudsigelser er IKKE baseret på empiri dvs data om faktiske forhold, MEN på en matematisk prognosemodel og alle, der har prøvet at arbejde med matematiske prognosemodeller ved, at de ofte ender helt i skoven pga af selv små “fejl” i forudsætningerne. Matematisk prognosemodeller kan være et udmærket analytisk værktøj, men empiri er bedre. Og temperaturen ER faldet de sidste 10 år selvom CO2 niveauet ER steget i samme periode. Teorien om global opvarmning pga (menneskeskabt) CO2 ER falsificeret.

  Kommentar by anti-marx anno dazumahl — 19. december 2009 @ 11:56

 29. Legitim videnskab – ha’r, ha’r, (krampelatter) mig min bare røv.

  Jeg gennemlæste Michael Manns Hockey Stick artikel. Udover grov fusk med rådata, så afslørede artiklen udover fusk med de matematiske metoder, også at manden ikke fattede en dyt af, hvad han havde gang i.

  Videnskab kræver stringens. Det findes ikke på nogen måde, i det materiale CO2-alarmisterne fremfører. Her findes ingen sensitivitets beregninger, her findes ingen usikkerhedsberegninger på rådata og findings, her findes ingen metodegennemgange, her findes ikke forsøg på unbias’d valg af modeller, her findes ikke skyggen af “vivo”-forsøg (forsøg der afspejler den virkelige verden) eller falsifikation, her findes ingen overvejelser i forbindelse med præcisionen i de matematiske værktøjer man bruger. Osv..

  Det hele minder i bedste fald om børns leg med farligt legetøj. Og politikernes brug af idioternes resultater burde stille os alle alvorlige spørgsmål i forbindelse med demokratiet, som vi kender og dyrker det.

  Og det burde få os til kræve privat finansiering af forskningen.

  Kommentar by Børge — 19. december 2009 @ 12:46

 30. Saudi Arabien og Hugo Chavez ville være stolte over Kim Møllers hårde arbejde for deres interesser. Ærgeligt for en ellers god blog.

  Kommentar by Jakob T — 19. december 2009 @ 13:00

 31. -> Jakob T

  “Saudi Arabien og Hugo Chavez ville være stolte over Kim Møllers hårde arbejde for deres interesser. Ærgeligt for en ellers god blog.”

  Forvent ikke Uriasposten nogensinde godtager og bifalder klima-hysteriet, blot fordi det kan have positive sideeffekter. Vil jeg have vindmøller og forskning i alternative energikilder, for at undgå afhængighed af socialistiske/islamistiske regimer, så går jeg den direkte vej – jeg er ikke et religiøst menneske.

  Kommentar by Kim Møller — 19. december 2009 @ 13:39

 32. -> Peter

  “Jeg afslutter mit indlæg med at appelere til at alle interesseret i enten det videnskablige aspekt i klimavidenskab eller de politiske konsekvenser, holder de to emner seperate; at politikere misbruger klimavideskab til at fremme deres egne sager kan ikke overraskelse, men hvis det fører til at videnskaben benægtes, så er man ude på et sidespor, og vil iørigt skabe sig flere fjender end venner.”

  Du vil altid kunne finde hård unuanceret kritik af klima-videnskab, som du så kan kalde benægtelse, men det gælder begge fløje, og emnet behandles jo uvidenskabeligt af alle inkl. medierne. Al Gore, demonstranter med badevinger, den officielle COP15-video etc etc.

  Kommentar by Kim Møller — 19. december 2009 @ 13:47

 33. Jakob T overvurdere totalt klimamødets betydning!
  Her er intet andet på spil end despoternes trang til at flagre med deres såkaldte “visioner” for “change”, hvilket kun betyder en ting, mere magt til dem og deres embedsmænd!
  Og dertil de rød-grønnes trang til at klæde sig ud og klumpe sammen for en “bedre” verden.
  Pinligt Jakob!

  Kommentar by Ham med mobiltelefonen-der har ikke mere mobiltid — 19. december 2009 @ 14:07

 34. […] På Uriasposten er der hele 100 grunde til at klimaændringer ikke er menneskeskabte. Deriblandt lidt af ovenstående. Originalkilden er Daily Express Oploadet lørdag 19 december 2009 kl. 14:57 af Jack S. Later — Direkte link — Skriv! » Gemt under følgende kategorier: HYGGE med følgende tags: Klimareligionen […]

  Pingback by Polemiken » Blog Archive » Ting man burde vide efter klimatopmødet — 19. december 2009 @ 15:36

 35. obambi har fået én over snuden for sin svage ledelse (igen). Kineserne har forlængst luret ham af og det var derfor de ydmygede ham her til klimatopmødet. Hans udmeldinger har været vage, hans beslutningsproces om bl.a. Afghanistan pinlig tøvende og han har ikke vist sig som leder af verdens største økonomi og supermagt.
  Kineserne startede jo allerede få uger efter hans indsættelse med at teste ham. Amerikanske krigsskibe blev groft chikaneret i havet ved Kina og der kom absolut ingen reaktion fra obambi. Nu har han nærmest ligget på knæ ude på Bella Centers beskidte gulvtæppe og kineserne har blot pillet bussemænd, mens de vadede hen over ham, forbarmet sig dog lidt og smed et lille ben ud til ham.. Han tør ikke være standhaftig overfor landet, fordi USA er gældsat over ørerne til Kina. Risgnaskerne har jo nærmest opkøbt amerikansk industri og statsobligationer i “trilliard”-klassen.
  USA er færdig som enerådig supermagt – det ville nok have været det på et senere tidspunkt alligevel (inden 2025) grundet Kinas eksploderende økonomi, men obambis svage ledelse har i den grad fremrykket udligningen.
  Det er på ingen måde Lars Løkke og regeringens fejl, at topmødet er en fuser – ej heller Kina, Rusland eller despoterne i de fattige G77 lande. Skylden skal ligges hos de amerikanske vælgere der lod fornuften blive hjemme da de stemte en præsident ind i embedet, som ikke kan stå distancen i længden. Det er ikke nok at være sort på det rette sted og tidspunkt, ej heller flot kruset hår, veltalenhed eller køb af familiens Hvide Hus-hund kan bruges. Nej disse gutmenschen ville have noget de kunne føle sig godt med i deres hjerter og så stort på at obambi ingen internationale – eller for den sags skyld nationale – resultater havde at fremvise. De har fået deres feel-good præsident og takket dét, er verden blevet særdeles mere usikkert..

  Kommentar by Mike — 19. december 2009 @ 15:44

 36. Obama er en opblæst ærke nar!

  Hvordan nogen, andre end racisten Wright og terroristen Ayres, kunne sætte deres lid at han ville udrette noget godt for Amerika eller verden, er waaaayyyyy beyond mig.

  Hans tale i Cairo var dog det værste røvslikkeri nogensinde!
  Og det er Islams røv vi taler om.
  Islam for pokker! Det værste af det værste! Og så kommer idioten flyvende på sit magiske “Hope & change” tæppe og fortæller muslimerne hvor dejligt deres beskidte barbari er.

  Chamberlain gik aldrig så vidt, som til ligefrem at prise nazismen, men her lader Obama, den undermåler, ikke noget tilbage for at sutte allahslavernes snabel……sko.

  Kommentar by Ham med mobiltelefonen-der ikke har mere mobiltid — 19. december 2009 @ 16:04

 37. Til PP:
  001:“Interesserede kan slå op på wikipedia under “greenhouse gases”, “dipole moment” og “IR scattering” for at få fat i grundbegreberne”

  Ikke just noget imponerende argument.

  002:
  “Det tal forekommer uforholdsmåssigt stort taget jordens 4,5 mia. årige historie i betragtning, og er iøvrigt irrelevant jongleren med begreber; det er aktuelt hvad der udledes af CO2 NU, hvilke proportioner det har ift. det naturlige NU og hvad konsekvenserne er NU og i den umidelbare fremtid.”

  Enig. 0,00022 procent er ikke noget lille tal på baggrund af at der kun har været væsentlig menneskelig aktivitet i under 4500 år, hvilket er under 0,00010 procent af tiden.

  003:“Siden der ikke har været så bratte og konstante udledninger af C-forbindelser o.a. før menneskehedens komme, dvs. vi gør hvad naturen aldrig har formået, kan dette argument dog ikke bruges til noget.”

  Jow. Det kan bruges til at minde folk om at temperatursvingerne er helt almindelige. Og jorden plejer at “komme over dem”. Det er dig som har bevisbyrden med at forklare hvorfor netop CO2-inducerede småændringer (hvis det da ER det) skulle være så forfærdelige. Livets betingelser er bl.a. at tilpasse sig temperaturændringer.

  004:“svovloxider aka “suphur aerosols” har en velkendt og markandt kølende effekt på atmosfæren (hvilket også er noteret i IPCC rapporterne, og som andre har foreslået anvendes som en billigere metode at modvirke den globale opvarmning på i fremtiden).”

  Men den præcise størrelse af disse effekter er der næppe sikkerhed om, vel?

  005 og 006: Ingen er vel uenige.

  007: “Ja… over 10 til 1000 gange længere tidsrammer. Årsagen til opvarmningen er ikke den samme.”

  Og? Hvorfor pisse i bukserne over en smule effekt fra CO2? Det har endnu ingen forsøgt at forklare. Og hvad kom egentlig først, hønen eller ægget? Varmere tider mindsker Co2s opløselighed i havvand, hvor stor mon denne effekt er i praksis?

  008: “At der forekommer elitarisme selv i videnskablige cirkler nøjagtig som i så meget andet af menneskeheden kan ikke overraske, men hvis de ting IPCC fremlægger skulle være forvansket ift. hvad alle videnskabsfolk verden over har bidraget, ville der være ramaskrig, og ikke blot de fra tid til anden snøftende stemmer vi kører fra skeptikerne.”

  Ikke nødvendigvis. Kun hvis det var direkte forkert. Sandheden er vel at vi er ude på et felt hvor kaos hersker, og få seriøse tør udtale sig skråsikkert om kaos.

  009 og 010: bla bla.

  Jeg tror mest på Børges beskrivelse: Uansvarlige børn leger med modeller de ikke forstår. Feminiseringen af videnskaberne har fået sit gennembrud. Vi går mod sorte tider..

  Kommentar by Kimpo — 19. december 2009 @ 16:06

 38. Svar til Kimpo:
  Til PP:
  >>001:“Interesserede kan slå op på wikipedia under “greenhouse gases”, “dipole moment” og “IR scattering” for at få fat i grundbegreberne”

  >Ikke just noget imponerende argument.

  Fordi det ikke er et argument, men en opfordring til at sætte sig ind i baggrundsstoffet.

  002:
  >>“Det tal forekommer uforholdsmåssigt stort taget jordens 4,5 mia. årige historie i betragtning, og er iøvrigt irrelevant jongleren med begreber; det er aktuelt hvad der udledes af CO2 NU, hvilke proportioner det har ift. det naturlige NU og hvad konsekvenserne er NU og i den umidelbare fremtid.”

  >Enig. 0,00022 procent er ikke noget lille tal på baggrund af at der kun har været væsentlig menneskelig aktivitet i under 4500 år, hvilket er under 0,00010 procent af tiden.

  Som jeg lagde op til et tallet irrelevant, så om det er lilel er stort er sagen udvedkommende.

  >>003:“Siden der ikke har været så bratte og konstante udledninger af C-forbindelser o.a. før menneskehedens komme, dvs. vi gør hvad naturen aldrig har formået, kan dette argument dog ikke bruges til noget.”

  >Jow. Det kan bruges til at minde folk om at temperatursvingerne er helt almindelige. Og jorden plejer at “komme over dem”. Det er dig som har bevisbyrden med at forklare hvorfor netop CO2-inducerede småændringer (hvis det da ER det) skulle være så forfærdelige. Livets betingelser er bl.a. at tilpasse sig temperaturændringer.

  At temperatursvingningernes blotte eksistens er almindelige er der svjv ingen videnskabsfolk der benægter.

  Og nu er det mere end blot CO2 der fanger varme i atmosfæren; de største drivhusgasser er omtrent i orden; H2O (vanddamp), CO2, CH4 (metan), CFC-gasser (også relevant for ozon-nedbrydning, men udover det skal ozonproblemet og global opvarmnign ikek sammenblandes), og N2O (lattergas).

  Hvad angår klimaændringerne kan det være du kigger på dit thermometer og ser at 0,X grader er lidt; og i vores hverdagserfaring er det fuldstændig korrekt; men når vi taler om en global, elelr hemisfærisk temperaturgennemsnit gælder dine hverdagserfaringer ikek længere, og 0,2 eller 0,6 graders temperaturafvigelse kan have omfattende konsekvenser; hvad disse er er udførligt dækket i IPCC rapporterne, ikke mindst AR3 og AR4, hvoraf den sidste kan findes her:

  http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/wg1-report.html

  (links til rapporterne fra Workign Group 2 og tre er på samme site – anbefalet læsning)

  >>004:“svovloxider aka “suphur aerosols” har en velkendt og markandt kølende effekt på atmosfæren (hvilket også er noteret i IPCC rapporterne, og som andre har foreslået anvendes som en billigere metode at modvirke den globale opvarmning på i fremtiden).”

  >Men den præcise størrelse af disse effekter er der næppe sikkerhed om, vel?

  Kommer an på hvad du mener med præcision. Efterhånden som målingerne samt modeller bliver mere fuldstædige kan præcisionen forbedres. Men hvis du søger efter resultater og porgnoser af vilkårlig høj præcision vil du nok have ret i at det ikke kan opnås; dette har dog mere at gøre med at der er så mange variable at indbefatte (ikke mindst hvad menneskeheden over en bred kam gør hvad angår anvendelse af kulstofbaserede energikilder og jordbrugsanvendelse i fremtiden).

  Igen, nogle af disse overvejelser indgår i IPCC rapporterne.

  >005 og 006: Ingen er vel uenige.

  >>007: “Ja… over 10 til 1000 gange længere tidsrammer. Årsagen til opvarmningen er ikke den samme.”

  >Og? Hvorfor pisse i bukserne over en smule effekt fra CO2? Det har endnu ingen forsøgt at forklare. Og hvad kom egentlig først, hønen eller ægget? Varmere tider mindsker Co2s opløselighed i havvand, hvor stor mon denne effekt er i praksis?

  Igen denne afvisen med grund i en “lille” effekt. Lille efter hvilken målestok? Snesmeltning i din have?

  Jeg skal ikke gå ind i videnskaben af de forskellieg emner du lægeghr op til her. Jeg skal blot sige at jeg netop ikke “pisser i bukserne” (og forklaringerne over hvorfor man børe være agsom med at påvirke sin omverden er da forklaret utallieg gange, af mange og mange steder – det kan du umulit have misset. Men igen, jeg har henvist til IPCC samlingerne ovenfor, som giver et udemærket helhedsbillede.), men derimod opfordrer til noget mere sanddruelighed og at afholde sig at fare i armene på fornægterne.

  >>008: “At der forekommer elitarisme selv i videnskablige cirkler nøjagtig som i så meget andet af menneskeheden kan ikke overraske, men hvis de ting IPCC fremlægger skulle være forvansket ift. hvad alle videnskabsfolk verden over har bidraget, ville der være ramaskrig, og ikke blot de fra tid til anden snøftende stemmer vi kører fra skeptikerne.”

  >Ikke nødvendigvis. Kun hvis det var direkte forkert. Sandheden er vel at vi er ude på et felt hvor kaos hersker, og få seriøse tør udtale sig skråsikkert om kaos.

  Ufuldstændige modeller er ikek det samem som kaos, omend jeg vedgiver at der er et betragteligt usikkerhedselement i prognoser af sådan en komplksitet som vedrører globalt klima.

  >009 og 010: bla bla.

  Jeg antager at du så ikke er uenig med mig i punkterne 9 og 10.

  >Jeg tror mest på Børges beskrivelse: Uansvarlige børn leger med modeller de ikke forstår. Feminiseringen af videnskaberne har fået sit gennembrud. Vi går mod sorte tider..

  Du blander tingene sammen. Det er ikke videnskabsfolkene der er de uansvarlige; det er politikerne. Hvilket også var mit afsluttende bemærkning – hold de to adskildt.

  Kommentar by Peter Perlsø — 19. december 2009 @ 16:32

 39. SVar til Kim:

  >>“Jeg afslutter mit indlæg med at appelere til at alle interesseret i enten det videnskablige aspekt i klimavidenskab eller de politiske konsekvenser, holder de to emner seperate; at politikere misbruger klimavideskab til at fremme deres egne sager kan ikke overraskelse, men hvis det fører til at videnskaben benægtes, så er man ude på et sidespor, og vil iørigt skabe sig flere fjender end venner.”

  >Du vil altid kunne finde hård unuanceret kritik af klima-videnskab, som du så kan kalde benægtelse,

  Benægtelse definerer jeg i denne henseende som at kaste sig ud i kontrafaktisk afvisning (eller fordrejning) af videnskablige fakta, og dette kriterium falder mange af de højt profilerede skeptikere ind under. Desværre.

  > men det gælder begge fløje, og emnet behandles jo uvidenskabeligt af alle inkl. medierne.

  Fuldstændig korrekt (iøvrigt representerer jeg ikke nogen fløj, skal jeg tilføje efter at have fordøjet tonen af Kimpo’s svar til mig), og jeg mener i særdeleshed også at medierne er med til at ødelægge fornuftig debat om emnet ved at fordumme diskussionen på sædvanlig vis, samt at lege mikrofonholdere for eksisterende kendte personager der nu åbner munden for at snakke om dette nyfundne popemne.

  Men igen, dette er åbenlyst, og vedrører ikke min pointe – at videnskab og politik skal holdes adskilte.

  > Al Gore, demonstranter med badevinger, den officielle COP15-video etc etc.

  Al Gore rager mig en papand.

  Hvad angår COP15-videoen du omtaler har jeg ikke set den er og også ganske ligeglad om dette PR-arrangement.

  Kommentar by Peter Perlsø — 19. december 2009 @ 16:38

 40. anti-marx etc:

  “Og temperaturen ER faldet de sidste 10 år selvom CO2 niveauet ER steget i samme periode. Teorien om global opvarmning pga (menneskeskabt) CO2 ER falsificeret.”

  Nej. Dette har jeg også påpeget flere gange.

  Påstanden om at telperaturen globalt er faldet igennem de sidste 10 år er en fordrejning der bygger på selektiv udvælgelse af data.

  Mere speicfikt har det grund i at 1997/1998 oplevede et uforholdsmæssigt kraftigt El Nino-fænomen; dette er en vending af overfladestrømningen i Stillehavet, som påvirker det globale klima og temperatur målbart.

  Mere her fra DMI:

  http://www.dmi.dk/dmi/index/klima/fk-introduktion/el_nino_forside/el_nino_1997_1998.htm

  Fordrejningen består i at El Ninoåret vælges som nulpunkt, og hopla, nå temperaturen følgende normaliseres efter en af de kraftigste sådanne fænomener i 50 år, så ser det sørenme ud som om at tendensen for den globale temperatur er nedadgående. Det er den bare ikke.

  Fænomenet er klart visualiseret her (inkl. næsten nye sattelitmålinger fra troposfæren):

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Satellite_Temperatures.png

  Kommentar by Peter Perlsø — 19. december 2009 @ 16:48

 41. Tonen?

  DEN skulle DU nødigt tale for meget om, PP. Det er dig som er fjendtligt indstillet.

  Nej, jeg blander ikke noget sammen. Jeg lufter min mistro til videnskaben på dette felt. Den er langt dårligere end gammeldags naturvidenskab.

  For få år siden var det almindelig dannelse at vide, at vejrudsigter over en vis tidshorisont var værdiløse pga. klimaets kaotiske natur. Denne fundamentale omstændighed er på belejlig vis gået i glemmebogen.

  Når jeg i denne sammenhæng taler om kaos, MENER jeg faktisk kaos. Ala den slags som man længe har beskæftiget på kaosgangen på (det gamle) NBI. Så modeller I bare løs: hvis kaos hersker, er der grænser for hvor meget fornuft der er i at ville styre klimaet.

  Nå, må smutte..

  Kommentar by Kim Poulsen — 19. december 2009 @ 17:00

 42. http://scienceblogs.com/pharyngula/upload/2009/12/the_bottom_line/betterworld.jpeg

  ‘Nuff said!

  Kommentar by WilliamJansen — 19. december 2009 @ 17:13

 43. PP:

  Kunne du ikke lige forklare tungtopfattende som jeg hvorledes


  http://www.dmi.dk/dmi/index/klima/fk-introduktion/el_nino_forside/el_nino_1997_1998.htm

  Fordrejningen består i at El Ninoåret vælges som nulpunkt, og hopla, nå temperaturen følgende normaliseres efter en af de kraftigste sådanne fænomener i 50 år, så ser det sørenme ud som om at tendensen for den globale temperatur er nedadgående. Det er den bare ikke.

  bliver til, at termometrene verden over viser lavere temperaturer sådan set i det lange perspektiv?

  Jo – jo – Jeg har fattet dine platte og åndsvage argumenter.

  Hold da kæft hvor er venstrefløjen en samling ynkelige idioter.

  Kommentar by Børge — 19. december 2009 @ 17:21

 44. >Tonen?

  >DEN skulle DU nødigt tale for meget om, PP. Det er dig som er fjendtligt indstillet.

  Hvorledes er jeg det?

  >Nej, jeg blander ikke noget sammen. Jeg lufter min mistro til videnskaben på dette felt. Den er langt dårligere end gammeldags naturvidenskab.

  Hvad mener du konkret er galt med “ny” (???) videnskab?

  >For få år siden var det almindelig dannelse at vide, at vejrudsigter over en vis tidshorisont var værdiløse pga. klimaets kaotiske natur.

  Og det er de stadig. Men vejr og klima er to forskellige ting.

  > Denne fundamentale omstændighed er på belejlig vis gået i glemmebogen.

  Overhovedet ikke. Det er sådannoget man lærer på grundkurset i meteorologi.

  >Når jeg i denne sammenhæng taler om kaos, MENER jeg faktisk kaos. Ala den slags som man længe har beskæftiget på kaosgangen på (det gamle) NBI. Så modeller I bare løs: hvis kaos hersker, er der grænser for hvor meget fornuft der er i at ville styre klimaet.

  Hvad er din pointe?

  Kommentar by Peter Perlsø — 19. december 2009 @ 17:38

 45. >PP:

  >Kunne du ikke lige forklare tungtopfattende som jeg hvorledes


  http://www.dmi.dk/dmi/index/klima/fk-introduktion/el_nino_forside/el_nino_1997_1998.htm

  Fordrejningen består i at El Ninoåret vælges som nulpunkt, og hopla, nå temperaturen følgende normaliseres efter en af de kraftigste sådanne fænomener i 50 år, så ser det sørenme ud som om at tendensen for den globale temperatur er nedadgående. Det er den bare ikke.

  >bliver til, at termometrene verden over viser lavere temperaturer sådan set i det lange perspektiv?

  Det gør de heller ikke. Læste du mit link til sattelitgrafen fra wikipedia med data fra 1980 til og med (svjks) 2008?

  >Jo – jo – Jeg har fattet dine platte og åndsvage argumenter.

  Du må blande mit indlæg sammen men nogle andres.

  >Hold da kæft hvor er venstrefløjen en samling ynkelige idioter.

  Hvor er venstrefløjen representeret i denne debat?

  Kommentar by Peter Perlsø — 19. december 2009 @ 17:40

 46. Kimpo eller kaos.

  Det her med kaos, er noget vi i den virkelige verden stiftede bekendskab med, da elektronikken digitaliseredes. Dengang kæmpede vi med et fænomen, der hed “Limit Cycles”.

  Fænomenet opstår i ulineære systemer, med global negativ tilbagekobling. Ved amplituder med mindre størrelse end ulineariteterne kunne der optræde Limit Cycles, der fundamentalt set hængte sammen med at forstærkningen i tilbagekoblingen blev meget stor på grund af ulineariteterne. Så stor at Routh’s stabilitetkriterium blev overtrådt, og at der derfor opstod kaotisk ustabilitet.

  Karakteristisk for dette fænomen var, at det havde lav amplitude, og at dets tidsmæssige udvikling var afhængig af tidskonstanterne i systemet.

  Klimaet lider af Limit Cycles. Det er de stort set uforudsigelige skift i klimaet, vi oplever. Nogle fra dag til dag. Andre emd tidskonstanterne i fx oceanerne på flere hundrede år.

  Det er erfaringer fra det virkelige liv, hvor arbejdet skal føre til noget, der kan sælges. I videnskabens verden betyder den slags intet. Her drejer det sig om, hvor højt man er kommet op, før det går nedad. Er man kommet højt nok op, kan det i følge PP slet ikke gå nedad igen. Også selv om man måler de laveste temperaturer gennem de sidste mange år.

  Jeg håber, at der ud over Kimpo er et par andre derude, der har arbejdet med tingene i praksis. Det ville være rart med seriøs modstand.

  Kommentar by Børge — 19. december 2009 @ 17:45

 47. Børge: >Det er erfaringer fra det virkelige liv, hvor arbejdet skal føre til noget, der kan sælges. I videnskabens verden betyder den slags intet.

  EN mærkværdig påstand. Du lader til at mene at ‘videnskabens verden’ (hvad mener du præcist med det? er det ikke den samme videnskabens verden hvis forskere har konstrueret det kaosteoretiske begreb du henviser til?)

  > Her drejer det sig om, hvor højt man er kommet op, før det går nedad. Er man kommet højt nok op, kan det i følge PP slet ikke gå nedad igen.

  Hvor skriver jeg det?

  > Også selv om man måler de laveste temperaturer gennem de sidste mange år.

  Da du har ignoreret min tidligere linkning og henvisning hertil tillader jeg mig at poste den igen. Jeg savner at du forholder dig til denne, Børge.

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Satellite_Temperatures.png

  Kommentar by Peter Perlsø — 19. december 2009 @ 17:52

 48. Ok -lad mig bukke det i neon:

  “Fordrejningen består i at El Ninoåret vælges som nulpunkt, og hopla, nå temperaturen følgende normaliseres efter en af de kraftigste sådanne fænomener i 50 år, så ser det sørenme ud som om at tendensen for den globale temperatur er nedadgående. Det er den bare ikke.”

  Det PP siger er, at når temperaturen er kommet højt nok op, så kan den slet ikke, nogensinde, aldrig, i hele livet, gå nedad igen.

  Og så er det slut herfra, undtagen hvis der er en ingeniør eller en anden fornuftsperson derude. Så er jeg med på en snak.

  Kommentar by Børge — 19. december 2009 @ 18:23

 49. Jordens klimatiske ligevægtstilstand er ren termodynamik, og så længe at klimapolitikken styres af folk, som hverken kender termodynamikkens 1. og 2. hovedsætning, kommer vi kun galt af sted med indgreb.

  Kommentar by Menig 442 — 19. december 2009 @ 21:20

 50. >40.Peter Perlsø. det standard bortforklaringsteknik. Teorien er falsificeret og det er ikke tlladt at forlængr den med “hjælpeforklaringe” så er vi ovre i religion.

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 19. december 2009 @ 22:20

 51. 27-

  “Det er ikke beviser der kræves (beviser har hjemsted i matematik og logik), men evidens. Og evidens er der nok af; både teorien for opvarmingens mekanik og det emperiske grundlag i laboratoriet er tilstede og velforstået. Interesserede kan slå op på wikipedia under “greenhouse gases”, “dipole moment” og “IR scattering” for at få fat i grundbegreberne.”

  Beviser har også hjemsted i Fysik og andre naturvidenskabsgrene, hvis man kan bevise det, er det ikke længere en hypotese, eller teori.

  Det med den menneskeskabte globale opvarmning er i høj grad en teori.
  Men alt er teori på det område, eftersom vores viden reelt er fuld af huller.

  Ingen, ikke engang de fleste skeptikere vil afvise at mennesket har en effekt på klimaet, dog i lang bredere forstand end CO2. Og ingen vi heller afvise at CO2 er en drivhusgas og den også har en effekt.

  Men i begrebet menneskeskabt global opvarmning, ligger den underforståethed, at menneskets udledning af CO2 er den primære årsag til temperaturstigningerne.
  Her skilles vandene og mange af de forskere som ikke køber den, de har også solid “evidens” for deres hypoteser.

  Det er vel ikke kun forbeholdt den ene part, at have gode grunde til sine hypoteser?

  “Siden der ikke har været så bratte og konstante udledninger af C-forbindelser o.a. før menneskehedens komme, dvs. vi gør hvad naturen aldrig har formået, kan dette argument dog ikke bruges til noget.”

  Det er noget vås. At temperatur variationer alá dem vi ser nu ikke er noget nyt, er stadig et argument.
  Medmindre du helt kan udelukke andre af de cirke 16 faktorer som der også er, som en faktor der betyder noget i nutiden og så betød meget mere i fortiden samtidigt med, at de kun betyder lidt i dag.

  “Korrekt, og det har grund i den massive genopbygning efter den omfattende ødelæggelse efter 2.VK, samt den bratte stigning af anvendelse af kul og olie med højt svovlindhold; svovloxider aka “suphur aerosols” har en velkendt og markandt kølende effekt på atmosfæren (hvilket også er noteret i IPCC rapporterne, og som andre har foreslået anvendes som en billigere metode at modvirke den globale opvarmning på i fremtiden).”

  Godt men temperaturen steg lige så meget og lidt mere før 1940 som den gjorde efter.
  Hvorfor steg den så der, altså lige så kraftigt, som efter 1975.

  Og faktisk, tager man de direkte målinger af temperaturen, var det foreksempel i norden lige så varmt i 1930erne, som i 1900erne.

  Temperaturen er ikke steget siden, men faldet mellem 1940 og 1975 og har så rejst sig igen til samme niveau som 1930erne her i norden, inklusive arktis, mere markant i arktis faktisk.

  Det samme mønster kan finde andre steder.

  Alaska, New Zealand og Rusland har lige været ude med en kritik om at IPCCs temperaturer for Rusland ikke matcher de generelle målinger, hvor der heller ikke har været en markant stigning generelt.

  I Australien var temperaturen endda højere før 1900, end den er i dag.

  “Dette er dog ikke et argument for at klimaændringerne vi oplever nu ikke er menneskeskabte (en ænding set over 150 år), det sætter blot perspektiv for hvad klimasvingene (over tital af millioner af år) har været i geologisk tid.”

  Hvis en istid på 30 millioner års varighed, med over 10 gange så meget Co2 i atmossfæren, ikke er et argument for at spørge ind til CO2s faktiske evne til at holde på varmen, så ved jeg ikke, hvad det er.

  Co2 vokser ikke i drivhuseffekt, proportionalt med hvor mange PPM det stiger.

  De 300 PPM som er i atmosfæren nu, har større drivhuseffekt, end de næste 300 PPM.

  Alt i alt er den menneskelige andel af drivhuseffekten kun 2,5 procent. Da 80 procent af den skyldes vand, øvrige 10 procent andre faktorer og 75 procent af Den Co2 som står for de sidste ti procent af drivhuseffekten, er ikke menneskeudledt.

  “>007: “Ja… over 10 til 1000 gange længere tidsrammer. Årsagen til opvarmningen er ikke den samme.””

  Nej, ikke over 10-1000 gange længere tidsrammer, se de sidste 2000 år og hvis du ikke kan få øje 7-8 lige så bratte forandringer og enkelte mere bratte, så gnid lidt i øjnene og prøv igen:

  http://www.ianschumacher.com/img/reconstruction.png

  For at slet ikke at glemme at vi er på vej ud af den koldeste periode i titusind år.

  “Nej; det meste af dette har grund i Danske Henrik Svensmark’s hypotese om at solens aktivitet så at sige fejer rummet rent for Galaktiske Kosmiske Stråler (GCR) og disses indvirkning på skydannelse i den lavere jordiske troposfære; det er da en interessant hypotese, men problemet med den er at direkte målinger af solaraktiviteten og solvinden ikke viser meget korrelation med de målte temperaturændringer her på planeten.”

  For mig og så mange andre er korrelationen nu ganske klar, i hvert fald mellem solpletter – som tegn på solens aktivitet – og varme perioder.

  Lad os tage den helt fra istidens ende og de store temperaturstigninger vi så der, den varme periode i bronzealderen og den varme periode i romertiden før Kristus, igen den varme middelalder i to faser, for 1000 AD og efter og så den lille istid og temperaturstigningerne i dag.

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sunspots_11000_years.svg

  Sammenlign med proxy målingerne for temperaturen de sidste 2000 år jeg tidligere linkede. Forbindelsen er vist ikke helt grebet ud af luften, uanset hvad man mener om Svensmarks teori med kosmisk strålings indflydelse på skydannelsen.

  Og så er det i øvrigt videnskabsmænd, der står bag skeptikernes argumenter, vi har ærligt talt ikke selv fundet frem til, hverken pro eller contra argumenterne, vel?

  Vi kan sige, at de ikke begge kan have ret. Vi kan beskylde begge parter for at manipulere. Vi kan også sige, jamen begge parter har gode grunde til at mene, som de mener og selv de videnskabsmænd som mener, at det har en betydelig effekt med CO2 krummer angiveligt tæer, når enkelte taler om vandstigninger og temperaturstigninger på 10 meter og ti grader og de helt store katastrofescenarier bliver trukket frem i deres navn.

  For ja CO2 spiller en effekt. Hvor stor den er i det samlede regnskab, er det de fleste diskuterer, eller vi egentlig diskuterer.

  Personligt tror jeg den er så lille, at vores realistiske reducering af CO2 – vi kommer jo ikke til at ophøre med at slippe den ud – reelt vil batte under 0,1 grad.

  Af de 0,7 grader som temperaturen er steget med siden 1870, er de 0,4 grad sket efter 1940, hvor vores CO2 udledning blev seks-syvdoblet.

  Tager du de 30 år mellem 1910 og 1940 var temperaturstigningen faktisk 0,55 grader.

  Og hvad angår sulpHuric aerosols og vulkansk aktivitet, som kan afkøle jorden, så har den indflydelse været faldende siden 1940:

  Den var altså højere, da jorden tog de største skridt i opvarmning, mellem 1910 og 1940:

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Climate_Change_Attribution.png

  Nu vi taler “evidens”.

  Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 20. december 2009 @ 10:30

 52. jeg tænker tit på hvad gør politikerne den dag temperaturen pludselig begynder at falde hvert år?

  Kommentar by Robbyg — 20. december 2009 @ 10:33

 53. “Og faktisk, tager man de direkte målinger af temperaturen, var det foreksempel i norden lige så varmt i 1930erne, som i 1900erne.”

  Det er en tastefejl, sådan skulle det havde set ud:

  Og faktisk, tager man de direkte målinger af temperaturen, var det foreksempel i norden lige så varmt i 1930erne, som i 1990erne.

  Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 20. december 2009 @ 10:34

 54. Børge:

  >Ok -lad mig bukke det i neon:

  >>“Fordrejningen består i at El Ninoåret vælges som nulpunkt, og hopla, nå temperaturen følgende normaliseres efter en af de kraftigste sådanne fænomener i 50 år, så ser det sørenme ud som om at tendensen for den globale temperatur er nedadgående. Det er den bare ikke.”

  >Det PP siger er, at når temperaturen er kommet højt nok op, så kan den slet ikke, nogensinde, aldrig, i hele livet, gå nedad igen.

  Det jeg skriver kan på ingen måde tolkes til at betyde hvad du udlægger det som.

  anti-marx:

  >40.Peter Perlsø. det standard bortforklaringsteknik.

  Nej. Det er henvisninger til fakta det tilbageviser din påstand, sort på hvidt.

  >Teorien er falsificeret

  Som jeg har vist er den ikke falsificeret, men det synes din påstand at være. Da du desværre ikke var særligt detaljeret i påstanden andet end at “temperaturerne falder” (hvor meget? over hvilke tidsspænd?) er det vanskeligt at debattere påstanden tilbundsgående.

  >og det er ikke tlladt at forlængr den med “hjælpeforklaringe” så er vi ovre i religion.

  Religion er også kendetegnet ved vage og uunderbyggede påstande, hvilket jeg noterer mig at både du og Børge har kastet jer ude, og når man går jer på klingen, så smækker i med døren.

  Jeg synes at det er mærkværdigt at debatten bliver så harmdirrende af at jeg opfordrer til at holde videnskab og politik separat. Fordi man ikke kan lide politiken (fint nok) bør det ikke føre til at man blankt afviser videnskaben, men det er hvad mange gør desværre.

  Mit følgende argument var at fordi man accepterer videnskaben er det ikke ensbetydende med at man bør acceptere den mainstream politik som svar herpå, der typis udstikkes. Jeg går udfra at dette er den fejlslutning der fører til den arrighed her i tråden og blandt andre der kan kaldes højreorienterede.

  Kommentar by Peter Perlsø — 20. december 2009 @ 10:35

 55. 54.Peter Perlsø. Se Ole Humlum. Det ustyrlige klima.(2009)side 171. Figuren viser CO2 niveauet i atmosfæren og den globale temperatur 1960-2010. I perioderne 1958-1976 og 2001-2010 stiger CO2 niveauet i atmosfæren, mens den globale temperatur samtidig falder. Se også figuren på side 179 i samme, hvor temperaturudviklingen siden år 1600 er vist. Disse tabeller er baseret på empiriske data og empiriske data slår til hver en tid matematiske prognosemodeller, som IPCC baserer sine forudsigelser på. Hvis man har prøvet at arbejde med matematiske prognosemodeller ved man hvor let de ender helt ude i skoven pga selv små fejl og unøjagtigheder. Matematiske prognosemodeller kan være et godt analytisk værktøj, men er ikke egnede til at træffe omfattende globale beslutninger på – og slet ikke hvis empirien viser at de allerede er kørt i grøften, som ovennævnte tabel viser med al ønskelig tydelighed.

  Kommentar by anti-marx anno dazumahl — 21. december 2009 @ 10:22

 56. Præcisering. Figuren viser CO2 niveauet i atmosfæren og den globale temperatur 1957-2010.

  Kommentar by anti-marx anno dazumahl — 21. december 2009 @ 10:28

 57. Præcisering. Figuren viser CO2 niveauet i atmosfæren og den globale temperatur 1957-2010.

  Kommentar by anti-marx anno dazumahl — 21. december 2009 @ 10:28

 58. >54.Peter Perlsø. Du skriver: “Jeg synes at det er mærkværdigt at debatten bliver så harmdirrende af at jeg opfordrer til at holde videnskab og politik separat. Fordi man ikke kan lide politiken (fint nok) bør det ikke føre til at man blankt afviser videnskaben, men det er hvad mange gør desværre.” Jeg afviser i og for sig ikke politiken, men stiller mig tvivlende overfor dens videnskabelige fundering. Det er desværre ikke første gang tvivlsom ‘videnskab’ er blevet brugt til politiske formål. Sporene skræmmer. (Jeg behøver vel ikke nævne eksempler? De ses idag bl.a. som minde Kz og Gulag lejre og diverse museer med torturkamre f.eks Tuol Sleng i Kambodja. De minder os om andre globale teorier, der kørte i grøften)

  Kommentar by anti-marx anno dazumahl — 21. december 2009 @ 10:58

 59. anti-marx:

  “Det er desværre ikke første gang tvivlsom ‘videnskab’ er blevet brugt til politiske formål.”

  Korrekt nok videnskab i anførselstegn, men vil du mene at marxisternes (o.lign slæng) vrangforestillinger om videnskabligheden af deres politiske teser kan sidestilles med reel, emperisk videnskab som klimaforskning?

  Hvad angår afkølingen i atmosfæren i de nævnte perioder har jeg allerede berørt dette i tidligere indlæg, hvad angår perioden efter 2. verdenskrig; omfattende udledninger af svovloxider har som nævn en afkølende effekt i atmosfæren.

  En hurtig (men god) artikel om emnet kan findes her (samt en ligeledes god illustration).

  http://www.ace.mmu.ac.uk/Resources/Fact_Sheets/Key_Stage_4/Climate_Change/04.html

  Bemærk at områder med væsenlig svovludledning kan opleve et fald i indstrålingen på op til en hel watt pr m^2. Dette skal ses i forhold til at solarkonstanten ved jordoverfladen er ca 1000 W/M^2 , dvs. 1/1000 tab af indstråling. En hurtig/naiv omregning af indstråling til absolut temperatur (kelvin), betyder at dette vil svare til 0,29 kelvin (1/1000 af jordens gns temperatur på 288 kelvin), hvilket svarer udmærket overens med de erfarede temperaturfald i den nævnte periode, taget de industrialiseredes regioners omfang i betragtning. (jfr fig 3 på denne side. http://www.globalwarmingart.com/wiki/Temperature_Gallery )

  Kommentar by Peter Perlsø — 21. december 2009 @ 12:32

 60. @ 54.

  Jeg ved sgu ikke rigtig om det nytter noget? – nå, men du fremlægger selv en wiki-kurve, der tydeligt viser, at temperaturen siden den store peak sidst i 90’erne er faldende. Især er der en tydeligt faldende tendens igennem de sidste 7 – 8 år.

  Den tegnede regressionslinie er det man med god vilje kan kalde svindel. For det første burde den store outlier i el Nino året have været fjernet fra datasættet, da den giver atypiske målinger, og for det andet giver regression over så mange år jo ikke plads til at se tendenser – og det er jo også det, der er meningen. Svindel.

  CO2 isolerer ikke yderligere selvom vi femdobler mængden. “Lagene af glas i drivhuset” var allerede, før vi startede på at udlede, så tykt, at det ikke isolerede yderligere med flere lag glas. Det er et faktum. CO2’en har allerede absorberet de spektrallinier den kan. Så simpelt er det.

  CO2-stuntet er et socialistisk svindelnummer, der skal fremme verdenskommunismen.

  Kommentar by Børge — 21. december 2009 @ 13:23

 61. Hmm.. God liste ja.. når man snakker klima nu til dags.. er det altid co2, der er det store problem, yada yada yada.. I bund og grund, er det helt andre faktorer der spiller ind, det er jo ikke co2, der ene og alene er skyld i jorden gør som nu engang gør. Overbefolkning, alt for mange mennesker, bruger alt for mange af jordens resourcer. 80% af verdens resourcer bliver brugt af 20% af menneskerne… det er ikke co2 der er synderen, men os selv! og det må vi lige som se at fatte, og gøre noget ved! men det kommer nok til at blive svært, når det her Penge samfund ikke kan finde ud af at gøre noget, uden det skal koste milliarder!

  Over 40% af verdens frugtbare jord, er smadret pga os, eller ved at være det. Vi fælder og høster en gigant del, af jordens normale øko system. og planter kæmpe store plantager af den samme sort, som igen smadrer jordens normale cyklus. Fordi f.eks eukalyptustræet alene, er et elendigt træ til økosystemet. Men i sit rette element, er det nødvendigt og bidrager til det det skal! Men pga vores overforbrug, så er der kæmpe plantager med KUN det træ, og det smadrer meget mere end det gavner.
  Det hjælper ik noget at vi retter vores blik mod co2 udledning, når problematikken i det her, er meget meget større end co2 alene.

  Kommentar by David Grønborg — 21. december 2009 @ 13:38

 62. Når de siger at hoveddelen af rekordvarme år ligger fordelt efter 1998, så er det jo ikke forkert, selv efter faldet fra 1998 er disse år varmere end årene før 1998.

  At man så har gået uden om at temperaturerne fra 1910 – 1930 steg lige så kraftigt og øvrigt fra rigtig mange målinger nåede temperaturer lig i dag, med højere andel kølende aerosoler og mere vulkansk aktivitet og mindre menneskeudledt CO2.

  Og så temperaturer faldt, da vi endelig satte fuld gang in industrialiseringen efter krigen, igen med mindre aerosoler og vulkansk aktivitet.

  Det er den store akilleshæl.

  De næste ti år bliver spændende, solens aktivitet er suverænt lavest i lang tid og nærmest fraværende de sidste to år og et vulkansk udbrud truer lige nu.

  Men der er stadig over 15 andre faktorer som også spiller en rolle.

  Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 21. december 2009 @ 15:15

 63. For at slet ikke at tale om det vi eventuelt ikke ved noget om – endnu!

  Foreksempel steg temperaturen på grønland med 14 grader på 25 år, jeg gentager 25 år cirka på et tidspunkt, uden man helt kan forklare hvorfor.

  http://www.klimadebat.dk/rene-gummer-joergen-peder-steffensen-klima-paa-vippen-februar-2007-r22.php

  Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 21. december 2009 @ 15:18

 64. Lad mig gentage at jordens klima er bestemt af en uendelighed af faktorer, og at de fleste af disse er ulineære (der er ikke proportionalitet mellem påvirkning og svar), samt en uendelighed af tidskonstanter gående fra hundreder af år til timer.

  Og lad mig gentage, hvad enhver videnskabsmand med speciale i systemer ved: Sådanne systemer kan ikke bruges til at prediktere, da løsningerne er kaotiske, også selvom det skulle lykkes at modellere systemet. Udkommet vil altid blive et eksperiment.

  Alene af den grund er CO2-halløjet et kæmpe svindelnummer. De uvidende klimatologer, biologer, geologer osv. ned til fotomodeller, burde lytte til sagkundskaben, eller i det mindste skrue en smule fornuft på. Men næh – de er ude i en frelsende mission, så skide være med sandheden og fakta.

  Og det er det. Helt simpelt. Alle debattører på nær nogle ganske få har aldrig arbejdet med systemmodellering eller stokastik, for så ville de holde mund. Helt latterlig bliver hele debatten, når man tænker på at man taler om temperaturændringer på nogle få promille, og at referencerne er termometre med langt større spredning, end det man taler om. Det hele er fuldstændig til grin, og en bombe under en i forvejen trængt videnskabelig verden.

  Fra dag et af har fornuftige folk talt om begrænsning af antallet af mennesker her på jorden, og det eneste fornuftige land i den sammenhæng, havde selvfølgelig ikke andet end skuldertræk til overs for vestens galninge. Kina har prøvet kommunismen. Den fuser skal de ikke tilbage til.

  Det er en ny trend, at enhver kan kloge i hvad som helst. At det er en bombe under demokratiet, at flertal kan definere sandheden, fatter de ikke. Verden går meget mørke tide i møde. Skævøjerne skal nok klare sig. Vi, der klamrer os til arabere og negre, vil blive trukket ned i dybet.

  Kommentar by Børge — 21. december 2009 @ 15:38

 65. Børge:

  >Jeg ved sgu ikke rigtig om det nytter noget? – nå, men du fremlægger selv en wiki-kurve, der tydeligt viser, at temperaturen siden den store peak sidst i 90′erne er faldende. Især er der en tydeligt faldende tendens igennem de sidste 7 – 8 år.

  Børge, du ignorerer hvad jeg tidligere har skrevet. Vær venlig at læse hvad jeg skrev igen om El Nino i 1997.

  >Den tegnede regressionslinie er det man med god vilje kan kalde svindel. For det første burde den store outlier i el Nino året have været fjernet fra datasættet, da den giver atypiske målinger, og for det andet giver regression over så mange år jo ikke plads til at se tendenser – og det er jo også det, der er meningen. Svindel.

  Du kan da godt fjerne El Nino peaket i 1997, men hvad vil du erstatet det med? Opdigtet data? Bemærk også at hvis du udfører en given udjævning af det peak der skete i 1998, så falder din egen påstand om at vi er inde i en afkøling til jorden.

  >CO2 isolerer ikke yderligere selvom vi femdobler mængden.

  Beklager at jeg må skruge bissen på nu, men det er eklatant vrøvl som kan modvises både i Arrheniuskasser i laboratoriet samt i kendte naturlige systemer.

  > “Lagene af glas i drivhuset” var allerede, før vi startede på at udlede, så tykt, at det ikke isolerede yderligere med flere lag glas.

  Nonsens, men hvad angår analogien kan drivhus metaforen kun bruges så langt; omend glas blokerer for IR stråling er det primære faktor der holder et egentligt drivhus varmt det, at der er blokeret for konvektion – den varme luft kan simpelthen ikek undslippe.

  > Det er et faktum. CO2′en har allerede absorberet de spektrallinier den kan. Så simpelt er det.

  Fordrejende nonsens. Spektrallinierne som CO2 spreder er måske allerede “belagte”, men yderligere tilstedeværelse vil føre til kraftigere spredning, svarende i analogien til et tykkere drivhus.

  >CO2-stuntet er et socialistisk svindelnummer, der skal fremme verdenskommunismen.

  Og det er preæcis her du diskvalificerer dig selv fra debatten, Børge, da du ikke forstår at fordi at adskille de politiske hensigter fra videnskablige fakta. (Omend jeg ikke vil gå så langt som at sige at de politiske hensigter er globalkommunistisk-hegemoniske. De tjener blot eksisterende magtinteresser, men det er en anden debat).

  Kommentar by Peter Perlsø — 21. december 2009 @ 16:55

 66. @61, David G:

  >Hmm.. God liste ja.. når man snakker klima nu til dags.. er det altid co2, der er det store problem, yada yada yada.. I bund og grund, er det helt andre faktorer der spiller ind,

  Korrekt, og det er der ingen seriøse videnskabsfolk der benægter.

  > det er jo ikke co2, der ene og alene er skyld i jorden gør som nu engang gør.

  Er der ingen seriøse debattører der påstår.

  > Overbefolkning, alt for mange mennesker, bruger alt for mange af jordens resourcer. 80% af verdens resourcer bliver brugt af 20% af menneskerne… det er ikke co2 der er synderen, men os selv!

  Co2 er kort sagt en af konskevenserne af vores levevis. Længere behøver det ikke siges.

  > og det må vi lige som se at fatte, og gøre noget ved! men det kommer nok til at blive svært, når det her Penge samfund ikke kan finde ud af at gøre noget, uden det skal koste milliarder!

  >Over 40% af verdens frugtbare jord, er smadret pga os, eller ved at være det. Vi fælder og høster en gigant del, af jordens normale øko system. og planter kæmpe store plantager af den samme sort, som igen smadrer jordens normale cyklus.

  Hvordan smadret? Hvilken cyklus? VÆr mere specifik.

  > Fordi f.eks eukalyptustræet alene, er et elendigt træ til økosystemet. Men i sit rette element, er det nødvendigt og bidrager til det det skal! Men pga vores overforbrug, så er der kæmpe plantager med KUN det træ, og det smadrer meget mere end det gavner.
  Det hjælper ik noget at vi retter vores blik mod co2 udledning, når problematikken i det her, er meget meget større end co2 alene.

  Enig, og heldigvis er alle videnskabsfolk bevidste om at der er mange faktorer der spiller ind i et globalt system, lokalt såvel som globalt.

  Kommentar by Peter Perlsø — 21. december 2009 @ 16:59

 67. @62, TBH.

  “De næste ti år bliver spændende, solens aktivitet er suverænt lavest i lang tid og nærmest fraværende de sidste to år og et vulkansk udbrud truer lige nu.

  Men der er stadig over 15 andre faktorer som også spiller en rolle.”

  Solens aktivitet er naturligvis ikke irrelevant, men den er nok mindre vigtig end spektikerene udlægger den som; igen, jfr. hvad jeg tidligere nævnte om at direkte målinger af solaktiviteten ikke synes at korrelere med den observerede opvarmning. (ejheller den efterhånden ofte nævnte påstand om at alle solsystemets planeter opblever opvarmning, hvilket også er en sang fra de varme lande.)

  Men det sidste ord er ikke sagt i sagen om solen, og det er interessant at følge med i forskningen på området.

  Kommentar by Peter Perlsø — 21. december 2009 @ 17:02

 68. @ 65

  I dit tidligere ævl har jeg klippet:
  “Påstanden om at telperaturen globalt er faldet igennem de sidste 10 år er en fordrejning der bygger på selektiv udvælgelse af data.”

  Ved du hvad? Aner du overhovedet, hvad du ævler om? Det, du fremlægger, viser en klart faldende tendens! Dit eget “bevis” modsiger, det du siger. Du kender end ikke forskel på absolutværdier og hældningskoefficienter.

  Alt andet du skriver, er af samme skuffe. Jeg gider ikke lege med dig længere end hertil.

  Kommentar by Børge — 21. december 2009 @ 17:19

 69. Solen er svær at overdrive, vil jeg nok mene eftersom der ville en smule koldt foruden, men den skal ses i kombination med andre faktorer.

  Men tag blot et år med meget solskin og høj forekomst af et hyppigt grundigt dækkende skylag sent på dagen – det ville i hvertfald påvirke temperaturen betragteligt, ikke sandt.

  Husker du maj sidste år?

  http://www.dmi.dk/dmi/index/nyheder/nyheder-2008/foelg_solens_rekordforsoeg.htm

  http://www.dmi.dk/dmi/vejret_i_danmark_-_maj_2008

  Desværre blev resten af sommer og deromkring ikke lige så god.

  Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 21. december 2009 @ 17:54

 70. @ Thomas Bolding

  Her har du sikkert helt ret. Forståelsen af drivmekanismerne og de regulererende mekanismer er afgørende. Den fortæller os en masse om, hvorfor tingene er som de er.

  Når skinner solen mere (Svensmark), så fordamper der mere vand. Vandet på jorden fordamper hurtigt. Det i havene kommer efter med stor forsinkelse (tidskonstant). Det fordampende vand bliver til skyer, der nedsætter opvarmningen.

  Nu kan vi tage den herfra: Hvis solen for mange år siden opvarmede havet, så kommer der en øget fordampning, selv længe efter at solens opvarmning er aftaget. De skyer, der hidrører herfra, forårsager global afkøling, således at der med oceanernes tidskonstant, længe efter at solopvarmningen er stoppet, kommer en ekstraordinær afkøling, der kan give anledning til istid. Sådan i grove træk.

  Ovenstående er meget simplificeret, men det kan forklare uforklarlige temperaturstigninger, der er resultatet af noget, der er sket for hundreder af år siden.

  Men ud af det hele, også det uforklarlige, ser vi at jorden, på nær de små kaotiske svingninger omkring middel, er overordentlig godt temperaturreguleret. Mere varme fra solen medfører flere afkølende skyer. Et enestående reguleringssystem.

  Skyernes dannelse er stokastisk (tilfældig), og derfor varierer klimaet på tilfældig måde. I fagkredse siger vi, at på den korte bane er vejret en autoregressiv proces med en glemmefaktor på 0.25. Vi siger, at vejret i morgen i middel bliver 75% som i dag.

  Al den slags er proces- og reguleringsteori, og noget sådant har Jesper Theilgaard, Tannev og Fløng ikke en skid forstand på.

  Kommentar by Børge — 21. december 2009 @ 18:20

 71. Jeg glemte at tilføje: Og omvendt.

  Kommentar by Børge — 21. december 2009 @ 19:11

 72. The UNEP That We Want – Reflections on UNEP’s future challenges

  Et rystende indblik i de tankemønstre der hærger i FN :(

  “What is required is not just science, but science with economic literacy. If the best science is to lead to the best policy, then science people have to be mixed with policy people.”

  “This requires going beyond a narrow interpretation of UNEP’s stakeholders as comprising its member states—or even the world’s
  governments—and recruiting a far wider community of support, in civil society, the academic world and the private sector.”

  http://www.iisd.org/pdf/2007/unep_we_want.pdf

  Kommentar by Ab initio — 21. december 2009 @ 19:23

 73. >Børge. Godt sagt. Personligt har jeg prøvet at arbejde med matematiske prognosemodeller (dog om andre forhold end klima)og jeg ved derfra hvor let de ender helt ude i skoven pga selv små fejl og unøjagtigheder. Matematiske prognosemodeller er efter min mening ikke egnede til at træffe omfattende globale beslutninger på. Det skete så heldigvis heller ikke i COP15, såvidt jeg har forstået?

  Kommentar by anti-marx anno dazumahl — 22. december 2009 @ 11:27

 74. Et eller andet sted synes jeg det hele kan sættes på en simpel formel

  1/18 * X

  Hvor 1/18 del er CO2 effektens andel af de samlede påvirkninger på klimaet.

  Co2 er naturligvis en faktor med mere vægt, end mange af de andre, men vores andel af den er så også kun 25 procent.

  XX er kendte omsving i temperaturen. altså hvor mange grader kan temperaturen svinge.

  Hvordan man kan få den 1/18 del, hvor mennesket andel er 0,25, altså groft sagt, uden at skele til de forskellige faktorer styrke, 1/72 del faktor til at betyde stigninger på op til fire grader, med en helt bestemt 1/72 del som hovedfaktor, jævnfør hvad der ligger i frasen “menneskeskabt temperaturstigning”.

  Det synes jeg er et mysterium og meget uvidenskabeligt. Det kan ikke dadles politikerne, fordi det kommer oprindeligt fra videnskabsmænd som Michael Mann. Det er ikke Gore, der selv har fundet på det.

  Temperaturen er steget 0,7 grader med alle de kendte faktorer involveret, den steg allerede 0,4 grader før vi 6-7 doblede vores co2 udledning. mellem 1910 og 1943 cirka.
  faldt så lidt og steg igen “antropogene” bidrag det samme antal grader, cirka som mellem 1910 og 1943.

  Nu er det jo så belejligt, at de har smidt de oprindelige data ud. Ganske vist helt tilbage i firserne, så ikke noget ondt ment med det.

  Men man burde indsamle alle data man kan få fat i og prøve. For fakta er, at i norden er det ikke blevet varmere siden slutning af trediverne. I Arktis er det blevet koldere. Og de rå tal fra Norden, fra Danmark, foreksempel, hvor der er blevet varmere, er ikke korrigeret for varmeø effekten.

  De kombinerede varmestationer, med vandtemperaturer, viser heller ikke nogen forskel på første og sidste halvdel af det forrige århundrede:

  http://www.junkscience.com/Greenhouse/GHCN-ERSST.gif

  Temperaturen er steget lige så meget før, som efter.

  Og så snakkede vi tidligere om at så har vi slet ikke fældningen af regnskoven med. De voksende ørkner – eroderende jord.

  Mennesket kunne passe bedre på jorden, det er ikke blot et spørgsmål om gerningssynder, men mere om udeladelsessynder.

  Bygger vi ikke læhegn, forsvinder den fertile jord med vinden og ørkner udbreder sig.

  Dyrker vi ensformige afgrøder udpiner vi jorden, og ørkner breder sig.

  Overbefolkningen er vores største problem. CO2 er god for plantevækst, men det kræver ikke blot stop af fældning af regnskoven. Også at forvalter jorden fornuftigt.
  Hvis der skal smides en masse penge i CO2 bekæmpelse, hæmmer det ikke væksten til gode, eller vores konkurrence evne, og det kommer heller ikke den fattige verden til gode. hvor godt det end lyder med miljøstøtte som afladspenge og muligheden for at kunne kalde sig klimaflygtning.

  Problemet er mere fundamentalt og viser hvor simplificeret, vores tilgang til denne religion er.

  Hvis vi smed pengee i alternativ energi og i at udvikle ordentlige landbrug, plante læhegn osv. målrettet, så ville vi opnå noget, alle sammen.
  På denne her måde vinder ingen, vi kommer alle til at tabe.

  Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 22. december 2009 @ 12:57

 75. Børge @ 68:

  “Ved du hvad? Aner du overhovedet, hvad du ævler om? Det, du fremlægger, viser en klart faldende tendens! Dit eget “bevis” modsiger, det du siger.”

  På kort sigt (~4 år), ja, på langt sigt (~40 år, det betydelige), nej.

  ” Du kender end ikke forskel på absolutværdier og hældningskoefficienter. Alt andet du skriver, er af samme skuffe. Jeg gider ikke lege med dig længere end hertil.”

  Som du ønsker.

  Kommentar by Peter Perlsø — 28. december 2009 @ 11:39

 76. kage

  Kommentar by lol — 11. januar 2010 @ 12:32

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper