8. maj 2012

Chris Holmsted Larsen i ministeriel rapport: Svært at gribe ind overfor blogs der ikke gør noget ulovligt

Social- og Integrationsministeriet offentliggjorde i dag to rapporter om ekstremisme i Danmark, omhandlende henholdsvis højre/venstreekstremisme og islamisme. Jeg har set nærmere på den første, der er forfattet af ph.d.-studerende Chris Holmsted Larsen, der har en ikke nærmere defineret fortid på den yderste venstrefløj.

(Chris Holmsted Larsen på Facebook, april 2011)

Chris Holmsted Larsen læner sig i rapporten op af (eks-venstreradikale) sociolog René Karpantchof, og som akademisk værk er det noget bedre end Jeppe Lyngs makværk fra 2010. Der er tænkt grundigt over tingene, men udgivelsen repræsenterer ikke desto mindre den yderste venstrefløjs selvforståelse, og det fremgår klart, hvis man læser de 44 sider fra start til slut.

Uriasposten er nævnt ved navn en enkelt gang, men der henvises flere steder til ‘højreekstreme hjemmesider og blogs’ der udfører efterretningsvirksomhed, og faciliterer politisk vold (s. 16). Ting der skrives indirekte kræver ikke bevisførelse.

“En efterfølgende netværksanalyse, foretaget af den britiske avis The Guardian, viste bl.a., at Breivik i sit manifest havde hentet inspiration fra flere hundrede højreekstreme og antiislamistiske websites, blogs og debatforums, herunder de stærkt antimuslimske danske websites Uriasposten og Snaphanen. Dermed var Breiviks terrorangreb også udtryk for en ny type politisk webekstremisme, hvor hadefulde holdninger søges realiseret i praksis.” (s. 19; se også 33f)

(Uriasposten, 8. september 2011: … ‘Breiviks spider web of hate’, ifølge venstreorienterede The Guardian)

Guardians ambitiøse associationstrick er baseret på kildehenvisninger i Breiviks 1516 siders kompendium. Som Urias-læsere ved, og en statsansat forsker burde vide, så medtager Breivik en artikel af Fjordman, der i noterne henviser til Uriasposten, der blot citerer fra en kronik trykt i Jyllands-Posten.

Rapport inkluderer 13 sider om hver af de to politiske ekstremer, der for højrefløjens vedkommende inkluderer ‘nationalsocialisme’ og ‘højrenationalisme’, og for venstrefløjen ‘anarkisme’ og ‘kommunisme’. Hvor nationalsocialisme er problematisk per definition, og højrenationalisme i sit udtryk altid vil være problematisk, så er kommunisme uproblematisk, og anarkisme noget flydende man ikke rigtigt kan konkretisere. Enkeltpersoners frustrationer, så at sige.

Her er forskerens tanker vedrørende den demokratiske højrefløj.

“De højrenationale websites, blogs, debatforum og sociale medier er typisk åbne for udefrakommende, og man søger at tiltrække nye medlemmer, der kan påvirkes i ekstremistisk retning. … I forbindelse med den præventive indsats er de positivt, at de fleste ekstreme politiske websites er frit tilgængelige for forskere og myndigheder, der vil følge udviklingen med henblik på en præventiv og reaktiv indsats. På den anden side er indgreb, i forhold til ekstreme politiske websites, og i det omfang de ikke direkte er truende eller racistiske, forbundet med vanskeligheder. En betydelig faktor er hensynet til ytringsfriheden.” (s. 19)

(Chris Holm Larsen: Politisk ekstremisme i Danmark, 2012. 44 sider)

Isoleret set giver det mening, at adskille “den radikale holdning fra den ekstreme politiske handling” (s. 4), men Holmsted Larsen giver en meget skæv analyse af begreberne konkret i forhold til fløjene. Hvor han i forhold til venstreekstremismen anvender en tragt-model, der gør venstreekstremisme til udtryk for isoleret og diffus samfundskritik, så anvendes der ‘en omvendt tragt’ i forhold til højreekstremismen – her er alle, inklusiv demokratiske højrenationale, udemokratiske per definition. Når han skriver om højrefløjen, minder den omvendte tragt lidt for meget om brugen af en megafon til en venstreradikal moddemo.

For at sætte folk der er imod islamisering og multikultur i bås med racister og nationale socialister, så må han ignorere forskellen på multikulturelt og multietnisk, og tærske langhalm på kulturmarxistiske floskler, herunder ikke mindst et begreb som som ‘kulturracisme’. At modstand mod multikutur er en slags racisme, er en gennemgående pointe.

“… og højrenationalisme. Den sidste strømning består af et blandingsforhold af ultranationalisme, antiislamisme og biologisk og kulturel racisme. … Nogle højreekstremister forbereder sig på, hvad de ser som en uundgåelig fremtidig racekrig eller krig imod islam, andre er mere ekstreme og ønsker at fremprovokere en sådan konflikt. Den højreekstreme utopi er dog relativt samstemmende et etnisk udrenset Danmark, altså et monoetnisk, monokulturelt og monoreligiøst samfund for hvide og kristne danskere. Målet er et utopisk samfund fra tiden før indvandring og globalisering.” (s. 7)

“De højrenationale ønsker generelt demokratiet bevaret, men i en version forbeholdt etniske hvide danskere…” (s. otte)

Omvendt i forhold til venstreekstreme. Her lidt fra håndvasken…

“Den overvejende del af grupperingerne på den udenomsparlamentariske venstrefløj er radikale i deres samfundskritik, men ikke ekstreme i den forstand at de støtter eller udøver politisk vold. Derfor er ekstrem venstrefløjgrupper og individer, der anvender ekstreme metoder, oftest isoleret i forhold til den radikale venstrefløj…” (s. 20)

“… anarkistisk inspirerede grupperinger, der typisk på spontant basis opererer i mindre grupper/celler eller som individer… antisystemiske grupperinger…relativt spontant… mere diffuse… ofte af spontan og desorganiseret karakter… der ikke havde nogen ensartet organisering, endsige et klart politisk mål… Anarkisterne er traditionelt blevet bekæmpet af den resterende venstrefløj, og generelt har anarkisterne manglet forankring… et meget flydende og omskifteligt miljø… ikke fast organiserede… meget få individer… uformelle hierarkier… et desorganiseret miljø, hvor de politiske målsætninger er uklare og ofte fraværende.” (s.20-36)

En gruppe som Vederfølner har trods sit demokratiske udgangspunkt en racistisk anti-demokratisk dagsorden, der udgør et demokratisk problem. Personsammenfald med mere ekstreme grupperinger kommer ikke organisationen til gode.

Omvendt med venstrefløjen, hvor erklærede revolutionære Socialistisk Ungdomsfront, og partier som Danmarks Kommunistiske Parti, Partiet Kommunisterne og Kommunisterne i Danmark – ses som radikale, men ikke problematiske i et demokratisk perspektiv, selvom fødekæden er noget nær identisk.

En af de terrorsigtede i brandstifterbanden har en umiddelbart fortid i Socialistisk Ungdomsfront, og manden der i 2003 overfaldt Anders Fogh Rasmussen er i dag spidskandidat for Arbejderpartiet Kommunisterne.

“Der er dog tale om tætte politiske og personlige netværk, så vil der typisk være personsammenfald mellem venstreradikale grupperinger, der tager afstand fra politisk vold, og venstreekstremister der anvender ekstreme og udemokratiske metoder.” (s. 20f)

“En typisk aktivist på den yderste venstrefløj kan altså være fredelig aktivist, demonstrant eller aktiv i en fredelig forening den ene dag, men den næste kan vedkommende indgå i militante aktioner eller anvende ekstreme metoder.” (s. 23)

Den tendensiøse ubalance viser sig flere steder i rapporten. Når højreekstremismen står stærkt i Århus, så er det udtryk for et mere eller mindre koordineret ønske om, efter østtysk forbillede, at sikre ‘nationalt befriede zoner’. Når venstreekstreme gør det samme i København, så er det noget helt andet, noget defensivt.

“Særligt i Århus har den ekstreme højrefløj praktiseret voldelige overfald på politiske modstandere og tilfældige mennesker af anden etnisk herkomst. De racistiske overfald har ofte haft en spontan karakter, mens overfaldene på politiske modstandere har virket koordinerede. Volden er sandsynligvis drevet af et ønske om at fordrive politiske modstandere og etniske minoriteter fra byen. I Tyskland har nynazistiske grupper med tilknytning til NPD i årevis arbejdet på at fordrive særligt etniske grupper fra de østtyske provinsbyer, og derved skabe hvad nynazisterne betegner som ”nationalt befriede zoner”.” (s. 15)

“De højreekstreme miljøers udvikling har siden årtusindskiftet primært fundet sted i provinsen, eller det der i dag kaldes for udkants-Danmark. Dette er bl.a. en konsekvens af den yderste venstrefløjs monopol på det politiske gaderum i København, hvor den yderste højrefløj ikke levnes plads til mobilisering.” (s. 17f)

“Oprettelsen af AFA skete på et tidspunkt, hvor den højreekstreme politiske og racistiske vold var stigende… Stiftelsen AFA var den ekstreme venstrefløjs modtræk, og det umiddelbare mål var, bl.a. med voldelige metoder, at fordrive den ekstreme højrefløj fra det offentlige rum.” (s. 25)

Når det bliver konkret, så er det meget svært for Holmsted Larsen at underbygge sin vinkling, og Anders Breivik bliver da også nævnt hele fjorten gange på de 44 sider. Søllerødgade omtales to gange (s. 15, 25), den ene gang som ‘bombeterror’, hvad tørres af på højrefløjen, selvom sagen ikke blev opklaret. På samme måde henvises der to gange til Thomas Nakaba og hans brevbomber (s. 15, 18), og det er da tankevækkende, at en rapport der skal belyse den aktuelle udvikling anvender eksempler der næsten har historisk karakter.

Man kan også undrer sig lidt over, at en mand med et japansk efternavn står bag det groveste konkrete eksempel på højreekstrem vold i kampen for et hvidt kristen Danmark. Det fortælles, at højreekstremismen står stærkt i Århus og Midtjylland, men eneste eksempel på overfald rettet mod etniske minoriteter er Skive-sagen.

“I sommeren 2011 blev en dansk familie, hvor faderen er af indisk afstamning, overfaldet under en strandtur på Knud Strand, nær Skive. Ifølge vidneudsagn deltog tyske nynazister, der gæstede DNF, i overfaldet. Et medlem af DNF er efterfølgende blevet sigtet i sagen.” (s. 10)

Historien blev fortalt af Berlingske Tidende, der baserede sig på (venstreekstreme) Redox, der ikke er nævnt i rapporten som kilde til noget som helst, selvom detaljer tydeligvis baserer sig på Redox-udgivelser, herunder ‘Århus 08’. Hvor Redox trods terrorsigtelse er en troværdig kilde til den yderste højrefløj, så tages der omvendt absurde forbehold for oplysninger om den yderste venstrefløj. Her lidt fra beskrivelsen af brandstifterbanden og den meget aktive Antifascistisk Aktion.

“… den verserende sag om brandattentat på Politiskolen m.m., der tilsyneladende blev planlagt og udført af 5 unge venstreekstremister, der ikke havde nogen ensartet organisering, endsige et klart politisk mål eller opbakning i det politiske bagland. Derimod tyder meget på, at de ekstreme handlinger bl.a. var en udløber af den vrede, der opstod i det venstreekstreme miljø efter rydningen af Ungdomshuset og masseanholdelserne i forbindelse med COP 15. Det er dog endnu for tidligt at sige, om denne sag er udtryk for en stigning i den politiske vold, der udgår fra den ekstreme venstrefløj herhjemme. (s. 23)

“Et eksempel er de 5 unge venstreekstremister, der i 2011 blev arresteret i forbindelse med et formodet brandattentat imod Politiskolen…” (s. 37)

“Hvad angår volden imellem fløjene, så må det formodes, at AFA fortsat er en central aktør…” (s. 26)

Indledningsvis forklarer Holmsted Larsen, at politiske ekstremister er folk der vil “undergrave og ultimativt omstyrte den bestående samfundsorden.” (s. 2). Ekstremister er tilsyneladende enhver der offentligt udtrykker modstand mod islamisk indvandring og multikultur, men ikke revolutionære organisationer, der har demokratiets afskaffelse som erklæret formål.

Venstreekstreme kæmper mod det de ser som ‘uretfærdig neoliberalisme’ fortælles det (s. 21), hvorefter han gør analysen til sin egen – de “udfordrer det neoliberale system” (s. 22). Det fortæller en hel del om udgangspunktet.

Når tyske nazister kaster en sten efter et dansk-indisk ægtepar på en strand nær Skive, så er det et problem i samme størrelsesorden som en brandstifterbande, der med brandbomber i nattetimer har angrebet flere samfundsinstitutioner. Ingen er dømte i nogen af sagerne, men hvor førstnævnte sag kaster lange skygger på højrefløjen, så relaterer sidstnævnte til enkeltstående frustrerede formodede venstreorienterede, der måske, måske ikke havde et politisk mål. Vi taler om folk der under retsmøderne demonstrativt læser marxistisk litteratur!

René Karpantschof og Chris Holmsted Larsen er to alen af et stykke, men nok så velgennemtænkt akademisk arbejde, kan ikke skjule det essentielle – venstrefløjen er mere voldsparat, og ud fra enhver betragtning et langt større demokratisk problem. Det fortælles, at der i 2010 var registreret 334 kriminelle forhold med muligt ekstremistisk baggrund (s. 14). Statistik og fleksible definitioner kan ikke sløre det faktum, at politisk vold fra højrefløjen er sjældne, kun undtagelsesvis rammer minoriteter, og i det store og hele er minimal i forhold til de mange koordinerede aktioner der er rettet mod samme.

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/36779/trackback

113 Comments »

 1. […] Nemo Se også: Chris Holmsted Larsen i ministeriel rapport: Svært at gribe ind overfor blogs der ikke gør noget u… 5 kommentarer » Spring til […]

  Pingback by Breivik, skoleskyderierne og Snaphanen « Snaphanen — 8. maj 2012 @ 17:01

 2. Det er simpelthen komisk, hvis Social- og Integrationsministeriet har bestilt denne rapport fra Chris Holmsted. Jeg overvejer at indsende en klage. Det svarer til at hyre en Hells Angels-hangaround til at beskrive landets forskellige rockergrupperinger. Det duer ikke, for han er ganske enkelt ikke spor neutral.

  Kommentar by Vest — 8. maj 2012 @ 17:23

 3. @Kim Møller
  …politisk vold fra højrefløjen er sjældne, kun undtagelsesvis rammer minoriteter, og i det store og hele er minimal i forhold til de mange koordinerede aktioner der er rettet mod samme.

  Hvordan når du frem til den konklusion?

  Politiet i Aarhus har jo f.eks. tidligere udtalt, at det var højrefløjen der stod for det meste af den politiske vold i byen. På landsplan er det givetvis anderledes, men når du bruger udtrykket “minimal” så fordrejer du sandheden præcist ligeså meget som du kritiserer din modpart for.

  Personligt har jeg i øvrigt også fra venner og bekendt hørt flere historier om folk der er blevet overfaldet eller forsøgt overfaldet af “White Pride” typer nede i byen, alene fordi de havde langt hår (hvilket sikkert betyder at man er venstreorienteret i disse idioters verden) eller forkert hudfarve. Disse episoder karaktiseres garanteret ikke som politisk vold officielt, men der er jo ikke tvivl om at ofrene ikke er helt tilfældige.

  Kommentar by Polyb — 8. maj 2012 @ 17:34

 4. Mage til forrykt makværk. Det svarer jo til at bede nazisternes formand udtale sig som ekspert om mosaisk trossamfund…

  Kommentar by Splint — 8. maj 2012 @ 17:36

 5. Kim Møller

  Tak, fordi du gider at lave sådan et godt og vigtigt arbejde!

  Kommentar by Viking — 8. maj 2012 @ 17:39

 6. @ Kim Møller

  Tak for en glimrende gennemgang. Det mest irriterende/bekymrende er den latterlige ide om kulturel racisme, der er særligt bizar når den kommer fra multikulturalister der jo om nogen har en kultur-racistisk ideologi. På dansk vel bedst analyseret af Frederik Stjernfelt i Adskillelsens Politik.

  @ Polyb

  Er det din eneste kommentar til rapporten. Hvad tænker du ellers om den. Er den saglig. Er den afbalanceret. Er den neutral. Er den fyldt med stråmænd. Associationstrick.
  Hvis både uriasposten og DNSB er den “yderste højrefløj” – hvad tænker du når de grupperes sammen. Og hvem er så den yderste venstrefløj.

  Kommentar by Superman — 8. maj 2012 @ 17:43

 7. Se også denne video fra Tv2 Østjylland. Hvem sagde komiske Ali.

  http://www.tv2oj.dk/arkiv?video_id=27514&autoplay=1
  Ca. 0:42 sekunder inde i videoen.

  Uha, hvor er de farlige alle disse højreekstremister, og så viser de sørme billeder fra den farlige demonstration i Århus, hvor DDL og co. angreb alt og alle, ik. Nu var situationen bare den, at det var venstreekstremister og islamister i fællesskab, der var de voldlige. Jeg troede ellers de holdt lidt lav profil efter deres fuldstændig horrible dækning af, hvad der egentligt foregik ved netop den demonstration.

  De vil ikke se virkeligheden i øjnene.
  – Demonstrationen i Århus blev angrebet af venstrefløjen
  – 4 personer bliver overfaldet efter et debatmøde med M. Messerschmidt
  – 4 personer bliver hevet ud af deres bil på nørrebro og stukket med kniv.

  Hvem er egentligt de farlige. Nå, ikke se, ikke høre. Hold kæft hvor er de medier latterlige.

  Kommentar by Ciska — 8. maj 2012 @ 17:45

 8. Rofl…..

  Man kan næsten fornemme den glæde Chris Holmsted Larsen må have følt da han fik til opgave at udarbejde rapporten for regeringen. Det er ikke hver dag man får lejlighed til at hvidvaske venstreekstremismen for skatteborgernes penge.

  Kommentar by Santor — 8. maj 2012 @ 17:55

 9. – Polyb

  Tak for de pæne ord.

  Der er sagt og skrevet meget om højreekstremisters vold mod minoriteter i Århus. Én af dagene laver jeg én post der opsamler dokumenterede eksempler. Gider du hjælpe?

  Kommentar by Kim Møller — 8. maj 2012 @ 18:02

 10. Jeg gider ikke spilde tid på at søge på den ph.d.-studerende, men jeg antager ud fra billedet, at han med en passende karriereplanlægning kan gå på efterløn, når han er færdig med at blive forsker.

  Kommentar by Svend — 8. maj 2012 @ 18:05

 11. Bemærk i øvrigt, at de eneste der nævnes ved navn i rapporten, er en lille håndfuld nationale og borgerlige…

  Kommentar by Georg Gearløs — 8. maj 2012 @ 18:05

 12. Fremragende dokumentation, Kim Møller.
  Chris Holm Larsens vrøvl er topmålet af videnskabelig uduelighed og videnskabelig uredelighed.
  Det er ingen nyhed, at der kommer den slags fra RUC’s hjernevaskede marxister. Det har stået på i mere end 30 år og har bragt samfundsvidenskaberne under lavmålet med obligatoriske marxistiske staveplader.
  Det er en skandale, at skatteyderne skal betale den slags tåbeligheder.
  Der bør hurtigst muligt renses ud blandt typer som Chris Holm Larsen på de videregående uddannelser.
  Manden er formodentlig sindslidende og behandlingskrævende! ;)

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 8. maj 2012 @ 18:09

 13. Bravo, bravo, bravo, Kim.

  Kommentar by Nemo — 8. maj 2012 @ 18:10

 14. #3 Polyb.

  “Personligt har jeg i øvrigt også fra venner og bekendt hørt flere historier om folk der er blevet…….”

  Ha Ha ….. “Personlige” erfaringer fra “venner og bekendte” kræver lidt flere beviser end dit ord.

  Nu er det vel ikke den små Sarah Brun ( eller hvad det nu var hun hed ) med bumse arret du tænker på?

  Kommentar by Santor — 8. maj 2012 @ 18:15

 15. Man kunne jo forsøgsvis indklage ham for UVVU.

  Bekendtgørelsen er her

  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123871

  særligt §2 stk 1 nr 4 og 5

  § 2. Ved videnskabelig uredelighed forstås: Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater. Omfattet af videnskabelig uredelighed er bl.a.:

  1) Uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data.

  2) Uoplyst selektiv eller skjult kassation af egne uønskede resultater.

  3) Uoplyst usædvanlig og vildledende anvendelse af statistiske metoder.

  4) Uoplyst ensidig eller forvredet fortolkning af egne resultater og konklusioner.

  5) Plagiering af andres resultater eller publikationer.

  6) Uretmæssig angivelse af forfatterrolle, titel eller arbejdssted.

  7) Afgivelse af urigtige oplysninger om videnskabelige kvalifikationer.

  Men men. Mon en ph.d. studerende anses for “videnskabeligt uddannet” eller blot i lære som?

  Kommentar by Hans Und — 8. maj 2012 @ 18:22

 16. Problemet er sådan set ikke rapporten. Det er forventet at de ikke besidder den form for objektivitet som kræves i en rapport som denne, disse venstreorienterede forskere.

  Problemet er at den sikkert bliver taget for gode varer, og misbrugt i politisk øjemed af socialisterne og deres forskellige hjernevaskende medier.
  Men det er jo det samme DR og Politiken producerer dag ud og dag ind i deres forskellige sektioner og udsendelser.
  Løgnagtige påstande, absurde konklusioner, og associationstricks og shaming gang på gang.
  Man tør selvklart ikke gå i dybden med venstrefløjen og de mange rabiate grupperinger, da ALT deres logik og fornuft vil blive udstillet som det rene hykleri. Hele facaden vil krakelere fuldstændigt, hvis de skulle erkende hvor de står pt ift højrefløjen.

  Man skal være MEGET tungnem eller gå rundt med gigantiske skyklapper, hvis man skal tro på denne rapports konklusioner om højrefløjen.

  Og let og elegant bliver den pillet ned og dissekeret af Hr. Møller. Det er næsten også for nemt, når man lader tumper som Chris Holmsted Larsen stå for rapporten. Det er så elendigt og et makværk, at enhver med fornuften i behold kan se de åbenlyst absurde konklusioner den kommer med.

  Kommentar by endnu en vantro — 8. maj 2012 @ 18:29

 17. @Superman
  Er det din eneste kommentar til rapporten. Hvad tænker du ellers om den.

  Jeg synes at meget af kritikken af Chris Holmsteds rapport er berettiget, men at Kim Møller til gengæld (på ingen måde overraskende) selv går direkte i modsat grøft. Er du uenig? (Hvorfor?)

  @Kim Møller
  Selvfølgelig intet konkret svar fra din side.

  …og hvorfor snakker vi nu kun den højreorienterede vold imod minoriteter og ikke også den imod politiske modstandere? Trækker du allerede i land?

  @Santor
  Jeg er selvfølgelig overhovedet ikke i tvivl om at du/I ikke vil godtage personlige erfaringer (fra politiske modstandere that is – når de passer ind i verdensbilledet er sagen jo en anden). Men nu godtager de fleste af jer alligevel heller ikke fakta når det går jer imod, så jeg tillader mig at dele mine erfaringer på trods af deres forventede modtagelse.

  Kommentar by Polyb — 8. maj 2012 @ 18:46

 18. #17 Polyb.

  Sludder og vrøvl.

  Ingen med bare den mindste smule hjerne godtager “personlige” oplevelser fra “venner og bekendte” som beviser på noget som helst. Det er i bedste fald andenhånds oplysninger i værste fald løgnehistorier.

  Hvad er det I tosser på venstrefløjen ikke forstår?

  Kommentar by Santor — 8. maj 2012 @ 18:56

 19. – Polyb

  Jeg betragter den gensidige vold mellem højre- og venstreekstreme i Århus, lidt som én rockerkrig. Generelt tror jeg ikke dine erfaringer over én dørtærskel.

  Ville du hjælpe?

  Kommentar by Kim Møller — 8. maj 2012 @ 19:00

 20. @Kim Møller
  Generelt tror jeg ikke dine erfaringer over én dørtærskel.

  Hvorfor hvis jeg må spørge?

  Synes du da f.eks. at de nævnte historier lyder usandsynlige? Eller som noget du også, hvis du skal være ærlig, har hørt politiet være lidt inde på i medierne.

  Ville du hjælpe?

  Ville du fortælle hvordan du kom frem til din noget udokumenterede konklusion?

  Kommentar by Polyb — 8. maj 2012 @ 19:18

 21. Den akademiske standard er i frit fald. Ud over de nævnte fejl, fordrejninger og generelle BIAS, er denne ‘rapport’ utålelig alene ved dens sproglige ubehjælpsomhed. Stavefejl kan vel – i mådelige mængder – tolereres, men dansk grammatik på underskoleniveau ikke. For slet ikke at nævne udenlandsk: …spontant og desorganiseret…(idioten mener vel uorganiseret – hvordan kan man desorganisere noget spontant opstået?) og pluralis af forum: debatforums (sic.)… mon dieu!

  Kommentar by Skjoldungen — 8. maj 2012 @ 19:26

 22. @ Polyb
  “Jeg synes at meget af kritikken af Chris Holmsteds rapport er berettiget, men at Kim Møller til gengæld (på ingen måde overraskende) selv går direkte i modsat grøft. Er du uenig? (Hvorfor?)”

  Du sammenligner altså en rapport bestilt af et ministerie og udarbejdet af en offentligt ansat “forsker” med en blog der laves i fritiden.

  Det er nok bare mig, men jeg bruger forskellige kriterier når jeg vurderer dem. Din hovedopgave på uni. bør også vurderes ud fra andre kriterier end hvis du skriver et polemisk læserbrev til Arbejderen og kalder alle til højre for Søvndal for fascister.

  Dertil kan jeg ikke se at det er at gå direkte i den modsatte grøft. Kim Møller påpeger adskillige pinagtigheder fra rapporten og du angriber så et enkelt sted, dog uden nogen form for argumentation.
  Om så du har ret i at Kim Møller ikke skulle skrive “minimalt”, så er der en mangel på proportionssans at hævde at det er den stik modsatte grøft af Holmsteds uredelighed.

  Men dertil; hvad du engang mener at have hørt Aarhus Politi sige. Og hvad en af dine venner engang har sagt.

  Det forekommer mig at være under dit sædvanlige niveau.

  Jeg kender ikke statistikken, og det kan jo altid diskuteres hvornår vi skal bruge begrebet minimal. Og det er muligt Kim Møller ignorer en del af det.
  Men det korte af det lange er vist at “højrevold” ikke ligefrem fylder politiets døgnrapporter.

  Kommentar by Superman — 8. maj 2012 @ 19:29

 23. @Superman
  Du sammenligner altså en rapport bestilt af et ministerie og udarbejdet af en offentligt ansat “forsker” med en blog der laves i fritiden.

  Nej og det ved du vist også godt selv at det ikke var det jeg gjorde. Jeg sammenligner Kims egne konklusioner med hans egen kritik.

  Men nu du selv nævner det, mon så ikke Kim efterhånden har brugt mindst ligeså meget tid på at “studere” ekstremisme som Holmsted har det?

  Men det korte af det lange er vist at “højrevold” ikke ligefrem fylder politiets døgnrapporter.

  …og det gør “venstrevold” eller hvad?

  Men jeg kan lidt fornemme, at du egentlig ikke er så overdrevet uenig i min kritik af Kims konklusion. Det virker mest som om du som sædvanlig lige skal afmærke territoriet – eller automatforsvarer oraklet ;-)

  Kommentar by Polyb — 8. maj 2012 @ 19:37

 24. @ Polyb

  Bare sådan af ren nysgerrighed. “Kulturracisme” – er det et begreb du anerkender eller griner du, når du læser den slags.

  Kommentar by Superman — 8. maj 2012 @ 19:41

 25. Er det den samme rapport:
  http://politiken.dk/indland/ECE1618368/rapport-viser-danske-ekstremisters-vaesen/

  Vandringer ind og ud af voldsgrupper
  På venstrefløjen er det emner som miljøspørgsmål, pro-indvandring og såkaldt antifascisme, der benyttes som argumenter for forbrydelser.

  De begås af personer, der bevæger sig ind og ud af de forskellige miljøer.

  »Der er dog tale om tætte politiske og personlige netværk, så der vil typisk være personsammenfald mellem venstreradikale grupperinger, der tager afstand fra politisk vold, og venstreekstremister, der anvender ekstreme og udemokratiske metoder«, fremgår det.

  »Den type hærværksaktioner, der ofte bliver udført på trods af en betydelig risiko for personskade, er primært en venstreekstrem aktionsmetode«, fremgår det af rapporten.

  Kommentar by mb — 8. maj 2012 @ 19:44

 26. “… og højrenationalisme. Den sidste strømning består af et blandingsforhold af ultranationalisme, antiislamisme og biologisk og kulturel racisme. … Nogle højreekstremister forbereder sig på, hvad de ser som en uundgåelig fremtidig racekrig eller krig imod islam, andre er mere ekstreme og ønsker at fremprovokere en sådan konflikt. Den højreekstreme utopi er dog relativt samstemmende et etnisk udrenset Danmark, altså et monoetnisk, monokulturelt og monoreligiøst samfund for hvide og kristne danskere. Målet er et utopisk samfund fra tiden før indvandring og globalisering.” (s. 7)

  “De højrenationale ønsker generelt demokratiet bevaret, men i en version forbeholdt etniske hvide danskere…”

  Gider man eller gider man ikke? Man kan i hvert fald hævde at det er komplet formålsløst at gå ind i polemik mod noget der bare er endnu en stadfæstelse af tingenes fastfrosne tilstand:

  Det ekstreme venstre besidder definitionsmagten, og det som denne seneste rapport udtrykker er til bevidstløshed velkendt perspektivering der deles af et spektrum der rækker sådan cirka fra “Antifascistisk Aktion” til Morgenavisen Jyllands-Posten. Holmsted hverver ikke nye proselytter, for hans analyse er forlængst blevet mainstream. I gunstigste fald er denne rapport blot mainstreampolitisk liturgi, de rutinemæssige 10 minutters had der skal fastholde illusionerne om Emmanuel Goldsteins nedrige rænker så ingen kommer på andre tanker – at der f. eks. for frie mennesker er særdeles gode grunde til at være “antiislamisk”, på samme måde som frie mennesker også er anti-leninistiske, og på samme måde som frie mennesker normalt ikke bedriver politisk debat ved at antyde vold og spytte på gulvet foran modparten.

  Så det er ulideligt velkendt stof og ulideligt velkendt manipulation: Karikeret fremstilling af en modpart som det i citatet her dog ikke klart fremgår hvem er – det er stråmænd – og det er det måske mest perfide kunstgreb, nemlig det taget-for-givne. Holmsted kan trygt anbringe Uriasposten i en “ekstrem” kategori, vel vidende at hans publikum aldrig ved selvsyn ville læse debatterne her, eller se Kim Møllers udførlige dokumentationsarbejde.

  Men omvendt gælder det selvfølgelig også at leninister i uskøn forening med pæne mainstreammedier aldrig vil kunne stoppe debatten her. Debatten kører videre, og det samme gør i øvrigt også den virkelighed som leninister og MSM ignorerer som den egentlige motivaton bag blogs som Uriasposten – knivstikkeri på Nørrebro, livslang beskyttelse til en tegner der kun har gjort hvad der førhen var helt normalt i det leninisten kalder et “utopisk samfund”, optrevlede terrorgrupper, jødisk exodus fra Malmø, osv.

  Er et Danmark hvor tegnere ikke skulle have livslang beskyttelse, og brandbiler ikke have politieskort ved udrykning til ghettoer nu at betegne som “utopisk”, er det bl. a. fordi venstreekstremister aktivt har bistået i den udvikling der førte til dette. Holmsted kan ikke efter 1989 drømme om utopier som udklækket af Lenin, og i fraværet af den magt et sådant samfund kunne have udstyret ham med må han nøjes med at spytte foragteligt på gulvet, men han kan glæde sig over succes for så vidt at ønsket om det samfund der eksisterede før masseindvandringen nu er manøvreret ud i kulissen som noget komisk, eller som ekstremisme.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 8. maj 2012 @ 19:45

 27. “…og det gør “venstrevold” eller hvad?”

  Nej, og du ved vist også godt at det ikke var det jeg mente.

  Men jeg kan lidt fornemme på din undvigelser, at du også du er bevidst om at højrevold i omfang, organisering og opbakning er ret begrænset sammenlignet med “venstrevold”.

  “Jeg sammenligner Kims egne konklusioner med hans egen kritik.”

  Og der er så stadig en pæn stor forskel på kritik rettet mod en betalt offentlig rapport og så en fritidsblog.

  Jeg fornemmer at du er grundlæggende enig; rapporten er pinagtig og tendentiøs og Kims kritik rammer for 95% vedkommende hovedet på sømmet, men du skal som sædvanlig afpisse territoriet og derfor kommer med du med den proportionsløse og uargumenterede automat-kritik.

  :) Det var ik’ svært.

  Kommentar by Superman — 8. maj 2012 @ 19:48

 28. Det kunne være sjovt om man kunne finde det samråd der var om den politiske vold i Aarhus, som jeg husker det var der 1 eller 2 overfald fra højrefløjen (som jeg selvfølgelig tager afstand fra, bare så Prolyb ikke digter) og 15-16 stykker fra venstrefløjen. Nu er det selvfølgelig 1 år siden og Aarhus kunne var ændret 200%, selvom demonstrationen i sidste måned ikke gav det indtryk. Så prolyb, find noget at bakke dine følelser og fornemmelser op med, for hvis en du kender, kender en der siger at han engang hørte en sige en af deres venner, fik fortalt at det kunne være, at der var mange overfald fra højrefløjen, så er det ca lige så troværdigt som en påstand om det var marsmænd der stod bag rigsdagsbranden

  Kommentar by broholm (ordblind) — 8. maj 2012 @ 19:55

 29. @Superman
  Men jeg kan lidt fornemme på din undvigelser, at du også du er bevidst om at højrevold i omfang, organisering og opbakning er ret begrænset sammenlignet med “venstrevold”.

  Nej det er jeg ikke direkte enig i. Ja der finder mere venstreorienteret politisk vold sted end højreorienteret ditto i dagens Danmark. Forskellen er dog ikke nær så stor som påstået på højrefløjen, og hvis vi ser i forhold til antallet af aktører på de to fløje, så er jeg slet ikke sikker på at den radikale venstrefløj mand-for-mand udfører mere politisk vold end den radikale højrefløj.

  Men hvis det så bare var størrelsesforholdene vi var mest uenige om, så ville jeg næsten lade det ligge. Nej, problemet er jo når man som Kim Møller, eller endnu værre som Henrik Ræder Clausen fra Dansk Folkeparti, nærmest forsøger af male et billede, hvor der overhovedet ikke eksisterer politisk vold på højrefløjen. Det er et af de mest bevidst eller ubevidst ignorante aspekter hos store dele af højrefløjen.

  Kommentar by Polyb — 8. maj 2012 @ 20:03

 30. Det er voldsomt problematisk når folk der har Venstreradikale sympatier, skal være dommer over hvem der er højreekstrem!
  Det kunne være en interessant opgave at analyserer sig frem til hvem der er venstreradikalt! Hvis man sætter sig ned og læser Enhedslistens partiprogram, vil man ikke være i tvivl om at vi har med venstreradikalt at gøre! Den eneste forskel er bare at de sidder i folketinget, det kan man naturligvis beklage, men det gør dem bare ikke mindre venstreradikalt!
  Nu er DKP jo som bekendt en del af Enhedslisten, og ganske list blev DKP sprængt da sovjet gik ind i Ungarn i 1956, men de tilbageværende var tilhængere af indmarchen, også indmarchen i Tjekkoslovakiet i 1968 blev støttet af DKP. Det er min verden venstreradikalisme!
  Vi mangler opgøret med kommunismen, en isme der har flere liv på samvittigheden en nazismen!

  Kommentar by Robert R — 8. maj 2012 @ 20:05

 31. Ovenstående rapport er helt ude i det landsforræderiske!!!
  At kalde højrenationale for farlige, det er helt ude i hampen.
  Hensynet til vort fædreland, det tæller mest af alt.
  Vil de venstreorienterede udradere det, så er der kun én ting: Kamp for fædrelandet!!!
  Vi har så stolte modstandstraditioner, det skal sådanne venstreaber ikke have lov til at nedgøre.
  Dertil er der for mange, der har segnet for fædrelandet!!!

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 8. maj 2012 @ 20:34

 32. Hans Und — 8. maj 2012 @ 18:22. Jeg tror Chris Holmsted Larsen kan dømmes for videnskabelig uredelighed på alle 7 eksempler
  samt C§ 2. “Ved videnskabelig uredelighed forstås: Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater.”
  Det kan faktisk ikke udtrykkes bedre.
  Jeg mener iøvrigt, at phd afhandlinger skal opfylde videnskabelige krav – det er lissom ideen med phd? Det er vejlederens ansvar? Og censorernes?
  At de for det mest ikke gør det, behøver man bare at kigge i nogle af de phd-afhandlinger, som Danmarks Radio tapetserer sine nyhedsprogrammer med fra morgem til aften, for at finde ud af.

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 8. maj 2012 @ 21:06

 33. Polyb hvornår dokumenterer du din mange måneder gamle påstand om, at Tea Party bevægelsen er voldelig?

  Du har fået opfordringen adskillige gange.

  Kommentar by Hodja — 8. maj 2012 @ 21:32

 34. Hvad har en Holmsted larsen og en Jørgen Bæk Simonsen til fælles ?

  De er begge uhæderlige !

  Den ene snakker for sin syge moster om herligheden og storheden hos islam – den anden det samme om venstrefløjen .

  Det kræver en særlig personlighed at forsøge at føre folk bag lyset ved hjælp af uhæderlige og urigtige postulater og informationer.

  Den ene har lært af muslimer, den anden af socialister/kommunister.

  Det er så min påstand.

  Kommentar by Vivi Andersen — 8. maj 2012 @ 22:00

 35. 32 anti m,

  ja, men han har jo netop ikke afleveret en ph.d. Men en eller anden må jo være ansvarlig…

  Et gæt: Karen Hækkerup har ikke bestilt en videnskabelig rapport, men en videnskabeligt baseret. – sagen afvises.

  Ikke desto mindre kan det af og til være en ide i en klagesag selvom man godt ved man ikke for medhold.

  – forskellige forhold og personkredsen bag dokumenteres.
  – den/det der klages over belyses yderligere

  Hvis nogen har mod på det, start med aktindsigt efter offentlighedsloven.

  Udfra bekendtgørelsen gætter jeg på, at UVVU selv undersøger, så man behøver “bare”, at påpege de uholdbare forhold i rapporten, kort og “formløst”, dvs bare en A4 side…

  Kommentar by Hans Und — 8. maj 2012 @ 22:08

 36. @Polyb,

  Det er rigtigt, at der har været flere eksempler på højreradikal vold i Århus. Men for det første er omfanget er stærkt overdrevet og for det andet er Århus det eneste sted i Danmark, hvor man overhovedet ser den tendens. Venstreradikal vold og indvandrervold ser vi derimod i alle landsdele. Det siger da lidt om fløjene.

  Kommentar by Vest — 8. maj 2012 @ 22:27

 37. @Hodja
  Polyb hvornår dokumenterer du din mange måneder gamle påstand om, at Tea Party bevægelsen er voldelig?

  Jeg kan ikke følge med i alle tråde og det sker da helt sikkert at jeg glemmer noget. Hvis du smider et link til den pågældende tråd, så skal jeg gerne tage den op derfra.

  @Vest
  Det er rigtigt, at der har været flere eksempler på højreradikal vold i Århus. Men for det første er omfanget er stærkt overdrevet og for det andet er Århus det eneste sted i Danmark, hvor man overhovedet ser den tendens. Venstreradikal vold og indvandrervold ser vi derimod i alle landsdele. Det siger da lidt om fløjene.

  Nu laver du helt samme fejl som de andre. Du kommer med en udokumenteret (men muligvis korrekt) påstand: at omfanget af højreradikal vold i Aarhus overdrives.

  Dernæst smider du så selv en kæmpe overdrivelse på bordet: at højreradikal vold kun ses i Aarhus og at venstreradikal vold findes overalt i landet.

  Skal jeg virkelig til at åbne op for Infomedia, eller skal vi bare med det samme blive enige om, at der selvfølgelig har fået højreorienteret vold sted udenfor Aarhus? Og skal vi ligeledes med det samme blive enige om, at venstreorienteret vold selvfølgelig ikke nærmest er hverdag i samtlige landets kommuner, eller vil du gerne bevise det modsatte?

  Kommentar by Polyb — 8. maj 2012 @ 22:34

 38. @32 anti-marx

  Jeg mener faktisk, at alle universitetsansatte skal leve op til de videnskabelige regler, uanset hvad de producerer (rapporter, artikler, afhandlinger osv). Og selv om Holmsted her endnu ikke har afsluttet sin ph.d. er han stadig medarbejder på universitetet. Han har jo også klart og tydeligt skrevet universitetets og instituttets navn på forsiden af rapporten, så han har præcis det samme ansvar som alle andre videnskabelige medarbejdere.
  Det vil også sige, at han kan dømmes for videnskabelig uredelighed såfrem han har begået dette. I første omgang vil det nok ikke medføre fyring, men i hvert fald en kraftig advarsel og irettesættelse fra universitetets rektor.

  P.S. Rapporten er ikke længere tilgængelig på linket. Er serveren mon gået ned pga. heftig trafik, eller har man allerede trukket rapporten tilbage? Hvem ved?

  Kommentar by Vest — 8. maj 2012 @ 22:36

 39. @Hodja
  Polyb hvornår dokumenterer du din mange måneder gamle påstand om, at Tea Party bevægelsen er voldelig?

  Så fandt jeg alligevel selv tråden – som jeg nok mente at huske, så er der selvfølgelig tale om en kæmpe stråmand fra din side.

  Jeg henviser til mit tidligere svar her:
  http://www.uriasposten.net/archives/29944#comment-1088936

  Kommentar by Polyb — 8. maj 2012 @ 22:54

 40. @Polyb,

  Jeg har ikke sagt, at højreradikal vold kun er blevet set i Århus. Jeg siger, at TENDENSEN til højreradikal vold kun ses i Århus, hvor der kører en eller anden åndssvag krig mellem nogle fløje. Vi kan sagtens blive enige om at man kan finde sager fra andre byer. Men der er ikke noget mønster eller nogen tendens. Det er forholdsvis sjældne enkeltsager.

  Og så siger jeg, at det med den højreekstreme vold i Århus er overdrevet. Det holder jeg fast i. Jeg følger meget med, og jeg kender til forholdsvis få konkrete eksempler fra Århus. Jeg giver heller ikke meget for venstreorienteredes personlige oplevelser af, at der er mange højreradikale som er efter dem, når realiteterne er, at der er en slags krig mellem fløjene. Og jeg tror faktisk, at jeg kan nævne flere sager fra Århus som er gået ud over de såkaldt højreradikale end som er begået af dem.

  Det, som jeg derimod hæfter mig ved, i forbindelse med venstreorienteret vold og indvandrervold, er at den ikke er del af en intern fløjkrig, men derimod er meget mere generel. Hvis jeg afholder en demonstration hvor jeg taler imod islam i en vilkårlig by i Danmark (eller andetsteds i Europa), så er jeg stort set sikker på at blive overfaldet, med mindre politiet danner mur omkring mig. Det er du altså ikke, hvis du afholder en demonstration, hvor du taler imod højrefløjens mærkesager. Prøv at afholde en demonstration mod kongehuset og se, om jeg kommer og overfalder dig. Det gør jeg ikke. Og det gør jeg faktisk ikke, uanset hvad du så finder på at demonstrere imod. Jeg ønsker ikke engang at dukke op og blande mig. Du kan bare snakke løs, og hvis din demonstration gør mig vred, så skriver jeg et læserbrev dagen efter. Det gælder for alle de slemme og ekstreme konservative (altså os der kaldes racister/nazister/islamofober/højreekstremister), som jeg kender.

  Kommentar by Vest — 8. maj 2012 @ 23:03

 41. @Vest
  Du sammenligner pærer og appelsiner.

  Kodeordet i kampen mellem yderfløjene er jo “indvandrerdebatten”. Andre ideologiske forskelligheder er dybest set irrelevante for de voldelige på begge fløje. Der er sgu da ingen fra AFA der kommer til en fejring af Ayn Rands fødselsdag og ingen fra Danmarks Nationale Front der crasher en debat indførsel af borgerløn.

  Du skriver f.eks.:
  Hvis jeg afholder en demonstration hvor jeg taler imod islam i en vilkårlig by i Danmark (eller andetsteds i Europa), så er jeg stort set sikker på at blive overfaldet, med mindre politiet danner mur omkring mig. Det er du altså ikke, hvis du afholder en demonstration, hvor du taler imod højrefløjens mærkesager. Prøv at afholde en demonstration mod kongehuset og se, om jeg kommer og overfalder dig.

  Nej det har du da fuldstændigt ret i. Men hvad tror du så forskellen ville være på en demonstration hvor du taler imod anarkisme eller socialisme, og en demonstration hvor jeg taler for opførslen af en stormoske i Jægergårdsgade? (og nej, jeg er ikke tilhænger af en stormoske) Så vil vi selvfølgelig finde at der ingen ballade foregår ved din demonstration, mens alle idioterne vil dukke op til min – og med din argumentation skulle jeg så kunne konkludere, at det kun er folk på den ekstreme højrefløj der har et problem?

  Det gør jeg ikke. Og det gør jeg faktisk ikke, uanset hvad du så finder på at demonstrere imod. Jeg ønsker ikke engang at dukke op og blande mig. Du kan bare snakke løs, og hvis din demonstration gør mig vred, så skriver jeg et læserbrev dagen efter. Det gælder for alle de slemme og ekstreme konservative (altså os der kaldes racister/nazister/islamofober/højreekstremister), som jeg kender.

  Jamen fint – og det samme gælder da også for samtlige de slemme og ekstreme venstreorienterede (altså os der kaldes landsforrædere/venstrefascister/kommunister/halalhippier/venstreekstremister), som jeg kender. Så hvad er din pointe?

  …og i øvrigt:
  Jeg giver heller ikke meget for venstreorienteredes personlige oplevelser af, at der er mange højreradikale som er efter dem, når realiteterne er, at der er en slags krig mellem fløjene.

  Hvis du hentyder til mine eksempler, så er der altså ingen af disse venner og bekendte der er aktive på venstrefløjen. De er ganske almindelige unge mennesker med alle mulige politiske observanser.

  Kommentar by Polyb — 8. maj 2012 @ 23:33

 42. Den anden af de to rapporter om islamisme er jo ikke blevet nævnt her på stedet. Selv Politiken har ellers opdaget den:
  http://politiken.dk/indland/ECE1618662/rapport-koebenhavn-har-i-aarevis-haft-islamistisk-voldsfremmende-miljoe/

  PS Har bløddyret ovenfor ikke efterhånden opbrugt sin torskekvote? Hvorfor bruge tid på at argumentere med en uvederhæftig tosse, som alligevel er uden for pædagogisk rækkevidde?

  Kommentar by Hertz — 8. maj 2012 @ 23:52

 43. Man læser og forstår som man har bagage til, ikke sandt Polyb?

  Sig mig engang Polyb, vil du fæstne lid til en rapport om FC Københavns fans opførsel og ageren på landets fodboldstations, skrevet af Brøndby IF Support?

  Eller en rapport om Landbrugets belastning af Miljøet, skrevet af Organisationen af danske Landbrugskonsulenter?

  Du er ren og skær tidsspilde at læse og jeg scroller bevidst hen over dine skriblerier fra nu af.

  Vil du hjælpe Kim Møller med at lave en optegnelse over højreekstreme voldsepisoder mod venstrefløjen? Det er vist hurtigt gjort, endnu.

  Tilbage til emnet. Jeg har tygget mig igennem makværket og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi her har med videnskabelig uredelighed at gøre. Prof. Ole Hasselbalck har skrevet bøger om den voldelige venstrefløj og i hans seneste “Politiken-Affæren” er der side op og side ned dokumentation for venstrefløjens vold mod anderledes tænkende (S. 87,88,89,90,91,92).
  København har været en regulær krigszone, hvor venstrefløjens ekstreme voldelighed udspillede sig i fuldt flor. Selv de gamle hippier på Christiania var utrygge ved de frådende anarkister fra Enhedslistens mødding.

  Kommentar by Iznogut — 9. maj 2012 @ 00:00

 44. @Polyb

  Kodeordet i kampen mellem yderfløjene er jo “indvandrerdebatten”.

  Det har du nok ret i på et meget overfladisk plan. Men graver vi blot ét lag dybere, så er indvandrerdebatten fra (dele af) venstrefløjens side sådan set bare et middel i en større kamp, som handler om at nedbryde nationen og dens traditioner og institutioner på den ene eller anden måde. Indvandringen og i særdeleshed islamiseringen har vist sig at være glimrende redskaber til at angribe nationalstaten og det danske folk under påskud af at hjælpe nogle stakkels flygtninge. Dette sker over hele Europa i disse år.

  Andre ideologiske forskelligheder er dybest set irrelevante for de voldelige på begge fløje

  Nej, det er ikke korrekt. Der er bestemt voldelige elementer på venstrefløjen, som er DYBT revolutionære og anarkistiske og som dybest set ikke interesserer sig for indvandringsdebatten. For dem er debatten udelukkende et værktøj i forbindelse med deres revolutionære, destruktive og anarkistiske dagsordener.

  med din argumentation skulle jeg så kunne konkludere, at det kun er folk på den ekstreme højrefløj der har et problem?

  Nej, det kan du ikke, og vi kan hurtigt blive enige om at der er idioter og voldsmænd på begge fløje. Der er bare en udpræget tendens til at de såkaldt højreekstreme voldsmænd er tanketomme hooligans, mens de venstreekstreme voldsmænd er præget af konkrete tanker om at nedbryde samfundet. Den samme tendens gør sig gældende for de virkeligt slemme, hvilket også forklarer, hvorfor venstreorienteret terror og ikke højreorienteret terror er almindelig historisk set, udover naturligvis den endnu mere almindelige muslimske terror. (P.S. Nogle af dem som kaldes højreekstreme, såsom nationalsocialisterne, mener jeg i øvrigt er venstreekstreme, men den diskussion har vi taget mange gange).

  Jamen fint – og det samme gælder da også for samtlige de slemme og ekstreme venstreorienterede (altså os der kaldes landsforrædere/venstrefascister/kommunister/halalhippier/venstreekstremister), som jeg kender. Så hvad er din pointe?

  Min pointe er, at ALLE dem jeg har noget at gøre med på højrefløjen er 100% fredelige og demokratiske. De lader folk tale og bakker op om lov og orden. Hvis ALLE dem du har noget at gøre med på venstrefløjen er det samme, så er du et særsyn. Det er desværre ganske almindeligt og ukontroversielt at deltage i såkaldte “moddemonstrationer” ligesom vi så i Århus for nylig, hvor der bliver udøvet vold og hærværk og forsøgt at terrorisere et demokratisk og lovligt møde med taler. Og vi VIDSTE med næsten 100% sikkerhed at det ville komme. Den slags er så mainstream, så man må krumme tæer. Men jeg forsøger nu ikke at beskylde hverken dig eller dine personlige venner for noget. Hvis du siger, at I ligesom mig er kategorisk imod vold, hærværk og mødeterror, så tror jeg på det og repekterer jer for det.

  Hvis du hentyder til mine eksempler, så er der altså ingen af disse venner og bekendte der er aktive på venstrefløjen. De er ganske almindelige unge mennesker med alle mulige politiske observanser

  Så har jeg altså lidt svært ved at se overfaldene på disse mennesker som politisk vold. Fyre med langt hår eller med smykker eller med flamboyant tøj etc. etc. etc. er til alle tider blevet overfaldet af især idioter, “brian’er” og bonderøve. Der er selv i dag skumle værtshuse, hvor man helst ikke skal gå ind med mindre man vejer 100+ kg og har et anker tatoveret på armen. Ellers får man øretæver. Den slags har intet med politisk vold at gøre.

  Kommentar by Vest — 9. maj 2012 @ 00:18

 45. […] Uriasposten uddeler historiker Kim Møller velplacerede øretæver til en såkaldt rapport, som […]

  Pingback by Ekstremist om ekstremister (Chris Holmsted Larsen) | Reaktionære Refleksioner — 9. maj 2012 @ 01:12

 46. Forresten, hvor meget har “rapporten” kostet, og hvor meget har Chris Holmsted personligt modtaget? Skattekroner går jeg ud fra.
  Jeg kan ikke lige logge ind på sm.dk.

  Kommentar by endnu en vantro — 9. maj 2012 @ 02:23

 47. >4 Splint
  Lige i øjet.

  Kommentar by Nielsen — 9. maj 2012 @ 02:35

 48. “Målet er et utopisk samfund fra tiden før indvandring og globalisering.”

  Denne sætning alene viser, manden er en venstreorienteret uvidenskabelig charlatan, der ikke aner, hvad han snakker om. Når man skriver ovenstående sætning, er man faktisk for dum til at gå på universitetet, for udviklingen er ikke særligt svær at analysere. Manden burde finde sig et hæderligt job for at komme til hægterne igen.

  Robert D. Putnam HAR dokumenteret, at indvandring og etnisk mangfoldighed har en ødelæggende virkning på et samfunds sammenhængskraft. For i takt med at det multikulturelle og det multietniske øges forsvinder sammenholdet og tilliden mellem mennesker.

  Multikulturen opsplitter og nedbryder det folkelige fællesskab. Men ifølge vor charlatan må udviklingen gerne fortsætte, det gør ikke noget. Så dum har man ikke love til at være, selv om universiteterne ganske vist er pot og pande med multikulturen og den islamiske ideologi.

  Og så er der sådan set ikke mere at snakke om. Udviklingen er fastsat Men det har vor håbløse charlatan naturligvis ikke forstået. Jeg skal udråbes som ekstremist sammen med andre hæderlige mennesker, fordi jeg skriver her på Uriasposten og vil bekæmpe ovenstående udvikling.

  Den kedelige sandhed er, at multikulturen i længden kun kan føre til, at Danmark ikke længere er et homogent samfund med alt hvad det betyder for en alvorlig udvikling i den sociale orden. Samfundet er sygt, og det er multikulturalismen, der er sygdommen.

  Kritikken af multikulturen og Islam drejer sig ikke om at vende tilbage til tiden før indvandringen og globaliseringen, men at afsløre hvorfor tingene fortsætter ud i sumpen, og hvad der kan gøres for at etablere en forståelse for det nationales betydning i en tid med total opløsning af alle faste værdier.

  Men her ser vi hvordan magten misbruges af uvidenskabelig charlataner for at forstærke dens argumenter. Man kan i det mindste sætte sig på sin røv og prøve at forstå, hvorfor mennesker vil forsvare det nationale, og at det ikke har en skid med romantik at gøre. Men vi skal altså bare lægge os til at dø, medens samfundet synker ned i sumpen. Kritik af udviklingen er blot udtryk for højreekstremisme?

  Den sørgelig kendsgerning ved denne misbrug-rapport er dog, at den i lyset af indvandringen viser, at venstrefløjen er gået helt bagom dansen. Fuldstændig håbløs klamrer den sig til rodløse idealistiske idealer eller til en abstrakt internationalisme, der kun kan føre til samfundsopløsning på længere sigt.

  Den har endda glemt den historiske lærdom fra Marx, at et samfund kun kan være retfærdigt, hvis mennesket kan gennemskue det. Selv alle skildringerne i Kapitalen har idealet om gennemsigtighed.

  Og når den så samtidig baner vejen for multikulturen og sammenbruddet af den sociale orden er tragedien fuldkommen. Venstrefløjen har i dens totale forræderi gjort den besiddende klasses tanker til sine. Marx må rotere i sin grav.

  ”Gør plads til Islam i Europa” ”Genskab Danmark” ”Der er plads til 2 millioner flere indvandrere”

  Håbløse udtalelser fra det ideologi løse univers som viser, at venstrefløjen totalt har lammet den venstre hjernehalvdel og har sat sig selv ud på et sidespor. Selv tildækning af kvinder og deres til tider forfærdelige undertrykkelse i verden er blevet venstrefløjens varemærke.* De angriber i hvert fald ikke denne undertrykkelse eller gør opmærksom på den. Og her gælder ordene: ”Dem som tier samtykker.”

  Et forbløffende ideologisk selvmord historien taget i betragtning. Og dermed er venstrefløjen også uden mulighed for at være med til at etablere et folkeligt gennemsigtigt Danmark, hvor danskerne har tillid til hinanden og til myndighederne.

  At identitetsløse og rodløse unge ekstremister i deres forskellige klædninger så render rundt i gaderne og jager ”racisterne” kan kun være af interesse for forældrene og psykiaterne.

  Kommentar by machiavelli — 9. maj 2012 @ 04:07

 49. Biologisk racisme.
  De må han og ligesindede jo så tage op med evolutionen/naturen/biologien/generne. For det er det altafgørende her i livet og intet andet end det.

  Kommentar by anonym — 9. maj 2012 @ 05:02

 50. Vest

  Hvad angår retten til at ytre sig, så har du vel læst hvad jeg skriver om P77 i Off Topic. For det illustrerer jo nok desværre alt for sigende, alt det du omtaler her.

  Kommentar by anonym — 9. maj 2012 @ 05:31

 51. Når vi nu taler om venstreekstremister, så lader det til, at en af de særdeles godt kendte autonome (antast, bz, antifa) fra Århus, senere København, Marc “store Marc” Jørgensen, er blev advokat hos de rødes hofadvokat, Foldschack.

  Jeg havde godt set på mokdraft, at han var involveret i en eller anden venstreradikal retsgruppe som jura studerende.
  http://stiften.dk/aarhus/10-anholdte-under-demonstration-klager

  Kommentar by Anonym — 9. maj 2012 @ 06:31

 52. @hans und

  PhD studerende er så sandelig også at betragte som forskere og så vidt jeg ved godt anklages ved uredelighed. Jeg tror dog ikke du har mange chancer i denne sag….

  Kommentar by Nærsynet hippie — 9. maj 2012 @ 06:43

 53. ->Kommentar by Hans Und — 8. maj 2012 og Vest — 8. maj 2012. Jeg kender ikke forholdene omkring UVVU særlig godt, men har dem mistænkt for ikke at være neutrale? Bjørn Lomborgs og Helmuth Nyborgs UVVU-’sager’?

  Alligevel kunne det være sjovt ‘for sportens skyld’, at indgive en klage over Chris Holmsted Larsens uvidenskabelige ’svineri’.

  MEN JEG gør det ikke, da jeg har ‘et ben på uni’ og fordi jeg ikke vil udsætte mig for ‘de rødes hævn’, som jeg har erfaring for, man bør frygte. :(

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 9. maj 2012 @ 08:04

 54. “Målet er et utopisk samfund fra tiden før indvandring og globalisering.”

  Hvornår var det?? Der har altid været indvandring i Danmark. Ligesom der altid har været udvandring. Danmark er ikke en ensom klode, men en del af resten af verden. Der har også altid været globalisering. Vikinger globaliserede, munke globaliserede, kunstnere, videnskabsfolk og filosoffer globaliserede, korsfarere globaliserede osv.

  Og så nævnes der noget, der kaldes for kulturracisme. Men kultur er ikke en race. I så fald var der tale om racisme hver gang den danske eller vestlige kultur bliver kritiseret, hvilket den gør hver eneste dag. Det er en del af en demokratisk praksis at kunne kritisere det man mener er uretfærdigt eller urimeligt. Det er ikke racisme at kritisere urimelige holdninger, handlinger og tankesystemer. Religion er heller ikke nogen race. Heller ikke islam. Islam er et menneskeskabt tankesystem.

  Så skrives der også at blogge som f.eks. nærværende blog er antimuslimsk. Hvilket også er noget værre vrøvl. Bloggen er dog, vil jeg hævde, kritisk overfor islam – ligesom den er kritisk overfor andre dårlige og mildest talt ubehagelige tankesystemer. Det er blot udtryk for ganske almindelig sund fornuft.

  Det er ret dansk at kritisere autoriteter og urimeligheder og uretfærdigheder. Uanset hvem eller hvad autoriteterne og urimelighederne er.

  Det kan tilvandret religiøs herrefolksmentalitet ikke ændre på. Tværtimod. Jo mere religiøs herrefolksmentalitet, jo mere kritik og demokratisk modstand.

  Kommentar by Liva — 9. maj 2012 @ 08:50

 55. @polyb

  Jeg undrer mig tit over din tilgang til diverse med et lille smil om munden.

  Du vedgår, at der er mere venstreekstrem vold I Danmark end højreekstrem. Jeg vil postulere, at der er laaaaangt mere(i europæisk regi, står den jo 37-2, hvad angår terrorisme) men lad nu det sidste ligge. Når nu du “indrømmer, at volden er hyppigst forekommende fra venstreekstreme, hvorfor er det så ikke mod dem, du kæmper dine slag?

  Du langer ud efter Kom Møller og HRC for at skabe et billede af, at der næsten ingen højreekstrem vold er. Vi er stadig enige i, at der er mest venstreekstrem ikke?

  Tror du denne kamp, kan have at gøre med, at medierne udelukkende fokuserer på den højreekstreme, og at Hr. og Fru Hakkebøf, hvis ikke de ved bedre, og det tror jeg ikke, ret mange gør, kunne få et helt forvrænget billede af tingenes virkelige tilstand.

  Hvorfor lavet Ekstra Bladet ikke et langt tillæg om venstreradikal vold, som de lige har lavet om højreradikal(det kan du naturligvis ikke svare på). Hvorfor skal den, hvis den overhovedet nævnes, altid pakkes ind i candyfloss med alverdens dårlige undskyldninger for disse ugerninger. Hvoprfor kaldes venstreradikale terrorister/vandaler konsekvent for de unge? Som tillæg til det sidste, kender jeg ikke ét ungt menneske, som ikke tager kraftig afstand for denne benævnelse – de vil ikke som “unge” associeres med disse elementer. Hvorfor, hvorfor, hvorfor?

  Kommentar by Cicero — 9. maj 2012 @ 08:57

 56. @Iznogut
  Du er ren og skær tidsspilde at læse og jeg scroller bevidst hen over dine skriblerier fra nu af.

  Fint, jeg går ud fra at du så i samme omgang også undlader at komme med ligegyldige kommentarer til dem? ;-)

  @Vest
  Min pointe er, at ALLE dem jeg har noget at gøre med på højrefløjen er 100% fredelige og demokratiske.

  …og det samme kan jeg jo som sagt sige med modsat fortegn. Det er jo uinteressant for diskussionen. Det siger jo blot, at langt de fleste mennesker på begge sider af midten heldigvis er modstandere af politisk vold. Det siger jo intet om hvorvidt der er langt flere der benytter sig af politisk vold på den radikale venstrefløj end på den radikale højrefløj – og det er heller ikke et argument for det underlige verdensbillede flere herinde har, hvor der dybest set ikke findes voldelige mennesker på højre side af midten.

  Hvis ALLE dem du har noget at gøre med på venstrefløjen er det samme, så er du et særsyn.

  Hvad ved du egentlig om det? Helt seriøst? Du slynger bare påstande ud. Der findes flere millioner af mennesker der stemmer til venstre for midten – hvor mange mennesker tror du helt reelt har noget som helst med voldelige venstreradikale at gøre?

  Så har jeg altså lidt svært ved at se overfaldene på disse mennesker som politisk vold. Fyre med langt hår eller med smykker eller med flamboyant tøj etc. etc. etc. er til alle tider blevet overfaldet af især idioter, “brian’er” og bonderøve.

  Nu er det jo bare sådan, at I Aarhus der er de værste af disse “brian typer” i byen folkene fra Vederfølner/White Pride. Når disse mennesker har noget imod f.eks. folk med langt hår, så er det jo åbentlyst fordi de forbinder dette med at være venstreorienteret. Altså ligger der jo noget politisk i det. Ligeledes er det selvfølgelig heller ikke tilfældigt når de er efter mennesker der ikke er hvide i huden.

  Men altså, det er jo det typiske. I vil så gerne fjerne alle idioter fra højrefløjen. Der er efterhånden grinagtigt mange måder I forsøger det på.

  Der er Henrik Ræder Clausen metoden, hvor man så længe som overhovedet muligt lader som om at idioterne ikke eksisterer – eller også benægter man kategorisk alt der går imod verdensbilledet. Hvis dette selv for en benægtelsens mester til sidst fejler, så forsøger man at skubbe dem over på venstrefløjen.

  Nu har vi så en ny metode fra din side. Idioterne er åbenbart “dumme” i forhold til venstrefløjens idioter. De er bare en slags hjernedøde volds-aber, og deres handlinger er derfor i modsætning til de venstreradikales ikke politiske :-)

  @anonym
  Hvad angår retten til at ytre sig, så har du vel læst hvad jeg skriver om P77 i Off Topic. For det illustrerer jo nok desværre alt for sigende, alt det du omtaler her.

  Lad nu vær med at pisse i modvind. Der er jo heller ikke ligefrem mangel på eksempler på folk der enten direkte eller indirekte forsøger af forhindre politiske modstandere i at ytre sig her på bloggen.

  Kommentar by Polyb — 9. maj 2012 @ 09:16

 57. @Cicero
  Når nu du “indrømmer, at volden er hyppigst forekommende fra venstreekstreme, hvorfor er det så ikke mod dem, du kæmper dine slag?

  Jeg har ikke noget til overs for voldelige venstreradikale.

  Men nu er det jo hykleriet jeg gerne vil diskutere. Jeg ser altså ikke en masse venstreorienterede rundt omkring, som benægter at der findes voldelige idioter på deres side af midten. Det er der til gengæld omvendt en masse på højrefløjen der nægter at indrømme. De fleste nægter det endda så meget, at de selv ender med at komme ligeså tæt eller tættere på disse idioter end de mennesker på venstrefløjen som de selv kritiserer for det samme. Der er jo f.eks. ikke mangel på støtteerklæringer til grupperinger som DDL og Vederfølner her på siden. Og så kan folk altså være så ignorante de end vil – men der er altså ikke tale om guds bedste børn hvad disse grupperinger angår. Det er ikke bare nogle almindelige demokratiske mennesker der er trætte af udviklingen i vores samfund.

  Du vil nok også blive overrasket over hvor mange nazister og medlemmer af Danmarks Nationale Front der er en integreret del af kommentarsporene på den højrenationale del af nettet. Prøv f.eks. at kigge lidt i fora hos disse grupper – der er mange af de samme brugernavne der går igen her på bloggen, hos Hodja, Snaphanen osv. Dette betyder selvfølgelig ikke at alle herinde er enige med disse mennesker, men det er jo da sjovt som alle venstreorienterede der bevæger sig ind med det samme får at vide hvor store idioter de er, mens disse mennesker omvendt får lov til at være en del af hyggeklubben uden at nogen får ondt i røven over det.

  Tror du denne kamp, kan have at gøre med, at medierne udelukkende fokuserer på den højreekstreme, og at Hr. og Fru Hakkebøf, hvis ikke de ved bedre, og det tror jeg ikke, ret mange gør, kunne få et helt forvrænget billede af tingenes virkelige tilstand.

  Nej, det tror jeg faktisk ikke denne kamp udelukkende handler om. Den handler helt bestemt også om at gøre idioterne på højrefløjen stuerene. Hvis man skulle sætte samme standard på egen fløj, som man med sin kritik må formodes at ønske at venstrefløjen satte, så var der sgu mange grupperinger man ikke kunne samarbejde med.

  Man forsøger altså selv at male et forvrænget billede, man forsøger ikke bare at rette på et andet.

  Kommentar by Polyb — 9. maj 2012 @ 09:39

 58. Så trækker jeg altså på smilebåndet igen :-)

  “Jeg ser altså ikke en masse venstreorienterede rundt omkring, som benægter at der findes voldelige idioter på deres side af midten”

  Wooow, jeg ser ingen som indrømmer det – undtagen lige til dels dig. Èt er, havd bloggere og deltagere heri vil indrømme(har ikke set nogen sige/skrive, at problemet er langt være på venstrefløjen)

  EL nægter at indrømme en lige linje til deres ungdom til voldelige psykopater.

  Medierne nægter det – det er den højreradikale, og stort set kun den, som der fokuseres på.

  Eksperterne, som er STÆRKT afhængige af den ene fløj, kører i samme rille – uimodsagt(bemærk, det er de samme “eksperter” man bruger, igen, igen, igen, igen, igen).

  Så jeg kan ingen måde se en linje til dit hykleri – tværtom.

  Til din sidste kommentar:

  jeg kan ikke være mere uenig i dit “maleri” Jeg mener stadig, at du skal rette dit fokus over på anden fløj – både hvad angår hykleri men først og fremmest hvad volden angår.

  Din kamp omkring hykleri, som tilsynesladende er den kamp, du kæmper, bør du i allerhøjeste grad rette mod medierne generelt, for hykler, det er dem som lyver, det er dem som viser sympati for den ene fløj, det er dem………………….

  Kommentar by Cicero — 9. maj 2012 @ 10:10

 59. >51 Anonym
  http://www.youtube.com/watch?v=G8oJlFCSzUc
  >Vest m.fl.
  Jeg er imponeret over jeres tålmodighed med polybber og venner af holger.

  Kommentar by Nielsen — 9. maj 2012 @ 10:16

 60. Er Chris Holmsted Larsens rapport den samme som jeg henviser til i @25? og som har underoverskriften:
  “Den ekstreme højrefløjs kriminalitet er mindre alvorlig og mere spontan end venstrefløjens, lyder det.”

  Den er også fra Social- og Integrationsministeriet. Eller er det bare Politiken der vinkler lidt overraskende (for Politiken).

  http://www.sm.dk kan tilsyneladende ikke tilgås pt, så det er ikke lige til at checke.

  Kommentar by mb — 9. maj 2012 @ 10:20

 61. @ Kim Møller

  Der er én sætning jeg undrer mig over: “Chris Holmsted Larsen læner sig i rapporten op af (eks-venstreradikale) sociolog René Karpantchof. [..]”

  Siden hvornår er Karpantchof “eks-venstreradikal”?

  Eller er “radikal” udelukkende et ord der angiver om man korporligt deltager i fysiske gadeaktioner?

  Kommentar by Balder — 9. maj 2012 @ 10:21

 62. 54.Liva

  Godt skrevet – og helt korrekt .

  Men når folk ikke vil vide, ikke vil se eller høre om hverken Danmarks historie eller Verdens historie, bliver deres “verden” derefter.

  Jeg har dog aldrig mistænkt venstrefløjen for netop ikke at vide, se og høre – og DET gør dem i mine øjne nærmest kriminelle:
  fordi de handler mod bedre viden !

  Kommentar by Vivi Andersen — 9. maj 2012 @ 10:44

 63. Bloggens venstreorienterede debattører synes totalt blinde for muslimernes gentagne tale om hellig krig og udryddelse af alle ikke muslimer, det skal vi bare høre andægtigt på og respektere.
  Men når vi taler om frihedskrig og modstandskamp, så kender indignationen ingen grænser.
  Apartheid overalt i samfundet synes at være den bedste løsning, indtil den endelige løsning er fundet og gennemført.

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 9. maj 2012 @ 12:01

 64. Det synes at være et godt indarbejdet hipt og moderne mønster at mistænkeliggøre højrefløjsere og islamkritikere. Det afgørende er ikke hvad de rent faktisk foretager sig, men at det er god tone at tale bekymret om den “fremstormende højrefløj”, og i en bisætning nævne Breivik eller anden, mere lokal, voldsudøvelse. Det er åbenbart i orden at betragte højreorienteret som et skældsord, hvor højreorienterede personer selv er ude om det når de overfaldes. Se f.eks på Søren Espersens blog på JP. Eller bare følg med i debatten rundt omkring. Det er også i orden at rakke ned på personer med højreorienterede holdninger, og præmiekortet er det moralske aspekt. Blomsterguirlander “jeg er venstreorienteret fordi jeg interesserer mig for verden” flere blomsterguirlander, mens de højreorienterede er nogle sølle mennesker der mangler empati og har et umoralsk forhold til omverdenen.

  Jeg finder diskussionen om fløjvold lidt forfejlet. Siden udgangspunktet er Holmsteds bizzarre rapport og polybs trolling er det forståeligt. Men det daglige problem er ikke volden, men den konsensus der er omkring at forbinde højreorienterede standpunkter med lav moral og vold. Der associeres uhæmmet, virkelig uhæmmet, blandt selv normalt høflige og venlige mennesker. Og det ignoreres igen og igen at det er på venstrefløjen vi finder det ideologiske fundament for voldsudøvelse, traditioner for voldsudøvelse, og stadig finder de mest voldsparate høveder. Jeg vil til en vis grad gå med til at kalde det ungdomsstreger, fordi dem der udøver volden vitterlig er unge. Men det er samtidig også aldeles tydeligt at venstreorienterede politiske organisationer har mere end svært ved at tage afstand fra eufemismen “civil ulydighed”, mens højreorienterede organisationer igen og igen lægger klar afstand. Men højreorienteredes afstandtagen til vold tages blot som et udtryk for en vilje til sløring, mens venstreorienteredes afstandtagen blot tages til efterretning.

  Problemet er ikke voldsudøvelsen i sig selv. Problemet er diskursen. Problemet er den arv vi har at slås med efter årtiers identitettab og venstreorienteret demagogi. Hvis ikke jeg havde været aldeles areligiøs havde jeg afsluttet med et gud være lovet, at blogs som denne ikke kan forbydes. Holmsted Larsens beklagende konstatering af dette faktum siger egentlig alt. Totalitarismens fæle ansigt, velfærdssamfundets affaldsprodukt, en vanetænkende nar der kun kan reproducere en gold politisk sædvane.

  Kommentar by Høgsbro — 9. maj 2012 @ 12:40

 65. Tak, Vivi, og så fik jeg endda ikke engang med at Danmark er gammel søfartsnation. Danskere har altid globaliseret. :)

  Kommentar by Liva — 9. maj 2012 @ 12:51

 66. Nielsen (9. maj, 10:16)

  Det er jeg også!

  De er rigtig trælse, de ‘polypper’, men se hvor mange rigtig gode modargumenter, der kommer ud af det.

  Kommentar by Liva — 9. maj 2012 @ 12:58

 67. @Høgsbro
  …det ignoreres igen og igen at det er på venstrefløjen vi finder det ideologiske fundament for voldsudøvelse, traditioner for voldsudøvelse…

  Du mener simpelthen helt seriøst, at du ikke kan få øje på nogle ideologiske fundamenter for voldsudøvelse på højrefløjen? At du ikke kan finde traditioner for voldsudøvelse på højrefløjen?

  Mon ikke bare en enkelt krig eller to kan tilskrives nationalismen? Mon ikke bare nogle få overgreb kan tilskrives nationalismen?

  …det er samtidig også aldeles tydeligt at venstreorienterede politiske organisationer har mere end svært ved at tage afstand fra eufemismen “civil ulydighed”, mens højreorienterede organisationer igen og igen lægger klar afstand…

  Gør de? Hvorfor holder Trykkefrihedsselskabet og Lars Hedegaard så arrangementer sammen med en gruppe som JDL, der har flere terrorangreb på samvittigheden? Hvorfor synes Henrik Ræder Clausen, at JDL’s voldelige fortid er helt i orden, fordi den åbenbart var “et forsvar imod kommunister”? Hvorfor synes flere herinde, igen blandt andet Henrik Ræder Clausen, at DDL, som åbentlyst har flere voldelige medlemmer, er nogle hyggelige guttermænd, som man godt kan tage til en demonstration sammen med? Hvorfor roser Kim Møller et “stop volden” projekt fra mennesker med klare forbindelser til White Pride?

  Der er simpelthen utallige eksempler der går direkte imod din tese.

  Kommentar by Polyb — 9. maj 2012 @ 13:07

 68. Du klamrer dig til enkelte halmstrå Polyb. Ret pinligt egentligt.

  Over and out.

  Kommentar by Cicero — 9. maj 2012 @ 13:24

 69. @Cicero
  Det eneste pinlige her i tråden, er højrefløjens hykleri hvad dette emne angår. Jeg har min argumentation i orden, og jo mere folk bare sviner mig til fremfor at komme med modargumenter, jo mere bliver jeg blot bekræftet i min holdning ;-)

  Kommentar by Polyb — 9. maj 2012 @ 13:45

 70. @Polyb – skrev i indlæg 67

  ”Hvorfor roser Kim Møller et “stop volden” projekt fra mennesker med klare forbindelser til White Pride?”

  Nu kan der jo også tænkes andre grunde end en postuleret forbindelse til en hooligangruppe, som f.eks. hvad der skrives på den tilknyttede webside om det erklærede formål:

  ”Kampagnens målsætning er at sætte fokus på det rigtige voldsproblem.

  Vi ønsker en debat der bygger på fakta! ”

  Kilde: h t t p://www.stopvolden.nu/?page_id=62

  Er det de ”forkerte” mennesker med en ”rigtig” målsætning?

  Og fokuseres der på de ”forkerte” ofre?

  Andetsteds på siden spørges der:


  1. ”Skal danske drenge have blå mærker?”
  2. ”Tror du danske piger vil voldtages?”
  3. ”Er det okay at banke en jøde?”

  Så…

  Kommentar by T. H. — 9. maj 2012 @ 13:45

 71. -> Polyb

  Jeg har skrevet det tidligere, men det er åbenbart nødvendigt igen. Vil du associere mig med en voldelig racistisk gruppering, så må du gøre det et andet sted end Uriasposten. At det så sker på grund af min reklame for en hjemmeside der hedder STOP VOLDEN NU er isoleret set underholdende, med redder ikke dine injurier.

  1. maj var to kolleger (begge medlem af rød fagforening) på vej hjem fra fejring af arbejdernes internationale kampdag, da de ved Århus Rutebilstation blev antastet af en indvandrer, der mente de kiggede lidt rigeligt efter hans kæreste. Det endte ikke med håndgemæng eller overfald – blot trusler om vold. De var fulde, og i selskab med den enes kone, og absolut ikke klar til kamp med en macho-araber. Den ene stemmer rødt, og har tydeligt givet udtryk for, at han mener Dansk Folkeparti et et racistisk parti. De er begge over 40 år, og vel meget typiske hvide Camping-danskere fra arbejderklassen. Stop volden NU.

  Kommentar by Kim Møller — 9. maj 2012 @ 14:08

 72. Polyb har sin argumentation i orden? Undskyld, siden hvornår? Selvfølgelig kan enhver “vinde” en diskussion blot ved at indhylle sig fuldstændig i sin egen subjektive virkelighed. Det gives der mange eksempler på, f.eks. omvendelsesberetninger på HuT hjemmeside. Vi kender det også i psykiatrien hvor vrangforestillinger kan antage en så virkelighedsstærk natur at de ikke bare overbeviser patienten men også behandlerne.

  Din argumentation er ikke en skid i orden, polyb, du er bare vildt irriterende i din stadige stupiditet. Nej, jeg kan ikke få øje på krige der kan tilskrives højrefløjsideologier alene. Fascisme og kommunisme og nazisme er det forrige århundredes forbandede venstrefløjsvraggods. Venstrefløjserne arver efter rationalisterne, som allerede i 1600-tallet troede de kunne gå på vandet, men det kan man ikke. Og jeg kan ikke få øje på højrefløjsideologier der prædiker vold sådan som venstrefløjsideologierne gør. “Civil ulydighed” er et venstrefløjsbegreb. Revolution er et venstrefløjsfænomæn. Guerillakrig er et venstrefløjsfænomæn. Shaming af politiske modstandere og en følelse af moralsk overlegenhed er et venstrefløjsfænomæn. Din perfide debatstil er et marxistisk levn, hvor alting kan “italesættes”, konstrueres og dekonstrueres. Over and out.

  Kommentar by Høgsbro — 9. maj 2012 @ 14:16

 73. @Høgsbro
  Din argumentation er ikke en skid i orden, polyb, du er bare vildt irriterende i din stadige stupiditet.

  Fremragende argumentation Høgsbro – simpelthen fremragende :-)

  Nej, jeg kan ikke få øje på krige der kan tilskrives højrefløjsideologier alene.

  Ok, jamen så nævnt nogle krige der kan tilskrives venstrefløjsideologier alene.

  Du har simpelthen intet i hele dit indlæg ud over påstande. Det er stupiditet på højt niveau ;-)

  Kommentar by Polyb — 9. maj 2012 @ 14:23

 74. -> Polyb

  Jeg har slettet din kommentar, da du fortsætter med injurierne. Fortsætter du med associationerne, så vil det også blive slettet. Digt videre på egen blog.

  Kommentar by Kim Møller — 9. maj 2012 @ 14:55

 75. @Kim Møller
  Selvfølgelig har du det – det er lidt sjovt at du ifølge dig selv “til dags dato kun har slettet få kommentarer” når alene jeg har oplevet det flere gange efterhånden ;-)

  Grinagtigt at du ikke vil forsvare dig, men blot med magt ender debatten. Hvorfor vil du ikke ud med dine tanker omkring de grupper jeg åbenbart ikke må nævne?

  Nå ja, forresten:
  1. maj var to kolleger (begge medlem af rød fagforening) på vej hjem fra fejring af arbejdernes internationale kampdag, da de ved Århus Rutebilstation blev antastet af en indvandrer…

  Generelt tror jeg ikke dine erfaringer over én dørtærskel ;-)

  Kommentar by Polyb — 9. maj 2012 @ 15:02

 76. Polyb.
  Du er et sygt menneske, som ikke kan tage ved lære af sund fornuft og virkelige hændelser.
  Din hjerne er din fjende. Du er et sørgeligt eksempel på ordsproget: Mod tåber kæmper selv guder forgæves.

  Lev vel.

  Kommentar by Iznogut — 9. maj 2012 @ 15:11

 77. I dag så jeg en artikel i Jyllands Posten, skrevet af en kvinde, med titlen: Hvorfor skal jeg og mine børn tvinges til at spise halal mad?
  Jeg følte kløe i fingrene for at skrive et læserbrev i samme blad, men opgav.
  Jeg mindes ikke at have læst et muslimkritisk indlæg i den avis, og mine tidligere indlæg er aldrig blevet bragt, så hvorfor satse mere på den propagandaavis, den har meldt sig under hjernevaskernes faner.
  Når det er sagt, så mener jeg, at vi skal tvinge vore institutioner til at blande flæskefars i børnenes fars, de tvinger jo de danske børn til at spise halalfars, så lige for lige, hvis venskab skal holdes.
  Det er ydmygende, at danske børn skal tvinges til at spise halalfars, uden at nogen tør fortælle dem, hvad de spiser.
  Total apartheid ser jeg som den eneste holdbare løsning på dette ydmygende problem!!!

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 9. maj 2012 @ 15:35

 78. Puh, var lige inde på Holmsted Larsens weblog. Manden er jo ekstremt usympatisk og farlig. Han linker rask væk alt der er til højre for midten med hinanden. Breivik, skoleskyderier, islamkritik, modstand mod det multikulturelle paradis, nazisme. Det er så uredeligt at det skriger til himlen. Hans slet skjulte antydninger af at den samlede højrefløj søger en fører at samles under er rent ud sagt ondskabsfuld. Virkelig en lort. Undskyld mit sprog, men den mand er farlig!

  Kommentar by Høgsbro — 9. maj 2012 @ 16:15

 79. @Polyb, jeg stopper også herfra. Hvis du vil se det som en “sejr” så fint med mig. Du er egentlig fornuftig nok, men på nogle afgørende punkter går du totalt i baglås. Når du f.eks. med henvisning til højrefløjen skriver “Mon ikke bare en enkelt krig eller to kan tilskrives nationalismen? Mon ikke bare nogle få overgreb kan tilskrives nationalismen?” så synes jeg altså at det er op ad bakke. Jeg vil gerne forklare. Du behøver ikke at kommentere, for jeg svarer ikke. Det er bare så du ved hvor jeg og mange andre står:

  Ja, “nationalisme” i en bestemt form er da kendetegnende for højrefløjen. Det er i den form, som drejer sig om fædrelandskærlighed.
  Vil du gerne vide, hvordan en dansk “ultranationalist” som mig ser på nationen? Min nationalisme handler om at jeg gerne vil bevare Danmark som nationalstat. Jeg vil gerne have dansk mulighed for at tjekke biler ved grænserne for smugling af narko/våben/mennesker, og jeg synes at det er forargeligt, at EU har magt over sådanne nationale spørgsmål. Jeg vil gerne bevare det danske flag og det danske sprog. Jeg har ikke noget imod indvandring, men indvandrerne skal følge dansk lov og ikke kræve særrettigheder. Og de skal ikke udgøre en kæmpe procentdel af befolkningen. Jeg mener IKKE at Danmark er objektivt bedre end andre lande. Jeg mener IKKE at Danmark skal udvides, selv hvis vi fik muligheden. Tværtimod mener jeg GODT at Grønland må få fuld selvstændighed, hvis de ønsker det. Jeg mener IKKE at Danmark skal involvere sig i krige, og slet ikke i den anden ende af verden. Og jeg mener, at andre lande skal have præcis den samme grad af national selvbestemmelse, som jeg ønsker for Danmark. Det er højreorienteret nationalisme. I bund og grund beder vi nationalister bare om at folk ikke besætter vores hus, sparker vores hoveddør ind eller prøver at bestemme over os i vores eget hjem. Og jeg ønsker det samme for alle andre nationer. Det mener jeg ærligt talt er meget rimeligt, fredeligt og nede på jorden.

  Hvis vi så til sammmenligning kigger på det, som vi højreorienterede “nationalister” er imod, så er det faktisk OGSÅ “nationalisme”. Det kaldes bare noget andet, eller også omtales det slet ikke. Når en del EU-tilhængere ønsker at EU skal opsluge nationer og skabe en forenet stat, jamen så er det i HØJ grad nationalisme. Og det er en vældig grim, destruktiv og undertrykkende form for nationalisme. Det samme gælder for islam. Islams mål er et kalifat, og når nogle europæiske muslimske organisationer åbent arbejder for at omdanne nationalstater til islamiske stater, så er det OGSÅ nationlisme af den enormt grimme og undertrykkende slags. Det samme har vi set i historiens kommunistiske regimer: Grim og undertrykkende nationalisme. Så bare fordi man kæmper for en superunion, en superstat eller lignende er det altså stadig nationalisme. Det er bare totalitær og opslugende nationalisme, hvor nationalstater opløses til fordel for nogle større konstruktioner. Bare fordi man kalder det noget andet end en “nation” er det i høj grad nationalisme.

  Og jeg kan garantere dig for, at vi højreorienterede danskere for evig vil blive ved med at stå for den fædrelandskærlige “nationalisme”, hvor vi bare har et ydmygt ønske om at bevare vores nation og folk. Vi ønsker ikke at skade andre nationer eller at udvide vores magt. Vi ønsker bare at ingen skal knuse os. Derfor vil vi samtidig være imod den vanvittige og destruktive nationalisme, som ønsker at knuse stater for at indlemme dem i store totalitære konstruktioner, hvad enten disse superstater hedder “unioner” eller “kalifater” eller noget helt tredje. Mange himlede op om at Danmark “lukkede sig selv inde” da der blev placeret ganske få toldere ved den dansk-tyske grænse. Prøv lige at sammenligne dette med nyere tids kommunistiske og islamiske stater og hvor lukkede, selvoptagede og totalitære de er, samtidig med at de konstant ønsker at udvide deres magt og dominans. Så har du svaret på hvem der er nationalist på den grimme måde. Og det er ikke højrefløjen. Vi ønsker blot at bevare, og sjovt nok er det også derfor de fleste af os kalder os for konservative.

  Kommentar by Vest — 9. maj 2012 @ 16:37

 80. @78 Høgsbro,

  Hvis Holmsteds arbejde faktisk er decideret uredeligt (og ikke bare dårligt og lettere farvet), så burde nogen dokumentere det og indsende en klage til universitetet.

  Kommentar by Vest — 9. maj 2012 @ 16:40

 81. @ Polyb
  “Men hvis det så bare var størrelsesforholdene vi var mest uenige om, så ville jeg næsten lade det ligge. Nej, problemet er jo når man som Kim Møller, eller endnu værre som Henrik Ræder Clausen fra Dansk Folkeparti, nærmest forsøger af male et billede, hvor der overhovedet ikke eksisterer politisk vold på højrefløjen. Det er et af de mest bevidst eller ubevidst ignorante aspekter hos store dele af højrefløjen.”

  Sågar i denne tråd omtaler Kim Møller eksistensen af højrevold. Men derudover er det da et urkomisk at skrive den slags til et blogindlæg der handler om en officiel rapport skrevet af en venstreekstremist der hykler så voldsomt om venstreekstremismen. Om aftenen kunne man i tv se Holmsted interviewet omkring politisk ekstremisme, efterfulgt at – trommehvirvel – Karpantchof.

  Venstreekstremismen er et af de bevidst og ubevidst mest ignorante aspekter hos store dele af venstrefløjen og iøvrigt også hos massemedierne.

  “Forskellen er dog ikke nær så stor som påstået på højrefløjen, og hvis vi ser i forhold til antallet af aktører på de to fløje, så er jeg slet ikke sikker på at den radikale venstrefløj mand-for-mand udfører mere politisk vold end den radikale højrefløj.”

  Så fordi den radikale venstrefløj nyder så stor opbakning så er den faktisk netop ikke så slem og problematisk som de forholdsvis isolerede højrebøller.
  Det er naturligvis også en måde at betragte det på, men…..jeg er noget i tvivl om hvorvidt det virkeligt taler til venstrefløjens fordel.

  Kommentar by Superman — 9. maj 2012 @ 16:56

 82. Jeg spørger igen: Hvor meget har rapporten kostet, og hvor meget har Chris Holmsted personligt modtaget, og skal der betales skat af beløbet?

  Kommentar by endnu en vantro — 9. maj 2012 @ 17:51

 83. Jeg tilslutter mig endnu en vantros spørgsmål. Hvad har det makværk kostet?

  Chris Holmsted Larsen er meget uvidenskabelig, vi må dog tage i betragtning, at ministeren meget vel kan tænkes at foretrække en uvidenskabelig rapport, der hælder stærkt til venstre og derfor blot er ude i et politisk ærinde.

  Ellers havde man vel ikke bestilt rapporten hos Holmsted Larsen, for man kan jo ikke sige, at ministeriet ikke var advaret på forhånd. Vi andre undersøger i hvert fald vore “leverandører”, førend vi vælger dem.

  Kommentar by Tom — 9. maj 2012 @ 18:00

 84. Hej alle
  Måske er der ikke så meget venstreorienteret vold, fordi vi andre er nogle kyllinger, der er bange for de autonome.
  Hvem tør køre rundt med reklame på deres biler for DF?
  Hvemt tør bære slogans, som venstrefløjen hader?
  Hvor mange blev ikke hjemme fra demonstrationen i Arhus?
  osv

  Kommentar by britta due andersen — 9. maj 2012 @ 19:11

 85. @Iznogut
  Jeg troede du ville springe mine indlæg over fremover, og undlade at komme med ligegyldige kommentarer til dem? Men ok så…

  Du er et sygt menneske, som ikke kan tage ved lære af sund fornuft og virkelige hændelser.

  Hvad er det for en diagnose du mener jeg har, hvad er det for hændelser du mener jeg ikke har lært noget af og hvad er det jeg skal lære?

  @Vest
  …jeg stopper også herfra. Hvis du vil se det som en “sejr” så fint med mig.

  Det ville da være ærgerligt. Du er da en af dem der rent faktisk argumenterer og kan skrive til din modstander uden at kalde ham for idiot hver eneste gang. Jeg ser det ingenlunde som nogen sejr at folk “stopper” – hvor får du den idé fra? Ofte kan et emne jo være uddebatteret og man kommer ikke videre – fair nok. Det jeg ser som en sejr, er når folk uden nogen som helst form for argumentation fortæller mig at jeg tager fejl og i øvrigt er en kæmpe idiot (eller det der er værre), hvorefter de stopper. Det er jo ikke svært at gætte sig til hvorfor de vælger den “udvej”. Iznogut og Høgsbro er gode eksempler i denne tråd.

  Mht. hvordan du ser på nationalisme – jamen fint. Det er jo bare ikke så relevant for hvorvidt nationalisme er et højreorienteret fænomen eller ej, og hvorvidt nationalisme har resulteret i en del vold – du ved, den med at højrefløjen åbenbart ikke kan begå vold og at højrefløjs ideologi åbenbart heller ikke kan føre til vold.

  Jeg kan i øvrigt overhovedet ikke følge den med at nogle EU-tilhængere skulle være en form for “Europa nationalister”. Jeg synes du lidt overser forskellen på stater og nationer.

  Men altså, den er der jo sjovt nok igen. Hvis der er noget grimt ved “nationalisme”, så opfinder vi lige forskellige former for nationalisme, hvoraf de grimme former selvfølgelig ikke er højreorienterede :-)

  @Superman
  Så fordi den radikale venstrefløj nyder så stor opbakning så er den faktisk netop ikke så slem og problematisk som de forholdsvis isolerede højrebøller.

  Nej, og det ved du også godt at jeg ikke skrev.

  Kommentar by Polyb — 9. maj 2012 @ 19:26

 86. Polyb, grunden til at jeg kalder dig en idiot er fordi du debatterer som en idiot. Længere er den ikke. Du kværner rundt i de samme undvigemanøvrer igen og igen og igen. Din latterlige bedrevidende holdning er meget lidt indbydende. Du bidrager kort sagt ikke til indsigt, kun til afveje. Hver eneste af de debatter du deltager i kører uværgeligt af sporet. Det kan være du synes det er morsomt, og at du føler at du “vinder”. Det er sørgeligt at se på. Min parallel til omvendelsesberetningerne på HuT er aldeles vedkommende.

  Kommentar by Høgsbro — 9. maj 2012 @ 19:36

 87. @Høgsbro
  Polyb, grunden til at jeg kalder dig en idiot er fordi du debatterer som en idiot.

  Det er simpelthen hylemorsomt at høre fra en person som dig, der ikke bakker sine påstande op med argumenter overhovedet, og desuden har vildt travlt med at kalde de der er uenige i disse påstande for idioter.

  Du kværner rundt i de samme undvigemanøvrer igen og igen og igen.

  Det er sjovt – skælder du også snart Henrik Ræder Clausen og de andre “der er ingen vold på højrefløjen” tilhængere ud for det samme? Nu har jeg jo ofte nok påpeget deres “undvigemanøvrer”. Men mon du selvfølgelig er enormt politisk i din bedømmelse af folks måde at debattere på?

  Din latterlige bedrevidende holdning er meget lidt indbydende.

  Hvordan er mine holdninger mere “bedrevidende” end alle mulige andre herinde?

  Du bidrager kort sagt ikke til indsigt, kun til afveje.

  Ja det er sgu sørgeligt så umuligt det er at få jer til at kigge lidt på egen fløj.

  Jeg kan ikke tage din kritik seriøst.

  Kommentar by Polyb — 9. maj 2012 @ 19:54

 88. Har kigget lidt i makværket, som igen er online. Man behøver ikke tænke i UVVU baner. I resumet beskrives det af forfatteren selv som en “forundersøgelse”. Hvilket formentligt er rigtigt alt efter hvad der står i opdraget fra ministeren (jeg formoder hun tidligt har været indeover personligt.

  Tilgengæld er den interessant på anden vis. Hvad vi andre har skreget op om længe, og hvad ikke mindst junikredsen og Uriaposten har dokumenteret, nemlig at EL/SF, redox, demos, modkraft osv er et og samme kar, bekræftes af en af deres egne, nemlig ph.d studerende på Lenin skolen i Roskilde, Chris H L.

  Kommentar by Hans Und — 9. maj 2012 @ 20:33

 89. – Og hvad det sidst angår, så ville det være naturligt, at der blev stillet krav overfor EL/SF om, at modvirke disse “tendenser” effektivt og virkningsfuldt. Man kunne i partiet EL/SF passende state med at udrense folk som Dragsted, Sæhl Sørensen m.v. Eller åbent erkende at man er ekstremister.

  Kommentar by Hans Und — 9. maj 2012 @ 20:36

 90. Du siger du vil have os til at kigge på egen fløj? Jeg har ikke noget personligt kendskab til nogle af de andre der skriver herinde, og bryder mig ikke om at blive slået i hartkorn med dem af dig. Mig bekendt er der ikke noget partifællesskab der binder kommentarsporet sammen. Men at du er irriterende kan vi vist alligevel allesammen blive enige om. Det har desværre vist sig at være umuligt at få dig til at reflektere over din egen debatstil. Mange har prøvet, men alle har givet op. Det kalder du i en misforstået magtfuldkommenhed for at du har “vundet”, åbenbart i kraft af at du har “argumenterne i orden”.

  Du ignorerer aldeles det jeg skriver om venstrefløjens ideologiske baggrund for voldsudøvelse. I stedet udslynger du nye stråmænd, som du så kritiserer mig for ikke at forholde mig til. Og det nummer laver du igen og igen og igen og…- ja, det er sådan du deltager, som et lille barn der bare vil have opmærksomhed. Altid parat med en undvigemanøvre og en ny anklage.

  Venstrefløjen har et ideologisk funderet voldspotentiale, beskrevet ved begreber som civil ulydighed (var det ikke Marcuse?) og revolution. Dertil kommer venstrefløjens udtalte følelse af moralsk overlegenhed, som er nødvendig for at begrebet civil ulydighed skal kunne implementeres. Selv SF har ordet revolution stående i deres principprogram! Holmsted Larsens beskrivelse af højrenationalisternes våde drømme om en tilbagevenden til et samfund før indvandringen er decideret barnlig, og opfattes af mig som en latterliggørelse af hans meningsmodstandere. Det er mere venstrefløjens speciale at tænke i utopier. Men jo mere man kan få skudt islamkritikere og antimultikultier i skoene, jo bedre for ens egen selvfølelse. Hvis kritik af samfundsudviklingen er lig med voldsparathed tror jeg egentlig hamburgerskolen, og dermed flere årtiers venstrefløjsdiskurs vil sidde med et stort forklaringsproblem. Det korte af det lange: Jeg savner at blive forholdt et egentligt ideologisk grundlag for voldsudøvelse på højrefløjen. Holmsted Larsens uredelige omgang med adjektiver og politiske “analyser” kan i princippet ses som et forsøg på at tørre nogle af venstrefløjens egene dæmoner af på deres modstandere. Desværre for ham er det lidt for let at gennemskue. Og desværre for alle os andre er du åbenbart ikke interesseret i den problemstilling, som ellers ligger lige for at diskutere. Du vil meget hellere køre the blamegame, og spiller så hørligen forarget over at folk ikke spiller med.

  Kommentar by Høgsbro — 9. maj 2012 @ 23:53

 91. Ovenstående er – naturligvis – en replik til polyb.

  Kommentar by Høgsbro — 9. maj 2012 @ 23:54

 92. Jeg undrer mig såre over, at en minister kan bestille en sådan rapport fra en rødsnoet venstrefascist, når PET ligger inde med kilometervis af oplysninger om alt og alle på begge fløje og på midten.
  Hvad er det i grunden for noget mismask?

  Og så fra en lærling..!

  Kommentar by Iznogut — 10. maj 2012 @ 00:12

 93. @Skjoldungen
  Jeg er helt enig med dig i, at de pinligt mange stavefejl ødelægger læselysten.

  Kommentar by Rigmor — 10. maj 2012 @ 00:32

 94. Imponerende indsats af Høgsbro, Vest, Superman mv. Tænk at I har energien, viljen og den næsten ubegribelige vedholdenhed til fortsat at konfrontere The Troll of Incoherance.

  Respekt for Jeres seriøse og velmente belæring af den bevidst uvidende Polyb. For det er selvfølgelig omtalte provokatør jeg henviser til. Polyb, du er begavet og vidende, men kunne du ikke prøve at se på forskellen mellem Danmark anno 1980 og 2012? Der er altså sket en masse grimt i disse år, og det er hverken DFs eller Uriaspostens læsere, der er årsagen. Der er nogle virkelig ubehagelige og skadelige forhold omkring islam, der gør religionen/ideologien praktisk inkompatibel med vestligt demokrati og livsform. Altså de mennesker der praktisere denne syge ideologi.

  Kommentar by Hr. Snusk — 10. maj 2012 @ 02:27

 95. #92 Iznogut.

  Man kunne jo udmærket forestille sig at han, lærlingen, kender nogen i ministeriet som hjælper med at kickstarte hans karriere som ekspert på livstid :)

  Han har forøvrigt været på tv og fortælle at der kommer mere højre-orienteret vold i fremtiden. Samtidig fortæller han nu at antallet af terrorangreb ikke er det der afgør hvilken fløj der øver mest terror. Nææ det er, tilsyneladende, antallet af ofre der skal bruges som parameter.

  Kommentar by Santor — 10. maj 2012 @ 11:28

 96. Polyb

  Polyb har ret i at der de seneste par år i Århus har været en del overfald i Århus mod venstreradikale.

  Om alle disse overfald er politiske er dog uvist, f. eks i den famøse banegårds sag hvor fem unge tosser fra white pride overfaldte en ung venstreradikale. Her ville dommeren ikke dømme gerningsmændende ud fra politisk vold, da den venstreradikale havde kommet med adskillige trusler imod gerningsmanden og deres omgangskreds inden, derfor blev overfaldet set, som et personligt opgør.

  Jeg betvivler ikke at mange af de her overfald er politisk motiveret, men noget kunne dog tyde på at der er lidt en “bandekrig” igen mellem højre og venstre i Århus, som nok mere handler om dominans af nattelivet fremfor politik.

  Men nu er det jo os kun i lille Århus at billedet ser sådan ud. Ser vi på statistikkerne for resten af klode så snakker de stadig deres eget sprog og på en periode på 10 år har der været 18,867 ofre for venstreekstrem terror mod 81 ofre for decideret højreradikal terror(3527 hvis man tæller kristne fundamentalister med) https://wits.nctc.gov/FederalDiscoverWITS/index.do?t=Reports&Rcv=Perpetrator&Nf=p_IncidentDate%7CGTEQ+20010101%7C%7Cp_IncidentDate%7CLTEQ+20111231&N=0

  Udfra det kan vi jo hurtigt konkluderer at venstrefløjen står for langt størstedelen af politisk terror og at terror fra højrefløjen er – som Kim Møller også sagde, og som Polyb ikke mente var rigtigt – mildest talt minimal.

  Med hensyn til overfald på minoriteter, så elsker jeg også at høre om hvo udbredt dette fænomen er, selvom der aldrig står noget om det i aviserne. Indenfor de sidste 5 år kan jeg huske at et par hooligans i Århus overfaldte en sort mand, fordi han gik med en dansk pige, også kan jeg huske at en kvinde overfaldte en somalier i en bus for et par år siden. Måske kan du hjælpe med at finde flere Polyb?

  Kommentar by FrankBooth — 10. maj 2012 @ 16:26

 97. -> FrankBooth

  Jeg har de omtalte sager med i den postering jeg laver i morgen. Det vil blive lidt som en åben tråd, hvor folk (herunder Polyb) kan supplere med eksempler.

  “Jeg betvivler ikke at mange af de her overfald er politisk motiveret, men noget kunne dog tyde på at der er lidt en “bandekrig” igen mellem højre og venstre i Århus, som nok mere handler om dominans af nattelivet fremfor politik.”

  Netop. Nu er jeg 40 år og ikke voldelig på nogen måde, men hvis jeg fysisk konfronterede en af de autonome der slog mig ned for to år siden, så ville jeg ikke selv betragte det som et politisk motiveret overfald – men en konkret hævnreaktion.

  Som jeg ser det: Højreradikale og venstreradikale går efter hinanden i Århus, først og fremmest i kraft af tidligere kontroverser. Det er formentligt mere intimerende for folk der færdes i militante venstreradikale miljøer, fordi eventuelle overfald bliver begået spontant i byrummet. Omvendt er enhver form for militante højreradikale fuldstændig klar over, at de er jaget vildt – og eksempelvis ikke kan mødes offentligt.

  Jeg vil gerne se det faktuelle – det der kan dokumenteres, men nægter at godtage dokumentation fra folk der mener politiske modstandere skal fjernes med magt (‘din holdning er en handling, dø nazisvin’). Selvfølgelig er det svært, at dokumentere overfald i nattelivet, men så er det heller ikke sværere. Der vil altid være voldelige enkeltpersoner, som tæsker alle der står i vejen, og hvis de her voldelige personer så samtidig er ser sig selv som racister, så er angreb på ‘antiracister’ lige for. Eneste grund til vi taler om Århus, er fordi højrefløjen angiveligt har overtaget her – i modsætning til København.

  For at opsummere det, som Chris Holmsted Larsen også pointerer, men ikke drager den fulde konsekvens af: 1) Højreradikale personer overfalder personer spontant, sjældent koordineret – 2) Venstreradikale organisationer gør det samme men bedre (nazi-alarm), men overfalder også med stor konsekvens personer og organisationer ved koordinerede aktioner. I et demokratisk perspektiv er det at sammenligne en håndskreven trussel fra tidligere SUF’er i regi af en koreanske befrielsesfront med Rote Arme Fraktion.

  En af dem som venstrefløjen betragter som WP-associeret overfaldt i øvrigt en udsmider (hvid dansker), som jeg kender perifært. Selv hvis han havde været rød, så ville det ikke være et politisk motiveret overfald.

  Jeg har i flere år gravet i emnet, og hver gang viser det sig, at der er stort misforhold mellem venstreradikales udlægning og det faktuelle. Hvis man er lidt spids, så kan man sige, at et politisk motiveret overfald rettet mod venstrefløjen, ligeså godt kan være et mislykket angreb fra samme. Fra tidligere postering: http://www.uriasposten.net/archives/19515

  “Konkret om overfaldet på ’Oliver’ fortæller Charlotte Johannsen…

  “Sidst på aftenen var de kommet gående hen ad Hallssti, som er en dårlig oplyst sti, der løber langs skinnerne ved Banegården… Oliver nåede ikke at tænke mere over det, før en gruppe på omkring 15 mænd overfaldt dem bagfra. Flasker og spark røg ud af mørket. De løb alt, hvad de kunne, men en af dem blev sparket, så han faldt om på asfalten.

  Oliver løb tilbage og forsøgte at hjælpe ham, med det resultat at han selv blev væltet omkuld på stien. De sparkede ham i ansigtet og maven. Til sidst mistede han bevidstheden, og da han vågnede igen, var overfaldsmændene væk, og der var helt stille. De to venner var indsmurt i blod og humpede op på gaden for at komme på skadestuen.“

  I bogen beklager Charlotte Johannsen sig over, at ingen blev anholdt. Herunder samme udlægning af overfaldet fra ellers sympatiserende Århus Stiftstidende, 10. september 2007.

  “Politiet ledte omkring midnat efter seks personer, der af vidner blev beskrevet som White Pride typer – altså højreorienterede ballademagere. Første anmeldelse kom fra Halls Sti i midtbyen fra deltagere i en hippiefest, lød meldingen til politiet. En blev overfaldet. Da politiet ankom, ønskede manden, som skulle være blevet overfaldet, dog ikke at tale med ordensmagtens repræsentanter.””

  Kommentar by Kim Møller — 10. maj 2012 @ 16:35

 98. “Jeg har de omtalte sager med i den postering jeg laver i morgen. Det vil blive lidt som en åben tråd, hvor folk (herunder Polyb) kan supplere med eksempler.”

  Super fedt! Altid godt at have noget man kan henvise til.

  “Jeg har i flere år gravet i emnet, og hver gang viser det sig, at der er stort misforhold mellem venstreradikales udlægning og det faktuelle”

  Jeg er meget af den samme opfattelse, det virker også lidt som om at ofrene gentagne gange skifter forklaring.

  Jeg tror også af og til at nogle af de her hippie og punker typer for på munden af lokale bøller og brianer, og altså ikke folk med en politisk agenda. Lokale bøller og folk fra white pride kunne godt lidt ligne hinanden, og derfor tror de røde at det er et politisk overfald.

  Kommentar by FrankBooth — 10. maj 2012 @ 17:01

 99. @Høgsbro
  Jeg kan tage din kritik af min debatstil seriøst den dag du fælder samme dom over dine egne herinde. Indtil da er det for tydeligt, at det i virkeligheden blot er mine politiske holdninger og min person du ikke kan lide.

  Du ignorerer aldeles det jeg skriver om venstrefløjens ideologiske baggrund for voldsudøvelse.

  Det hele er jo en stor omgang påstande. Du har ingen argumentation overhovedet, og nægter at se med samme øjne på højrefløjen. Du kan “ikke få øje på” ting. X er et venstreorienteret fænomen. Y er et venstreorienteret fænomen. Z er et venstreorienteret fænomen osv. osv. Alt du ikke bryder dig om er venstreorienterede fænomener – sjovt nok endda ting du selv i selvsamme indlæg benytter (shaming og perfid debatstil). Desuden har du tydeligvis misforstået begrebet “revolution”.

  Du fortsætter i samme du i det her besvarede indlæg. Hvor er argumenterne for at ting som “revolution”, “guerilla krig”, “utopi”, “moralsk overlegenhed” osv. er specielt venstreorienterede fænomener?

  @Hr. Snusk
  …kunne du ikke prøve at se på forskellen mellem Danmark anno 1980 og 2012?… osv.

  Selv hvis jeg var enig med dig i hvordan verden så ud, hvordan skulle det så være et argument for dine/jeres løsningsmodeller?

  Kommentar by Polyb — 10. maj 2012 @ 20:48

 100. Polyb, gør du nar? Kender du ikke din egen fløjs ideologiske grundlag og historiske udgangspunk? “Mine egne” – må jeg være fri. Du er jo uhelbredeligt uhæderlig!

  Jeg kender ikke din “person”. Dine politiske holdninger rager mig langsomt. Det er din debatstil jeg ikke kan lide.

  Kuratoren fortæller: Læg mærke til de forskellige nuancer af gult Van Gogh har brugt til at give kornmarken dybde. Han har også brugt forskellige pensler, nogle af dem så korthårede at de nærmest fungerer som spartler. Hernede i hjørnet f. eks…..

  Polyb: Hvorfor siger du ikke noget om hans øre. Han var jo vanvittig og skar sit øre af.

  Kuratoren: Ja, det er rigtigt, men det er ikke så afgørende for hans brug af farver….

  Polyb: Hvorfor siger du ikke noget om blå? Jeg kan se der er masser af blå himmel!

  Jo jo, siger kuratoren, men lad mig nu gøre den gule farve færdig. Du har ret i at den blå også er vigtig, men jeg kommer til det.

  Polyb: Hvordan kan det være at du ignorerer den blå farve? Vil du ikke tale om den fordi du i virkeligheden ikke har forberedt dig?

  Kuratoren, lettere forvirret: Jeg var lige i gang med den gule farve….

  Polyb: Jeg vil høre noget mere om den blå farve. Den opfatter jeg som den vigtigste! Hvorfor starter du ikke med den?

  Nu begynder publikum at bede polyb om at sætte sig ned så de kan høre kuratorens foredrag, men polyb svarer at han er ude i en større sags tjeneste, og at de alle vil takke ham for hans indsats når han er færdig.

  Kuratoren: Hør, unge mand, hvis du er så interesseret i Van Goghs farveholdning og penselteknik, vil du så ikke fortsætte?

  Polyb: Min rolle er ikke at være kurator. Jeg er her kun for at fortælle dig at du ikke gør det godt nok, og at jeg gerne vil hjælpe dig.

  Kuratoren: Hvad er dine kvalifikationer?

  Polyb: Jeg har set mange af Van Goghs billeder. Min mor havde en stor bog med mange af billederne i.

  Kuratoren: Har du læst bogen?

  Polyb: Det meste, men jeg fandt at jeg fik mere ud af at tænke selv. Jeg kan godt lide at danne mig mit eget indtryk!

  Javel, sagde kuratoren. Så er du altså ikke klar over at jeg de sidste 30 år har været leder af Kröller Müller museet i Holland som har en anseelig Van Gogh samling, bl.a. Natcafeen, har skrevet flere bøger om emnet, bl.a. en monografi om specielt Natcafeen, hvor jeg bl.a. udfører nærgående analyser af især hans maleteknik. Tror du ikke du kunne lære noget af en som har beskæftiget sig med dette så længe, stået med de originale værker i hænderne, og holdt foredrag verden rundt i snart en menneskealder?

  Polyb: Du videregiver jo bare de erkendelser som andre før dig er kommet frem til. Det er jo ikke spændende. Det er vigtigere at danne sig sit eget indtryk!

  Kurator: Og hvad kom du så frem til ang. den blå farve i dette billede af to høstarbejdere der hviler ud i en høstak?

  Polyb: Jeg mener ikke at den blå farve er vigtig i sig selv, men jeg mener at billedet skal ses i sammenhæng. Den blå farve er der ikke noget særligt ved.

  Kuratoren: Ved du hvor mange nuancer af blå der er i billedet?

  Polyb: Nej.

  Kuratoren: Jeg har delt nuancerne ind i tre grupper. De hvide skjorter du ser her udgør den ene kategori. Her er omkring 8 forskellige blålige nuancer. Den nederste del af himlen er holdt i lysere nuancer end den øvre. Hele himlens farvespil er fremkommet ved brug af ikke mindre en 14 forskellige nuancer af farven blå. Og så medregner jeg ikke køernes skygge, eller træskoenes krumning, hvor blå ret beset også indgår. Ved du, unge mand, hvor lang tid det har taget at male billedet?

  Polyb: Nej.

  Kurator. Van Gogh var meget samvittighedsfuld, og afleverede aldrig et billede før det var helt færdigt. Du bemærker hvordan hver detalje i kornet er mejslet ud, du ser de kraftige strøg her hvor stråene er grovere. Omvendt ser du at høstarbejdernes ansigter ikke er specielt omhyggeligt fremstillet. Men udtryksfuldt er det alligevel. Og hovedparten af dette har han nået på en dag. Det kunne han fordi han malede mange billeder, og havde oparbejdet en solid teknik, med et stærkt personligt præg. Hvad mener du billedet betyder?

  Polyb: Betyder? Det forestiller to høstarbejdere der sover i en kornmark! Jeg ville ikke gide at have det hængende hjemme hos mig, det er jo ikke anderledes end den brølende kronhjort mine forældre havde hængende over sofaen!

  Kuratoren: Du ved altså intet om Van Goghs liv, de valg han traf, og den betydning man heraf kan udlede af hvert enkelt billede? Du ved intet om tidens vilkår for kunstnere, med hvilken dedikation Van Gogh forfulgte sine visioner, hvordan han valgte sine motiver, og hvad motivvalget betød for ham selv og for hans samtid? Du ved intet om hans solsikker, broen i Arles, kirsebærtræerne, selvportrætterne, cypresserne, bønderne på landet? Det eneste du har at komme med er dit eget indtryk, som du mener uden videre kan udkonkurrere mange forstandige menneskers arbejde med kunsten og dens mennesker i en mere end 100-årig historie? Du mener i fuldt alvor at dine umiddelbare sansninger er ikke bare ligeså meget værd som mit livslange arbejde med emnet, men faktisk ligefrem er mere værd?

  Polyb: Ja, for du sidder fast i konservatismens stivnede selvforståelse, hvorfra intet nyt kommer. Kunsten trænger til en fornyelse, friske øjne som kan se på de gamle værker fra nye vinkler. Den blå farve…

  På dette tidspunkt kom Polyb ikke længere, for resten af tilhørerne var nu så rasende på ham at de greb ham i kraven og koporligt smed ham ud. Udenfor døren rejste Polyb sig fra støvet, og sagde til sig selv: Sådan nogle indskrænkede borgerlige ignoranter. Jeg skriver straks et læserbrev til Information om det forkastelige syn på anderledes tænkende de her har udtrykt.

  Kommentar by Høgsbro — 10. maj 2012 @ 22:34

 101. Jeg kan ikke tage de aarhushistorier helt alvorligt.

  At de tåber går og vogter på hinanden m.m. kan jeg umuligt betragte som en trussel mod landets sikkerhed. De forsøger vel at sætte lidt kolorit på en ellers kedelig tilværelse, det er en slags computerspil for drengerøve på gadeplan.

  Det er derimod problematisk, når politikerne lader, som om de drengeklubber er farlige. PET kunne have leveret alt materiale, rapporterne er unødvendige, så vi burde have en forklaring på, hvorfor rapporterne blev bestilt.

  Kommentar by Tom — 10. maj 2012 @ 22:46

 102. Hold kæft en sjov historie Høgsbro. Du har virkeligt lagt noget tankevirksomhed ind i PolyB må jeg sige. Måske kan i blive venner i virkeligheden :D. Jeg tror i at har meget til fælles, meget mere end i tror i virkeligheden. Man må give PolyB at han er ihærdig og stædig. Han fortsætter i en uendelighed, med mindre man giver ham ret :).
  Dybest set tror jeg at vi brugere her har meget til fælles, men har desværre mange modsatrettede holdninger om stort og småt.

  Kommentar by endnu en vantro — 11. maj 2012 @ 03:37

 103. -> Høgsbro

  Fremragende skrevet, hvis det altså ikke er noget du har fordansket fra nettet.

  Kommentar by Kim Møller — 11. maj 2012 @ 05:53

 104. Alle bør stifte bekendtskab med den morsomme omtale af Holmsted-rapporten her:
  http://modkraft.dk/artikel/ekstremisme-rapport-er-fuld-af-fejl-og-fordrejelser

  Kommentar by Nordsjælland — 11. maj 2012 @ 07:01

 105. 104,

  Jeg gætter på, i og med at han skriver i “Arbejderen” under læserne skriver, dvs abonnenter med rette overbevisning, hans interesse for Otto Sand samt den grundtvigianske stalinist Carl Madsen, at han skiller sig ud fra det meste af Modkraft segmentet…

  – Og så, at han levere en “fortolkning” af fakta, som ellers bliver bestridt af samme segment…

  Kommentar by Hans Und — 11. maj 2012 @ 08:33

 106. Kim, det var blot et øjebliks inspiration. Ingen copypaste. Det var ikke svært.

  Kommentar by Høgsbro — 11. maj 2012 @ 09:19

 107. @100 Høgsbro

  Tak for den!! Det er – genialt det der!

  En gemmer.

  Kommentar by Tintin — 11. maj 2012 @ 10:43

 108. :)Høgsbro

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 11. maj 2012 @ 12:25

 109. @Høgsbro
  Humor har du da – men ikke overraskende forholder du dig overhovedet ikke til kritikken ;-)

  Kommentar by Polyb — 14. maj 2012 @ 11:38

 110. @ 73 Polyb

  Siger begrebet ‘NationalSocialisme’ dig noget?

  Siger navnet Stalin dig noget?

  Mao, Pol Pot, Che Guevara (nåh, nej. Banditten Ernesto er jo jeres helt!)?

  Kommentar by Odd S. — 2. juli 2013 @ 23:48

 111. @ 78 Høgsbro

  Når alle de ‘gode’ mangler argumenter trækker de først ‘racisme’-kortet. Hvis det ikke er nok til at lukke debatten, så kommer ‘Breivik’-kortet…

  Det kaldes ‘guilt by association’, og er yderst velkendt (og (op)brugt) på venstrefløjen! :-|

  Kommentar by Odd S. — 2. juli 2013 @ 23:57

 112. @ Kim Møller

  Jeg ville ønske at du, i ytringsfrihedens navn, lader Polyb’s kommentarer gå ‘gennem filteret’ da hen (Polyb) er ret forudsigelig i sine kommentarer.

  I øvrigt magter hen jo ikke at argumentere på samme niveau som f.eks. Høgsbro, Vest, Superman og ikke mindst dig selv! :-)

  Lad ‘dem’ bare komme til, vi skal nok kunne gendrive deres påstande (især om ‘højreekstreme’, som der måske er et par hundrede stykker af i DK.).

  Tak for en god blog, jeg læser den HVER morgen efter Den Korte… ;-)

  Kommentar by Odd S. — 3. juli 2013 @ 00:39

 113. […] 8 maj 2012 – Chris Holmsted Larsen i ministeriel rapport: Svært at gribe ind overfor blogs der ikke gør noget u… | Chris Holmsted Larsen, “… in den 1990er Jahren in der autonomen, radikalen Linken […]

  Pingback by SF-Minister Annette Vihelmsen sætter Danskernes Parti på det politiske landkort » Balder Blog — 23. september 2013 @ 14:09

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper