20. juni 2010

Mødeterror mod Konservativ Ungdom, 1932-1937

En gennemgang af DSU-bladet Rød Ungdom fra 1932 til 1937 giver trods adskillige artikler om emnet kun sporadiske eksempler på borgerlig chikane, og intet før 1935 (Nr. 1; se grafik).

Gennemgår man KU’s kampblad, der var organ for det ungkonservative København (1934-38), for lignende historier med modsat fortegn, så er der adskillige konkrete eksempler, der vidner om systematisk hetz, hovedsageligt fra DSU.

Her citeret fra en artikel med overskriften Stauning-Ungdommmens Kulturarbejde: 200 mand Mand slaaet ned, Vold og Spektakler ved 15 konservative Møder.

(1934/1, s. 5f).

“I disse Dage, hvor D. S. U. vender sig saa skarpt mod Ødelæggelse af andre Partiers Møder, er det vel værd at omtale D. S. U.s Bedrifter fra Perioden Efteraaret 1932 – Efteraaret 1933. Vi anfører de groveste Mødeforstyrrelser:

1. 29/8 1932: Landstingsvalget. Møde på Gimle. En hundredtallig Bandit-Skare, hvoriblandt Masser af D. S. U’er i Uniform forsøger at kvæle alle Taler i Spektakel og Brøl. Selv en Dame som Frk. Mundt og en ældre politiker som Prof. Ellinger maa tale imod det hundredstemmig Brøl. Ude i Salen slaar Voldsmænd Mødedeltagerne ned – den senere Formand for Københavns K.U. Adam Møller faar uden nogensomhelst Motivering sit Ansigt lemlæstet.

2. 30/8 -32. Konservativt Vælgermøde i Stjernekroen. Systematiske Spektakler. En raa Bemærkning fra en D.S.U Taler Dose opløser Mødet. D.S.U.ere i Uniform knuser Ruder, slynger Jernstole mod de konservative, og ‘følger’ senere Mødedeltagerne ‘hjem’ med det Resultat, at mange K.U.ere lemlæstes, flere køres paa Hospitalet.

3. 30/8 -32 Folketingsvalget i 1932. De konservative Radiobiler forfølges overalt af D.S.U.ere. 16. November bliver to Højttalervogne ødelagte, Ruderne slaaet ind, og Mandskabet overfaldet. Voldsmændene bar Trepilemærker.

4. 2. Marts -33, Kommunevalget. Systematiske Forsøg paa Ødelæggelse af konservativt Møde i Jernbanecaféen i Vanløse. Saavidt det kunde ses, deltog kun D.S.U.ere i Spetaklerne. De paagældende maatte fjernes fra Salen.

5. 6. Marts -33: Konservativt Vælgermøde i Kafé Rossini i Valby. D.S.U.ere ankom til Mødet i smaa Delinger. Da de systematisk forsøgte Afbrydelse af Mødet, maatte de sættes udenfor.

6. 29. Aug. -33: Brutalt Overfald paa et konservativt Demonstrationstog. 4 D.S.U.ere blev anholdt.

7. Sept, -33: Skandalemødet paa Langelandsplads, hvor Urostifterne ganske overvejende var D.S.U.ere og socialdemokratiske studenter under Ledelse af kendte Socialdemokrater. Mange Voldshandlinger mod K.U.ere.

8. Sept. -33: Store Skarer Urostiftere, hvoriblandt mange D. S. U.ere, forsøger forgæves at kvæle et konservativt Møde på Fælleden, hvor Christmas-Møller taler. Senere overfalder en Bande D.S.U.ere en Del af Mødedeltagerne paa Sølvtorvet.

9. Konservativ Uge 1933. – I Lyngby og i Hillerød gøres Forsøg paa Ødelæggelse af konservativt Møde. I dagene efter stadige Chikanerer mod de konservative Elever fra Hillerød Tekniske Skole. Gerningsmændene: næsten udelukkende D.S.U.ere. Ved Stiftelse af K.U. i Holte: Salen trekvart besat af Urostiftere, som efter deres egne Oplysninger i Afbrydelser, var Ungsocialister. Først da de københavnske Stormtropper ankommer, kan Mødet gennemføres i Ro.

D.S.U.’s Voldsinstinkter bryder frem igen.

Efter den konservative Uge faldt der lidt Ro over de røde Bander. De havde faaet Respekt for de konservative Stormtropper, og Urolovene dæmpede vel ogsaa lidt paa Stauning-Ungdommens Kampmod.

Men hen på Sommeren skete der noget, som fik Voldsinstinkterne vakt igen. Den lange Kamp om Medlemstallet mellem K.U. og D.S.U. endte med komplet Nederlag for D.S.U. K.U. marcherede sine Modstandere langt forbi, Hundreder af Arbejdere gik ind i K.U. – adskillige Direkte fra D.S.U., – og ved Københavns K.U.s Hjælp arrangeredes Konservative Kæmpemøder i et Format, som Socialdemokratiet hidtil havde troet, at det havde Eneret paa. Kilometerlange konservative Demonstrationstog drog gennem Gaderne.

D.S.U.’s Sommerbedrifter:

1) Ved Hillerød-Mødet luskede 40-50 D.S.Uere i Udkanten af Mødet, men K.U.erne var alle Vegne, og de turde derfor ikke foretage sig noget.

2) Et K.U.-Demonstrationstog i Københavns Gader fik lov til at passere, fordi Modstanderne ikke kendte Startsted og -tid. Men ud paa Aftenen blev vore Folk overfaldet paa Vej til deres Samlingsstue, bl. a. af Repræsentanter for D.S.U., som hele Sommeren igennem frit og uanstastet havde draget gennem Gaderne og holdt Friluftsmøder overalt!!!

3. Ved Roskilde-Mødet tog D.S.Uerne Mod til sig og forsøgte at kvæle et 10,000-talligt konservativt Møde med Sang. Der var et Pigtraadshegn mellem Mødet og dem. Derfor turde de! Heltene var 50 i Tallet, og alle D.S.U.ere – de fleste tilhørende D.S.U.s ‘Ordensværn’. I Dagene efter var der stadig Overfald og Provokationer omkring K.U.s Samlingsstue i Admiral Gjeddes Gaard. De fleste af D.S.U.erne fra Roskilde saas blandt Voldsmændene.

4. Ved Langelandspladsmødet d. 23. Sept. var der D.S.U.ere overalt blandt Urostifterne og Voldsmændene. Rimeligvis har de været der i Hundredvis. Antallet af K.U.ere, der i de sidste 2 Aar er slaaet ned, passerede ved den Lejlighed de 200!”

Flere konkrete eksempler i en artikel fra 1937 med overskriften 300 K.U.ere Slaaet Ned.

(December 1937, 1937/2, s. 5)

“K.U.s Kamp for Mødefriheden i København og mod den røde Terror, der vil ensrette den politiske Agitation, saa kun Socialister og Kommunister kan holde Møder, har kostet mange og store Ofre… ca. 300 K.U.ere er bleven slaaet ned under eller efter Møder. I mindst en Snes Tilfælde har de røde Voldsmænd optraadt saa brutalt, at de Overfaldne har maattet underkaste sig Hospitalsindlæggelse

Alene den røde Terror mod K.U.s offentlige Møder i Hovedstaden er et Kapitel for sig. Vi bringer en forkortet Liste over den røde Mødeterror siden Valgkampen 1935. Før den Tid ligger talrige Overfald paa konservative Møder. Man tænke blot paa Navne som ‘Stjernekroen’, Langelands Plads 1933, Fælledparken 1933, Langelands Plads 1934, Grønlandsplads i Nyboder 22. maj 1935, Trekroner Plads i Valby 28. August 1935.

Siden sidste Valgkamp har de socialdemokratiske og kommunistiske ‘Demokrater’ øvet raa Voldshandlinger ved følgende konservative Møder i København:

29. September 1935: Møde Paa Blaagaardsplads.

10.0000 Mødedeltagere er underkastet en konstant Terror af ‘kommunister og Voldsmænd’ og ‘fkere af Skraalhalsene paa Pladsen bar socialistiske Emblemer’ ifølge Politiken d. 30. s. M.). Folketingsmand, Generalauditør Pürrschel, en Pressefotograf, en Grosserer og en ældre Dame slaas ned ligesom talrige K. U.ere blev ilde tilredt: 16 Anholdelser blev foretaget.

7. Oktober 1935: Møde paa Haveselskabsvej.
Efter et offentligt Møde paa Frederiksberg blev nogle K. U.ere overfaldet af ‘flere Ds.U.ere med Kasket og Trepilemærke’ ‘(Dagens Nyheder’ d. 8. s. M.). 2 K. U.ere blev slaaet bevidstløse. 1 Anholdelse blev foretaget.

14. Maj 1936: Møde paa Genforeningsplads.
Et Friluftsmøde, der havde samlet over 1000 Tilhører søgtes ødelagt af ‘nogle faa D.s.U.ere’ (‘Dagens Nyheder’ d. 15. s. M.).

28. Maj 1936: Møde i Hillerødgade.
Et Friluftsmøde ødelægges ved Terror af D.s.U.ere og Kommunister. Politiet maa bruge Stavene. 1 K. U.ere slaas bevidstløs.

15. Juni 1936: Møde paa Frederiksberg Rundel.
Selve Mødet, der havde samlet 5000 Mennesker, søgtes ustandselig ødelagt af Socialister og Kommunister med og uden Trepilemærker. Et efterfølgende Fakkeltog gennemførtes kun ved enestaaende Disciplin hos K.U.erne.

2. September 1936: Møde i Borgernes Hus.
Et Medlemsmøde søges sprængt ved at organiseret ‘Pøbel’ stormer Borgernes Hus’ (‘Dagens Nyheder’ d. 16. s. M.). Politiet rydder Gaden med Knipler.

27. September 1936: Møde paa Christianshavn Vold.
Efter et offentligt Friluftsmøde besøgt af 5000 Mennesker slaas seks K.U.ere ned, deraf to meget alvorligt. Politiet hugger ind og foretager 4 Anholdelser.

19. September 11937: Møde paa Langelandsplads.
10.000 Tilhørere til et offentligt Friluftsmøde er Genstand for systematisk rød Terror. Politiet Maa gribe ind flere Gange og der blev foretaget en Del Anholdelser. Mange unge K.U.ere slaaet ned paa Vej hjem fra Mødet, der tre slaaet bevidstløse.”

Flere eksempler.

Rød Trusel. (1936/1, s. 8; skriftlig trussel modtaget af KU’er).
Socialistiske Voldshandlinger mod K.U.ere i Silkeborg (1936/2, s. 2).
Voldstrusel mod K.U.-Fotograf (1936/11, s. 1).
Ondartet Socialistisk Mødeterror over hele Landet (1937/2, s. 6).
Røde Diktaturtilbøjeligheder i Odense! (1937/2, s. 7)

Diverse.

“Vi ved , at der er Hundreder, maaske Tusinder, som gør et dygtigt og anstændigt D.s.U.-Arbejde, men før de smider Voldsmændene ud, kan deres Organisation ikke regnes blandt der hæderligt arbejdende politiske bevægelser. Voldsmændene i D.S.U. er ganske ligeglade med alle ordrer og Meddelser fra D.S.U.s Førere.

– Vi tror gerne, at D.S.U.s Førere slider for at holde igen paa Bøllerne. Men det mislykkes. Vi ved at man paa Staunings eget Initiativ arrangerede Grundstensnedlæggelse for at holde D.S.U.ere væk fra Langelandsplads. Men de kom der alligevel! I Hundredvis! D.S.U.s Førere tør ikke gennemføre deres egne Befalinger til Medlemmerne… Man tør ikke… Mandskabet fra ‘Ordensværnet’, som har de fleste af Synderne iblandt sig, har flere Gange truet med at gaa over til Kommunisterne. Og for at forhindre det, lukker D.S.U.-Lederne deres Øjne.” (1934/1, s. 6)

“… Folk her i Norden nærer en Instinktivt Frygt for alt hvad der smager af Fascisme. Og skønt Linierne trækkes skarpere op, viser Konservatismens Fremgang i Danmark og Norge, at Marxisme i Renkultur vil man heller ikke have.” (under afsnittet ‘I Norden er der ingen Plads for Nazisme’, 1936/1, s. 5)

‘Et lykkeligere og sundere Danmark. En bedre og stærkere Ungdom.’ (overskrift 1936/1, s. 4; af Ole Bjørn Kraft).

‘Danmark for Danske!’ (slogan 1936/1, s. 8).

‘Ned med Sovekammerromantikkens lumre Ugeblade’ (overskrift 1936/2, s. 3).

‘Kun K.U. og S.N.F. i Danmark og Sverige kan knuse Marxismen siger S.N.F.s Fører’ (overskrift 1936/11, s. 2; Sveriges Nationella Förbund var pro-tysk, og havde fasces i sit logo).

‘Gavn dit land – Køb danske Varer’ (slogan 1936/2, s. 6).

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/15510/trackback

17 Comments »

 1. “Helge Adam Møller, født 6. nov. 1942 i København, søn af oberst Adam Møller og sekretær Gerda Møller, begge forhenværende MF’ere.”
  http://www.ft.dk/Folketinget/Medlemmer/findMedlem/KFHELM.aspx

  Så det er altså Helge´s fader der får “sit Ansigt lemlæstet” af de røde banditter den 29/8 1932.

  Der kan man bare se . .

  Kommentar by Kristian L — 20. juni 2010 @ 17:31

 2. Man skal holde sig fra socialdemokrater.

  Kommentar by Nielsen — 20. juni 2010 @ 17:41

 3. Der er vist ingen tvivl om, at der er bøger, der mangler at blive skrevet.
  Myten om, at det var KUere, der stod for den politiske vold i 30erne, er en sandhed med modifikationer.
  Læs også
  http://www.nomos-dk.dk/midgaard/jkn1.htm

  Kommentar by boppo — 20. juni 2010 @ 19:31

 4. Hold op det er gammelt
  Men det holder stadigt.Rødt er noget skidt…

  Kommentar by POP — 20. juni 2010 @ 19:53

 5. Meget interessant og klart overset kapitel i den politiske volds historie…. Meeeeeeen der er vist ikke tvivl om at KU´erne også var ganske aktive..

  Kommentar by Rasmus Birch — 20. juni 2010 @ 19:58

 6. Gad vide om det ikke bare generelt er der voldspsykopaterne samler sig, på venstrefløjen.

  Kommentar by Fritz — 20. juni 2010 @ 20:24

 7. >3
  Ja, vi mangler lidt objektiv oplysning om 1910 – 1950

  Kommentar by Nielsen — 20. juni 2010 @ 21:10

 8. Nå, det er derfra de røde fra AFA og SF og EL har lært at stå og systematisk skrige foran SIADs demonstrationer!. Ja, jeg tænkte det nok.

  De er et kendetegn ved venstrefløjen, at den er så fantasiløs og bruger bare gamle beskidte trick og bliver kriminel og tarvelig, når den finder det nødvendigt for at rage magten til sig. Alene den historieforfalskning som jeg åbenbart læste i folkeskolen, er jo tydelig gennem dette eksempel.

  Dengang tævede man hinanden som en del af kulturen og politiet tævede løs og det var accepteret.

  I dag, til en SIAD-demonstration, kan man opleve at de røde står og skryder hysterisk i deres hashrus og med deres rød-nazistiske sorte uniformer og symboler, derefter en kødrand af politifolk som spærrer af, og så SIAD-folkene, der prøver at holde deres tale, men forhindres af brølet fra dumheden.

  I dag kan SIAD-folkene ikke engang smadre hovederne på AFA og Co, fordi politiet jo forhindrer sammenstød begge veje og ikke selv kan løfte en finger.

  Reelt sørger politiet således for, at demonstrationen bliver mislykket for SIAD.

  Det, der mangler, også set i dette historisk lys, er en hær af almindelige mennesker, der er parate til at søndersmadre AFA og Co, igen og igen, indtil de er så invalide at de ikke kan møde op. Demokrati-tilhængere, simpelthen.

  Men danske mænd, er jo netop blevet så feminiserede af Danmarks virkelige ødelæggere; pædagogerne, at de aldrig kunne finde på at knække en negl, for demokratiet eller Danmark eller noget som helst.

  Hvad var det egentlig der skabte “sammenhængskraften” i Danmark?

  Var anden verdenskrig ikke kærkommen til at slå danskerne sammen, mod en fælles ydre fjende? – især bagefter, hvor alle vaskede hænder og sang alsang og holdt hinanden i hånden i den mest hykleriske idyl siden mands minde.

  Dengang gik de røde mod nazismen. I dag er nazismen de rødes foretrukne politiske redskab til magtovertagelse.

  Kan det virkeligt passe, at efter socialismens fiasko i Rusland, Cuba, Sydamerika, Kina, Nordkorea o.s.v., at da skal vi have et socialistisk-muslimsk diktatur i Danmark?

  Hvor dum har man lov at være?

  Kommentar by Julie P. Kantoft — 21. juni 2010 @ 02:32

 9. Uden Uriasposten ville det staa skidt til med analysen og konklusionen mht. venstreflojen. Meget skidt….

  Anti-sharia

  Kommentar by anti-sharia — 21. juni 2010 @ 04:52

 10. Rasmus Birch:

  “Meeeeeeen der er vist ikke tvivl om at KU´erne også var ganske aktive..”

  Selvfølgelig var de aktive. Spørgsmålet er, om de kunne leve op til venstrefløjens voldsberedthed.

  Hvis du kigger på Møllers indlæg om Weidekamp, så står der at DSU´erne mente at det var i orden at tæske anderledestænkende fordi det var et “rødt” område. Kig på listen ovenfor. Hvad i alverden var begrundelsen så for at tæve anderledestænkende i den konservative højborg Frederiksberg?

  Kommentar by Henrik — 21. juni 2010 @ 06:26

 11. Jamen så er alt jo ved det gamle.
  Det er de venstrefløjen der laver volden og højrefløjen der får skylden.

  Dybereliggende, så ligger der åbenbart et eller andet sted en tidløs accept af rød vold.

  Kommentar by Kjeld Flarup — 21. juni 2010 @ 08:58

 12. Kjeld Flarup

  Vold er modbydeligt ligemeget hvem der udføre den. Men lad vær med at være så enøjet at tro at det kun er venstrefløjen der udføre volden.

  Kommentar by Michael Larsen — 21. juni 2010 @ 09:19

 13. Nyt lys over 1930’ernes politiske historie. Mange tak, Kim Møller!

  Kommentar by Crass Børsting — 21. juni 2010 @ 14:34

 14. Jeg har mange gange hørt stærkt negativ omtale af konservativ ungdom i 30’erne. Derimod aldrig noget om socialdemokratisk ungdom.

  Kommentar by NIels P. — 22. juni 2010 @ 08:36

 15. Ganske interessant, at læse om forskellige gruperinger og deres uniformer.
  At der var ballade er jo velkendt – men , at sammenligne et bevidst forsøg på, at implementere nazistiske og fascisistiske normer med forsvar af demokratiet for alle som visse skribenter herover forsøgr er uhørt !
  :
  http://www.information.dk/90018

  Kommentar by Michael Zimmermann — 5. marts 2012 @ 12:14

 16. Ganske interessant, at læse om forskellige grupperinger og deres uniformer.
  At der var ballade er jo velkendt – men, at sammenligne et bevidst forsøg på, at implementere nazistiske og fascisistiske normer med en indædt kamp for forsvar af demokratiet (som visse skribenter herover forsøger) er uhørt !
  Mange bar uniformer – men formålet med kampen bør være i fokus !
  :
  http://www.information.dk/90018

  Kommentar by Michael Zimmermann — 5. marts 2012 @ 12:18

 17. > Michael Zimmermann

  Det rabler helt for dig. Hvis du vil være konkret, så tager jeg gerne debatten.

  Kommentar by Kim Møller — 5. marts 2012 @ 15:30

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper