23. januar 2013

Tim Pallis om Frankfurterskolen: En kulturmarxistisk virus, “… en dekonstruktion af alle værdier.”

Vil man forstå hvorfor store dele af samfundsforskningen faciliterer den yderste venstrefløjs partiprogram, så kommer man ikke udenom Frankfurterskolen. Lang faktamættet gennemgang af Tim Pallis på Snaphanen, som det næsten gør fysisk ondt at skære i – Det politisk korrekte har rod i Frankfurterskolen.

“Tanken om politisk korrekthed har sit ophav i kulturmarxismen, som siden midten af 1920 har arbejdet på en radikal omvæltning af Vestens traditionelle kultur for at skabe en social revolution. …

Da det i begyndelsen af tyverne blev klart, at Sovjetunionens kommunistiske revolution ikke kunne brede sig politisk til resten af det europæiske Vesten på grund af den socialdemokratiske og kulturradikale moderation, fandt Komintern eller Det kommunistiske Internationale på muligheden af at kompromitere selve de værdier og principper, som Vestens samfund hviler på.

På et initiativ af Lenin (1870-1924) blev der holdt et møde på Marx-Engels Instituttet i Moskva, hvor man etablerede en international marxistisk kulturrevolution. Til stede var bl.a. den ungarnske marxist Georg Lukács (1885-1971)…

Til stede var også Willi Munzenberg (1889-1940), som foreslog, at organisere de intellektuelle til at fremstille den vestlige civilisation som en stinkende kultur. Kun hvis man var i stand til at korumpere alle værdier og gøre livet umuligt, kunne man indføre proletariatets diktatur. I 1940 blev Munzenberg henrettet af Stalins håndlangere i Sydfrankrig som revisionist.

De marxistiske intellektuelle blev således klar over, at man for at gennemføre revolutionen ikke kunne fokusere på den kapitalistiske økonomis struktur, som Marx havde gjort, men på samfundets kulturelle superstruktur. Det var den italienske marxist Antonio Gramsci (1891-1937) og den ungarnske marxist Georg Lukács, som skabte den nye kulturmarxisme.

Gramsci rejste til Sovietunionen efter den bolshevistiske revolution og arbejdede 1923-24 i Moskva og Wien for Komintern, Det kommunistiske Internationale. I Moskva kom han til den konklusion, at det ikke var muligt at gennemføre en revolution blandt vestlige arbejdere i stil med den bolsjevistiske opstand i Rusland på grund af deres kristne overbevisning. Antonio Gramsci havde en “stor plan” i stil med Georg Lukács.

Hans tanke var, at det var nødvendigt at skabe et nyt “kommunistisk menneske” før det var muligt at gennemføre en politisk revolution. Dette førte til, at det var de intellektuelle indenfor uddannelse og kultur, som skulle realisere den lange march gennem samfundets institutioner. Denne march gennem institutionerne skulle også omfatte regeringen, retsvæsnet, militæret, skolerne og medierne. Han mente, at så længe arbejderne var troende kristne kunne de ikke modtage de revolutionære ideer.

Gramsci’s revolutionære strategi er afspejlet i Charles A. Reich’s (f.1928) værk “The Greening of America”: Der er en revolution på vej. Det vil ikke blive en revolution som alle de tidligere. Den vil begynde med individet og kulturen og vil til sidst forandre den politiske struktur. Dette vil ikke medføre voldelige tiltag og vil heller ikke medføre nogen voldelig modstand for at blive gennemført. Det er den nye generations revolution.

Georg Lukács begyndte sit politiske liv som agent for Komintern, og med bogen “Geschichte und Klassenbewusstsein” (1923) fik han ry for at være den førende marxistiske teoretiker. Hans tanke var, at for at en ny marxistisk kultur skulle kunne opstå, var det nødvendigt at udslette den eksisterende kultur.

Som kulturkommisær i Bela Kuns bolsjevistiske regime iværksatte han, hvad der blev kendt som “kulturterror”. Han instituerede et radikalt sexuddannelsesprogram i de ungarnske skoler. Børnene blev undervist i fri kærlighed og fik viden om det seksuelle samleje. De blev fortalt om det gameldags ved middelklassens familiemønstre, det umoderne ved det monogame forhold og det irrelevante ved religion, som fratager mennesker al lyst og glæde. Kvinderne blev opfordret til at rejse sig mod tidens seksualmoral. Denne såkaldte “kulturterror” kan opfattes som forgængeren til den “politiske korrekthed”.

På et hemmeligt møde blandt marxistiske intellektuelle i Tyskland i 1923 foreslog Lukas den idé, at sprede en altomfattende “kultur pessimisme” for at skabe en tilstand af håbløshed og fremmedgørelse hos Vestens mennesker… Dette møde førte til grundlæggelse af Institutet for Social Forskning ved Frankfurt Universitet i Tyskland. Institutet blev snart kendt som Frankfurterskolen. Det var en organisation af marxister og kommunistisk orienterede psykologer, samfundsforskere og andre intellektuelle, og opgaven var at implementere Georg Lukács’ program.

Georg Lukacs rejste til Tyskland i 1924 efter kritik af hans forskning på den 5. Komintern kongres. Her blev han medlem af Institut for Socialforskning ved Frankfurt Universitetet, som bestod af en gruppe kommunistisk orienterede sociologer. Institutet var identisk med Frankfurterskolen og blev grundlagt af Felix Weil (1898-1975) i 1923, som arbejdede for at løse de praktiske problemer med implementeringen af socialismen.

Institutets direktør fra 1923-1929 var Carl Grünberg (1861-1940), som var erklæret marxist, men institutet havde ikke nogen officiel tilknytning til Det kommunistiske Parti. I 1930 blev Max Horkheimer (1895-1973) direktør, og han mente at instituttet i endnu højere grad skulle basere sin forskning på Marxs teorier. Da Hitler kom til magten i 1933 blev institutet lukket, og dens medlemmer flygtede til USA, hvor de fik ansættelser ved universiteterne Columbia, Princeton, Brandeis og California at Berkeley.
Frankfurterskolen var derfor en gruppe tysk-amerikanske forskere, som udviklede en revolutionær filosofi og pædagogik, som i første omgang stod på skuldrene af Hegel (1770-1831), Marx (1818-83), Nietzsche (1844-1900), Freud (1856-1939) og Weber (1864-1920).

I Amerika befandt sig nu følgende medlemmer af Frankfurterskolen: 1960ernes guru for “The New Left” Herbert Marcuse (1878-1979), Max Horkheimer, Theodor Adorno (1903-69), Erich Fromm (1900-1980), Leo Lowenthal (1900-93) og Jürgen Habermas (f. 1929), der var elev af Theodor W. Adorno og senere blev den sidste store repræsentant for Frankfurterskolen og dens kritiske teori.

Frankfurterskolen kombinerede marxistisk analyse med freudiansk psykoanalyse og skabte grundlaget for det, der senere blev kaldt “kritisk teori”. Denne teori var en destruktiv kritik af den vesterlandske kulturs grundlæggende forestillingsverden, som omfatter kristendom, kapitalisme, autoritet, familie, patriarkat, hieraki, moral, tradition, seksuel ufrihed, loyalitet, patrotisme, nationalisme, arv, etnocentrisme, konvertioner og konsevativisme.

Frankfurterskolens filosoffer mente, at så længe et individ havde troen på, at hans gudgivne fornuft kunne løse de problemer samfundet befandt sig i, ville samfundet aldrig nå den tilstand af håbløshed og fremmedgørelse, som var helt nødvendigt for at fremprovokere en socialistisk revolution.

Det gjalt derfor om så hurtigt som muligt, at underminere den judæisk-kristne arv. Man anbefalede derfor at fremsætte en destruktiv kritik af ethvert område af samfundslivet med henblik på at destabilisere samfundet og styrte den undertrykkende orden. Denne kulturrevolution skulle sprede sig som en virus og fortsætte det ideologiske arbejde med andre midler end de rent politiske. Følgende ideer var på tegnebrættet:

At gøre brug af bestandige anklager om racisme. …
At gennemføre en enorm indvandring fra tredje verdens lande for at bryde den gamle befolknings identitetsfølelse…
At tømme kirkerne.
At skabe et upålideligt retssystem, hvor den kriminelle opfattes som et offer for samfundets fejlslagne politik.
At skabe afhængighed af statslige og kommunale velfærds goder.
At etablere kontrol med og politisk korrekt nedtoning af medierne gennem venstreorienterede journalisters optik.
At fremme kernefamiliens sammenbrud.
Frankfurterskolen kunne bruge Freuds idé om “pan-seksualitet” og menneskets naturlige søgen efter seksuel nydelse. Men heri lå også en kuldkastelse af de traditionelle forhold mellem mænd og kvinder. Faderens autoritet skulle angribes, og vigtigheden af både faderens og moderens traditionelle roller skulle nedvurderes således, at man kunne fravriste familiens ret til at være barnets primære opdragere.

Man skulle naturligvis også afskaffe forskellen på drengene og pigernes opdragelse, og i hele taget erklære alle former for maskulin dominans for chauvinisme og forældede. Kvinder skulle kunne indtræde i alle de funktioner i samfundet, som havde været domineret af mænd – også de væbnede styrker. Disse ting forudsatte imidlertid, at kvinder blev erklæret for en “undertrykt klasse” og mænd for “undertrykkerne”.

Dette var et langtidsprojekt, hvor man fokuserede på familien, uddannelsen, medierne, sex og populærkulturen. Når man ser tilbage på ungdomsoprøret i 1968 i lyset af Frankfurterskolens program, er det helt tydeligt at disse ideer allerede før 1968 lå i støbeskeen på de store universiteter.

Denne kritik blev udtrykt i flere forskellige værker som f.eks. Erich Fromm’s “Escape from Freedom” (1941) og “The Dogme of Christ” (1930). I Wilhelm Reich’s (1897-1957) “Massenpsychologie des Fascismus” (1933) forklares det, at Frankfurterskolen adskilte sig fra den marxistiske sociologi, der satte bourgeoisiet op imod proleteriatet. I stedet skulle kampen stå mellem det reaktionære og det revolutionære. Hans sex-økonomiske sociologi var et forsøg på at harmonisere Freud’s psykologi med Marx’s økonomiske theori.

Reich udtrykte det på følgende måde: “Den autoritære familie er den autoritære stat i miniformat. Menneskets autoritære karakterstruktur kommer af, at de seksuelle hæmninger og angst har begravet livets naturlige seksuelle impulser. Familiens imperialisme genopstår derfor i den nationale imperialisme. Den autoritære familie er altså det sted, hvor reaktionær ideologi og de reaktionære strukturer skabes.” Reichs teori fortalte også, at kristendommens religiøsitet var en del af den autoritære familie og førte til fascisme.

Erich Fromm var social psykolog i Frankfurterskolen og kom til USA i 1930erne. I “Escape from Freedom” fra 1941 skrev han, at kapitalismen skabte et socialt system, som lagde kimen til en sadomasokistisk og autoritær menneskelig karakter, som Martin Luther (1483-1546) og Adolf Hitler (1889-1945) var typiske eksempler på. Det samme kapitalistiske system skabte også Calvin’s teori om forudsbestemmelse, som hyldede den grundlæggende ulighed mellem mennesker. Det førte til nazismens ideologi. …

From udtykker sine revolutionære hensigter meget klart i “The Dogma of Christ”: “Vi bliver nødt til at definere revolutionen psykologisk. … Theodor Adorno var også en marxistisk revolutionær og medlem af Frankfurterskolen, der kom til USA i 1930erne. Samme med andre udgav han værket “The Authoritarian Personality”. Dette sidste værk fra 1950 har inspireret alle socialpsykologer og samfundsforskere overalt i verden lige siden. I denne bog gøres der rede for, at kristendommen, kapitalismen og den patriakalsk-autoritære familie skaber en personlighed, som er tilbøjelig til racistisk forudintagethed og fascisme.

Den “Autoritære Personlighed” blev derfor en håndbog i kampen mod en hvilken som helst fordom eller diskrimination. Hvis disse onder ikke bliver udryddet er der stor chance for endnu et Holocaust. Denne kamp mod fordomme blev grundlaget for den politiske korrekthed. …

Den kritiske teori omfatter forskellige del teorier, som skal bruges til at bekæmpe den eksisterende kultur: Matriarkalsk teori, androgyn teori, personlighedsteori, autoritetsteori, familie teori, seksual teori, race teori, lov teori og literær teori. Det var meningen at disse teorier skulle praktiseres og bruges til at vælte den eksisterende sociale orden og bane vejen for en social revolution baseret på kulturmarxisme.

For at opnå dette, var det nødvendigt at nedbryde de traditionelle forestillinger og de eksisterende sociale strukturer og erstatte dem med noget nyt. Den patriakalske sociale struktur skulle erstattes af matriakatet. Forestillingen om at mænd og kvinder er forskellige og har forskellige roller skulle erstattes af androgynitet. Og forestillingen om at heteroseksualitet er normalen skulle erstattes af forstillingen om, at homoseksualitet er normalen.

Hele øvelsen går så vidt jeg kan se ud på at erklærer den hvide, heteroseksuelle mand for racist. Leon Trotsky havde haft den overbevisning, at de sorte skulle være foregangsmænd for en kommunistisk revolution i USA. Han vente tommelfingeren ned overfor hvide arbejdere, som havde fordomme med hensyn til sorte. Trotsky opfordrede de sorte til at forene sig i et revolutionært oprør mod de hvide. Det blev efterfulgt af tressernes modkultur bevægelse.

Ligesom Reich og From var Herbert Marcuse en intellektuel i Frankfurterskolen, der kom til USA i 1930erne. Han var marxistisk filosof og social revolutionær, der ligesom Marx og Lukács forestillede sig opløsningen af det amerikanske samfund. Den traditionelle idé om revolution og dennes strategi har ingen udsigt, fordi den er for gammeldags. Det vi må gøre er en spredt og udbredt opløsning af systemet.

Den eneste måde at undslippe det moderne industrielle samfunds èn-dimensionalitet er at frigøre menneskets erotiske side, det sanselige instinkt, i oprøret mod teknologisk rationalitet. Denne erotiske frigørelse skulle tage form af den “store afvisning” eller en total forkastelse af af det kapitalistiske monster og hele dets værk indbefattet teknologisk fornuft og det ritualistisk-autoritære sprog.

Studenterrevolutionen og kvindernes befrielsesbevægelse var inspireret af Herbert Marcuse. Han var talsmand for det “store afslag”, som var en afvisning af alle de grundlæggende vesterlandske begreber. Han pædikede seksuel frihed og værdien af den feministiske og sorte revolution. Marcuse’s tanke var, at universitetsstudenter, de sorte, de fremmedgjorte, de asociale og den tredie verdens folk skulle erstatte proletariatet i den kommunistiske revolution.

I sin bog “An Essay on Liberation” (1969) forklarede han sine mål: Omvurdering af værdier, overvindelse af tabuer, kulturel omstyrtning og et sprogligt oprør for at udskifte alle værdier. Marcuse skrev også, at den hvide mand er skyldig, og at de sorte er oprørets mest naturlige kraft. Han blev den vigtigste tænker og guru for 60erne og 70ernes modkultur og ungdomsoprør.

Han betragtede denne udvikling som en kultur revolution, idet ungdommens protester var rettet mod hele det kulturelle etablissement og samfundets moral som sådan. I bogen “Eros and Civilization” (1955) prædikede han for en frigørelse af seksualitetens stærke ur-kraft fra den borgerlige og civiliserede beherskelse af den seksuelle drift. Det var også ham, der skabte udtrykket: “Make love not war”. …

Maslow var social psykolog og skrev tidligt om kvinde dominans og seksualitet. Han var ven med Herbert Marcuse på Brandeis University og kendte Erich From helt tilbage til 1936. Maslow skrev allerede i 1944 en artikel med titlen “The Authoritarian Character Structure”. Det var et ekko af Wilhelm Reich og Frankfurterskolens personlighedsteori, som igen står på skuldrene af Karl Marx social revolutionære teorier.

Ideen om sexrollernes ombytning og transformationen af patriarkatet til et matriarkat har forbindelse tilbage til Friedrich Engels (1820-95) bog “Familiens, Statens og Privatejndommens Oprindelse” fra 1884. Men det var Marx, som i værket “Den Tyske Ideologi” fra 1845 var den første der skrev, at koner og børn var patriarkens ejendom og om det nødvendige af en ombytning af rollerne.

Frankfurterskolens politisk korrekte kulturmarxisme blev formuleret i en meget attraktiv sprogbrug, som journalister og politikere kunne bruge. Man sagde, at det hele blot handlede om at være sensitiv overfor andre mennesker. Det drejede sig ikke om andet end tolerance, mangfoldighed, inklusion, ligeværd…

Virkeligheden er imidlertid en anden. Det, at skulle være politisk korrekt medfører nemlig også en undertrykkelse af trykke- og talefrihed, tanke kontrol, en omvæltning af den sociale orden og ultimativt en totalitær stat.

Det kulturmarxistiske ungdomsoprør, som tilhørte de unge intellektuelle i de historiske, sociologiske, psykologiske og antropologiske retninger på universiteterne i 1968 vejrede morgenluft og hijackede den folkelige hippie (blomsterbørnenes) kultur revolution, som var spiret frem i løbet af 1960erne i USA. …

Denne kultur revolution havde sine bedste stunder i den nye miljø bevidsthed og med de nye kollektiver, som var baseret på en interesse for at leve i økologisk samhørighed med naturen. … Alt dette misforstod og forvrængede Frankfurterskolens unge, fordi de søgte nogle skyldige i at have skabt det kapitalistiske samfund. De fandt dem ikke alene i monopol koncernerne og i det militær industrielle kompleks, men også overalt i det autoritære etablissement, som deres forældrene og lærere også tilhørte.

… Den marxistiske kulturrevolution var designet til at rive ned og nedbryde den vestlige civilization indefra. Den autoritære personlighed var et produkt af den patriarkalske familie. Friedrich Engels havde derfor fremhævet matriarkatet som ur-alternativet. Det var derfor nødvendigt at opløse kerne familien, for at gøre den kommende generation klar til at acceptere de planlagte sociale forandringer.

Dette forberedte vejen til de nye venstresocialisters krigserklæring mod det maskuline køn i forklædning af kvindernes frigørelse. Samfundet skulle omformes til et kvinde domineret samfund. Wilhelm Reich skrev allerede i 1933 i “Massenpsychologie des Fascismus” , at matriarkatet var det originale familie system i det naturlige samfund. Det samme sagde Erich Fromm. Maskulinitet og femininitet havde intet med kønslige forskelle at gøre, men med kønsneutrale socialt bestemte livs funktioner (socialkonstruktivisme). Man betragtede hjemmets indflydelse som hindrende på vejen mod den marxistiske kulturrevolution.

I de sidste 30 år har Frankfurterskolens filosofi fuldstændig domineret alle vestlige universiteter i verden – det gælder også USA, som har sine venstreorienterede kulturradikale. Arven fra Marcuse og Adorno indoktrinerer de historieløse unge og lærer dem at erstatte fornuft og virkelighedsbeskrivelse med politisk korrekte formuleringer.

De fleste lærebøger i kunst kritik, litteratur kritik, sociologi, filosofi, antropologi og kultur geografi må i dag anerkende deres dybe afhængighed af Frankfurterskolens filosofi. På alle universiteter implementerede man i 70erne Marcuses begreb om de borgerliges “repressive tolerance”… Universiteterne er ikke længere videnskabelige, men kultur politiske kurser. …

Arthur “Punch” Sulzberger (f. 1926), som i 1992 blev chefredaktør af New York Times, var stærkt påvirket af Adornos forskning omkring “The Authoritarian Personality”. Det blev blot kaldt frigørelse og det at forandre verden. Jeg kan ikke huske en anden bog fra min tid i Det kongelige Bibliotek, som i den grad skriftede lånere gennem 70erne og 80erne.

I 1953 flyttede Frankfurterskolen tilbage til deres oprindelige institut ved Frankfurt Universitet i Tyskland. Adorno døde i 1969 og Horkheimer i 1973. Det var disse intellektuelle marxister, som under anti-Vietnam demonstrationerne skabte udtrykket “make love, not war” og “do your own thing”. De fremstillede en filosofi om dekonstruktivisme, som var en dekonstruktion af alle værdier. De drømte om et nyt samfund og en ny historieskrivning.

Frankfurterskolens lærere indførte sensitivitet træning i alle skoler. Børnene skulle oplæres i at kunne tale om deres egne subjektive følelser. Hvad føler du? Hvis det føles godt, gør det! Denne træning var designet til at overbevise dem om, at de selv var deres egen autoritet her i livet. …

Der er ikke fri forskning inden for samfundsvidenskaberne. Den kritiske pædagogik er et ekko af Frankfurterskolen. Forskningen skal frem for alt være politisk korrekt, ellers bliver studenternes afhandlingerne kasseret. Man er blandt andet også bange for, at der bliver sagt nogle sandheder om islams påvirkning af vort muslimske mindretal.

Man burde egentlig talt slet ikke tale om indvandrere. Det er et altfor bredt begreb. Man bør sætte sig ind i hvad islam er, for det er islam, der er problemet – ikke de kultur muslimske indvandrere og slet ikke alle de andre indvandrere fra andre kulturer end de islamiske.

Universiteternes vejledninger for forskningsetik er politiske og kulturrelativistiske krav til de studerende, hvis de vil bestå. Man tvinger dem til at præsentere pseudovidenskab. … Frankfurterskolen forsøgte at fordreje og ultimativt destruere den vestlige kultur. Selv om Frankfurterskolen ikke havde et politisk program liggende på bordet og derfor ikke havde en fremtidsplan som sådan, var den dog meget fremtidsbevidst. Den vidste nemlig udmærket, at de moralske afvigelser, som de fremmer, en skønne dag vil medføre en opløsning af samfundets sammenhængskraft, således at det sociale liv bliver uudholdeligt for borgerne, som derfor vil erstatte det kapitalistiske samfund med kommunisme.

Når man forstår den indflydelse Franfurterskolen har haft og stadig har på uddannelsessystemet – ikke mindst Journalisthøjskolen – og det politiske system, er det begribeligt, at politisk korrekthed, moralsk relativisme, kulturradikalisme er så udbredt blandt de unge og veluddannede humanister, som skriver om de nuværende samfundsforhold.

Kulturdebattørerne i MSM behøver ikke engang at være særlig venstreorienterede. Langt ind i de borgerlige rækker har den ideolgiske virus bredt sig, som kræver politisk korrekt anstændighed og et menneskesyn som tolererer selv de intolerante. Her går Claus Rifbjerg, Carsten Jensen, Thøger Seidenfaden, Georg Metz, Rune Engelbrecht, Uffe Ellemann og Bent Melchior hånd i hånd med Enhedslisten.

Danmarks Radio og især Politiken vil genopdrage masserne til et finere menneskesyn. Men det kræver en fortegning af virkeligheden og et bind for øjnene, som kvikke journalister i gamle dage havde blik for at afsløre. Men sådan er det ikke mere. I dag er det almindeligt, at politikere og intellektuelle maler et billede af virkeligheden, som slet ikke eksisterer. Få kan se, hvad virkeligheden egentlig er. I stedet bliver der hver dag i MSM fokuseret på den socialkonstruktivistiske utopi, som alle humanister er blevet hjernevasket til at tro på – få har mod til at tale parnaset midt imod. …

De pædagogstuderende kommer fra gymnasiet til studierne med en post-marxistisk idé om, at rummelighed løser alle problemer vedrørende islamisk kultur. Der er intet problem i islam. Det er vore fordomme, der er problemet. Derfor er det ikke muslimen som er et problem. Det er manglen på inklusion, som er problemet. … det er en kulturmarxistisk misforståelse, at den muslimske drengs identitet skabes af den feedback, han får fra klassen.

Denne pædagogik stammer fra den værdirelativistiske filosofi, som det moderne multikulturelle samfund er gennemsyret af. Den siger, at al adfærd er relativ lige god. … Dette kaldes den anerkendende pædagogik, som beskylder deres kritikere for, at de ubevidst stigmatiserer de umulige muslimske drenge. Det er altså disse børns omgivelser, der skal ændres, ikke de ustyrlige drenge.

Tænksomme i dette land bør interessere sig for, hvor hele denne politisk korrekte pædagogik kommer fra. Den er nemlig et udtryk det multikulturelle samfunds kulturrelativisme. De fleste undervisnings institutioner i den vestlige verden har siden tresserne været inficeret med den marxistiske bacille, som hedder “kritisk teori”.

Der findes kritisk pædagogi, kritisk psykologi, kritisk filosofi, kritisk antropologi, kritisk sociologi og hvad ved jeg. Selv om det også kaldes post-modernisme, så står det altsammen på skuldrene af Frankfurterskolens kulturmarxistiske dogmer. Det er en fundamentalistisk religion uden Gud, som i den grad har forpestet de fleste universitetsmiljøer først i USA og siden i Europa.

Oploadet Kl. 14:07 af Kim Møller — Direkte link137 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/44423/trackback

137 Comments »

 1. Fremragende gennemgang af sociologiens afsporing i det 20.århundrede.
  Frankfurterskolen er bl.a forklaringen på, at Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen og Holger K., Anne Marie Helger, Frank Aaen, Johanne Schmidt-Nielsen, Astrid Kragh Thor Möger Pedersen og de andre ‘hellige’ nogengange argumenterer i fastlåste koder, mens de bliver helt glasklare i blikket.

  De memorerer nemlig samtidig Frankfurterskolens indlærte (kultur-)marxistiske staveplader! :)

  Kommentar by A-mad — 23. januar 2013 @ 15:06

 2. Det er godt.

  Men, jeg må gentage min kommentar om denne post fra Snaphanen:
  Man burde egentlig talt slet ikke tale om indvandrere. Det er et altfor bredt begreb. Man bør sætte sig ind i hvad islam er, for det er islam, der er problemet – ikke de kultur muslimske indvandrere og slet ikke alle de andre indvandrere fra andre kulturer end de islamiske.

  Enig i at islam er hovedproblemet.
  Dog er der også store problemer med indvandring og befolkningstallet overhovedet, såfremt udgangspunktet er at Danmark ideelt har et bæredygtigt befolkningstal. Dette har jeg nævnt mindst en gang i en kommentar jeg ikke kan finde, her på Snaphanen og på Uriasposten tidligere, med link til, artikel fra JP, så vidt jeg husker, med en lektor eller professor, der som jeg bedømmer det, havde indsigt i hvad han udtalte sig om. Han nævnte det bæredygtige antal mennesker på dansk territorie ideelt var 1.000.000.

  Han nævnte ikke at der derudover også er en problematik i hvem, og hvordan denne idelle million var sammensat.
  Få interesserer sig for det.

  http://snaphanen.dk/2011/04/29/ikke-det-rigtige-tidspunkt-til-terror-s atire/?replytocom=162359#respond
  h ttp://www.uriasposten.net/archives/23041#comment-1035209
  h ttp://www.uriasposten.net/archives/5144#comment-536176
  h ttp://www.uriasposten.net/archives/30820#comment-1095724
  h ttp://snaphanen.dk/2012/11/03/svenske-syge-huse/
  Fjern mellemrum efter h i fire sidst nævnte links.

  Kommentar by Peter Buch — 23. januar 2013 @ 15:29

 3. Jeg glemte en af de sjoveste, filminstruktøren Christian Braad Thomsen.

  Han klagede i 2010 over, at Det Danske Filminstitut havde destrueret hans film.

  Han forlangte erstatning! :)

  http://politiken.dk/kultur/film/ECE1070966/filminstruktoer-forlanger-erstatning-for-skrottede-film/

  Kommentar by A-mad — 23. januar 2013 @ 15:46

 4. Tim Pallis er en fremragende tænker, som har helt ret.

  Men det bliver et langt sejt træk, som aldrig stopper, for at reetablere vor civilisation. Opgaven er at skabe en kulturel og teoretisk bevægelse, som kan fungere på både det folkelige niveau, det aktivistiske niveau og det intellektuelt ideologiske niveau.

  Derfor har jeg også tidligere foreslået etableringen af en tænketank, som ligger til højre for CEPOS. Desuden går jeg ind for at man accepterer Primordialisme som modtræk til venstrefløjens Konstruktivisme samt at man etablerer aktivistiske strategier på linje med dem i den Franske Identitaire bevægelse. Desuden må man udleve sin indre overbevisning på det personlige plan i de valg man træffer i tilværelsen.

  Kommentar by Sigwar — 23. januar 2013 @ 15:50

 5. Som gammel (næsten) 60-er hippie (der startede på Uni sammen Jørgen Olsen, ½ af Brødrene Olsen :) )glæder det mig, at Tim Pallis skelner mellem den liberalistiskem frihedsorienterede, antistatslige hippiebevægelse og studentermarxismen (styret fra Moskva og Peking). Den forskel fik DR også i tiden grndigt fjernet i hjernen på de fleste danskere?

  “intellektuelle i de historiske, sociologiske, psykologiske og antropologiske retninger på universiteterne i 1968 vejrede morgenluft og hijackede den folkelige hippie (blomsterbørnenes) kultur revolution, som var spiret frem i løbet af 1960erne i USA.

  Denne folkelige hippie kultur, som senere blev kaldt den psykedeliske revolution havde sine rødder i forskellige kulturelle bevægelser som f.eks. beatkulturens digtere, San Francisco renaissancen, folkemusikken, bluesmusikken, jazzmusikken, rockmusikken og beatmusikken. Der havde altid været marihuana med i blues og jazz og i 60erne begyndte man med de psykedeliske stoffer.

  Denne kultur revolution havde sine bedste stunder i den nye miljø bevidsthed og med de nye kollektiver, som var baseret på en interesse for at leve i økologisk samhørighed med naturen. Hippierne læste Henry David Thoreau’s (1817-629) Walden, Aldous Huxley’s (1884-1993) Island, Jack Keruack’s (1922-69) Dharma Bums, Alan Watt’s (1915-73) Zen Buddhisme og Timothy Leary’s (1920-96) High Priest, Tom Wolfe’s (f.1931) The Electric Cool Aid Acidtest, Gary Snyder’s (f. 1930) Earth House Hold og mange andre bøger, som beskrev en ny bevidsthed.

  Alt dette misforstod og forvrængede Frankfurterskolens unge, fordi de søgte nogle skyldige i at have skabt det kapitalistiske samfund. De fandt dem ikke alene i monopol koncernerne og i det militær industrielle kompleks, men også overalt i det autoritære etablissement, som deres forældrene og lærere også tilhørte.

  De havde som unge intellektuelle på universiteterne ingen anelse om, at den psykedeliske revolution var en ny spirituel bevidsthed, som søgte erkendelse i mystikken i alle religioner. De forstod heller ikke, hvad der foregik i de store “Be In” eller på “Woodstock festivalen” (1969). For dem lignede det et ungdomsoprør, skønt det i virkeligheden var en “rite of passage” og en fejring af livets musik og den store kærlighed.

  Timothy Leary skrev: “Stoffer der åbner sindet til mangfoldige realiteter fører os uværgerligt til et polyteistisk syn på verden. Vi fornemmer at tiden er inde for en ny humanistisk religion baseret på intelligens, en sund pluralisme og en hedensk videnskabelighed”.

  Kommentar by A-mad — 23. januar 2013 @ 17:27

 6. Og så er jeg i øvrigt opvokset i samme tid og geografiske område som Klaus Riskjær, hvis far, frihedskæmperen Knud Pedersen (Churchill klubben) jeg lånte moderne kunst malerier af ved Nikolai Plads.

  Jeg kan ikke tolerere marxistiske (parti) pampere – sporene skræmmer -de myrdede 100 mio af deres egne medborgere fordi de var ‘ikke-mennesker’!

  Kommentar by A-mad — 23. januar 2013 @ 17:35

 7. Politisk Korrekthed er et begreb, der er dækkende for en bestemt form for Forfængelig Holdningsløshed. Den har ingen opfundet, den findes til alle tider. At der er kræfter, der bevidst har villet undergrave systemet og kulturen er gammelt nyt. Det har jeg vidst siden min barndom. Men jeg er også vokset op i det miljø.

  Jeg synes, Reich så rigtigt i sin forudsigelse. Det er det, der er sket. Jeg synes Lawrence Taub ser endnu rigtigere, for han har sammenfattet det hele i det til dato største, bedste, og mest helhedsorienterede overblik.

  Politisk Korrekthed er kulturens og evolutionens bærme – ingen “opfindelse”. Som et produkt af et konspiratorisk attentat på tradition og overlevering, ville den stadig kræve en betydelig beredthed hos modtagerne, dvs. at tidsånden så at sige var moden. Ikke idéhistorien, kulturhistorien bestemmer tidspunktet. Det kunne ikke ske hundrede år før. Ligesom det ville stå enhver frit for at bekæmpe Den Nye Politiske Korrekthed med samme mål af skrupelløshed som kendetegner dens egne prædikanter. Hvorledes skulle den da, alene på “frie markedsvilkår”, kunne sejre så totalt?

  Sagen er, at det kun er konceptet, der sejrer evindeligt, aldrig doktrinen. Se selv: Venstrefløjens tidligere dogmer er begyndt at vige for de religiøses. Hvor “de hellige” eller “de frelste” før blev udlet (ham Gud er sgu svær at få smidt ud (“Et Øje i det Høje”)), kræves der nu respekt for de samme, uden nærmere begrundelse. Og den udvikling vil vi se fortsætte. Det bliver simpelthen den nye politiske korrekthed. Også selvom det slet ikke var det, “frankfurterne” et al. havde i tankerne.

  Venstrefløjen var engang en pionérbevægelse, der mødtes med megen modstand af en fortids Politisk Korrekte, som havde tilsluttet sig sejrherrerne i Den Borgerlige Demokratiske Revolution. Men Venstrefløjen befolkes i dag, som nutidens sejrherrer, af de selvsamme reaktionære “politisk korrekte” arketyper, og hilser derfor de nye revolutionære, muslimerne, velkommen. Ganske som De Borgerlige, Det Gamle Højre om man vil, i sin tid leflede for “de progressive unge med langt hår”. Politisk korrekte er – ligesom stenkastere – ligeglade med, hvem der vinder. Bare de kan slutte sig til dem.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 23. januar 2013 @ 17:38

 8. Kritikken af den kritiske teori er vores generayions store opgave. Tim Pallis’ gennemgang får mig til at tænke på den muld de kritiske tænkere arbejdede i. Det er givet at de ikke kunne indføre et helt nyt tankesæt i kulturen, men arbejdede med allerede eksisterende tanker. I så henseende er det vel blot historien om den lille tænker der får en pose penge og et skulderklap, og pludselig oplever berømmelse og ære. Jeg har prøvet at stave mig igennem Horkheimers og Adornos Oplysningens dialektik, men opgav efterhånden. Tankestrømmen er mere eller mindre psykotisk. I min studietid var det Adorno der var det helt store, han blev nærmest dyrket som gud.

  Og hvem vil ikke gerne høre om seksuel frigørelse, og leve budet? Jeg hørte for nogle år siden en radiointerview med Sten Hegeler, der i sin alders visdom var kommet frem til at den seksuelle revolution ikke havde ført noget som helst godt med sig, og at den desuden var stendød. Men, sagde han, det var sjovt så længe det varede (frit efter hukommelsen).

  Kommentar by Høgsbro — 23. januar 2013 @ 17:45

 9. Hvis Frankfurtersociologerne ønskede at nedbryde mennesker intellektuelt og moralsk med henblik på at gøre dem til socialister, indrømmede de så ikke også dermed, at kun et menneske uden selvstændig tankevirksomhed kan bringes til at tro på socialismen.

  Altså. Og ret mig bare hvis jeg tager fejl, men konklusionen der kan drages på baggrund af Frankfurterskolens strategi for udbredelse af deres ideologi, må vel blive at kun hjernedøde zombier bliver socialister.

  Kommentar by Mackety — 23. januar 2013 @ 17:52

 10. 9:

  Lige i øjet Mackety.

  Kommentar by Svend — 23. januar 2013 @ 18:11

 11. Meget fine betragtninger fra Pallis.

  Min eneste indvending er, at han får det til at fremstå som om universiteterne er 100 procent styret af disse tanker. Det er ikke naturligvis ikke tilfældet. Selv om der er en overvægt af forskere, som grundlæggende er kulturmarxister i de humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner, så er der også forskere, som IKKE er. Det bør vi huske på, før vi risikerer at stemple universiteterne som noget man lige så godt bare kan nedlægge. Det er ikke universiterne som institutioner, der er noget galt med. Det er den ideologiske ensretning.

  Derudover har jeg tænkt lidt over hvad man kan gøre for at overvinde denne “politiske korrekthed”, der efterhånden gennemsyrer stort set hele samfundet. Jeg tror, at løsningen er at vise, at alternativet IKKE er hvad det bliver fremstillet som.

  Nøglen ligger i at anerkende forskelle. Hvis jeg skulle sige EN TING, som kunne løse stort set alle samfundets problemer, så er det dette: At anerkende forskelle som værende helt legale, naturlige og gode.

  Lad mig forklare.

  De “politisk korrekte” fremstiller de traditionelle samfund som samfund, hvor mænd undertrykker kvinder. Det er ikke sandt, og nøglen er at anerkende, at der forskel på mænd og kvinder. Dette betyder IKKE at mænd er bedre end kvinder (eller omvendt), og det betyder IKKE at mænd skal bestemme over kvinder (eller omvendt). Det betyder ene og alene at mænd og kvinder er forskellige. Hvis vi går tilbage til de nordiske oldtidssamfund kan vi ud fra sagaerne læse, at sejd og trolddom f.eks. var kvindernes domæne. Der havde DE magten, ligesom de havde mere magt over familien og hjemmet end manden. Mændene havde derimod mere magt, når det kom til jagt, krig og lignende. Dette er fuldstændig legalt, naturligt og godt. Og vi ved allesammen, at kvinder er dygtigere til nogle ting (f.eks. omsorg) end mænd, ligesom mænd er dygtigere til nogle ting (f.eks. teknik) end kvinder. Hvad er der skidt ved det? Intet. Det er smukt og herligt, og uden forskel på kønnene var livet næppe værd at leve. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg personligt elsker kvinder NETOP fordi de er forskellige fra mænd.

  Det samme mønster gælder for alle mulige andre ting. Mønsteret hedder, at der er forskelle, og at disse er helt legale, naturlige og gode (i modsætning til de kulturmarxistiskes underliggende idé om at alle forskelle bør udjævnes med vold og magt).

  Ung og gammel? Ja, der er forskelle, og disse forskelle er legale, naturlige og gode. Gamle har f.eks. erfaringer, som unge ikke har, og unge har styrke og eventyrlyst, som gamle ikke har. Igen: Naturligt og godt.

  Arbejder og direktør? Ja, der er forskelle, og disse forskelle er legale, naturlige og gode. Man har forskellige stillinger i samfundet, og disse stillinger medfører forskelligt ansvar og betingelser. Det er kun naturligt, at direktøren, som har startet sin egen virksomhed op (og har ansvar og risiko) tjener mere end den person, som arbejder der (og ikke har det samme ansvar og risiko).

  Indfødt og tilflytter? Ja, der er forskelle, og disse forskelle er legale, naturlige og gode. En tilflytter kan komme med et nyt syn på sagerne, men den indfødte kender forholdene og traditionerne indgående. Den indfødte har også mere investeret i hjemegnen end tilflytteren for hvem det ene sted kan være lige så godt som det andet. Derfor bliver tilflytteren nødt til at tilpasse sig, mere end den indfødte skal tilpasse sig.

  Sort, gul, hvid og rød? Ja, der er forskelle på racerne, og disse forskelle er legale, naturlige og gode. Fysisk er de forskellige racer tilpasset forskellige miljøer (tænk eksempelvis på hudfarve og mængden af sol), og man skal være blind for ikke at kunne se forskel. Det er ligesom forskellen på en gravhund og en labrador. Den ene er ikke bedre end den anden, men de er klart forskellige. For enhver, som ikke hader livet er der skønhed i denne forskellighed (og personligt bliver jeg fyldt med glæde, når jeg rundt omkring i verden møder alt lige fra maorier til pygmæer).

  På samme måde bør man anerkende forskellene på raske, syge og handicappede, på heteroseksuelle og homoseksuelle osv. Dette medfører netop IKKE, at alle skal behandles ens. Alle skal behandles godt, kærligt og retfærdigt, men ikke ens. Alle har ret til at leve anstændigt, men alle har ikke ret til de samme privilegier. Udlændinge bør ikke have de samme rettigheder som indfødte, men derimod nogle andre. Det gælder for udlændinge Danmark såvel som for danskere i udlandet. Børn bør ikke have de samme rettigheder som voksne, men derimod nogle andre. Enlige bør ikke have de samme rettigheder som par, men derimod nogle andre. Raske bør ikke have de samme rettigheder som syge, men derimod nogle andre. Og så fremdeles.
  Det eneste det kræver er, at man anerkender og respekterer, at der er forskel på folk og forstår, at dette er legalt, naturligt og godt. Det er en syg verden, hvor man IKKE skelner imellem folks forskellighed. Kvinder skal NATURLIGVIS have ret til en kvindelig læge, hvis de vil. Mænd skal NATURLIGVIS have et job, hvis de er mere kvalificerede end de kvindelige ansøgere. Kvinder skal NATURLIGVIS skånes for almindelig militærtjeneste, med mindre de selv melder sig. Den slags er ikke kvindehadsk eller mandefjendsk. Det er en god og naturlig accept af, at der er forskel på kvinder og mænd. Hvis ikke man er død indeni eller en ideologisk ekstremisk, så ELSKER man da netop disse forskelle. Uden dem var alting gråt og kunstigt.

  Jeg håber, at vi engang når til et punkt, hvor det er helt legalt at tale om forskelle. Ikke som noget negativt, men som noget naturligt og positivt. Det gælder f.eks. i forhold til jobs. SELVFØLGELIG skal en tøjbutik kunne annoncere efter kvindelige ekspedienter. SELVFØLGELIG skal en virksomhed kunne frasortere folk, som vælger at klæde sig på en bestemt måde. SELVFØLGELIG skal en virksomhed kunne annoncere efter enten unge eller erfarne. SELVFØLGELIG skal en virksomhed kunne annoncere efter folk, som kan sproget. Og SELVFØLGELIG skal folkekirken kunne annoncere efter en troende præst (husk Manu Sareen, som hævdede, at dette var “sindelagskontrol”).

  Det er naturstridigt og absolut menneskefjendsk at man vil forsøge at ignorere og ligefrem med vold og magt udjævne forskellene på mennesker. Mennesker er og bliver forskellige. Kun ved at anerkende disse forskelle respekterer man folk. Det gælder også om folk, som lever på en alternativ måde, f.eks. homoseksuelle. Jeg kan ikke komme på noget mere menneskefjendsk end at påstå, at det er normalt. SELVFØLGELIG er det ikke normalt, og det ved de homoseksuelle også godt selv. Det betyder ikke, at de skal behandles dårligt. Deres livsstil skal anerkendes, og det betyder NETOP, at der skal gøres forskel. De homoseksuelle har f.eks. IKKE krav på et kirkebryllup, ligesom vi heteroseksuelle IKKE har krav på at blive lukket ind på en homo-natklub. Det er så simpelt, som det næsten kan blive, og det er en skandale, at vores samfund har udviklet sig til et punkt, hvor alle nærmest har krav på alt.

  Kommentar by Vest — 23. januar 2013 @ 18:59

 12. Vest — 23. januar 2013 @ 18:59

  Jeg er helt enig!

  De mennesker der ikke kan tåle at vi er forskellige, er de første til at snakke om mangfoldighed.

  Kommentar by Viking — 23. januar 2013 @ 19:18

 13. @12 Viking,

  Præcis. Jeg elsker mangfoldighed, og jeg har aldrig mødt en venstreorienteret, som elskede mangfoldighed tilnærmelsesvis i samme grad som mig. Og for at bevare mangfoldigheden er man NETOP nødt til at sikre en vis adskillelse. Jeg støtter alle nationer i at bevare deres egen kultur (også de “primitive”). At blande alt sammen i såkaldt “multikultur” svarer til at tage alle sine bøtter maling og blande det hele i én stor spand. Det bliver en hæslig grå masse, hvis det da overhovedet kan blandes ordentligt. Det er det samme med “multikultur”: Enten ender det i non-kultur, åndelig fattigdom og identitetsløshed, eller også ender det i ghettodannelse.

  Kommentar by Vest — 23. januar 2013 @ 19:55

 14. @ vest.
  100% enig.
  Fantastisk godt formuleret.

  Kommentar by XXXXX — 23. januar 2013 @ 20:11

 15. Vest, en god essay fra Tim Pallis affødte en god essay fra dig. Der er mange gode betragninger i begge essays.

  Kommentar by Morani ya Simba — 23. januar 2013 @ 20:18

 16. Ha, ha, Tim Pallis prøver nu at overbevise verdens idioter om at intelligens er noget særligt venstreorienteret, som man derfor bør tage afstand fra.

  Mange af de almindelige kritiske analysemetoder Pallis henviser til, er i deres essens friborgerlige og altså ikke udtryk for nogen venstreorienteret “kulturrevolution”.

  Der er tale om almindelige liberale analysemetoder, som også anerkendes af de fleste højreorienterede forskere, fordi den argumentative kritiske analyse er så fremragende til videnskabeligt at skille skæg fra snot.

  Jeg synes at Tim Pallis dolkestød mod de almindelige videnskalige kritiske analysemetoder er noget helt igennem uvidenskabeligt sludder. Under lavmålet simpelthen.

  Man skal åbenbart fyldes med den slags afskygeligt vrøvl på snaphanen og Uriasposten, fordi “der er tale om en personlig blog”, hvor hverken almindelig historisk anstændighed eller sober videnskab anerkendes som en dyd, men tværtimod er noget der frit kan manipuleres med og politiseres, af hensyn til en underliggende særpolitisk dagsorden.

  Pallis fanatiske dagsorden med alt dette sludder er tilsyneladende at forsvare den patriakalsk-autoritære kultur mod en påstået matriakalsk trussel, men så må han også bekende kulør og kræve Pia Kærsgaard og alle vores andre piger helt ud af politik og hjem til køkkengrejet.

  Her ved han åbenbart ikke hvilken sund og stærk folkesjæl han er oppe imod. Danske kvinder er suveræne, som allerede Tacitus skrev for 2000 år siden om Sitones (those Danes) “hvor kvinderne er de dominerende” (Quod Femina Dominatur).

  Alle mennesker skal igennem et udviklingsforløb, før man kan hæve sig op over de indledende stadier hvor man stadig finder en tilfredstillelse i at lege med lort.

  At der undtagelsesvis må findes mennesker, der lige som Tim Pallis ikke kan bevæge sig op ad udviklingstrinene er naturligvis trivielt selvindlysende.

  Visdom er jo desværre kun latent.

  Kommentar by Jesper Hansen — 23. januar 2013 @ 20:56

 17. En glimrende gennemgang af den gradvise nedbrydning af traditionel vestlig kultur. Jeg savner dog en kritik af de islam-kritikere, der mener problemet med islam er, at islam er i modsætning til f.eks. seksuel frigørelse og “moderne familieformer”, der, som det præcist redegøres for i artiklen, er et produkt af marxistisk værdirelativisering. Hvad der desværre ikke nævnes er, at nogle – endda såkaldte indvandringskritikere – i dag betegner den rene marxisme som “vestlige værdier”.

  Problemet med islam – eller rettere; problemet med muslimer – er primært, at vi ikke værner os imod det. Den eneste grund til, at muslimernes geoglobale ambitioner kan realiseres, skyldes, at vi giver dem “ret” til at udvide deres lebensraum. Det skyldes bl.a. en naiv forestilling om, at “kultur muslimske indvandrere” (hvad det så end er!) og “alle de andre indvandrere” ikke udgør en trussel for de vestlige samfund. En forestilling, der ligger i naturlig forlængelse af den marxistiske overtagelse af uddannelses- og kulturinstitutionerne i Vesten, som prædiker en begrænset værdirelativisering. Værdirelativiseringen er nemlig ikke total. For ikke alt er “lige godt” – kun det, der nedbryder Vestens kulturelle og etniske fundament, hører under denne betegnelse. Når man bekæmper ikke kultur-muslimsk islam (dvs. det nogle kalder “islamisme”) med den begrundelse, at man vil bevare de kulturmarxistiske normer i samfundet, bliver man altså jævnbyrdig ifølge den kritiske teori. Man bliver en ligeværdig “stemme i debatten” – politisk korrekt med andre ord.

  Jeg talte med en god ven her til aften om emnet. Han sammenlignede den omtalte “indvandringskritik” med det man på amerikansk kalder “civic nationalism”, hvilket er meget rammende. For det bliver ikke en kamp om andet end at bevare den stat, man bor i, med de dertilhørende værdier og borgere, som erklærer staten loyalitet. Men set fra mit synspunkt handler den nationale kamp ikke om at kæmpe for en stat og de borgere, der er loyal over for denne. Tværtimod handler det om at indrette en stat, der tjener det danske folk og sikrer dets rettigheder. Derfor fortjener en stat i Danmark kun loyalitet i det omfang staten er loyal over for det danske folk.

  Kommentar by Daniel Carlsen — 23. januar 2013 @ 21:29

 18. Jesper Hansen, du aner jo ikke hvad videnskab er. “den argumentative kritiske analyse er så fremragende til videnskabeligt at skille skæg fra snot.”

  Sludder fra ende til anden. Selv i *normvidenskaben* for den videnskabelige metode, fysikken, er det *empirien*, dvs. eksperimentet eller den kosmiske eller geofysiske måling, der skiller “skæg fra snot” som du så uskønt udtrykker det. Ingen kræver at samfundsvidenskaber er ligeså eksakte som fysikken og det er iøvrigt ingen anden videnskab (med mindre man, hvilket jeg ikke personligt gør, definerer matematik som en videnskab). Men for at det fortjener betegnelsen “videnskab” og for at det overhovedet handler om viden om virkeligheden og ikke elaboreret te-blads kiggeri, skal hypoteser verificeres af faktuelle fund. Kritikken af mange af samfundsvidenskaberne er at de netop ikke efterfølger dette simple udgangspunkt for sund “videnskab”.

  Kommentar by Morani ya Simba — 23. januar 2013 @ 21:33

 19. Nej Morani, det er fejlagtigt at hævde at videnskabelige påstande, metoder eller forklaringsprincipper skal være “sande” for at være videnskabelige. Det er tilstrækkeligt, at de f.eks
  1. Er almindeligt universalisererbare
  2. At de ville kunne modbevises HVIS de var falske
  3. At de virker meningsfulde som forklaringsprincip (f.eks at de kan forudsige hændelser etc. etc.).

  Dekonstruktion, strukturanalyser, videnskabskonstruktionisme, sprogbrugsanalyse osv er ikke “sand” eller “falsk”, allerhøjst stærk eller svag. Men det er dog stadigvæk “neutral” videnskabelig metodologi, Det er under ingen omstændigheder politik.

  Men jeg påstår selvsagt ikke at f.eks. Freuds “latensfase”, eller Karl Marxs påstand om at historien fører til at proletariatet overtager magten (den historiske nødvendighed, også kaldet historicisme) er videnskab. Selvfølgelig ikke.

  Af ovennævnte grunde.

  Kommentar by Jesper Hansen — 23. januar 2013 @ 22:38

 20. Præcisering:

  “Dekonstruktion, strukturanalyser, videnskabskonstruktionisme, sprogbrugsanalyse osv er ikke “sand” eller “falsk”, allerhøjst stærk eller svag. Men det er dog stadigvæk “neutral” videnskabelig metodologi, Det er under ingen omstændigheder politik.”

  Hermed ikke sagt at det ikke ofte bliver brugt i politisk øjemed, som lige netop Tim Pallis selv gør, med sin både sociologiske, psykologiske, og historiske analyse.

  Altå, Max Weber, Freud og Hegel og Marx, hvad man end mener om dem iøvrigt, har inspireret til videnskabelig metodik, der i sig selv beviseligt er politisk neutral.

  Kommentar by Jesper Hansen — 23. januar 2013 @ 23:01

 21. Jesper Hansen, jeg fandt din første udmelding urimeligt hård da jeg mener der er systematiske problemer med dele af samfundsforskningen. På baggrund af det du nu skriver tror jeg vi er videnskabsfilosofisk enige langt hen ad vejen. Jeg “kræver” bestemt ikke at videnskab skal være “sand”. Men at de kan eftervises empirisk (dvs. har forudset udfaldet af et eksperiment eller en måling) mener jeg er kravet for at man kan sige at en hypotese er bekræftet. Meget længere end dette ønsker jeg ikke at gå i definitionen af den videnskabelige metode for dels at efterlade plads til at så mange fag og områder kan kan undersøges videnskabeligt, eller “seriøst” om man vil og dels for at undgå at blive dogmatisk.

  Kommentar by Morani ya Simba — 23. januar 2013 @ 23:03

 22. Daniel Carlsen
  Du kunne slutte med at skrive:
  Derfor fortjener Danmark, den danske stat kun loyalitet i det omfang staten er loyal over for det danske folk.
  Det passer bedre. Synes jeg.

  Ikke at jeg er enig, i alt du skriver, uha, jeg tror ikke på staten som sådan. Jeg holder af Danmark, eksker landet. Endda nogle danskere.
  Staten Danmark er for mig for meget af noget andet, socialdemokratisk, degraderende, elendighedens triumf.

  Jeg ser ikke virkeligheden som udelukkende- og det gør du nok heller ikke, hvis du sætter flere nuancer og ord på problematikkerne end de du just skrev- en national kamp, men en kamp mellem en lang række faktorer, blandt kardinalbegreberne er- civilisationer, tolkninger, sprog, individer og grupper.

  Jeg tilråder stadig oprettelse af de områder, jeg plejer at tilråde…

  Kommentar by Peter Buch — 23. januar 2013 @ 23:54

 23. Med fare for at læge sig ud med en del her og hos Snaphanen, så ligner Pallis essay en stor sammensværgelsesteori, der ikke har meget med virkeligheden at gøre. Det vil tage mere plads end der er her til at vise det. Men der er bare for at tage et lille eksempel overhovedet ingen indre sammenhæng mellem det møde han omtaler i Marx Engels instituttet i 23 og det man nogen gange sammenfatter som Frankfurterskolen, hvilket i virkeligheden blot betyder at en række af de mennesker der nævnes i meget korte perioder har haft forskningsopdrag på instituttet i perioden 1929-1933. Tværtom så var de fleste af de tilknyttede stærkt kritiske over for sovjetunionen og kommunismen, ligesom de var over for nazismen.
  Pallis gør meget ud af bøgerne om den ‘Anti autoritære karakter’ men glemmer helts dens oprindelse i en række projekter der havde til formål at undersøge nazismen ( og kommunismen ). Bøgerne er ofte citerede men har i virkeligheden haft megen lidt indflydelse på den mainstream inden for psykologien og social psykologien i efterkrigstiden , der er alt dominerende nemlig de amerikanske empiriske traditioner.
  Og anklage nogle af de mest elitære teoretikere i det sidste århundrede for værdirelativisme er simpelthen latterlig, De filosoferer og forsker netop i hvorfor samfundets mening bryder sammen. – Og det er altså ikke det samme som at erklære sig enig.

  Skal man endelig læse lidt om hvad der er foregået de sidste 50 år er Henrik Jensen og også Potter og Heath’s Rebel meget bedre. ( den har iøvrigt en fin kritik af dele af Frankfurterskolen).

  Kommentar by NielsC — 24. januar 2013 @ 00:41

 24. Morani: “Jesper Hansen, jeg fandt din første udmelding urimeligt hård da jeg mener der er systematiske problemer med dele af samfundsforskningen.”

  Enig, men det skyldes jo netop politisering og ikke sociologien i sig selv eller dens forskellige analysemetoder, uanset om de så oprindelig kommer fra f.eks. frankfurterskolen.

  At Freud var en fantast der kom frem til udokumenterbare konklusioner, ændre ikke ved at psykologien og dens afprøvede teser er reel videnskab (omend ikke eksakt videnskab).

  I den politiske kamp om definitionsretten, er der altid nogen der føler sig berettiget til at være uvederhæftig i deres forskning, f.eks. rødstrømper der i sociologiske speciale-afhandlinger “dokumenterer” at det er mænd der har opfundet prostitution osv. Der kan anføres milioner af lignende eksempler.

  Men det er jo netop den kritiske sociologiske analyse, vi bruger til at afsløre den slags fup-videnskab. Det er de humanistiske videnskaber, de i historien opfundne fag-akademiske kriterier og den samlede palet af analysemetoder, der kan forklare mig hvor det teoretisk går galt og hvad der ligger bag, hvad det er et symptom på, hvad de mulige “signalværdier” er, formålet med valg af virkemidler osv.

  Måske var jeg hård, men jeg synes Tim Pallis fuldstændig som med rødstrømpe-eksemplet tager videnskaben som gidsel i politisk øjemed, her blot som forsvar af en autoritær patriakalsk kultur øjensynlig.

  Men Pallis er faktisk det man kalder refleksivt inkonsistent eftersom hans egen analyse i sig selv er et fremragende eksempel på den dybere videnskabsteoretiske problematik, han peger fingre ad. Hans analyse vender videnskaben mod videnskaben selv og dermed gør han i princippet brug af præcis den selvsamme frankfurterskole-inspirerede konstruktivistiske dekonstruktion han selv harcelerer imod.

  Kommentar by Jesper Hansen — 24. januar 2013 @ 00:50

 25. Jesper Hansen, din indtræden i debatten sker med storslået arrogance og i en byge af stråmænd og perfiditeter. Hvad mon du vil opnå?

  Første stråmand: Kritik af frankfurterskolen er lig med undsigelse af intelligensen. Flot.

  Anden stråmand: Du væver om analysemetoder, som du kalder “friborgerlige”, “liberale”, og “argumentative”. At argumentere er ganske rigtigt et glimrende redskab i analyser. Flot set. Hvad du mener med liberal aner jeg ikke, men friborgerlige må vel betyde at der under den kritiske teori ligger et borgerligt frihedsideal, eller måske ligefrem sandhedskriterium? I givet fald siger du det samme som jeg har sagt i mit lille indlæg tidligere, at den kritiske skole ikke opfandt en ny strømning, men udbyggede en allerede eksisterende. Den kritiske teori kan siges at være en beskrivelse af et fænomæn der uundgåeligt vil findes i et borgerligt samfund, det småborgerlige og antagonistiske proletariats ideologi, for nu at bruge den kritiske skoles egen terminologi.

  Tredie stråmand: Du kritiserer Pallis for at være uvidenskabelig, åbenbart alene fordi han kritiserer den kritiske skole, og undsiger det tankesæt som følger af samme skole. Han begår kort sagt helligbrøde, og du benytter det typiske modangreb at kalde ideologikritik af ideologiske kritikere for uvidenskabelig og uanstændigt vrøvl, som kun eksisterer i et rent subjektivt univers. Åbenbart har du ikke forstået at den kritik du fremfører i lige så høj grad rammer dig selv. Din afvisning af kritikken er jo blot en gang arrogant, uvidenskabelig, subjektiv meningsmageri.

  Fjerde stråmand: Pallis er kvindefjendsk. Pudsigt som du bekræfter hans analyse.

  Dine afsluttende bemærkninger om menneskelig udviklingstrin taler for sig selv, ligesom dit misbrug af Tacitus. Hvad i al verden du håber at opnå med en sådan banbulle fatter jeg ikke. Måske at stive din egen moral af?

  Kommentar by Høgsbro — 24. januar 2013 @ 00:50

 26. 13 Vest

  Ja! De elsker bare at bruge ord, som mangfoldighed :)

  En ting som blandt andet venstrefløjen har været rigtige gode til (som Tim Pallis også beskriver lidt) er at vinde kampen om ord (propaganda). Som brugen af mangfoldighed, tolerance/intolerance, rumlighed og især bruge dem imod deres modstandere ligemeget hvor meget videnskaben er imod venstrefløjens synspunkter. Hvilket nok også kan være med til at forklare, hvordan venstrefløjen og andre bliver ved med at slippe afsted med vold, mødeterror og terror uden nogensinde at skulle stå til ansvar på lige fod med højreorienteret, nationale osv.
  Det er vigtigt at vi for lavet om på det, og for skabt en mere balanceret debat, hvor de faktiske forhold spiller en større rolle.

  Kommentar by Viking — 24. januar 2013 @ 01:49

 27. @ Jesper Hansen nr. 16) kl. 20,56

  Hvem forsvare hvad?

  I din(Jesper Hansen) kritik af Tim Pallis næver du ,”at Pallis forsvare den patriakalsk-autoritære kultur mod en påstået matriakalsk trussel”.

  Jeg er ikke helt enig.

  Mit spørgsmål er; er det ikke snare Tim Pallis der forsvare social/samfunds- videnskaben mod nogle yderst subjektive vurderinger af henholdsvis, den vestelige verden, – af kapitalismen, – af ægteskabet, herunder kernefamilien, imod de videnskabelige overgreb som netop; Erich Fromm, Theodor Adorno, Herbert Marcusse og Max Horkheimer begik?

  Hvor i disse fire forskeres skrifter var/er der nuancer og værdimæssige relativeringer og/eller tilkendegivelser der indrømmede at der var tale om “stærke og svage – beviser” og ikke sand/falsk i deres opfattelser?

  Nej, disse samfundsforskere(Fromm, Adorno, Marcusse, Horkheimer) udviste jo netop ikke den videnskabelige begrænsning i stærk /svag – bedømmelser af den vestelige kapitalistiske verden.

  En accept af vestelig kapitalisme var i Adorno`s tænkning det samme som, at acceptere autoritære tendenser og udvikling. Dvs. kritik af dialektisk materialismen(Marx) og dens iboende kapitalisme kritik ville/er i Frankfurter skolens optik(Adorno) være udtryk for autoritært menneske og samfundssyn.

  Der er ikke tale om differentiering, nuancering eller på nogen måde accept af den vestelige kapitalistiske verden. Den var pga. sin grundform (varebyttes cirkulations form) dømt til at blive autoritær/fascistisk. Her er der tale om den totale fordømmelse og forkastelse som videnskabelig metode.

  I min optik, hvor fejlagtig den end er, er det netop denne uforbeholdne kategorisering og fordømmelse af den verden(vesten) der tillod samfundskritik, et tegn på hvilken umådelig fasthed disse forskeres had til den vestelige kapitalistiske verden var, og i hvor høj grad marxismen dominerede deres tanke sæt.

  Når det gælder forsvar for patriarkalske samfundsformer, så er det jo netop de kulturradikales accept af kulturelt betingede livsformer(dvs. religiøse livsformer) der forsvare islam og islams ret til biologisk baseret forskelsbehandling. Så når unge muslimske piger bruger tørklæde, ”for det vil de jo gerne selv”, så er det helt ok med kvindesags forkæmperne i SF og de Radikale. I praksis, dvs. i handling er det gang på gang blevet set som racistisk(måske endda fascistisk), at påpege disse biologisk baserede adfærdsnormer, som islam mener er en ubrydelig og ufravigelig del af deres tro.

  Hvis du (Jesper Hansen) mener at dette angreb på Frankfurterskolen som Tim Pallis har forfattet er uvidenskabeligt sludder, så er det ikke værre eller mere subjektivt, end det Adorno, Fromm, Marcusse og Horkheimer har præsterede.
  Sådan som jeg læser Pallis så er han yderst kritisk overfor Frankfurterskolen, han mener at denne del af social/samfunds – videnskaben er enøjet, vinklet og grundlæggende baseret på nogle ideologiske opfattelser(materialismen/marxismen).

  Det er jo netop den ideologiske bedømmelse af kritikerne af Frankfurterskolen som autoritære og semi-fascistoide der gør det umuligt at falsefisere Frankfurterskolen og dens kritiske teori. (Dvs. hvis man kritisere kritisk teori, så er du fascist,og din analyse forkert, og vores kritiske teori rigtig).
  Deres augmentation er grundlæggende selvbekræftende.

  Mvh.
  Historyman

  Kommentar by Anonym — 24. januar 2013 @ 02:50

 28. @ Jesper Hansen 16) kl. 20,56

  Hvem forsvare hvad?

  I din(Jesper Hansen) kritik af Tim Pallis næver du ,”at Pallis forsvare den patriakalsk-autoritære kultur mod en påstået matriakalsk trussel”.

  Jeg er ikke helt enig.

  Mit spørgsmål er derfor; er det ikke snare Tim Pallis der forsvare social/samfunds- videnskaben mod nogle yderst subjektive vurderinger af henholdsvis, den vestelige verden, – af kapitalismen, – af ægteskabet, herunder kernefamilien, imod de videnskabelige overgreb som netop; Erich Fromm, Theodor Adorno, Herbert Marcusse og Max Horkheimer begik?

  Hvor i disse fire forskeres skrifter var/er der nuancer og værdimæssige relativeringer eller tilkendegivelser der indrømmede at der var tale om “stærke og svage – beviser” for deres opfattelser?

  Nej, disse samfundsforskere(Fromm, Adorno, Marcusse, Horkheimer) udviste jo netop ikke den videnskabelige begrænsning i stærk /svag – bedømmelser af den vestelige kapitalistiske verden.

  En accept af vestelig kapitalisme var i Adorno`s tænkning det samme som, at acceptere autoritære tendenser og udvikling. Dvs. kritik af dialektisk materialismen(Marx) og dens iboende kapitalisme kritik ville/er i Frankfurter skolens optik(Adorno) være udtryk for autoritært menneske og samfundssyn.

  Der er ikke tale om differentiering, nuancering eller på nogen måde accept af den vestelige kapitalistiske verden. Den var pga. sin grundform (varebyttes cirkulations form) dømt til at blive autoritær/fascistisk. Her er der implicit tale om den totale fordømmelse og forkastelse integreret ind i metoden.

  I min optik, hvor fejlagtig den end er, er det netop denne uforbeholdne kategorisering og fordømmelse af den verden(vesten) der tillod samfundskritik, et tegn på hvilken umådelig fasthed disse forskeres had til den vestelige kapitalistiske verden var, og i hvor høj grad marxismen dominerede deres tanke sæt.

  Når det gælder forsvar på patriarkalske samfundsformer, så er det jo netop de kulturradikales accept af kulturelt betingede livsformer(dvs. religiøse livsformer) der forsvare islam og islams ret til biologisk baseret forskelsbehandling. Så når unge muslimske piger bruger tørklæde, ”for det vil de jo gerne selv”, så er det helt ok med kvindesags forkæmperne i SF og de Radikale. I praksis, dvs. i handling er det gang på gang blevet set som racistisk(måske endda fascistisk), at påpege disse biologisk baserede adfærdsnormer, som islam mener er en ubrydelig og ufravigelig del af dens tro.

  Hvis du (Jesper Hansen) mener at dette angreb på Frankfurterskolen som Tim Pallis har forfattet er uvidenskabeligt sluder, så er det ikke værre eller mere subjektivt, end det Adorno, Fromm, Marcusse og Horkheimer har præsterede.
  Sådan som jeg læser Pallis så er han yderst kritisk overfor Frankfurterskolen, han mener at denne del af social/samfunds – videnskaben er enøjet, vinklet og grundlæggende baseret på nogle ideologiske opfattelser(materialismen/marxismen).

  Det er jo netop den ideologiske bedømmelse af kritikerne af Frankfurterskolen som autoritære og semi-fascistoide der gør det umuligt at falsificere Frankfurterskolen og dens kritiske teori. (Dvs. hvis du kritisere vores teori, så er du fascist,og din analyse forkert, og vores kritiske teori rigtig)
  Deres augmentation er grundlæggende selvbekræftende.

  Mvh.
  Historyman

  Kommentar by Historyman — 24. januar 2013 @ 03:01

 29. Første stråmand: Kritik af frankfurterskolen er lig med undsigelse af intelligensen.

  En kritisk samfundsanalyse, der politiserer kritik af patriarkalske strukturer, både blæser og har mel i munden. Bordieu, Karl Popper, Wittgenstein og Habermas havde ret, det er som at argumentere seriøst for at argumenter er meningsløse. Nonsens.

  Hvad du mener med liberal aner jeg ikke, men friborgerlige må vel betyde at der under den kritiske teori ligger et borgerligt frihedsideal, eller måske ligefrem sandhedskriterium?

  Man bør nok sondre dels mellem kritisk teori som “isme” – ontologisk sand/falsk opfattelse, som er problematisk fordi den fører til teoretiske forklaringsproblemer – og dels som metode (stærk/svag) som er potentielt overbevisende virkningsfuld, og sagtens kan være videnskabelig sober. Der er ingen stråmand.

  Høgsbro: “Din afvisning af kritikken er jo blot en gang arrogant, uvidenskabelig, subjektiv meningsmageri.”

  Arrogant? nå, muligvis. Stråmand nej.

  Høgsbro: “Fjerde stråmand: Pallis er kvindefjendsk. Pudsigt som du bekræfter hans analyse.”

  Der er jo ingen stråmand. Jeg har aldrig hævdet at Pallis var kvindefjendsk. Jeg tror at pallis, ligesom jeg selv gør, elsker kvinder i underordnede stillinger ;-)

  Og vil du så iøvrigt respektere fag-kriterierne for meningsfuldhed ved venligst at dokumentere din horrible påstand om at der er tale om at jeg misbruger af Tacitus? Det er ordret citat i hans tekst om Germania.

  Kommentar by Jesper Hansen — 24. januar 2013 @ 03:11

 30. Undskyld. Det tredie afsnit er også høgsbro’s ord

  Kommentar by Jesper Hansen — 24. januar 2013 @ 03:13

 31. ->11.Vest. Fremragende!
  I øvrigt helt enig i, at empiri og verifikation/falsifikation karakteriserer AL videnskab.
  Ex.
  A. påstod i århundreder, at månen var lavet af en grøn ost
  B. Neil Armstrong falsificerede teorien den 21. juli 1969.

  Kommentar by A-mad — 24. januar 2013 @ 06:01

 32. -> Jesper Hansen

  Du er hård i din kritik af Pallis, og det falder altså tilbage på dig selv. Han gengiver historien (Martin Jay, formoder jeg), og laver så nogle subjektive tilføjelser jeg vanskeligt kan være uenig i. Selvfølgelig kunne man vægte detaljer anderledes, men overordnet set, så finder jeg det meget præcist.

  Kommentar by Kim Møller — 24. januar 2013 @ 06:07

 33. Historyman: “Mit spørgsmål er derfor; er det ikke snare Tim Pallis der forsvare social/samfunds- videnskaben mod nogle yderst subjektive vurderinger af henholdsvis, den vestelige verden, – af kapitalismen, – af ægteskabet, herunder kernefamilien, imod de videnskabelige overgreb som netop; Erich Fromm, Theodor Adorno, Herbert Marcusse og Max Horkheimer begik?”

  Nej, Pallis kritiserer netop ikke disse i videnskabelig forstand, men afviser tværtimod på forhånd hele metodepaletten som værende politisk kulturrevolution. Det er et baghold på videnskabelig troværdighed.

  Historyman: “Hvor i disse fire forskeres skrifter var/er der nuancer og værdimæssige relativeringer eller tilkendegivelser der indrømmede at der var tale om “stærke og svage – beviser” for deres opfattelser?
  Nej, disse samfundsforskere(Fromm, Adorno, Marcusse, Horkheimer) udviste jo netop ikke den videnskabelige begrænsning i stærk /svag – bedømmelser af den vestelige kapitalistiske verden.”

  Præcis, men hvilken forsker har nogensinde relativeret sig selv, med mindre han er tvunget i defensiven? “Gud spiller ikke med terninger” sagde Einstein arrogant. Men det blev Bohr der fik ret.

  Der er såmænd tale om en hel generel videnskabsteoretisk problemstilling, som er et resultat af selve den vestlige dannelsestradition, og derfor netop ikke nogen socialistisk eller whatever kulturrevolution. Alt er såre ved det gamle.

  Institut for Nordiske Studier er f.eks. altid klar med en endegyldig sand toponomi, i stil med “Odense er opkaldt efter Odin” – der findes faktisk ikke et eneste reelt bevis for nordiske gudenavne i nordiske toponomer, “Birkerød betyder rydning af birketræer” – vi har næppe træer nok til alle by-rød’erne, “Kramnitse/Tilitse er slaviske bynavne” – på trods af at de lokale runestene øjensynligt beviser det modsatte (og mon også Biarritz er et slavisk bynavn?), osv, osv.

  Er det videnskab? nej! der er tale om helt igennem hypotetiske UDOKUMENTERBARE formodninger og det faktum at de arrogant fremstilles som endegyldige sandheder, er lige præcis et symptom på en falsk autoritet i den vesteuropæiske dannelsestradition , og dermed et udtryk for POLITISKE konventioner og ikke videnskab, men kun blot og bar betydningsproduktion i ordets egentlige betydning.

  Alle disse toponomier fortæller os kun noget om graden af uvidenskabelighed på Institut for Nordiske Studier, og absolut intet om bynavnenes oprindelige betydning.

  Men generelt er reglen simpelthen at jo mere ufalcificerbar (ikke eksakt) en videnskab er, jo mere bastante og uforsigtige er konklusionerne.

  Læs endelig den fantastiske artikelserie om den nordiske videnskabs utroligt pinlige rune-tydning af Runamo-klippen på ancient-astronomy.dk

  Historyman: “I min optik, hvor fejlagtig den end er, er det netop denne uforbeholdne kategorisering og fordømmelse af den verden(vesten) der tillod samfundskritik, et tegn på hvilken umådelig fasthed disse forskeres had til den vestelige kapitalistiske verden var, og i hvor høj grad marxismen dominerede deres tanke sæt.”

  Jeg mener at du generelt tager fejl. 1.Plebejerne var absolut lige så romerske og vestlige som patricerne. 2. Kritik af vestens værdier bekræfter sådan set bare vestens værdier.

  Frankfurterskolen hævder jo netop, at vi i vesten befinder os på et højere plan, fordi vi argumenterer åbent og kritisk. Man er selvfølgelig velkommen til at prøve om man kan argumentere kritisk imod en sådan påstand, uden at vrøvle.

  Når det gælder forsvar for patriarkalske samfundsformer, har man som du siger, ganske rigtigt fuld accept fra de kulturradikale til f.eks. at være med i en forening med det formål for øje.

  Som alternativ til indre mission kunne Forenengen SMil være et godt bud, . Det er en velkendt forening for sublim undertrykkelse. ;-)

  Historyman: “Det er jo netop den ideologiske bedømmelse af kritikerne af Frankfurterskolen som autoritære og semi-fascistoide der gør det umuligt at falsificere Frankfurterskolen og dens kritiske teori.”

  Altså, der er jo ikke noget at falcifisere. Den kritiske teori er som sagt ikke “falsk”, men slet og ret brugbar/ikke brugbar. Man skal derfor påvise at den kritiske teori er vilkårlig og dermed meningsløs, hvis man vil have skovlen under den.

  Det er noget nær umuligt. Du kan kritisere en forskers misbrug af kritisk teori som metode, men ikke metoden som sådan. Teoretisk kritik brugt mod teoretisk kritik er selvgendrivende. Det er som at sige nej til meningsfuldheden af ordet “nej” ved at henvise til at ordet “nej” ofte bruges politisk f.eks. på venstrefløjen.

  Kommentar by Jesper Hansen — 24. januar 2013 @ 06:20

 34. Hvad skal vi med Debords La société du spectacle/ Skuespilsamfundet når vi har Uriasposten?

  De fleste her, formoder jeg, ganske uden belæg, er ikke modstandere af kritik.
  De ser forskelligt på hvordan kritik foretages, respektivt til hvilke formål den nu anses for bedst.

  Hvilke mål og idealer, visioner og mål de har er ikke altid klart.
  Mine egne ej heller.

  Der bygges sikringsrum, og nye broer,
  lukkes skoler, lukkes kroer.

  Ganske pixileret.
  Et ved jeg dog, det var ofte en fornøjelse for mig-
  at skue,
  de med punkter sig ret forklarer,
  Selv ramt af-
  snue.

  Tak til hr. Møller og andre der gør anskuelsesundervisningen mulig, tak til de medvirkende, og for jeg selv kan ytre mig.

  Godmorgen.

  Kommentar by Peter Buch — 24. januar 2013 @ 06:31

 35. A-mad siger:

  A. påstod i århundreder, at månen var lavet af en grøn ost
  B. Neil Armstrong falsificerede teorien den 21. juli 1969.

  Neil Armstrong modbeviste ingenting, han valgte bare en anden terminologi. Han burde klart have valgt betegnelsen “grøn ost” men valgte i stedet fuldstændig vilkårligt begrebet “månegrus”. Han mente ikke at “grøn ost” lød spændende nok og kasserede derfor tilfældigvis denne katagoribetegnelse, ud fra ren smag og behag.

  Omvendt blev de gamle grækeres atomteori ikke som mange tror, bekræftet af Niels bohrs atommodel. Bohr valgte bare tilfældigvis at bruge den samme term udfra en vilkårlig lystfølelse. Han syntes formentlig at “mini-frikadeller” lød for grimt.

  Kommentar by Jesper Hansen — 24. januar 2013 @ 07:01

 36. Kim Møller: “Du er hård i din kritik af Pallis, og det falder altså tilbage på dig selv. Han gengiver historien (Martin Jay, formoder jeg), og laver så nogle subjektive tilføjelser jeg vanskeligt kan være uenig i. Selvfølgelig kunne man vægte detaljer anderledes, men overordnet set, så finder jeg det meget præcist.”

  Godmorgen Kim :-)
  og fair nok, men jeg forventer en stringent VIDENSKABSTEORETISK argumentation for videnskabsteoretiske teorier og påstande, fremfor en irrelevant politisk/historisk/sociologisk gennemgang.

  Det er videnskabeligt set et både politisk neutralt og helt rimeligt krav, synes jeg. Jeg må derfor skuffe dig og afvise den generelle konklusion som uvidenskabelig/utroværdig. Nå men skidt pyt… det er jo en personlig og politisk blok ;-)

  Kommentar by Jesper Hansen — 24. januar 2013 @ 07:39

 37. Denne artikel er næsten lige så forfriskende at læse, som det er at høre England proklamere at landets befolkning skal stemme om EU tilknytning. Hurra. Den engelske, borgerlige politiske leder Cameron, der er mand, vil have ” a better deal for England”. Han vil lade den engelske befolkning stemme om mere eller mindre tilknytning til EU.

  Nye vinde blæser. Mere frihed og selvbestemmelse til den enkelte. Frihed og demokrati som EU ikke kan levere.

  Modsat mener den kvindelige statsminister i Danmark Helle Thorning-Schmidt (S) ikke at danskerne skal spørges om vores tilknytning til EU. Vi danskere – demokratisindede borgere – skal ikke spørges om a better deal for Danmark. Nej vi skal da ej, siger den kvindelige statsminister..

  Det har i mange år været nærmest ørken i det offentlige Danmark – og Europa – vedr. mennesker, der vil stå ved den vestlige kultur og vil værne om frihed og demokrati i vestlig forstand. I stedet for dyrkes der tilvandrede mænd, der går, hvis der drikkes alkohol:

  ”Mohammed Al-Jeboury er ikke i tvivl om, at alkoholkulturen udelukker mange nydanskere fra at deltage i fester og socialt samvær” (2013)

  h t t p://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/495494:Danmark—Hvis-folk-bliver-fulde–er-jeg-den–der-er-gaaet

  Men forfriskende nye vinde blæser – især hos borgerlige. Der er ved at rejse sig et væsentligt alternativ til multikulti og halal kultur.

  Det er sgu et skønt syn med vestlige mænd, der nu rejser sig og børster støvet af kulturelt selvhad af sig.

  Thorning-Schmidt derimod er ikke danskernes repræsentant. Hun er ikke vestens mangfoldigheds- og frihedsrepræsentant. Hun er EU’s repræsentant i Danmark. Et halal-slagtet europæisk fællesskab.

  ”Polens højesteret har vedtaget, at islamiske og jødiske slagteritualer, halal-slagtning og schæchtning, er dyreplageri, og derfor skal forbydes. At skære halsen over på dyr, før de er blevet bedøvet, skulle således være ulovligt i Polen fra 1. januar 2013.

  Men loven bliver på netop den dag torpederet af et nyt EU-direktiv, der påbyder EU-landene at åbne mulighed for rituel slagtning.

  Og den kattelem vil de polske politikere benytte sig af. Selv om der kun bor omkring 6.000 jøder i Polen og en del flere muslimer er landets eksport af halal-kød til arabiske lande af en vis betydning.

  (…)

  Hjulpet af EU går halal-slagtning således sin sejrsgang i Europa. Kun fire lande har et decideret forbud, Norge, Island, Schweiz og Sverige. Sverige er det eneste EU-land, som forbyder slagtning uden bedøvelse, og nu kan vi forudse, at de islamiske organisationer i Sverige gør sig klar til at forlange deres EU-ret.” (2012)

  H t t p://denkorteavis.dk/2012/eu-lov-baner-vej-for-halal-slagtning-i-polen/

  Kommentar by Liva — 24. januar 2013 @ 08:04

 38. De grænseløse og de andre.

  …hver og en betragtede sig som hjemmehørende overalt…
  Fra omtalen Begyndelsen af en epoke
  http://www.copenhagenfreeuniversity.dk/begynd.html

  En af mine tidligere dansklærere, fru Stamer, nyligt bortgået, fortalte lidt om om perioden.

  Hr. Hansen, synes jeg, kan selv give, eller helt eller delvist betale for en stringent videnskabsteoretisk argumentation for videnskabsteoretiske teorier og påstande. Det er et frit personligt tilbud eller valg om man vil…

  Kommentar by Peter Buch — 24. januar 2013 @ 08:15

 39. Vest er suveræn som sædvanlig. En stor taksigelse herfra fordi du delte dine tanker med os.

  Liva – det vi ser i øjeblikket mange steder (afstemning i GB, vrede i Grækenland etc) er blot begyndelsen til enden for EU. Der kommer snart mere. EUjetunionen vil formentlig falde inden 10 år, men pga. samarbejdsbehov vil der måske komme noget andet i stedet (en nordisk conføderation eller en arktisk conføderation bestående af alle lande nord for visse breddegrader kunne jeg forestille mig:-)).

  Kommentar by Sigwar — 24. januar 2013 @ 08:29

 40. Jesper Hansen, jeg mener du er alt for langt ude i din kritik. Fx. krævede jeg ikke at videnskab skulle søge efter “sandhed”, jeg kan decideret ikke lide det ord udenfor religion, dels bliver det hårslitning om en forklaringsmodel er “falsk” eller “ikke brugbar.” Naturvidenskabsmænd, for mig type-mændene på folk der ihvertfald driver videnskab, jo ikke mellem om en teori, være det sig om evolutionen, tyngdeloven eller en kemisk formel er falsk eller ikke brugbar. Spørg en kemiker om CO2 er formlen på vand og han vil sige “nej, det er forkert” snarere end “det er ikke brugbart”.

  Nuvel, samfundsvidenskaberne kan ikke reduceres til en formel på samme måde fordi problemstillingerne er så langt mere komplicerede (i forstanden langt flere del-elementer) end de ofte er i fysik og kemi. Men som “videnskab”, og det mener jeg ikke Tim Pallis’ essay er, har den dog en vis forklaringsevne. Nemlig hvordan i alverden så meget samfunds-“forskning” kan producere så meget vrøvl når “eksperterne” burde være de der vidste mest?? Okay, lad os være “mini-videnskabsmænd” her. Jeg har fremsat en “hypotese”; at mange samfundsforskere producerer meget vrøvl. Er der noget evidens for det? Her er hurtigt tre meget korte eksempler, hentet fra min personlige erfaring:

  1) I forbindelse med medie-omtale af den islamistiske hjemmeside ”Kaldet til Islam” udtaler en ”islam ekspert” at hun er ”overrasket over hjemmesiden’s truende og voldelige indhold.

  Kommentar: det er jo, mildest talt, problematisk at en ”ekspert” i islam, nærmest som den sidste, bliver ”overrasket” over at al qaida lignende holdninger findes blandt muslimer i Danmark. Det burde være lige så pinligt som hvis en fysiker fik forklaret tyngdeloven af en lægmand. Der er et problem når eksperten er den sidste der opdager noget centralt hos sit fag.

  2) Antropologer, fx. Margaret Mead, fremførte i mange år den ide at primitive samfund var langt mere fredelige end vores vestlige samfund.

  Kommentar: Det er forkert fra ende til anden, bl.a. overbevisende tilbagevist i bogen ”War before Civilization” og noget jeg selv har kunnet konstatere ved at bo sammen med maasaier i Tanzania. Det er sådan set ikke en kritik af maasaierne og andre mere primitive kulturer. De lever langt tættere på sultegrænsen end vi og har nogle udfordninger vi ikke har haft i mange hundrede år, bl.a. angreb og konkurrence fra dyr hvis lige ikke har findtes i Europa siden istiden, og altsammen uden at bruge skydevåben. Jeg har stor respekt for ”mande-aspektet” i maasai kultur. Men at påstå at den eller andre primitive kulturer er ”mindre voldelige” end vestlig kultur, er så utroligt vrøvl at jeg ikke kan andet end ryste på hovedet.

  3) Regelmæssige læsere af Uriasposten er nok trætte af at høre om min amerikanske veninde der begyndte at læse kulturel antropologi. Men hun var blevet optaget på PhD programmet på et seriøst universitet i Californien på baggrund af at mene at ”alle religioner handler om fred”, at ”muslimer er forfulgte i USA” og blev vred på undertegnede da jeg dokumenterede at muslimer er den største trussel mod hendes jødiske trosfæller i Europa og mente jeg måtte være en ekstremistisk republikaner når jeg kunne sige sådan noget ”islamofobisk” ”hatespeech”. Men den slags vrøvl blev hun optaget på et selektivt phD program i USA.

  Kommentar: Kan du også se problemet her???

  Det var hvad jeg selv lige er stødt ind i indenfor de sidste par måneder. Listen kunne laves kilometer-lang. Der er det systematiske problem med samfundsvidenskaberne at meget af det simpelthen INTET har med ”videnskab” at gøre som det bedrives idag. Og det er et tab for os alle fordi områderne er nogle der bør undersøges videnskabeligt men bliver det ikke. Tværtimod bliver landets ledere og embedsmænd reelt rådgivet om vigtige forhold ud fra te-blade. Jeg mener problemet skriger til himlen.
  Det kan man være uenig i eller ej. Men du kan ikke kræve rigid standard af Tim Pallis. Han fremsætter en tese, der iøvrigt ikke kun er hans og jeg kunne da ønske mig referencer og har lidt svært ved at tro at en lille klikke der undvandrede fra Universitetet i Frankfurt kan have haft så stor en betydning. Men hans tese passer med flere erfaringer jeg har gjort, som eksemplificeret ovenfor. Jeg mistænker dig for selv at kunne se at det er urimeligt at Tim Pallis indlæg er dokumenteret som en artikel i et peer reviewed tidsskrift. Og samtidig vil jeg sige at TPs indlæg giver mere mening end nogle der kommer igennem der. Jeg mener du bruger det lidt ufine kneb kendt blandt akademikere, at kræve ”perfekt standard” når du ikke kan lide resultatet (mens, forstås, denne standard ikke kræves når man godt kan lide det. Ret ofte set på universiteter).

  Kommentar by Morani ya Simba — 24. januar 2013 @ 08:55

 41. “Hele øvelsen går så vidt jeg kan se ud på at erklærer den hvide, heteroseksuelle mand for racist”

  Lige endnu et citat fra Tim Pallis som to reele samfundsvidenskabsmænd, Mehmet Ümit og Henning Bech*, netop har dokumenteret er langt mere end paranoia. Så meget urimeligt og slesk sludder og anklager mod danskere og andre hvide er blevet udslynget som “god forskning”. Samtidig er vigtige fund blevet undertrykt, fx. om misbrug af piger i muslimske miljøer og overrepræsentation af muslimer blandt voldskriminelle. Meget samfunds”videnskab” er ikke andet end politisk agitation.

  * indrømmet, det gør jeg lidt hurtigt og uden at kende deres arbejde til bunds og fordi jeg rigtig godt kan lide deres resultater. I det mindste er jeg bevidst om at være lidt hurtigt ude i min bedømmelse her :-)

  Kommentar by Morani ya Simba — 24. januar 2013 @ 09:05

 42. Jesper Hansen er ganske vist prototypen på en opmærksomhedshungrende flueknepper, der tilmed er så udemokratisk, at han bekæmper en bred folkelig debat om akademikere. Med hans argumentation er akademikere uantastelige af andre end – akademikere, og dermed bliver folkets tjenere, som de offentlige akademikere vel burde være, til folkets egentlige herskere, hvorfor det faktisk kan være ret ligegyldigt, om folket lider under akademikernes bekvemmelighed eller fejhed, hvilket naturligvis er sagens kerne snarere end dumhed eller komplot; Morten har ret.

  PS: Var den sætning monstro lang nok til, at Jesper Hansen vil nedlade sig til at læse og forstå?

  Kommentar by Kim Poulsen — 24. januar 2013 @ 09:50

 43. Jesper Hansen, dit svar til mig er den rene volapyk, men du mener sikkert selv det er vældig klogt. Din umådelige arrogance forhindrer dig i at se problemerne. Hvad i al verden du mener med ontologisk er mig en gåde. Jeg troede du ønskede at tale om samfundsvidenskab. Dine belærende påstande og hyperarrogante afvisninger af mine kritikpunkter afviser du på et metaniveau som uvidenskabelige, mens du selv er hamrende påståelig og ikke argumenterer det fjerneste. I stedet søger du at intimidere med namedropping og fremmedord, som du tydeligvis ikke selv fuldt ud forstår.

  Misbrug af Tacitus? Du fremdrager et romersk citat der er 2000 år gammelt til at dække de efterfølgende 2000 års kønspolitiske historie i Danmark. Det er sindssygt uredeligt. Det eneste du laver er namedropping igenigen. Det er spændende at søge kundskab og at lære, men man skal være kritisk og sober. Du er blot et nul der er god til at jonglere med ord så nogle lader sig forvirre.

  Kommentar by Høgsbro — 24. januar 2013 @ 09:51

 44. Høgsbro: “Hvad i al verden du mener med ontologisk er mig en gåde”.

  At se på verden igennem blå briller er en metode, hvormed man kan se ting man ikke ville kunne se med røde briller. Metoden virker. Det tvinger på ingen måde betragteren til at hævde den ontologiske (og falske) påstand at verden ER blå (i sig selv).

  Høgsbro: “Misbrug af Tacitus? Du fremdrager et romersk citat der er 2000 år gammelt til at dække de efterfølgende 2000 års kønspolitiske historie i Danmark. Det er sindssygt uredeligt.”

  Forkert. Jeg lader ikke Tacitus “dække de efterfølgende 2000 års kønspolitiske historie i Danmark.” Selvfølgelig ikke. Det er en uvederhæftig påstand. Jeg snakker om den danske folkesjæl som den var i udgangspunktet, ifølge den absolut mest troværdige primærkilde. Resten er noget Høgsbro fuldstændig selv digter ved hjælp af sin helt igennem magiske tænkning. Selvfølgelig ødelagde europæiske voldelige påvirkninger og den romerske patriarkalske kultur på enhver måde den danske folkesjæl, det er da klart.

  Vi blev idiomatisk hjernevasket og tvangsfortysket, og med reformationen så var den danske folkesjæl pludselig blevet blasfemisk og røg bogstavelig talt på bålet til ære for tyskromeren luther og protestantismen. Folkesjælen tittede senere frem igen, men det dansk-tysk-romerske patriarkat faldt først med indførslen af kvindernes almindelige valgret, efter min mening.

  Kommentar by Jesper Hansen — 24. januar 2013 @ 11:11

 45. @43 Jesper Hansen,

  Tacitus skrev om de “dominerende” kvinder ud fra sit eget verdensbillede, hvor manden var kraftigt dominerende. Desuden ved vi ikke med sikkerhed, hvilket folk disse “sitonere” overhovedet er. Vi ved bare, at de efter sigende boede et sted nordpå, grænsende op til sveonerne (fra hvem danerne ifølge Jordanes udsprang). Du tager én meget usikker sætning, som sandsynligvis slet ikke handler om danskere, og lader den beskrive “den danske folkesjæl som den var i udgangspunktet”. Det er ikke spor klogt.

  Hvis du vil vide noget om kønsroller i vore forfædres skandinavien, så er eksempelvis sagaerne en meget bedre kilde. Ud fra dem kan vi se, at mænd og kvinder havde magt over forskellige ting. Kvinderne havde stor magt over hjemmet og over sejden/trolddom m.m. Mænd havde stor magt over krig, jagt m.m. Men begge køn havde grundlæggende frihedsrettigheder såsom retten til at eje og til at bestemme over egen krop og seksualitet. Mænd havde “politisk” set lidt mere at skulle sige end kvinder, men kvinder (f.eks. enker) kunne sagtens være rige og indflydelsesrige jordbesiddere. Der herskede således en forståelse for, at kønnene er forskellige, men vigtige på hver sin måde. Det vil jeg hverken kalde et matriarkat eller et patriarkat. Det vil jeg kalde almindelig sund fornuft og anerkendelse af det naturlige. Og hvis vi kunne nå til en sådan forståelse igen i dag, så ville vores samfund vinde på det.

  Kommentar by Vest — 24. januar 2013 @ 11:53

 46. Hej Kim poulsen ;-)

  “Jesper Hansen er ganske vist prototypen på en opmærksomhedshungrende flueknepper, der tilmed er så udemokratisk, at han bekæmper en bred folkelig debat om akademikere. Med hans argumentation er akademikere uantastelige af andre end – akademikere.”

  Slet ikke, slet slet ikke. Jeg støtter debatten ved at udfordre Pallis teser her på Kim Møllers blok, med brug af lidt krydderretorik, som du jo selv er kendt for. Det skal jo ligesom fænge. Men vi er ikke nødvendigvis videnskabsteoretisk uenige her (omend nok noget politisk uenige).

  Jeg mener netop som Kimpo, at det er nødvendigt at akademiske antagelser antastes af almindelige borgere. Man kan f.eks. bare forestille sig en politisk filosof der hårdnakket hævder at hans politiske ståsted og påstande pr. definition er moralsk rigtige, alene fordi det netop er ham, der har PHD i moral-filosofi. Ha, ha. Jo, han ville gøre det, hvis han kunne slippe afsted med det. Traditionen byder det.

  Så jo, Pallis og alle vi andre lægfolk skal endelig gå til biddet, jeg støtter fuldt ud. Men man har også lov engang imellem at sige nah, nu kom vi for langt ud. Man kan jo ikke modsige sig selv eller afvise metoder man selv bruger.

  Der findes dog givetvis nok tusinder af lykkelige eksempler på at almindelige mennesker har fået rettet lidt på videnskaben og godt for det.

  Kimpo: “og dermed bliver folkets tjenere, som de offentlige akademikere vel burde være, til folkets egentlige herskere, hvorfor det faktisk kan være ret ligegyldigt, om folket lider under akademikernes bekvemmelighed eller fejhed, hvilket naturligvis er sagens kerne snarere end dumhed eller komplot; Morten har ret.”

  Enig dér. Det bliver hurtigt et elfenbenstårn i selvsving, hvis man ikke ånder dem i nakken.

  :-)

  Kommentar by Jesper Hansen — 24. januar 2013 @ 12:03

 47. Vest: “Tacitus skrev om de “dominerende” kvinder ud fra sit eget verdensbillede, hvor manden var kraftigt dominerende. Desuden ved vi ikke med sikkerhed, hvilket folk disse “sitonere” overhovedet er.”

  Sitones (o’et er et langt mørk germansk aaah) er direkte keltisk-romersk lydafskrivning af:

  “(de)-sig-Dane-(selv)”

  fra Tani og Tanmaurk. Sammenlign med at folk omkring Le Mans ifølge Julius Cæsar hedder Cenomani (c’est Norman’eh?) 900 år før normannerne.

  Det er det selv samme etymologiske forklaringsprincip, jeg bruger i begge tilfælde (koherans), ingen hekseri.

  Herover har vi en ret præcis geografisk placering ved Sveonerne og altså nordligere en Gothonerne der boede ved den tyske østersø kyst.

  Vest: “Du tager én meget usikker sætning, som sandsynligvis slet ikke handler om danskere, og lader den beskrive “den danske folkesjæl som den var i udgangspunktet”. Det er ikke spor klogt.”

  Det er meget meget klogt. Den sociologiske emperi bekræfter iøvrigt at det (næsten) endegyldig sandt. Det er mine forfædre, jeg har deres gener og deres fornemmelser, og jeg kan utvetydig bevidne at det var præcis sådan det var ;-)

  Men ISÆR en meget vigtig Tacitus-sætning er et benhårdt bevis, nemlig når han ordret siger at “med en sådan umådeholden form for frihed (non-modo a libertad) er danskernes sans for tjenstvillighed (etiam de servitute) fuldstændig degeneret.

  Voila! Det siger tacitus med et skælmt smil om danskerne, fordi Tacitus var klogere end romerne flest, der i uvidenhed vurderede folks civilisationstadie relativt til deres tjenstvillighed overfor romerne.

  Vest: “Hvis du vil vide noget om kønsroller i vore forfædres skandinavien, så er eksempelvis sagaerne en meget bedre kilde.”

  Jeg er en smule uenig. De islandske sagaer er relativt irrelevante, det meste er vrøvl, f.eks. med det helt igennem meningsløse kendingr-begreb hvor alt kan betyde alt i en endeløs fortolkningsramme af romersk-britisk inspireret gude-interpretatio og røverhistorier. De er skrevet alt for sent (5-600år efter frankisk sprogreformation og konsonantskift med mere).

  Men derudover er jeg helt enig i dit sidste afsnit, man vil kunne læse nogen generelle forhold ud af sagaerne, meeeen vi er altså flere hundrede år inde i den sorte middelalder på den tid de islandske sagaer er skrevet (regnet fra sakserkrigene).

  Jeg anbefaler Rud Kjems fænomenale artikel-serie om rune-eksperternes oversættelse af Runamo-klippen, der efterfølgende blev påvist at være et naturfænomen, så vi dermed fik en sjælden mulighed for at teste runologernes tolkninger. Super pinlig og underholdende historie og fantastisk som en lille vaccination mod at bare tro på det værste vrøvl, skudt af fra hoften:

  http://www.ancient-astronomy.dk/arkivser.htm

  Kommentar by Jesper Hansen — 24. januar 2013 @ 13:19

 48. Folkesjælen?

  Kommentar by Høgsbro — 24. januar 2013 @ 13:30

 49. Folkesjælen:

  Et ideal-begreb i Max Webersk forstand. Bruges som forklaringsprincip for noget tilsyneladende regelbundet men iøvrigt ikke entydigt forklarligt. “Instinkt” og “tyngdekraft” er andre eksempler på sådanne forklaringsprincipper der skal forklare regelmæssigheder. Hvordan skulle vi ellers forklare synergien osv.?

  Kommentar by Jesper Hansen — 24. januar 2013 @ 13:45

 50. @46 Jesper Hansen,

  Hold da FAST hvor du spekulerer på de allermest tynde grundlag. Og DU tillader dig at snakke om videnskab? Hvilket hykleri.

  Der er ingen klarhed OVERHOVEDET omkring hvor navnet på disse “sitonere” stammer. Det er ren spekulation. Og nej, du ANER ikke om ordet “daner” stammer fra ordet “sitoner”. Igen, ren spekulation. Man kan fremsætte tonsvis af andre bud, som er mere sandsynlige (hvilket også er årsagen til at de fleste historikere IKKE mener, at sitonere er danere. Jeg har faktisk aldrig hørt den påstand før nu).
  Adam af Bremen, som vi forhåbentlig kan blive enige om er en god kilde til skandinavisk geografi, har anført en by ved navn Sictuna. Selv i dag ligger der en by nær Stockholm ved navn Sigtuna. Sitonere kan meget vel være folk fra Sigtuna. Og det navn har INTET med ordet “danere” at gøre. Dette er dog STADIG spekulation.
  Hvis du kigger på oldnordisk og oldengelsk, så hedder svenskerne (og ikke danskerne) Svíþjóð, Sweþiuð eller Sweoðeod. Skrevet på en anden måde er ordet for deres område “Suitheod”, eller som det står omtalt i Scriptores Rerum Danicarum “litlæ swethiuthæ”. Igen flyder ordene sammen. Der er INGEN som kender den præcise forskel på sveonere og disse “sithonere”, og umiddelbart lyder det som to sider af samme sag, selv om Tacitus sad et sted nede i Provence og formulerede et par sætninger om disse mystiske, matriarkalske “sithonere”. Det hele er spekulation, og Tacitus kan IKKE bruges som grundlag for præcis detailviden om de skandinaviske folk. At du skråsikkert mener, at din flyvske tolkning af Tacitus’ løsrevne oneliners om forskellige folkeslag, som han aldrig har BESØGT, er en uomtvistelig sandhed, siger alt. Du er og bliver TOTALT uvidenskabelig i din snævertsynede blanding af fantasi og naivitet. Tingene er NOGET mere indviklede og uvisse, end du gør dem til.

  Kommentar by Vest — 24. januar 2013 @ 14:14

 51. Morani ya Simba: “Lige endnu et citat fra Tim Pallis som to reele samfundsvidenskabsmænd, Mehmet Ümit og Henning Bech*, netop har dokumenteret er langt mere end paranoia.”

  Reelle? Mon dog. Jeg forventede at man i universaliserbarhedens navn udfra Pallis teser nu logisk set måtte argumentere for at social-KOMMUNIST-demokrat-sociologen Mehmet Ümit og hans underlødige(?) frankfurterskole-metoder vendt mod videnskaben udtrykker en verdensomspændende kulturrevolution mod de patriarkalske traditioner, og dermed på forhånd er falsk og altså ikke noget man behøver at respektere.

  Eller var der noget jeg har misforstået??

  Mehmet Ümit og Henning Bech

  Kommentar by Jesper Hansen — 24. januar 2013 @ 14:18

 52. Det er klart at Jesper Hansen kun er her for en af to ting: 1) At få ret, og 2) At provokere. Myten om Minotaurus rinder mig i hu, thi at tage kampen op fører helten ind i en labyrint af mørke gange hvorfra man sjældent vender tilbage. Ordene er som glatte sæbestykker, hvor de betyder det rigtige når han bruger dem, men det forkerte når alle andre bruger dem. En så uhyggelig arrogance som han udstiller er både pissehamrende usympatisk og fordummende.

  Kommentar by Høgsbro — 24. januar 2013 @ 14:51

 53. Vest:” At du skråsikkert mener, at din flyvske tolkning af Tacitus’ løsrevne oneliners om forskellige folkeslag, som han aldrig har BESØGT, er en uomtvistelig sandhed, siger alt. Du er og bliver TOTALT uvidenskabelig i din snævertsynede blanding af fantasi og naivitet. Tingene er NOGET mere indviklede og uvisse, end du gør dem til.”

  Som sagt, alt er koherænt, intet er modbevist, ingen alternative intelligente eller troværdige teorier er forsøgt fremført af videnskaben. Genetikken bekræfter de nordiske folks særpræg. Fint, vi bliver ved den simpleste teori, så er vi nok på den gyldne middelvej.

  Vest: “Der er INGEN som kender den præcise forskel på sveonere og disse “sithonere”.

  Hov!!

  Hvad var lige det? Sitones, Tanmaurk ja. men nu pludseligt “Sithones”???

  Hedder det ikke innovation. Det er forbudt. Du har snildt og listigt med vilje udskiftet henlederen “Tai” med en hel anden ikke-relateret henleder “Thorn”, mens vi lige kiggede væk. Uden videre forklaring. Smart trick. Lad det ligge.

  Tacitus snakkede beviseligt ikke om nogen svensk by. Sigtuna er Uppland Sverige proper. Sigtuna er et svensk bynavn. Tacitus siger tværtimod at germanerne slet ikke har byer.

  Han siger at gothonerne kun har en konge, mens danmark i de tidlige frankiske annaler havde flerkongedømme. Vi kender til flere kvindelige danske regenter i den tidlige historie, ikke at det her er så relevant.

  Blekinge blev oprindeligt i jernalderen styret af kvinder er det blevet påstået i middelalderlige retsager som forsvar for kvinders rettigheder.

  Du bringer selv Adam af Bremen ind, okay lad os bruge ham som vidne. Han omtaler absolut intet om at svenske upplandere er styret af kvinder tværtimod, han taler netop om mandlige guder osv.

  Suma Sumarum: Sigtuna/uppsala er altså udelukket. mens de danske områder er allerbedste kandidat. Hvis man altså anerkender Tacitus vidneudsagn og ta’r ham på ordet.

  Han skriver til slut at han under ingen omstændigheder vil viderelevere ubekræftede rygter fra lande og riger hvorom romernes viden er begrænset.

  Kommentar by Jesper Hansen — 24. januar 2013 @ 15:10

 54. Høgsbro: “Myten om Minotaurus rinder mig i hu, thi at tage kampen op fører helten ind i en labyrint af mørke gange hvorfra man sjældent vender tilbage. Ordene er som glatte sæbestykker, hvor de betyder det rigtige når han bruger dem, men det forkerte når alle andre bruger dem. En så uhyggelig arrogance som han udstiller er både pissehamrende usympatisk og fordummende.”

  Jeg svarer pligtskyldigt på alle spørgsmål. Hvad jeg mener med ontologi, hvad jeg mener med folkesjælen. jeg hopper og springer. Beriger debatten. Synes du virkelig du gør det bedre selv?

  Jeg forsvarer mine teorier sobert, præcist og lige så godt som enhver anden oldtidsforsker.

  Læg mærke til at min teori ikke er falsifiseret. Hvis Sigtuna/Uppland/Sverige teorien er samlet set svagere, holder den.

  Man kan være kritisk over Jordanes, men man kan ikke uden videre afvise dygtige historikere, der tydeligt udtrykker faglige stolthed som en Herodotus eller en Tacitus. – Så er der jo nærmest ingen klassiske kilder vi ville turde tro på.

  Kommentar by Jesper Hansen — 24. januar 2013 @ 15:48

 55. fantastisk post.

  Anti-sharia

  Kommentar by anti-sharia — 24. januar 2013 @ 16:05

 56. ok det er den suverænt bedste tråd på Uriasposten.. nogensinde. Tak til alle.

  Især tak til Vest for et poetisk genialt Indlæg, der burde sættes i glas og ramme. Og også tak til Daniel Carlsen.. Du har fanme ret. Det er en overset problematik.

  Tak til Jesper Hansen, for at få os alle op på mærkerne. Jeg fatter ikke halvdelen af det du skriver. Men Du er meget sjovere, end de sædvanlige “mavepustere” el. “Poluper”, der eller prøver at udfordre stedet her.

  Og dit modspil bringer det bedste frem i folk, det kan man jo se.

  Jeg er bare så glad for at Uriasposten findes. Og at I alle findes.

  Kommentar by Mikael Drachmann — 24. januar 2013 @ 16:11

 57. For vi, der er gamle, og ikke har studeret Horkheimer, men nærmere Oppenheimer og virkeligheden, er Tim Pallis’ lille resumé en virkelig øjenåbner. Vi har jo oplevet galskaben brede sig siden 60’erne, og selv om vi ikke var så meget i tvivl om motiverne, så er det dejligt at få hængt alle de gale hundes strategier og mål op i en historisk sammenhæng. Så falder det hele på plads.

  Så stor tak til Snaphanen, Uriasposten og selvfølgelig Tim Pallis. Vi, der hele tiden har ment, at universiteterne skulle privatiseres (dvs. lukkes) er igen blevet bekræftede.

  Kommentar by Svend — 24. januar 2013 @ 16:13

 58. Man kan ikke anfægte de grundlæggende principper for kritisk teori.

  Imidlertid kan man gøre den fejl altid at blive ved med at stille spørgsmålstegn ved teorier, man har en antipati mod, og forlange et uforholdsmæssigt stærkt argumentationsgrundlag for abstrakte tanker, der jo faktisk ikke kan argumenteres for på en konkret/eksakt måde.

  Der lader til at være en forskel på hvilke teorier, man ser kritisk på. Specielt inden for de humane videnskaber, men også lægevidenskab, bliver der skrevet meget, som kun understøttes vagt af empirien.

  Grunden til, Jesper Hansen er glad for kritisk teoris tilgang med løse fortolkninger er, at han så ikke selv behøves at understøtte sine egne teorier om f.eks. den urdanske kvindefrigørelse med rod i Folkesjælen©™, mens han kan kræve uforholdsmæssigt tunge argumenter for ting som at stednavne som Odense har sin rod i ordet Odins Sø, osv.

  J.H. udvælger et ord, hvor han kan se en vis lighed med noget andet, og så proklamerer han en sammenhæng : cherrypicking og løse indicier. Men andre må ikke gøre det samme.

  Kommentar by Regnorm — 24. januar 2013 @ 16:37

 59. Jeg kunne ikke undgå at bemærke at følgende hoved aktører i Tim Pallis glimrende essay er jøder
  (Listet I den rækkefølge de optræder i teksten) :

  Karl Marx,
  Rosa Luxemburg,
  Bela Kun,
  Leon Trotsky,
  Georg Lukacs,
  Charles A. Reich,
  Felix Weil,
  Carl Grünberg,
  Max Horkheimer,
  Sigmund Freud,
  Theodor Adorno,
  Erich Fromm,
  Leo Lowenthal
  Wilhelm Reich
  Herbert Marcuse
  Betty Friedan
  Abraham Maslow
  Arthur “Punch” Sulzberger
  Georg Metz
  Bent Melchior
  Carsten Jensen

  Og at det muligvis kunne være en del a forklaringen på hans konklusion, nemlig bestræbelsen på at yde “en destruktiv kritik af den vesterlandske kulturs grundlæggende forestillingsverden, som omfatter kristendom, kapitalisme, autoritet, familie, patriarkat, hieraki, moral, tradition, seksuel ufrihed, loyalitet, patriotisme, nationalisme, arv, etnocentrisme, konvertioner og konsevativisme.”

  Leder unægtelig tankerne hen på Sun Tzu…

  “All warfare is based primarily on deception of an enemy. Fighting on a battlefield is the most primitive way of making war. There is no art higher than to destroy your enemy without a fight by subverting anything of value in your enemy’s country.”
                                                                      
  Sun Tzu, c. 500 B.C, The Art of War.

  Kommentar by upsala — 24. januar 2013 @ 16:40

 60. Der er intet i vejen for universiteter har en formue. Eller støttes af private midler.

  Problemet er herfra anskuet at den offentlige finansieringsdel er så stor, den skattebyrden/den offentlige udgift kunne for at gøre op med det formindskes hvert år.

  Så ville de vist få gang i udbudet af alt muligt der reelt kan sælges, optimalt ville salg, patenter, gaver og lignende give et stort overskud så der var råd til studier og forskere der er umulige at få andre end- hverdagens skatteborger til at betale. .

  Kommentar by Peter Buch — 24. januar 2013 @ 16:43

 61. Tak for linket Buck

  Her er til gengæld et link til historien om proletariserede oprørere i det vestlige tyskland i årene 841-45.

  Der er blevet kogt en del marxistisk suppe på i det tidligere Østtyskland. men alligevel et interesant historisk aspekt i den tidlige “Feudalisierungsprozeß”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Stellinga

  Kommentar by Jesper Hansen — 24. januar 2013 @ 17:38

 62. At de kulturradikale har “sejret ad helvede til” behøver man sku ikke at have “den store kædestrammer-eksamen” for at se. Propaganda virker som bekendt, ellers ville man ikke bruge alle de mange penge på dette.

  Kommentar by britta due andersen — 24. januar 2013 @ 17:57

 63. Selvglad er du også. At du svarer pligtskyldigst på alle spørgsmål efter Goddag mand økseskaft modellen gør ikke diskussionen bedre, kun bizar.

  Du indfører i dit første svar til mig en skelnen mellem kritisk teori som metode og som isme, selvom det er lysende klart at der refereres til en kulturpolitisk strømning som er uendelig meget mere end blot metode. Den uredelighed du her lægger for dagen benytter du til at undslippe den klemme du har sat dig selv i i din afvisning af kritikken af den kritiske teori. Eller måske har du muligvis slet ikke forstået at der er en forskel?

  Det er lykkedes dig at dreje diskussionen til at handle om en gammel romersk historiker. Begrebet folkesjælen er nationalromantisk, og ikke noget Tacitus bruger. Din brug af Tacitus er, uanset læsning, mildest talt søgt. På spinklest mulige grundlag karakteriserer du et helt folk, og som forsvar klistrer du et navn på. Lige præcis den taktik som giver os alle problemerne: Henvis til et etableret forskernavn, og din empiri er hjemme. Eller nånej, det var jo ikke empiri, men en tanke, en holdning.

  Der er interessant at diskutere de brydninger der præger vores tid. At diskutere med dig er imidlertid som at pisse mod vinden. Du synes sikkert selv det er vældig sjovt og at det kører for dig. Beklager, men morskaben er helt på din side.

  Kommentar by Høgsbro — 24. januar 2013 @ 18:25

 64. Uppsala, konspirationsteori er et tveægget sværd. En række navne viser ikke andet end en forekomst. Der er ikke dokumenteret nogen aftale eller konspiration. Det element der er af konspirationsteori i Pallis tekst er til at overse. Man kan, hvis man har hang til den slags, gøre en masse ud af det, og dyrke fjendebilleder så man til sidst bliver fulltime paranoid. Man kan også anlægge en mere konstruktiv vinkel og spørge sig selv hvilke forklaringsmodeller der kunne forklare forekomsten. Der vil konspirationsteorierne komme meget dårligt ud, fordi de netop ikke er forklaringer. De skærmer blot over det grundlæggende spørgsmål: Hvorfor opstod denne tanke, hvad var incitamentet til denne udvikling?
  Man skal være mere end almindeligt naiv for at ignorere kommunismens og den sovjetiske revolutions indflydelse på det 20. århundredes idehistoriske profil.

  Kommentar by Høgsbro — 24. januar 2013 @ 18:32

 65. -> Upsala

  “Jeg kunne ikke undgå at bemærke at følgende hoved aktører i Tim Pallis glimrende essay er jøder…”

  Fint nok, men hvad siger det egentligt. Problemet for mig at se er lidt, at dem der den ene dag påpeger at Frankfurterskolens kulturmarxistiske ideologer var jøder, er de samme som den næste dag fortæller at jødisk identitet ligner islamisme til forveksling. Der findes ekstremer i alle religioner. I Islam er den mainstream.

  At kulturmarxisterne var jøder, skyldes flere ting, men det er vel meget logisk at forhadte minoriteter vil nedbryde majoritetsfællesskabet og dens institutioner – det har intet med jødedom at gøre. Det er lidt ligesom, når spanske separatister ønsker et stærkere EU. Problemet med kulturmarxisme er ikke jødisk påvirkning.

  På Facebook ser en en højreorienteret kvinde islamister overalt, og inkluderer blandt andet Naser Khader. Altså – problemet med Khader, er ikke hans islamiske barnetro, men hans fortid i Det Radikale Venstre. Religion er i de store linier en væsentlig variable, men ikke for alle individer til alle tider.

  Kommentar by Kim Møller — 24. januar 2013 @ 18:36

 66. Jesper Hansen

  Velbekomme. Du er som andre velkomne til at bruge de links jeg sætter på.
  http://www.copenhagenfreeuniversity.dk/start.html
  Jens Jørgen Thorsen fortæller.
  http://www.copenhagenfreeuniversity.dk/situdk.html
  Oversigt over links på ovennævnte hjemmeside.

  Kommentar by Peter Buch — 24. januar 2013 @ 19:41

 67. Velkommen ikke velkomne.

  Kommentar by Peter Buch — 24. januar 2013 @ 19:44

 68. Jesper Hansen, indrømmet, jeg kender ikke nok til Mehmet Ümit’s arbejde, eller til Henning Bech’s, til at vide om jeg ville kalde dem rigtige videnskabsmænd. Men jeg indrømmede også at jeg var positiv overfor dem fordi jeg kunne lide deres seneste arbejde. Så jeg lavede en flanke-åbning der men det var en bevidst en :-)

  Kommentar by Morani ya Simba — 24. januar 2013 @ 20:15

 69. Tim Pallis har naturligvis ret. Virkeligheden beviser det.

  Hele vores samfund er inficeret af den kulturmarxistisk virus. Fordeling af bøsse, indvandrere, kvinder og andre der i følge de kulturmarxistisk retningslinie er marginaliserede. Hele basis for kulturmarxismen bliver udspillet i ethvert tv-klip, artikel og debat forum hver eneste dag.

  Kommentar by Santor — 24. januar 2013 @ 20:17

 70. Høgsbro: “Du indfører i dit første svar til mig en skelnen mellem kritisk teori som metode og som isme, selvom det er lysende klart at der refereres til en kulturpolitisk strømning som er uendelig meget mere end blot metode.”

  Det er jo præcis derfor jeg indfører sondringen, så vi er sikre på hvad det er vi taler om. Ellers roder du jo bare det hele sammen.

  Du forstår vel snart, at jeg primært har vist interesse i Pallis rent teoretiske projekt: Forsøget på – ved hjælp af konstruktivistiske metoder – at afvise frankfurterskolens konstruktivistiske metoder som værende blot og bar kulturpolitiske strømninger.

  Det er for mig en videnskabsteoretisk problemstilling, ikke en sociologisk, kulturel eller politisk (etc).

  Kommentar by Jesper Hansen — 24. januar 2013 @ 20:56

 71. “Jesper Hansen, indrømmet, jeg kender ikke nok til Mehmet Ümit’s arbejde, eller til Henning Bech’s, til at vide om jeg ville kalde dem rigtige videnskabsmænd. Men jeg indrømmede også at jeg var positiv overfor dem fordi jeg kunne lide deres seneste arbejde. Så jeg lavede en flanke-åbning der men det var en bevidst en”

  He he. Ja, Jeg synes også at de virker sobre og skarpe, set udefra.

  Kommentar by Jesper Hansen — 24. januar 2013 @ 21:02

 72. Frankfurterskolen har ikke noget med en “jødisk dagsorden” at gøre?

  Alle dem som mener at kulturmarxismen / Frankfurterskolen ikke har noget med en speciel jødisk dagsorden at gøre, vil jeg opfordre til at læse Professor Kevin MacDonalds videnskabelige værk “The Culture of Critique”, hvor han detaljeret og med alle de nødvendige kildehenvisninger viser at det er netop det som er tilfældet.

  Og for alle dem med det som Britta Due Andersen så poetisk beskriver som “den store kædestrammereksamen”; der er her tale om et peer reviewed videnskabeligt værk, som vores egen professor Helmuth Nyborg har været med til at godkende. Kender desværre ikke den store kædestrammeroversættelse af ordet “godkende”, men håber at meningen alligevel fremgår.

  Man kunne f.eks. begynde med lidt fra hans kapitel (4) om Freud, som min ringhed har forsøgt at oversætte til dansk.

  Og hvis man synes det er noget værre vrøvl så kan man jo stoppe der, og hengive sig til falsificering, forfalskning, forkastning, og mere akademisk kædestrammeri som man har lyst, og hvis man er blevet nysgerrig, så er bogen jo at finde online på originalsproget.

  Kommentar by Balder — 24. januar 2013 @ 21:13

 73. Morani ya Simba: “Antropologer, fx. Margaret Mead, fremførte i mange år den ide at primitive samfund var langt mere fredelige end vores vestlige samfund.”

  Jeg har ikke sat mig ind i Meads synspunkter, og ved derfor ikke hvad hun præcist mener med et primitivt/civiliseret, men det lyder interessant. Var nordeuropa primitivt i romertiden?

  Hvis ja, så er her i så fald lidt argumenter for tesen.

  Civilisation = Befæstede byer
  Befæstede byer = Krig
  Ingen befæstede byer = Fred

  Nordeuropa har i hele bronzealderen og starten af jernalderen primært boede spredt i ubefæstede bopladser.

  Tacitus skriver at chauci’erne aldrig fører krig men går helhjertet op i retfærdighed. Chaucierne er fårehyrdernes og hovdyrsælgernes forbund (datidens hansa?) ved Weser og Elbenfloderne, som efter Tacitus mening er det største og ædleste germanske folk. De kan have været kaldt høkere af danskerne og muligvis lagt navn til de engelske hawkers. De kaldes eftersigende Hugi i Beowulf.

  I Danmark var krig noget sygeligt, noget uanstændigt. Hvis man ville føre krig måtte man gå ud på en afgrænset holm (holmgang) for at man ikke skulle besmitte Freyas fredelige land, og fordi vold var forbudt i hovedlandet.

  Man forgudede ikke krig. Man hadede krig. Det var sygt og derfor blev fjendens våben altid kastet i æ’ å a’ (i det onde a’: mosen).

  Illerup mose er det kendeste fund fra romertiden med 40.000 våbendele (romerske lejesoldater).

  Og så Undskyld mig, men jeg er ikke rigtig sikker på at massayernes krigeriskhed har så meget at sige om vore forfædre. Tillad at være skeptisk.

  Der er jo måske lige det med folkesjælen. ;-)

  Kommentar by Jesper Hansen — 24. januar 2013 @ 22:08

 74. Jesper Hansen, når du skriver “Tim Pallis prøver nu at overbevise verdens idioter om at intelligens er noget særligt venstreorienteret, som man derfor bør tage afstand fra” læser jeg det som at du netop forveksler kritisk teori med almindelig kritisk tilgang. Fortsættelsen i samme post viser det samme. Skulle det helle blot have været en postmodernistisk joke helt i den kritiske skoles ånd beklager jeg.

  Kommentar by Høgsbro — 24. januar 2013 @ 22:34

 75. Mit første indlæg gik ikke igennem. Det var dog underligt.

  J.H. : “Civilisation = Befæstede byer Befæstede byer = Krig Ingen befæstede byer = FredNordeuropa har i hele bronzealderen og starten af jernalderen primært boede spredt i ubefæstede bopladser….I Danmark var krig noget sygeligt, noget uanstændigt….Man forgudede ikke krig. Man hadede krig. ”

  Det er desværre forkert, J.H. Der er en meget høj frekvens af traumer efter vold på knogler fra yngre stenalder i Skandinavien. Specielt på venstre side på mænd, den side, som en stenøkse ramte.

  Det er ligeledes urimeligt at tvivle på, at bronzevåbnene ikke blev brugt mod mennesker. Eller for den sags skyld de tunge, triangulære pilespidser eller fiskehaledolke.

  Alt tyder på, der var meget vold i Nordeuropas oldtid før Romerriget opstod.

  At postulere at holmgangsfænomenet fra vikingetiden kan sige noget om noget meget længere tilbage i tiden er desuden søgt.

  Kommentar by Regnorm — 24. januar 2013 @ 22:54

 76. Høgsbro: “Jesper Hansen, når du skriver “Tim Pallis prøver nu at overbevise verdens idioter om at intelligens er noget særligt venstreorienteret, som man derfor bør tage afstand fra” læser jeg det som at du netop forveksler kritisk teori med almindelig kritisk tilgang.”

  Njaa, joken går bare på at analytik og intelligens kan forvekles, men også at selve intelligensen i sig selv sagtens ville kunne kan angribes med lignende socialkonstruktivistiske metoder. Brugte frankfurterskolen intelligens? kan Pallis spørge. Nemlig! Og se så dér hvordan den kulturpolitiske strømning breder sig.

  Men jeg mener ikke at sondringen mellem kritisk teori og almindelig kritisk tilgang er afgørende, selvom sondringen er brugbar.

  Problemet med kritisk teori SÅVEL som med almindelig kritisk tilgang
  er jo, at det er fristende, men også som hovedregel nok videnskabeligt uhæderligt, at starte med den socialkonstruktivistiske symptomkonklusionen.

  Her er et eksempel der illustrerer problemet:

  Præmis: Historiske analyser viser at Mehmet Ümit er en gammel kommunist der bruger socialkonstruktivisme og andre metoder fra frankfurterskolen mod videnskaben.

  Konklusion: Fy, skamme bias, fordækt og falsk samfundsundergravende kulturpolitisk strømninger osv.

  Jeg foretrækker man går den anden vej rundt. At man forholder sig til hvad manden siger og kritisere hans teser. motivanalyser modbeviser jo ingen påstande.

  Man bør ligeledes tilbagevise videnskabsteoretiske teser med videnskabsteoretisk metodologi.

  Kommentar by Jesper Hansen — 24. januar 2013 @ 23:33

 77. Jesper Hansen, “Ingen befæstede byer = Fred”

  Det tror jeg ikke du har ret i men nu er vi langt fra mine fagområder mp jeg indrømme. Jeg ville sige læs bogen War Before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage af Lawrence H. Keeley. Den kan fås fx. på amazon. Men det er ikke rigtigt at ubefæstede beboelser betyder fred. Maasaier er krigeriske. Jeg kan personligt bevidne at de ikke har en tradition for befæstede bebyggelse. Yanomami indianerne fra det nordlige Brasilien og sydlige Venezuela (altså dybt inde in Amazonas) er et af de mest krigeriske folkefærd der findes. De har ikke befæstede landsbyer mig bekendt. Det havde Mongolerne på Genghis Khan’s tid vist heller ikke. De havde vel nærmest teltlejre. Så den citerede hypotese falder empirisk ville jeg sige ;-)

  Kommentar by Morani ya Simba — 24. januar 2013 @ 23:37

 78. Regnorm, tak for at bekræfte min hypotese om at ubefæstede byer betyder fredelige samfund. Havde ikke set din kommentar.

  Kommentar by Morani ya Simba — 24. januar 2013 @ 23:41

 79. *Øhh “…IKKE betyder fredelige samfund…”

  Kommentar by Morani ya Simba — 24. januar 2013 @ 23:42

 80. Man begynder først at producere flere jernøkser til træbearbejdning et par århundreder ind i keltisk jernalder, hvilket er forudsætningen for, man lettere kan få nok træ til de palisader, der senere blev bygget i forbindelse med krigene f.eks. omkring Olgerdiget og Æ Vold.

  At der nok ikke var rigtige, store krige før denne tid betyder desuden heller ikke, der ikke var masser af vold.

  Man kan ikke anfægte de grundlæggende principper, kritisk teori lærte os.

  Imidlertid kan man gøre den fejl altid at blive ved med at stille spørgsmålstegn ved teorier, man har en antipati mod, og forlange et uforholdsmæssigt stærkt argumentationsgrundlag for abstrakte tanker, der jo faktisk ikke kan argumenteres for på en konkret/eksakt måde.

  Der lader til at være en forskel på hvilke teorier, man ser kritisk på. Specielt inden for de humane videnskaber, men også lægevidenskab, bliver der skrevet meget, som kun understøttes vagt af empirien.

  Grunden til, Jesper Hansen er glad for kritisk teoris tilgang med løse fortolkninger er, at han så ikke selv behøves at understøtte sine egne teorier om f.eks. den urdanske kvindefrigørelse med rod i Folkesjælen©™, mens han kan kræve uforholdsmæssigt tunge argumenter for ting som at stednavne som Odense har sin rod i ordet Odin, osv.

  J.H. udvælger et ord, hvor han kan se en vis lighed med noget andet, og så proklamerer han en sammenhæng : cherrypicking og løse indicier. Men andre må ikke gøre det samme.

  Kommentar by Regnorm — 24. januar 2013 @ 23:56

 81. Jesper Hansen.
  Jesper Hansen
  Ja,broncealderen, men der sker jo ændringer:
  Durante il Medioevo, dai Vichinghi e dai Normanni furono fondate citta che rimasero sempre centi di insediamento e amministrazione periferici, donde quella contrappositionetra citta e campagna ancora oggi avvertibile.
  Jeg kan ikke oversætte det godt.
  I Celti, Milan 1991, Bompiani, I Celti contemporanei, p. 671 af Gearoid Mac Eoin.
  http://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8bst%C3%A6der_i_Danmark

  Kommentar by Peter Buch — 25. januar 2013 @ 00:12

 82. @53 Jesper Hansen,

  Som sagt, alt er koherænt, intet er modbevist, ingen alternative intelligente eller troværdige teorier er forsøgt fremført af videnskaben

  Du tager fejl. Jeg har ikke hørt EN ENESTE videnskabsmand støtte din teori om at disse “sitonere” er lig med danere. De fleste mener, at disse “sitonere” enten er baseret på en misforståelse eller at “sitonerne” var en slags kvænere. Jeg ved ikke, om du kan finde en seriøs historiker derude, som støtter din teori, men hvis du kan, så hører det sandelig ikke til normen. Der er derimod historikere og filologer, som er kommet med andre bud (f.eks. at de var kvænere).

  Genetikken bekræfter de nordiske folks særpræg

  Fuldstændig enig. Men det har intet med sagen at gøre.

  Hov!! Hvad var lige det? Sitones, Tanmaurk ja. men nu pludseligt “Sithones”??? Hedder det ikke innovation. Det er forbudt

  Nej, det hedder en “trykfejl”, og din besættelse af at jeg kom til at skrive sithoner i stedet for sitoner hedder “perfiditet”.

  Du har snildt og listigt med vilje udskiftet henlederen “Tai” med en hel anden ikke-relateret henleder “Thorn”, mens vi lige kiggede væk. Uden videre forklaring. Smart trick. Lad det ligge

  Intet trick, og du forstår det tydeligvis ikke. Så lad mig skære det ud i pap: Der er mange sprog, og de har ændret sig gennem tiden. Oldøstnordisk, oldvestnordisk, oldengelsk, dialekter af disse og variationer af disse med stavefejl, ændringer osv. Det er en jungle, og den præcise sammenhæng mellem oldtidens stednavne er fuldstændig UMULIG at kende. Vi kan se spor af en masse ord i en masse dokumenter op gennem tiden, men ordenes ophav er og bliver en rekonstruktion. Og i tilfældet med ordet “siton” kan det pege i mange retninger. “Daner” er IKKE et godt bud. Du kommer med en skråsikker læsning af noget, som du 1) for det første aldrig kan bevise, og 2) bliver modsagt af de fleste forskere.

  Tacitus snakkede beviseligt ikke om nogen svensk by. Sigtuna er Uppland Sverige proper. Sigtuna er et svensk bynavn. Tacitus siger tværtimod at germanerne slet ikke har byer.

  Tag nu lige at forstå det mest elementære: At der er en by som har et navn er IKKE ensbetydende med at det navn IKKE har tilhørt noget andet tidligere (et landområde, et sted, et folk etc.). Tværtimod. Sted- og bynavne har det for katten med at komme fra noget. Og hvis du søger efter sammenhænge mellem ord, så er sammenhængen mellem “sitonum” og “sigtuna” LANGT MERE værd at undersøge end sammenhængen mellem “sitonum” og “dani”. Vi kender til Sigtuna fra Snorri Sturluson, fra Saxo, fra Pave Alexander 3. osv. Sigtuna omtales som et KONGESÆDE, og sagnene lyder, at både Odin og tidlige svenske konger boede der. Så hvis du vil vide, hvor Tacitus har ordet fra, så er det ikke umuligt, at det er fra samme sted som disse historier om old-Sigtuna (eller Fornsigtuna). Den tidlige historie er spækket med navneforvirring og sammenblanding af historier og fakta.

  Blekinge blev oprindeligt i jernalderen styret af kvinder er det blevet påstået i middelalderlige retsager som forsvar for kvinders rettigheder

  Det lyder højst usandsynligt og henkastet, og intet historisk eller arkæologisk bakker den idé op. Desuden vil jeg gerne vide præcis hvad “styret af kvinder” betyder. Det kan betyde så meget.

  Du bringer selv Adam af Bremen ind, okay lad os bruge ham som vidne. Han omtaler absolut intet om at svenske upplandere er styret af kvinder tværtimod, han taler netop om mandlige guder osv

  Jamen så kunne det jo være, at den gode Tacitus tog fejl nede i Provence. Du har ÉN SÆTNING fra en mand, som baserer sine folkebeskrivelser på rygter. En mand som IKKE kunne de nordiske sprog og som ALDRIG selv rejste i de egne. Vis mig andre kilder som snakker om at disse “sitonere” eller endnu bedre DANERNE var styret af kvinder. De kilder findes sjovt nok ikke.
  Desuden brugte jeg Adam af Bremen som en kilde til tidlig skandinavisk geografi idet han har lavet et meget fint og præcist kort. Resten af hans skriverier skal tages med et gran salt. Det ved enhver som har læst Adam af Bremen, og det er alle seriøse historikere også enige om.

  Suma Sumarum: Sigtuna/uppsala er altså udelukket. mens de danske områder er allerbedste kandidat. Hvis man altså anerkender Tacitus vidneudsagn og ta’r ham på ordet.

  Vel er det da ej! Du er helt skævt på den SELV hvis vi tager Tacitus for gode varer. Tacitus skriver bare, at disse sitonere boede nord for sveonerne. Det er alt! Der er INTET som taler for, at disse mystiske “sitonere”, som ingen andre nævner, er danere. Danerne hører vi omtalt hos Jordanes. På latin kalder han dem “dani”. Han skriver, at de nedstammer fra “suetidi”, og det kobler DU så med DET ENE ORD VI HAR (JA, VI HAR ÉT ORD OM “SITONERNE” FRA TACITUS!!! ÉT!!!) “sitonum” og konkluderer, at “sitonum” må være lig med “suetidi”. Det er så uvidenskabeligt, som det kan blive.
  Hvis du VIRKELIG tager Tacitus’ sølle ENE sætning for den fulde sandhed (hvilket er absurd), så bemærk venligst også, at han skriver om disse “sitonere” at de i forhold til svionerne er: “Cetera similes uno differunt, quod femina dominatur”. Der står “femina” i ental. De bliver altså styret af “en kvinde” og ikke af “kvinder”. Ud fra dette kan du overhovedet ikke konkludere, at det er et matriarki. Danmark er heller ikke et matriarki bare fordi vores statsminister er en kvinde.
  Og det er vel at mærke HVIS vi tager Tacitus for gode varer. Men faktum er, at han henslængt skriver EN sætning om disse “sitonere”. EN sætning, som han sad i Provence og skrev på baggrund af, hvad han havde hørt fra handlende og lignende. Javist det er da historisk interessant, men der er så usikkert som det kan blive. Og vi har INGEN andre kilder om disse folk, som blev styret af en kvinde og INGEN som sammenkæder dem med danere. Det har vi derimod om sveonerne.

  Han skriver til slut at han under ingen omstændigheder vil viderelevere ubekræftede rygter fra lande og riger hvorom romernes viden er begrænset

  Jamen SÅ er alt hvad han skriver jo korrekt! Sig mig er du enfoldig, provokatør eller bare verdens største fan af Tacitus??? Manden har skrevet EN sætning om nogle folk, han kun har hørt om gennem gud ved hvor mange led, og du tager det som sandheden, fordi han selv siger det??? Seriøst??? Du som snakker om VIDENSKAB??? Vi er enige om at Germania er et vigtigt historisk dokument, men det er absolut IKKE fuldstændig præcist, og når han skriver EN sætning om et folk (i modsætning til de mange sider han skriver om andre folk) så er det fordi han ikke aner noget som helst om dem, hvis de da overhovedet nogensinde har eksisteret.

  Summa Summarum: Du har EN henkastet sætning fra EN voldsomt usikker kilde (som oven i købet er baseret på EN afskrift fra 800-tallet!!!) hvor der står ET ord som INGEN ANDRE NOGENSINDE nævner. Ud fra dette ord konkluderer du, at 1) der er tale om danerne, 2) de levede i matriarki, 3) derfor er den danske “folkesjæl” matriarkalsk. INTET af dette har nogen gang på jorden, INGEN forskere giver dig ret, og du har INTET udover din egen spekulation til at underbygge denne mildest talt åndede konklusion.

  Og derudover har det ikke noget som helst med noget som helst at gøre. Om du vil provokere, spille klog, lave en “anti-patriarkalsk” kampagne eller hvad du egentlig vil er ikke tydeligt. Men du kører dig selv ud på et komplet vanvittigt sidespor på grund af EN sætning du har læst hos Tacitus. Kom tilbage til virkeligheden!

  Kommentar by Vest — 25. januar 2013 @ 00:23

 83. Regnorm: “Det er desværre forkert, J.H. Der er en meget høj frekvens af traumer efter vold på knogler fra yngre stenalder i Skandinavien. Specielt på venstre side på mænd, den side, som en stenøkse ramte.”

  Yngre stenalder!?! Jeg talte om bronzealder og tidlig jernalder ;-)

  Det forekommer mig at du retter bager for smed. Det er jo nok Cairn Gwuellath eller andre primitive keltiske skurke, der senere som straf for deres morderiske tendenser formentligt bliver sendt ad helvede til langt ud på de vestlige øer. Det må jo logisk set være den gælliske folkesjæl der er kommet til udtryk. Yngre stenalder!

  Det kan du vist ikke tillade ikke på nogen måde hænge danskere op på. Sig så undskyld ;-)

  vores sproglige forfædre var formentlig meget langt væk i stenalderen. De vendte vist volgafloden på nogenlunde det tidspunkt, og ordet “mælk” blev stadig udtalt i centralasien.

  Regnorm: “Det er ligeledes urimeligt at tvivle på, at bronzevåbnene ikke blev brugt mod mennesker. Eller for den sags skyld de tunge, triangulære pilespidser eller fiskehaledolke.

  Næ men det har jeg jo aldrig benægtet. Og Jeg har svært ved at se hvordan din påstand modbeviser tesen om at krig blev opfattet som sygeligt og uanstændigt. Det gør den ikke.

  Regnorm: “At postulere at holmgangsfænomenet fra vikingetiden kan sige noget om noget meget længere tilbage i tiden er desuden søgt.”

  Jeg synes den er kohærent fordi den er logisk begge veje. Det er en indlysende god forklaring på spørgsmålet “hvorfor holmgang”?

  Hvad forklarer bedre karantænen, altså isoleringen på en ø, end holdningen “krig er sygt”.

  Plus: Hvad forklarer bedre at man kaster krigsvåbnene i moser, hvor man også smider voldtægtsforbrydere, end holdningen “krig er sygt”

  Men Illerup mose beviser også at man forsvarede sig når man ble angrebet.

  Kommentar by Jesper Hansen — 25. januar 2013 @ 00:32

 84. “Grunden til, Jesper Hansen er glad for kritisk teoris tilgang med løse fortolkninger er, at han så ikke selv behøves at understøtte sine egne teorier om f.eks. den urdanske kvindefrigørelse med rod i Folkesjælen©™, mens han kan kræve uforholdsmæssigt tunge argumenter for ting som at stednavne som Odense har sin rod i ordet Odin, osv”

  Jeg kræver bare en eneste reel primær kilde til bare ET ud af 1000 danske gude-stednavne!

  Det er et kriterie jeg fuldstændig selv lever op til, JEG har understøttet MIN teori med bogstavelig ligefrem oversættelse af vigtigste primærkilde, men den samme præcise eksakthed og klokkeklare grundighed må man altså ikke kræve af videnskabsfolk. Nej de skal ikke føre beviser, hvorfor skulle de nedlade sig til det, når de siger det sludder folket står i kø for at høre.

  Så behøver man jo ikke beviser, folket er jo ligeglade med den slags. Logiske ræsonnementer – kilder – glem det.

  Kommentar by Jesper Hansen — 25. januar 2013 @ 00:59

 85. Jeg har ikke overblik over hvor danskerne boede i din teori til forskellige tider, så det er svært at kritisere dine lukkede kort, så jeg skal gerne give den undskyldning for fornærmelsen, du beder om. Det var forkert af mig at sammenligne danskerne med en underlegen race…

  Jeg kan dog ikke forstå, hvorfor du vil sætte et skarpt skel mellem enkeltgravskultur og tidlig bronzealder.

  Det virker absurd, at man brugte så meget af bronzen til krigsudstyr i bronzealderen, hvis man havde den generelle holdning, at “krig er sygt.” Hvad skal man bruge et sværd eller et spyd til?

  Du fangede tydeligvis ikke min pointe om, at holmgang beskrevet i middelalderens litteratur ikke nødvendigvis siger noget om, hvordan evt. dueller foregik tusinde år tidligere.

  Mht. stednavne : Ved Tissø er der foretaget mange ofre i vandet af små flotte ting. Mon ikke det er noget andet end tis, måske Tyr, man ofrede tingene til? Jeg kan ikke se, hvad for beviser, du ønsker ud over dette, når, som du selv siger, kan se over tusind stednavne med en sakral betydning.

  Kommentar by Regnorm — 25. januar 2013 @ 01:17

 86. For nu at vende tilbage til emnet for posten, så illustrerer Jesper Hansen udmærket hvad det er kritikere af den kritiske skole er oppe mod. Det er så let at gå vild i en diskurs hvor den angrebne har 50 nødudgange. Holberg beskrev det så udmærket i Erasmus Montanus, pudsigt nok med samme sproglige konsekvens som vi nu ser her. Masser af fremmedord, masser af logik, som desværre bare ikke betyder noget som helst fordi jordforbindelsen forlængst er røget. Tacitus siger han taler sandt, ergo er det sandt at sitonere er danskere. De kunne også flyve, det er ganske vist. I øvrigt er alle andre bare dumme, og jeg selv et misforstået geni hvis fornemste opgave det er at oplyse plebejerne om hvor dumme de er.

  I så henseende er der bestemt en dimension i kritisk teori som ikke er afhængig af emne, stof, eller diskurs, men snarere synes personbestemt. Hvem kender ikke den ideologiske bannerfører fra universitetet eller andet marxistisk miljø, som i bund og grund blot er en egocentrisk narcissist, som omgiver sig med et harem. Ideologi som psykisk coke. Den tyske tv-serie “Heimat” havde en skildring af et opgør med en sådan type, idet det marxistiske funderede arbejdshold opdager at de kraftedeme vil have anerkendelse for den personlige indsats, og dermed får problemer med båre ideologi, og den ledende producent, som egentlig har været ganske tilfreds med at kunne sole sig i de andres dygtighed og derfor ikke er til sinds at opgive den ideologiske høje hest.

  Vi har her en moderne Erasmus Montanus, og som sådan et udtryk for at kritisk teori ikke blot er et fænomæn i det 20. århundrede, men er et gammelt fænomæn. Frankfurterskolen satte nye ord på, og koblede det med en politisk realitet, og derved fik det et skær af fornuft, som alle de svage sjæle kun altfor gerne lod sig forføre af.

  Hvor er det tragisk.

  Kommentar by Høgsbro — 25. januar 2013 @ 01:37

 87. @ Jesper Hansen nr. 33) kl. 6.20 24/1 – 2013

  Hvorfor jeg ikke bryder mig om Frankfurterskolen!

  Bogen “The Authoritarian Personality” er et af det mest gennemførte angreb på det jeg(evt. Fejlkilde) vil beskrive som den frie tanke. Bogen var et samarbejde af mange forfattere, men navnlig Theodor Adorno må fremhæves, da han var “ophavet” til F-skalaen( F for facisme). Somer en af grunddelene i bogens påstand. Men hvorfor bryder jeg mig ikke om Adornos værk?

  Fordi dens grundanalyse postulere at personer der er borgerlige/konservative/”højerorinterede” er grundlæggende facister eller personer som har tilbøjelighed til autoritær tænkning og handlinger.

  Kritisk teori startede med en iboende kritik af sociologi. Således at foretalerne for kritisk teori mente, at sociologien var/er for accepterende af status quo, og for fokuseret på “videnskabelighed” til at hjælpe det undertrykte folk. Dvs. At sociologi skulle og skal være instrumentel i befrielsen og/eller bevistgørelsen af masserne. Sociologi skal ændre noget.

  Derfor bliver/er det den kritiske teoris hovedopgaver, at omforme og ændre sociologi`s metode og undersøgelses områder. For “almendelig” sociologi var simpelthen ikke et brugbart redskab for den kritiske teori.
  (se “Sociological Theory” af George Ritzer 2000 s. 276 – 288 eller “Klassisk og moderne samfundsteori” red. Lars Bo Kaspersen s. 163 – 176)

  Frankfurterskolen og kritisk teori så primært det kulturelle område som det vigtigeste, se også her Adornos opfattelse af kultur(specifik musik) som det sidste(ægte) modanistiske og kritiske område. Dette skyldes blandt andet, at den kraftige økonomiske vinkling som maxistisk teori udmøntede sig i 1920`erne og 1930`erne nærmest var blevet den rene determinisme.
  For at reformere (redde?) den marxistiske tænkning måtte det forskningsmæsige fokus derfor forandres og det var metoden i samfundsvidenskaberne der skulle ændres.

  Frankfurterskolen og den kritiske teori var netop ikke “bare” en del af den almendelige videnskabelige metode og teori udvikling, og den kan ikke “bare” ses som en viderudvikling af marxistisk sociologi. Og i min(borgerlige) opfattelse er frankfurterskolen og kritisk teori et virkeligt problem, ikke fordi den taler i sandt/falsk dikotomierne eller i stærkt/svagt bevis, men navnlig fordi sociologien ikke længere skal være et videnskabeligt værktøj til registering af samfundsudvikling og samfundsstrukture, men navnlig at sociologien skal være et forandrings redskab, et instrument. Samtidiget med at man definere hvilke mennesker der er facistiske eller autoritære.
  Det bliver automatisk umuligt, at rejse kritik imod kritisk teori. Hvis man er kritisk overfor kritisk teori er man enten facist eller også vil man ikke bruge sociologien til noget fornuftiget og dermed er man uvidenskabelig.

  Når jeg tillader mig, at være så negativ over for denne metode er det fordi jeg personlig er meget kritisk over for materialismen, men navnlig at det at udstyre èn forsknings retning med et analyse apperat og en metode der altid vil give resultat. Men resultatet vil altid være det samme, nemlig at det er den vestlige kapitalistiske verden og dens fremmedgørelse, igennem masse kultur(se radio, tv, magasiner og porpulærmusik) der er skyld i alle samfundets og individernes problemer. Hvis bare vi indførte en anden vareproduktion, en anden kulturpolitik, og en anden økonomi, så ville alt komme iorden. Den, i mine øjne, perverse ide om et utopisk lykke samfund er problemet. Og netop fordi jeg ikke vil acceptere ideen om marxistisk fremskridt tænkning, at jeg kan klasseficeres som facist eller ligende. Derfor bryder jeg mig ikke om Frankfurterskolen!

  Mvh.
  Historyman

  Kommentar by Historyman — 25. januar 2013 @ 01:48

 88. @ kim møller “At kulturmarxisterne var jøder, skyldes flere ting, men det er vel meget logisk at forhadte minoriteter vil nedbryde majoritetsfællesskabet og dens institutioner – det har intet med jødedom at gøre.”

  Det var netop på dette punkt jeg blev noget overrasket, efter at have sat mig for at studere antisemitismen og dens historie med friske øjne.

  Det kan være svært at kramme ned i en enkelt kommentar, hvad jødedommen går ud på men det er da forsøget værd.

  For at afgøre hvorvidt der er noget særligt “samfunds-nedbrydende” i jødedommen giver det god mening at kigge på den såkaldte “jødiske trosbekendelse” i femte mosebog. Det er her Moses fortæller jøderne indholdet af den pagt han har indgået med jahve, på vegne af det jødiske folk, hvordan de skal opføre sig overfor ham og hinanden for at besejre ikke-jøderne.

  5.Mosebog 6:4 begynder med de berømte “Shemá Jisrael”
  “Hør, Israel! Herren er vor Gud, Herren er én.” herefter følger så de ti bud og andre krav jahve stiller for at hjælpe hans udvalgte folk med deres fælles projekt.

  Noget der virkelig overraskede mig var, at selvom man hører meget om de ti bud og den såkaldte “monotheisme” så har der unægtelig været meget stille om det projekt jøderne i pagt med deres gud skulle begive sig ud på. Og det til trods for at det er det, det hele handler om , og er ganske klart og tydeligt formuleret umiddelbart efter de ti bud. Fra 5. mosebog kapitel 7

  “I skal rive de fremmede folks altre ned, knuse deres stenstøtter, vælte deres Asherapæle og brænde deres afgudsbilleder. I skal være et helligt folk, der er indviet til Herren, jeres Gud. Af alle verdens folkeslag har han udvalgt jer til at være hans ejendomsfolk.

  Husk på, at Herren, jeres Gud, er den eneste sande Gud, en pålidelig Gud, der i tusind generationer holder fast ved sin pagt og sin trofasthed mod dem, der elsker ham og holder hans befalinger…

  Men I må sørge for at udrydde de folk, som Herren udleverer til jer. I må ikke skåne nogen af dem, og for alt i verden ikke dyrke deres guder! Gør I det, bliver det jeres undergang! Og hvis I kommer i tvivl og tænker: ›Hvordan skal vi kunne besejre folk, der er langt mægtigere end os?‹ kan I jage frygten på flugt ved at huske på, hvad Herren, jeres Gud, gjorde ved egypterkongen og hans folk.

  Vær derfor ikke bange for de fremmede folkeslag, for Herren, jeres Gud, er med jer, og han er en vældig Gud, der forstår at skabe ærefrygt omkring sig. Når I marcherer frem, vil han give jer sejr over dem, ikke i hast, men gradvis, for at de vilde dyr ikke skal tage overhånd i landet. Herren vil udlevere jeres fjender til jer og skabe frygt og forvirring iblandt dem, så I kan hugge dem ned. Han vil overgive konger til jer, og I skal udrydde dem, så deres slægt går til grunde. Ingen skal kunne holde stand imod jer.”

  Jeg var personligt, noget overrasket over at gud foretrak at udrydde mit folk langsomt, for at at undgå at jøderne skulle få problemer med skovens vilde dyr, men det er nu engang hvad teksten siger.

  Og man skal da være meget godmodig for ikke at se sammenhængen mellem den jødiske kultur-marxismes destruktive kritik af alt hvad der gør os stærke, (og promovering af alt hvad der gør os svage), og så det åbenlyse projekt jøderne har forfulgt i samarbejde med jahve, i tusindvis af år.

  Kommentar by upsala — 25. januar 2013 @ 02:03

 89. Superb skrevet af upsala, og det passer glimrende til professor MacDonalds kapitel om Freuds identifikation med det jødiske som jeg har linket til lidt længere oppe.

  Det kunne jeg da også godt tænke mig at høre Kim Møller og f.eks. Morani ya Simba kommentere på.

  Her lige en lille bid der viser den erklærede ateist Freuds optagethed af religiøse sindsbilleder og racetænkning:

  Selv om han afviste religion, havde Freud selv en stærk følelse af jødisk identitet. I et brev fra 1931 beskrev han sig selv som en ‘fanatisk Jøde’, og ved en anden lejlighed skrev han at han fandt ‘tiltrækningen af Judaismen og af Jøder så uimodståelig, mange mørke emotionelle kræfter, så meget stærkere når de ikke lader sig indfange i ord, såvel som den klare bevidsthed af en indre identitet, hemmeligheden af den samme mentale konstruktion’ (Gay 1988, 601). Ved en anden lejlighed skrev han om “mærkelige hemmelige længsler” med hensyn til sin jødiske identitet (i Gay 1988, 601).

  Og

  I en afslørende kommentar fastslår Freud ‘Jeg har ofte følt det som om jeg har arvet al den stædighed og alle lidenskaber fra vores forfædre da de forsvarede deres tempel, som om jeg glædeligt kunne ofre mit liv for et stort øjeblik’ ” (i Gay 1988, 604).

  Og

  I ‘Moses and Monotheism’, erklærede Freud (1939, 51n), angående den optagethed af racemæssig renhed i bøgerne Ezra og Nehemiah, at ‘Det er historisk sikkert at den jødiske type blev endelig fastlagt som et resultat af reformerne af Ezra og Nehemiah i det femte århundrede før Kristus.’ (se PTSDA, Ch. 2)

  ‘Freud var fuldstændig overbevist at siden den jødiske karakter en gang blev skabt i oldtiden, var den forblevet konstant, uforanderlig, dens væsentlige kvaliteter uudslettelig’ (Yerushalmi 1991, 52).

  Den åbenlyse racialisme og den utvetydige erklæring af jødisk etisk, spirituel, og intellektuel overlegenhed der findes i Freuds sidste værk ‘Moses and Monoteismen’ skal ikke ses som en afvigelse i Freuds tankemønster, men som værende central for hans standpunkter, hvis ikke allerede for hans publicerede værker fra en meget tidligere periode.

  Kommentar by Balder — 25. januar 2013 @ 02:47

 90. # 87 Upsala.

  Hvordan forklarer du så at jødedommen er ikke-missionerende, hvorimod både kristendommen og islam er voldsomt missionerende?

  Og hvordan forklare du at de jøder der arbejder for multikulturens fremme sjældent er særligt religiøse?

  Kommentar by Santor — 25. januar 2013 @ 04:59

 91. Jeg har, som den lærde læser straks så, glemt et par accenter i det italienske citat, så selv på noget andet:
  Et wisegeek opslag:
  http://www.wisegeek.com/what-are-the-primary-differences-between-freuds-and-jungs-theories.htm#did-you-know

  Såfremt kristne har: Et frygt ikke-karakteristika som et kardinalaspekt i sig, er de så, udover hvad der ellers kunne hævdes værende karakteristisk for disse, også en slags jøder?

  Er skelen mellem hvad intention, som fremhævelse af Frygt ikke- som specifikt kreterie for kristendom, kunne implikere, til konstatering af hvad vi kan slutte, af reel handlen efter bedste objektive krav for en sådan vurdering overhovedet af betydning?

  Den lærde læser kan som altid svare eller undlade at svare.

  At postens forfatter er buddist, zen-buddist, som han hævder han er, er jeg, heller, ikke i stand til at afgøre om har betydning.

  Det har den lærde læser måske også en mening om vedkommende vil dele med os andre?

  Den stakkels lærde læser, og alle os andre: Godmorgen.

  Kommentar by Peter Buch — 25. januar 2013 @ 05:52

 92. Jung’s reply was:

  We do not know whether Hitler is going to found a new Islam. He is already on the way; he is like Mohammed. The emotion in Germany is Islamic; warlike and Islamic. They are all drunk with wild god. That can be the historic future.[67]

  Jungian psychologist and author J. Marvin Spiegelman provided the following explanation of the above quote:

  Jung had mentioned, in passing, that he felt the spirit of Islam in the military passion of the Nazis, without casting any aspersion on the religion of Islam itself. Rather, he sensed that passion, armed with divine mission, something missing from the West for some time, was a primitive invasion of soulless Europe.[68]

  Jung would later say that:

  Hitler seemed like the ‘double’ of a real person, as if Hitler the man might be hiding inside like an appendix, and deliberately so concealed in order not to disturb the mechanism…. You know you could never talk to this man; because there is nobody there…. It is not an individual; it is an entire nation.[69]
  http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Jung#Response_to_Nazism

  Kommentar by Peter Buch — 25. januar 2013 @ 06:15

 93. Vest: “Du tager fejl. Jeg har ikke hørt EN ENESTE videnskabsmand støtte din teori om at disse “sitonere” er lig med danere.”

  De er jo kun relevante når man skal bruge deres vanvittigt dogmatiske fejleksempler, som de er kongelige hofleverandører i. Deres hypoteser kan nemlig aldrig bevise noget. Hvordan skulle et institut, hvis hele forskning bygger på en etymologisk fejlslagen grundantagelse ved navn “leksikal integretet”, være relevant. Glem dem.

  Vest: “Så lad mig skære det ud i pap: Der er mange sprog, og de har ændret sig gennem tiden. Oldøstnordisk, oldvestnordisk, oldengelsk,”

  Ih hvor lyder du klog, når du her videregiver en lektion du fik i folkeskolen. Det er bare ikke rigtige sprog, du taler om, det er tablaturer, stilografier og leksikaliteter hvor alle ordstammerne betyder det samme, f.eks.: “Slå mig op i en oldnordisk ordbog”!

  Men surprise: Oldnordisk Ordbog fandtes ikke i oldtiden, hvilket jo netop beviser at oldnordisk ikke fandtes, da det ihvertfald så ikke kunne være defineret.

  Oldnordisk er jo defineret ved hjælp af ordbøger og gramma, som altså er forudsætningen for en definition af sproget. Og alle disse ordbogsdefinitioner er selvfølgelig af princip falske. For hvad mener man egentlig med, at et ords betydning befinder sig andre steder end i ordet selv?

  Vest: ““Daner” er IKKE et godt bud. Du kommer med en skråsikker læsning af noget, som du 1) for det første aldrig kan bevise,”

  Det er det bedste bud, og det kan henføres klokkeklart efter den almindelige henlederbaserede danske etymologi:

  morph model:

  Præmis:
  input: produkt:

  udsagnsord
  sig afvæde = svede
  sig afgælde = skylde

  navneord:
  sig aflukke = sluse/slukke

  og:
  (de) sig a’Tanes = sitones

  Samme procudure. I´et opstår blot for at undgå at danne dobbelt-konsonanten ST som ville ændre både udtalen og betydningen.

  Vest: “tag nu lige at forstå det mest elementære: At der er en by som har et navn er IKKE ensbetydende med at det navn IKKE har tilhørt noget andet tidligere (et landområde, et sted, et folk etc.).

  ??? Der er bare intet belæg for at hævde det. Instant spekulation Det er ren ad hoc. Kaninen op hatten, når man har brug for den. Har du nogen primærkilder? ha ha ha.

  Vest: Og hvis du søger efter sammenhænge mellem ord, så er sammenhængen mellem “sitonum” og “sigtuna” LANGT MERE værd at undersøge end sammenhængen mellem “sitonum” og “dani”.

  Desværre nej. Det afgørende er jo at Tacitus ikke noterer ikke noget G, så Sigtuna er desværre helt udelukket, min ven. Jeg er næsten ked af at det går dig så ilde i diskusionerne, med alt det besvær du lægger for dagen med dine sikhtunesere.’

  Iøvrigt må det komme som en virkelig grim overraskelde at Sigtuna tilsyneladende bare er en sammentrækning af det virkelig kedelige og bonderøvsagtige Sigurdstuna. Men det er altså det der forklarer at G’et ikke er forsvundet som offset. Det er nemlig oprindeligt et “gu” (unset) og altså ikke et ei.

  Si-gurdstunaes. Tacitus kunne nok aldrig have udtalt det korrekt.

  Og iøvrigt: Svenskere og Danskere. jo dem kender vi de bliver næsten altid nævnt sammen og første gang var måske sveones og sitones. Sproghistorisk et matching pair. Men Svenskere og Sigurdstunaere, Hvem? Nej dem har man jo aldrig hørt om.

  Tacitus taler om et folk og ikke en svensk landsby, Tatitus nævner ingen bynavne, helt i overenstemmelse med at han siger at der ikke er nogen byer. Hvis man vil bruge Tacitus kan man ikke både klippe og klistre de kohærente påstande væk efter forgodtbefindende. Man må vælge: Tacitus eller Sigtuna. logik og kohærens eller magisk tænkning.

  Men Vest er øjensynligt så forelsket i Sigtuna, at han klamrer sig febrilsk til et hvert spinkelt halmstrå.

  Det kan dog godt undrer mig at nogen seriøst kan tro at Tacitus nævnte alle germanerne undtagen lige danskerne. De skulle godt have været nævnt sammen med svenskerne, de skulle godt nok have betegnelsen S’Tanes, men NEJ, det er såmænd bare de der sigurdstuneseré.

  Kan man overhovedet tillade sig at kalde sig rigtig dansker når man desperat ønsker at udrydde sit lands navn i kilderne til fordel for en svensk flække der slet ikke fandtes. Jeg spørg bare okay :-) bliv nu ikke sur.

  Vest: “Det lyder højst usandsynligt og henkastet, og intet historisk eller arkæologisk bakker den idé op. Desuden vil jeg gerne vide præcis hvad “styret af kvinder” betyder. Det kan betyde så meget.”

  Fair nok, ja, det var frit efter 10års hukommelsen. jeg har fundet noget på nettet. Men det er ikke rigtig relevant for diskussionen andet end rent generelt (ligesom sagaerne). Men sejt nok af de kvinder alligevel, noget siger det jo om skandinanere, men det var såmænd os de bankede.

  Blenda af Blekinge

  “Blenda was a woman of noble descent in the Konga Hundred and she decided to send the fiery cross to rally all the womenfolk in the hundreds of Konga, Albo, Kinnevald, Norrvidinge and Uppvidinge. The women armies assembled on the Brávellir.

  http://www.absoluteastronomy.com/topics/Blenda

  Vest: “Hvis du VIRKELIG tager Tacitus’ sølle ENE sætning for den fulde sandhed (hvilket er absurd), så bemærk venligst også, at han skriver om disse “sitonere” at de i forhold til svionerne er: “Cetera similes uno differunt, quod femina dominatur”. Der står “femina” i ental. De bliver altså styret af “en kvinde” og ikke af “kvinder”. Ud fra dette kan du overhovedet ikke konkludere, at det er et matriarki. Danmark er heller ikke et matriarki bare fordi vores statsminister er en kvinde.

  Aha ha, du har hentet en oversættelse, fordi du ikke kan latin og så støtter du dig naivt til den, hvor sødt. Det er bare en fejloversættelse, jeg kender den latinske tekst udemærket.

  Og selvfølgelig er kvindestyre ental. Sover du? Femina Dominatur: KVINDESTYRE, Og selvfølgelig er det derfor heller ikke EN kvinde (førstekvinde) der styrer, for så ville man bruge et helt andet ord nemlig Regina (føre-kvinden).

  Det er for pinligt. Du bør nok i fremtiden forberede dig langt bedre inden du kritiserer mine oversættelser. Det er jo helt til grin at vi skal ned på det her plan.

  Skal jeg virkelig til at finde teksterne blot for at redegøre for alle andre folks fejloversættelser omkring noget der burde være der er så selvindlysende.

  Vest: “Men du kører dig selv ud på et komplet vanvittigt sidespor på grund af EN sætning du har læst hos Tacitus.”

  Nej, det er mig der står solidt på grundsporet, det man kalder en primær kilde, normalt meget vigtigt i videnskab. Herudover er der masser af belæg, forekommer det logisk? yes, Passer det til folkesjælen? som fod i hose. Bekræftes det af og bekræfter det en kohærent etymologi, perfekt. Er der grundlag for at afvise det helt selvindlysende. Nej. Nogen skal jo være danskerne og nogen skal være Sitones. Kan det være bynavn fra 900tallet? Det har jeg modbevist som værende sprogligt og historisk ulogisk og inkorænt.

  Men altså primærkilder er noget man aldrig har syntes var særlig vigtig i sprogforskning, hvor man synes det er mere fordelagtigt bare at opfinde det hele selv, når det alligevel ikke er falsifiserbart det de laver.

  Så Hold du dig bare, Vest, til alle de hypotetiske *-rekonstruktioner, legenderne, sagaerne, protosprog-teorierne, de forudantagede skønmalerier og monsterhistorierne, hvis du synes det passer bedre til din personlige vid og folkesjæl.

  Kommentar by Jesper Hansen — 25. januar 2013 @ 07:52

 94. regnorm: “Det virker absurd, at man brugte så meget af bronzen til krigsudstyr i bronzealderen, hvis man havde den generelle holdning, at “krig er sygt.” Hvad skal man bruge et sværd eller et spyd til?”

  Hvad skal norge bruge joint strike missile til? Til at forsvarer sig med når det bliver nødvendigt, monstro. For eksempel havde chaucierne den stærkeste hær i Nordeuropa, men førte altså aldrig krig ifølge Tacitus.

  Regnorm: “Du fangede tydeligvis ikke min pointe om, at holmgang beskrevet i middelalderens litteratur ikke nødvendigvis siger noget om, hvordan evt. dueller foregik tusinde år tidligere.”

  Jo, jeg omgik den og spurgte om udviklingen 800 år forinden måske kunne forklarer holmgang, Der må have været en logisk årsag. Det er bestemt ikke nogen nødvendighed, for at sige det mildt, men det har jeg heller aldrig påstået.

  Regnorm: “Mht. stednavne : Ved Tissø er der foretaget mange ofre i vandet af små flotte ting. Mon ikke det er noget andet end tis, måske Tyr, man ofrede tingene til? Jeg kan ikke se, hvad for beviser, du ønsker ud over dette, når, som du selv siger, kan se over tusind stednavne med en sakral betydning.”

  Det har jeg ALDRIG sagt, og jeg tror faktisk overhovedet på det. Jeg sagde at der slet ikke findes beviser for de mange oldnordiske gudenavne i danske stednavne og skandinaviske stednavne. Jeg ser ikke andet end modbeviser. Hvad jeg efterspurgte var bare et enkelt reelt bevis, for en eneste oldnordisk gud i et originalt stednavn.
  Det kan man ikke fremskaffe.

  Kommentar by Jesper Hansen — 25. januar 2013 @ 08:49

 95. ->88 upsala

  “den jødiske kultur-marxismes destruktive kritik af alt hvad der gør os stærke, (og promovering af alt hvad der gør os svage), og så det åbenlyse projekt jøderne har forfulgt i samarbejde med jahve, i tusindvis af år”.

  Jeg er nysgerrig efter at høre om du kan give mig de svar som Balder aldrig har kunnet give mig. Iflg. Balder er jeg filosemit, en Duracellkanin, og jeg har en syg hjerne. Så har vi vist fået det på plads, og kan smøge ærmerne op.

  Ligesom mht. Balder mangler jeg i alarmerende grad proportioner i din udlægning. upsala, der er fucking 15 millioner jøder i hele verden, hvilket ved lidt hurtig hovedregning svarer til 0,25% af verdens befolkning, og 1% af antallet af muslimer. Iflg. dig og Balder er jøderne utroligt snu og kalkulerende, og de er både multikulturalister og gammeltestamentelige racialister og supremacister.

  1) Du siger altså at utroligt intelligente mennesker kalkulerer med at de med kun 0,25% af verdens befolkning bag sig kan overtage herredømmet i verden? Jødedommen, der ikke engang er missionerende og derfor i vækst, som islam er det?

  2) Hvordan kan så talmæssigt få som de jødiske kulturmarxister er forlede så mange? Der ER trods alt ikkejødiske akademikere der deltager i halløjet. Trolddom, subliminale budskaber i teksterne, pekuniær bestikkelse ………?

  3)”Promovering af alt der gør os svage”. Hallo. Promovering af multikultur, dvs. islam, er med til at udrydde jøderne selv. Breaking, vi hører netop fra Malmø, Gaza, Irak og utallige andre steder at jøder forfølges og fordrives. Ja, den sidste jøde har vist forlængst forladt Gaza. Hvad er det for en ukendt, magisk proces der i de kalkulerende jøders forestillinger vil vende udviklingen bort fra islams fremdrift, til at jøder på længere sigt kan overtage verdensherredømmet?

  Sjovt nok mangler jeg henvisning til disse helt afgørende proportioner i din fremstilling. Ligesom hos Balder. Balder kan kun sprutte arrigt som gensvar. Har du noget bedre bud, eller bygger tankegangen på behændig omgåelse af de helt elementære styrkeforhold: 0,25% kontra resten?

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 25. januar 2013 @ 09:44

 96. Igen viser J.H., han ikke har sans for den videnskabsteori, han fremturer med, når han atter baserer sin absurde narrativ på det mest anekdotiske grundlag, mens han kræver, for hvad der ellers virker meget plausibelt, det umulige bevis.

  J.H. haver tydeligvis det formål at bygge en teori op om et ideal, sådan som alle racister anskuer forhistorien, frem for at arbejde videnskabeligt.

  På trods af, J.H. hævder at kunne se 1000 gudeord i stednavne, så vil han have verificeret det fra umulige kilder, og hævder, der heller ikke kan være tale om vendiske stednavne, mens han bramfrit proklamerer, at danskerne engang boede helt ovre ved Volga!

  J.H’s teori om folkesjælen som noget biologisk grundfæstet er den primære præmisse for den måde, han arbejder på. Danskerne SKAL kunne findes i Tacitus, der er nemlig kun de tre folkesjæle, dansk, norsk og svensk, og så stylter han den mest usandsynlige forklaring op.

  J.H. skizofrene tænkemåde fordrejer tingene til ukendelighed, så ellers lødige teorier om gene-culture coevolution og Tacitus kommer til at understøtte en historie, der kun har til formål at fremstille danskerne som en enhed i historien og en overlegen race.

  Kommentar by Regnorm — 25. januar 2013 @ 11:15

 97. Tak til 95. LFPC for at sætte Balders og andres jødegakgak på plads.

  Kommentar by Svend — 25. januar 2013 @ 12:33

 98. Regnorm: “Igen viser J.H., han ikke har sans for den videnskabsteori, han fremturer med, når han atter baserer sin absurde narrativ på det mest anekdotiske grundlag, mens han kræver, for hvad der ellers virker meget plausibelt, det umulige bevis.”

  Ha, ha nu skal det åbendart være et videnskabsteoriteoretisk problem at man beder om plausibel dokumentation for folks påstande. Sikke noget rablende nonsens.

  Regnorm: .”J.H. haver tydeligvis det formål at bygge en teori op om et ideal, sådan som alle racister anskuer forhistorien, frem for at arbejde videnskabeligt. ”

  Regnorm har ikke det MINDSTE grundlag for sine vildt afsindige bskyldninger om racisme. Det er jo bare pinligt at han opfører dig så idiotisk.

  På trods af, J.H. hævder at kunne se 1000 gudeord i stednavne, så vil han have verificeret det fra umulige kilder, og hævder, der heller ikke kan være tale om vendiske stednavne, mens han bramfrit proklamerer, at danskerne engang boede helt ovre ved Volga!

  Hvor har jeg nogensinde hævdet at JEG kan se 1000 gudeord i stednavne? Ingen steder. Men sådan er Regnorm. tarvelighed og Gennemført uhæderlighed er hans kendetegn.

  Regnorm: J.H’s teori om folkesjælen som noget biologisk grundfæstet er den primære præmisse for den måde, han arbejder på. Danskerne SKAL kunne findes i Tacitus, der er nemlig kun de tre folkesjæle, dansk, norsk og svensk, og så stylter han den mest usandsynlige forklaring op.

  Jeg har faktisk en sober kilde der udtaler sig om danskerne, mens Regnorm, som man ser kun har uvidenskabligt nonsene og perfiditeter at bidrage med. Et helt igennem usselt menneske.

  Kommentar by Jesper Hansen — 25. januar 2013 @ 15:03

 99. Jesper Hansen, din opførsel her er grænseoverskridende. En ting er at du har fordrejet debatten totalt. Noget andet er at du håner og nedgør alle. Din argumentationsform er vedvarende bygget over goddag mand økseskaft-modellen. Din arrogance gør dig blind, og resultatet er bare dumheder. Find et andet sted at tørre røv.

  Plausibel dokumentation? Et ultrakort citat misbrugt af dig til at forplumre debatten, og dit forsvar er at det er skrevet. Fantastisk. Din snak om folkesjæl er det gør dig til racisten, sådan som Regnorm forsøger at gøre opmærksom på. Din harme er væsentlig mere idiotisk end hans kritik. Din blindhed er skræmmende.

  Din tåbelige omgang med krig og fred holder ikke en meter, men det kan du ikke se. I stedet fokuserer du ensidigt på arkitektoniske og teknologiske levninger. Som om det er redskabet der gør mennesket aggressivt. Du er tåbelig.

  Du har tydeligvis en god sproglig formåen, men er desværre helt fanget i den kritiske diskurs. Og her bruger jeg begrebet “kritisk” i dobbelt betydning, både som kritiker for sjovs skyld, og som hjernedød ideologirytter. Den ideologi som du ikke selv genkender eller vedkender dig, men som skinner tydeligt igennem i din hele indsats i denne debat. Du er idiot, fordi din ringeagt fortæller dig at du har lov til det overfor disse mennesker der findes her på Uriasposten. Med sådan en opførsel skal du ikke forvente nogen lyttere.

  Kommentar by Høgsbro — 25. januar 2013 @ 15:45

 100. @93 Jesper Hansen,

  De er jo kun relevante når man skal bruge deres vanvittigt dogmatiske fejleksempler, som de er kongelige hofleverandører i. Deres hypoteser kan nemlig aldrig bevise noget… Glem dem.

  Forskere, som rent faktisk beskæftiger sig med dette felt er ikke RELEVANTE??? Min kære ven, diskussionen er sådan set allerede overstået her. Du har EN sætning med ET ord fra EN afskrift af EN af Tacitus’ folkebeskrivelser, som han har siddet nede i Provence og forfattet på basis af i BEDSTE fald andenhåndsberetninger fra rejsende. Og det ENE ord fra den ENE sætning fra den ENE afskrift fra den ENE forfatter stoler du blindt på og tolker efter forgodtbefindene, mens du dømmer SAMTLIGE FORSKERE ude. Det er til grin, og du ved det selv. Alternativt må du lide af en ekstrem form for virkelighedsfjern megalomani.

  Men lad mig da lige komme med enkelte kommentarer til dine nye postulater. Så er jeg sådan set færdig med at diskutere din groteske besættelse af ET ord, som meget vel kan være skrevet forkert af enten Tacitus eller af den person, som 7-800 år efter lavede en afskrift.

  Ih hvor lyder du klog, når du her videregiver en lektion du fik i folkeskolen. Det er bare ikke rigtige sprog, du taler om, det er tablaturer, stilografier og leksikaliteter hvor alle ordstammerne betyder det samme

  Men her beviser du så endnu engang, at du for det første er uvidende og for det andet ignorerer hvad jeg skriver. For det første er det jeg nævner (oldvestnordisk etc.) alment anerkendt som sprog af sprogforskere. (Men så er vi jo tilbage ved, at afviser gængs videnskab). Vi kan hurtigt blive enige om at disse sprog er kraftigt beslægtede, men det ændrer ikke på, at de er sprog, og hvis du vil kalde dem andet, så er en kombination af flueknepperi og megalomanisk fantasi. For det andet forklarede jeg dig faktisk NETOP, at der er mange dialekter og at sprogene på ingen måde er en fast størrelse. Det er en jungle! De udviklede sig, og folk lavede også sproglige fejl og sammenblandinger (akkurat ligesom middelalder-latin ofte er én stor grammatisk fejl). Så alt hvad vi har, når det kommer til ords sammenhæng, er INDICIER. Dine bastante tolkninger af et måske fejltranskriberet ord er ikke bare uvidenskabelig. Det er komplet latterligt.

  Men surprise: Oldnordisk Ordbog fandtes ikke i oldtiden, hvilket jo netop beviser at oldnordisk ikke fandtes, da det ihvertfald så ikke kunne være defineret

  Nej, det beviser IKKE det du siger. Det er en logisk fejlslutning. De havde heller ikke en opslagsbog om bakterier i oldtiden, men det medfører IKKE, at der ikke eksisterede bakterier. At noget ikke er defineret på papir betyder IKKE, at det ikke eksisterer.
  Det er ufatteligt, at du på den ene side prøver at bruge fine fagbegreber men samtidig ikke evner basal logisk tænkning.
  Og sjovt nok, så findes der oldnordiske ordbøger i dag:
  http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=search-alias%3Daps&field-keywords=old+norse+dictionary

  Oldnordisk er jo defineret ved hjælp af ordbøger og gramma, som altså er forudsætningen for en definition af sproget

  Nej, et sprog er IKKE defineret ved ordbøger. I orale kulturer har man OGSÅ sprog, og disse sprog er OGSÅ forskellige fra hinanden. Akapygmæer taler IKKE samme sprog som hottentotter. De er ikke fuldstændig stabile størrelser, men det er INGEN sprog, heller ikke nudansk. Det ændrer sig også. En ordbog er IKKE forudsætningen for et sprog. Vend nu tilbage til virkeligheden!

  Og alle disse ordbogsdefinitioner er selvfølgelig af princip falske. For hvad mener man egentlig med, at et ords betydning befinder sig andre steder end i ordet selv?

  Vor herre bevares, så var vi pludselig HELT tilbage i den pseudovidenskabelige humanisme. Hold venligst dine retoriske spørgsmål om lommefilosofisk ontologi for dig selv og forhold dig til virkeligheden.

  (de) sig a’Tanes = sitones

  Det var da den mest arbitrære og tynde tolkning jeg længe har hørt. Og den er spækket med problemer. “Sig” opfinder du selv. Det ord har INTET at gøre der. “Tanes” putter du også selv ind. Det er DIN antagelse, at danerne kaldte sig selv “Tanes” for 2000 år siden. Ingen kilde fortæller dette. Det er OGSÅ din antagelse, at Tacitus kaldte dem “sitones”. Det gjorde han IKKE. Han bøjede det ifølge den afskrift vi har “sitonum”. Hvis han kunne ordentligt latin kan det IKKE blive til “sitones” i den sammenhæng.
  Selv HVIS vi går med til en masse antagelser (omkring Tacitus, omkring danernes sprogbrug, omkring overleveringen), så er det MAKSIMALE vi kan påstå med nogenlunde sandsynlighed, at danerne kaldte sig noget, som startede med “TAN” og at Tacitus snakkede om nogle folk, som hed noget med “SITON”. Det er et kvantespring af dimensioner at påstå, at dette er et og samme folk. Og det er endda hvis vi er villige til at sluge kameler og lave vilde antagelser.

  ??? Der er bare intet belæg for at hævde det. Instant spekulation Det er ren ad hoc. Kaninen op hatten, når man har brug for den. Har du nogen primærkilder? ha ha ha.

  Igen læser du IKKE hvad jeg skriver. Jeg skrev såmænd bare, at stednavne ikke kommer af ingenting. Så hvis der er et oldtidsstednavn i et område, hvor der efter sigende har boet et oldtidsfolk, så er det oplagt at se efter sammenhænge i navne. Folk har det med at hedde det samme som der hvor de bor. Det er alt. Og jeg påstår ikke noget skråsikkert. Jeg giver dig blot bud på andre sammenhænge nu hvor du er så ivrig efter at ALTING skal passe med den ENE sætning Tacitus skrev om nogle ellers komplet ubeskrevne “sitonere”.

  Desværre nej. Det afgørende er jo at Tacitus ikke noterer ikke noget G

  Nej, det er IKKE afgørende. For vi ANER ikke hvor mange led dette folks navn har været igennem. Det har I BEDSTE FALD gået fra 1) person X som har rejst i området, til 2) Tacitus, til 3) person Y som 7-800 år senere afskrev Tacitus. Og det er hvis overleveringen har været OPTIMAL. Det kan sagtens have gået igennem MANGE flere led. Dette ord “sitonum” er altså så usikkert som det overhovedet kan blive, og teksten nævner det henkastet EN gang. At du tror, at detaljer i stavemåde kan bruges til noget som helst er komplet latterligt. Tacitus har formentlig måttet skrive det med sin egen stavemåde ud fra en udtale fra en person, som har hørt ordet fra en anden person, som sikkert ikke engang talte et af de nordiske sprog! Prøv du blot at sende en af dine venner på rejse til et pygmæfolk i Afrika og høre et af deres navne hvorefter du skal skrive det bare nogenlunde korrekt ud fra hans udtale, når han vender hjem. Hvis du bare får det NOGENLUNDE korrekt, så giver jeg en isvaffel.

  så Sigtuna er desværre helt udelukket, min ven. Jeg er næsten ked af at det går dig så ilde i diskusionerne, med alt det besvær du lægger for dagen med dine sikhtunesere.

  Jeg gør mig såmænd intet besvær. Jeg siger bare, at du burde kigge nærmere på oldtidsbyen Sigtuna, hvis du insisterer på, at disse “sitonere”, som kun nævnes en gang i samtlige historiske dokumenter, er et reelt folk. Sammenhængen mellem Tacitus’ “sitonum” og stedet “sigtuna” er ikke skør.

  Iøvrigt må det komme som en virkelig grim overraskelde at Sigtuna tilsyneladende bare er en sammentrækning af det virkelig kedelige og bonderøvsagtige Sigurdstuna… Tacitus kunne nok aldrig have udtalt det korrekt.

  Det udelukker bestemt ikke sammenhængen. Overvej: En rejsende fortæller Tacitus om nogle folk der efter sigende har hovedsæde i Sigurdstuna/Sigtuna. Han udtaler det mærkeligt, og Tacitus vælger at benævne dem “sitonum”. Overhovedet ikke umuligt.
  Desuden er det ikke sikkert, at Sigtuna overhovedet stammer fra Sigurdstuna. Det er et gæt. Hvis vi kigger på de (ganske vist middelalderlige) benævnelser, som vi rent faktisk HAR, så kaldes stedet for “Sigtúnum” på de nordiske sprog og “Sictona” eller “Siktonia vetus” (gl. siktona) på latin. Det er simpelthen idioti bastant at udelukke, at dette stednavn har en sammenhæng med det folk Tacitus kalder “sitonum”.

  Og iøvrigt: Svenskere og Danskere. jo dem kender vi de bliver næsten altid nævnt sammen og første gang var måske sveones og sitones. Sproghistorisk et matching pair. Men Svenskere og Sigurdstunaere, Hvem? Nej dem har man jo aldrig hørt om

  Præcis. Ligesom du ALDRIG har hørt om “sitonere” udover fra Tacitus’ ENE sætning har du ALDRIG hørt om “sigtunaere”. Helt korrekt! Derfor er det NETOP et godt bud, at der f.eks. er en sammenhæng mellem disse påståede “sitonere” og stedet “sigtuna”. Formentlig baseret på ren og skær forvirring fra romernes side. Men dit forsøg på at skære det hele ned til danskere og svenskere holder ikke. Der var mange folk og ikke bare to.

  Tacitus taler om et folk og ikke en svensk landsby, Tatitus nævner ingen bynavne, helt i overenstemmelse med at han siger at der ikke er nogen byer. Hvis man vil bruge Tacitus kan man ikke både klippe og klistre de kohærente påstande væk efter forgodtbefindende. Man må vælge: Tacitus eller Sigtuna. logik og kohærens eller magisk tænkning.

  Nu må jeg simpelthen brække mig. At det skulle være “Logik og kohærens” at “sitonum” betyder “daner” mens det er “magisk tænkning” at der findes et fælles ophav til ordet “sitonum” og “sigtuna” er for langt ude.
  Jeg har ALDRIG påstået, at “sitonere” kommer fra Sigtuna. Tværtimod. Jeg gav dig det som et bud på navnesammenhænge, men som jeg hele tiden har sagt er det HØJST usandsynligt, at der overhovedet har været et folk, som hed “sitonere”. Tacitus har EN sætning, som han baserer på RYGTER, og han har måttet OMSKRIVE de nordiske ord til LATIN baseret på MUNDTLIG OVERLEVERING, hvorefter hans skrift er blevet AFSKREVET 7-800 år senere. INGEN andre kilder nævner disse “sitonere”, og mit personlige bud er sådan set i al sin enkelthed, at der er sket en sammenblanding af ord og facts. Svionere, javist. Men “sitonere”? INGEN andre nævner dem. De er baseret på en misforståelse.

  Men Vest er øjensynligt så forelsket i Sigtuna, at han klamrer sig febrilsk til et hvert spinkelt halmstrå

  Fin stråmand, apropos strå. Jeg siger bare, at sammenhængen til stednavnet “Sigtúnum” er mere oplagt HVIS DU ABSOLUT VIL STOLE PÅ AT TACITUS’ ENE SÆTNING ER KORREKT PÅ TRODS AF OVERLEVERINGER, AFSKRIFT, MULIGE MISFORSTÅELSER OSV.
  Jeg siger IKKE, at sitonere kommer fra Sigtuna. Jeg siger blot, at man ikke kan lave nogen sikre sammenkoblinger mellem disse stedord på forskellige sprog, som er overleveret, fortolket, transkrivberet osv. Så lad være med at opstille latterlige stråmænd.

  Det kan dog godt undrer mig at nogen seriøst kan tro at Tacitus nævnte alle germanerne undtagen lige danskerne

  Fordi danerne UDSPRINGER af svionerne/sveonerne/svenskerne (ligesom Jordanes og Procopius skriver). Og fordi Tacitus ikke var en alvidende gud, men en bogorm der sad i Provence og skrev om folk, som han HØRTE om. Det er ikke spor mystisk. Det er ganske simpelt.
  Det svarer til hvis jeg hører om den store familien Hansen. Af den familie springer der en gren, som bliver til en ny selvstændig familie, familien Jensen, som bosætter sig et andet sted. Hvis jeg skal beskrive familien Hansen, så er det ikke sikkert, at jeg overhovedet har HØRT om den nye familie (Jensen), ligesom det ikke er sikkert, at den nye familie (Jensen) overhovedet er blevet SELVSTÆNDIG på det tidspunkt hvor jeg skriver. Husk på, at Jordanes og Procopius skrev 500 år senere end Tacitus. På 500 år sker der MEGET når folk vandrer rundt uden at have grundlagt egentlige nationer endnu. Det er ikke spor mystisk.

  Kan man overhovedet tillade sig at kalde sig rigtig dansker når man desperat ønsker at udrydde sit lands navn i kilderne til fordel for en svensk flække der slet ikke fandtes. Jeg spørg bare okay bliv nu ikke sur

  Jeg bliver kun sur fordi du opstiller ENDNU en stråmand. Jeg siger netop IKKE at “sitonerne” er danere, ligesom jeg IKKE siger, at de kom fra Sigtuna. Jeg siger, at danerne efter al sandsynlighed udspringer af sveonerne, og at sætningen om disse “sitonere” formentlig er baseret på en misforståelse (fra mund til mund, fra ord til skrift, fra ét sprog til et andet, fra skrift til afskrift etc.).
  Så lad nu VÆRE med at opstille flere stråmænd. Det er den mest usle måde at debattere på. Prøv i det mindste at kritisere folk for det som de rent faktisk MENER og ikke det, som de IKKE mener.

  Blenda af Blekinge

  Ja, hun er meget interessant. Men sagnet om hende er nedskrevet i 1600-tallet, og det siger intet om matriarki. Tværtimod. Det siger, at kvinderne kæmpede for at opnå nogle rettigheder. Vi har mange andre historier om kvinder, som var meget stærke og selvstændige, og hvis du vil tale om den danske “folkesjæl”, så er den NETOP at BÅDE kvinder og mænd har noget at skulle sige. At de er forskellige, men lige vigtige på hver sin måde. At de har forskellige talenter og øver indflydelse på forskellige punkter.

  Aha ha, du har hentet en oversættelse, fordi du ikke kan latin og så støtter du dig naivt til den, hvor sødt. Det er bare en fejloversættelse, jeg kender den latinske tekst udemærket.

  Nej, jeg kan skam mit skolelatin. Og åbenbart bedre end dig, selv om det ikke er perfekt.

  Og selvfølgelig er kvindestyre ental. Sover du? Femina Dominatur: KVINDESTYRE

  Der står QUOD FEMINA DOMINATUR. Det betyder ordret “som er styret af en kvinde”. Det er lige ud ad landevejen. Du kan da godt vælge at FORTOLKE det som “kvindestyre”, men det er ikke hvad der står. Og lad venligst være med at kritisere mit latin, når du ikke selv kan læse det mest basale.

  Og selvfølgelig er det derfor heller ikke EN kvinde (førstekvinde) der styrer, for så ville man bruge et helt andet ord nemlig Regina (føre-kvinden)

  Ren spekulation. Hvis jeg skal beskrive Danmark kan jeg gøre det på mange måder: Vi bliver styret af en kvinde, en kvinde bestemmer, vi har et kvindeligt overhoved, vi har en herskerinde etc. Sådan er det også på latin. Tingene kan formuleres på mange måder.

  Det er for pinligt. Du bør nok i fremtiden forberede dig langt bedre inden du kritiserer mine oversættelser. Det er jo helt til grin at vi skal ned på det her plan.

  Ja, det ER til grin. “Quod femina dominatur” betyder “som er styret af en kvinde”. At du benægter dette ER til grin, og det ER et lavt plan. Vi andre lærte det allerede i skolen!

  Skal jeg virkelig til at finde teksterne blot for at redegøre for alle andre folks fejloversættelser omkring noget der burde være der er så selvindlysende

  Nej, du skal ikke finde nogen tekster. Vi har teksten lige her: QUOD FEMINA DOMINATUR. Det er bare dig, som nægter at forstå, hvad det betyder.

  det er mig der står solidt på grundsporet, det man kalder en primær kilde, normalt meget vigtigt i videnskab

  Så hvis jeg skriver, at jeg har hørt om nogle folk i afrika som hedder “tuttelut”, så er det alt hvad du behøver? Også selv om du VED MED 100 PROCENT SIKKERHED, at jeg ikke kan de afrikanske sprog, aldrig selv har været i Afrika, ikke bliver bakket op af andre kilder, tydeligt vælger at skrive ordet på dansk med dansk stavemåde osv.? Det er da utroligt.

  Herudover er der masser af belæg, forekommer det logisk? yes, Passer det til folkesjælen? som fod i hose

  Vel gør det da ej. Jo i DIT hoved og ingen andre steder.

  Bekræftes det af og bekræfter det en kohærent etymologi, perfekt

  Overhovedet ikke. Fundamentet er så vakkelvornt som det kan blive.

  Er der grundlag for at afvise det helt selvindlysende. Nej. Nogen skal jo være danskerne og nogen skal være Sitones

  Nej, bare fordi Tacitus skrev om nogen han kaldte “sitonum”, så betyder det IKKE at et sådan folk rent faktisk har eksisteret. Han kan meget vel have taget fejl. Og nej, INGEN ved om danerne overhovedet eksisterede som et selvstændig folk på det tidspunkt, og HVIS de gjorde er der INGEN garanti for at Tacitus havde oplysninger om dem.

  Så Hold du dig bare, Vest, til alle de hypotetiske *-rekonstruktioner, legenderne, sagaerne, protosprog-teorierne, de forudantagede skønmalerier og monsterhistorierne, hvis du synes det passer bedre til din personlige vid og folkesjæl

  Jeg synes, at stort set ALT holder bedre end de fuldstændig ekstreme konklusioner du drager på baggrund af ET ord i EN sætning fra EN afskrift af EN mands latinske beskrivelser af ET spekulativt nordisk folk.

  Men jeg tror jeg er færdig herfra. Du bevæger dig længere og længere ud af en meget uholdbar tangent, og jeg forventer ikke at kunne få dig tilbage til virkeligheden. Så tak for snakken og farvel.

  Kommentar by Vest — 25. januar 2013 @ 17:07

 101. Tak til Tim Pallis for et fint overblik. En udmærket ting i en verden hvor årsag, omfang og virkning bliver holdt godt adskilt i den klassiske ‘del og hersk’ politik som den herskende klasse benytter sig
  af.
  Heldigvis kan man i en verden, hvor alle kulturer er lige gode, vælge den, der passer én bedst, hvilket jeg så forlængst har gjort, nemlig den danske.

  PS. I følge Moesgård består fundet i Illerup mose af 15.000 genstande gravet op på 40.000 kvm, men da museer ikke nødvendigvis er pålidelige kilder, vil jeg opfordre trådens orddiarrétist til selv at henvende sig, så de kan få det rettet.
  Iøvrigt viser fundet, sammen med flere andre, formodentlig at vores forfædre havde en bedre tilgang til indvandring end deres efterkommere.

  Kommentar by Fidibus — 25. januar 2013 @ 17:20

 102. -> Upsala (og vel også Balder)

  “For at afgøre hvorvidt der er noget særligt “samfunds-nedbrydende” i jødedommen giver det god mening at kigge på den såkaldte “jødiske trosbekendelse” i femte mosebog. Det er her Moses fortæller jøderne indholdet af den pagt han har indgået med jahve, på vegne af det jødiske folk, hvordan de skal opføre sig overfor ham og hinanden for at besejre ikke-jøderne.”

  Med andre ord. Kulturmarxisternes projekt, var ikke at kulturalisere marxismen, men at besejre ‘ikke-jøderne’ som dikteret i 5. Mosebog.-. Det er så langt ude, at jeg (mod kutyme) ikke gider læse de lange redegørelser eller på nogen måde gå i debat om emnet. Livet er for kort til den slags.

  Kommentar by Kim Møller — 25. januar 2013 @ 17:30

 103. Dengang var indvandring måske en mere ærlig snak.

  Indvandrer: Jeg vil ha den ko der

  indfødt: Den er min.

  Indvandrer: Så forsvar dig!

  Glimrende, sagde den indfødte, oppe fra volden, og bakket op af den samlede befolkning, bare kom an.

  Kommentar by Høgsbro — 25. januar 2013 @ 17:35

 104. @kim møller “Med andre ord. Kulturmarxisternes projekt, var ikke at kulturalisere marxismen, men at besejre ‘ikke-jøderne’ som dikteret i 5. Mosebog.-. Det er så langt ude, at jeg (mod kutyme) ikke gider læse de lange redegørelser eller på nogen måde gå i debat om emnet. Livet er for kort til den slags.”

  Siger bloggeren der ser en lige linje fra islams teologisk dikterede krig mod ikke-muslimer, frem til invandrer-bandernes had mod danskere på nørrebro.
  Hvorfor gælder det samme ræsonnement ikke de jødiske revolutionære?
  Hvordan kan muslimernes indoktrinerede had mod ikke-muslimer forklare en masse ting, mens at jødernes indoktrinerede foragt overfor ikke-jøder slet ikke kan forklare nogen ting?

  Essensen af kultur-marxismen er jo i bund og grund en race-fixeret kamp mod kristendommen og Nationalismen – som jo lige præcis har udgjort den jødiske diasporas ærke-fjende i århundreder.

  Kommentar by upsala — 25. januar 2013 @ 18:19

 105. @104 – Upsala skrev:

  “Essensen af kultur-marxismen er jo i bund og grund en race-fixeret kamp mod kristendommen …”

  NIX!

  “Siger bloggeren der ser en lige linje fra islams teologisk dikterede krig mod ikke-muslimer, frem til invandrer-bandernes had mod danskere på nørrebro.
  Hvorfor gælder det samme ræsonnement ikke de jødiske revolutionære?
  Hvordan kan muslimernes indoktrinerede had mod ikke-muslimer forklare en masse ting, mens at jødernes indoktrinerede foragt overfor ikke-jøder slet ikke kan forklare nogen ting?”

  Nogle marxisters jødiske ophav er irrelevant, da de var/er ateister. Karl Marx anså religion for at være opium for folket og et redskab i magthavernes hænder til at legitimere ulighed i samfundet. Derfor skulle al religion bekæmpes.

  Kommentar by T. H. — 25. januar 2013 @ 19:59

 106. Upsala og Balder,
  Her er et par truismer:

  1) Alt kan være en trussel mod civilsamfundet hvis det bliver ekstremt nok (det er nærmest Paracelsus’ “alt er en gift, det er et spørgsmål om dosis” anvendt udenfor farmakologien)

  2) Hvis noget har en tilstrækkelig lang historie vil man kunne finde noget uetisk i den historie.

  Ud fra de to principper brygger upsala en ide om at Frankfurterskolen har sit udgangspunkt i 5. mosebog og handler om en jødisk sammensværgelse for at kunne dominere verden, måske endda udrydde os andre. Dette på trods af at stort set alle ”jøderne” her knap fortjener betegnelsen ”jøde” fordi de var så sekulære og derfor må formodes at opfatte religion, inkl. 5. mosebog, som primitiv overtro. Marx, Frankfurterskolens store forbillede, forsøgte at løbe fra sine jødiske aner.
  En vigtig erfaring er at mennesket ikke kan ”gennemskue” verden uden at støtte sig til observationer af hvordan verden faktisk fungerer. Vi kan altså ikke ”out-think reality”, blot nogle gange korrekt ressonere et par skridt frem. Dette sås med Aristoteles håbløst forkerte ”fysik”, alle religioner (sidst Mayaernes ”forudsigelse” af verdens undergang i december 2012) og mange filosoffer. Denne erkendelse af empiriens nødvændighed er grundlaget for al gedigen videnskab (siger en der iøvrigt selv er teoretiker) og desuden en rigtig god regel også udenfor hvad man ville opfatte som videnskab.
  Men, i meget komplicerede systemer kan man ikke overskue alle data og derfor er der endnu et princip, der er blevet kaldt ”Occam’s razor” som går ud på at når flere forskellige hypoteser kan forklare de faktiske fund er der størst sandsynlighed for at den simpleste forklaring er den mest nøjagtige. Det kan motiveres ved at undersøge sandsynligheden for hvert led i den logiske kæde og, alt andet lige (hvilket det som regel ikke er), vil færre led give større sandsynlighed. Uformelt er en ”søgt forklaring” netop en der kræver usandsynligt mange led for at kunne give mening.
  Og det er netop empiri og Occam’s barberblad jeres teorier falder for (jeg var ved at sætte teorier i citationstegn men der er ingen grund til at være nedladende). Der er ingen evidens for at jøder bevist har forsøgt at udrydde noget andet folk og ihvertfald ikke med baggrund i jødedommen. Og hvis i mener kulturmaxismen forsøger at udrydde Vesten (det er en lang diskussion som der måske er noget kød på) så er problemet at langt de fleste kulturmaxister ikke er jøder. Det er så hylende usandsynligt at de bare skulle være manipuleret af jøder der selv har en anden dagsorden, snarere end at de alle er ”sande troende” på deres vrøvl. Og hvis også jøderne i kulturmaxismen tror på kulturmaxismen og ikke jødedommen, så er det centrale at de er kulturmaxister og ikke at de er jøder.
  Og endeligt er det sådan, jfv første truime, at man må prioritere hvilke trusler der er reelle og hvilke der er imaginære eller ihvertfald ikke-akutte. Og der fejler i som lænestolsstrateger for den vestlige verden ved at fokusere på 13 millioner jøder, hvoraf mange ikke er religiøse og som har en lang historie i vesten, uden at de har ødelagt et eneste land (selv Polen med sine mange millioner jøder blev ødelagt ikke af jøderne men af deres ærkefjender nazisterne). Forholdet med muslimer og islam er for vesten helt, helt forskellig. At i ikke kan se det må skyldes en tvangsfiksering på jøder som får jer til at se verden gennem en stærkt forvrænget og derfor misvisende vinkel. Beklager men det er ikke rationelt.

  Kommentar by Morani ya Simba — 25. januar 2013 @ 20:35

 107. Jesper Hansen, jeg har lige lavet en lille teori om hvordan rationelle diskussioner fungerer til ære for dig: når folk reelt diskutere for at forstå om de er uenige, blot bruger forskellig terminologi og misforstår hinanden eller taler om to forskellige ting, vil de i løbet af en diskussion konvergere mod fælles terminologi og problemafgrænsning for derefter at idenficere de logiske del-elementer af problemstillingen og hver især efter bedste skøn præsentere disse i en konstellation der bedst understøtter egen position.

  Det mener jeg ikke du gør. Derimod væver du rundt og forsøger at trække en diskussion et andet sted hen. Tim Pallis postulerer at Frankfurterskolen forsøgte at skabe akademisk konsensus om at kritisere den eksisterende samfundsorden på en destruktiv måde. Istedet for at modbevise den hypotese begynder du at væve rundt om detaljer af ”den kritiske teori” og andet ikke-essentielt for Pallis’ argument og opnår således hverken at afkræfte hans hypotese eller styrke, eller blot fremsætte, din egen. Det er lidt som et ”judo trick” når man er mere interesseret i at afspore en andens argument end at fremme egen eller andres erkendelse. Det er ikke mit formål med diskussioner men virker til at være dit.

  Kommentar by Morani ya Simba — 25. januar 2013 @ 20:45

 108. Så den historieuddannede Kim Møller gider ikke læse sølle 3.500 ord fra et peer reviewed videnskabeligt værk, men tillader sig alligevel at afvise at Frankfurterskolen havde en specifik jødisk dagsorden med ordene:

  Det er så langt ude, at jeg (mod kutyme) ikke gider læse de lange redegørelser eller på nogen måde gå i debat om emnet. Livet er for kort til den slags.

  Til sammenligning hr. Møller, indeholder denne debattråd uden ledeartiklen indtil videre ca. 25.000 ord; hvilket vil sige at denne hårsplittende debattråd er omkring 7 gange så lang som det peer reviewede videnskabelige værk, som ingen indtil videre, trods formentlig store anstrengelser og uudtømmelige finansielle ressourcer har kunnet få dømt ude!

  :oops:

  I øvrigt er det ikke min eller Kevin MacDonalds påstand at det er buddene i Mosebogen som er ansvarlige for Frankfurter-apostlenes jødiske dagsorden, så det er en stråmand.

  Kommentar by Balder — 25. januar 2013 @ 21:05

 109. @lars, kim, morani balder T.H. m.fl

  Jeg havde skrevet en laaaang kommentar, hvor jeg prøvede at svare på nogle a jeres indvendinger. Men tror ikke det nytter noget at fedte rundt med det her og skabe dårlig stemning.

  Jeg ved fra mig selv, at jeg alligevel først indså alvoren, EFTER at have fået smadret hele mit verdens-billede sønder og sammen.

  Folk der har lyst til at prøve det, kan klikke her…

  http://archive.org/stream/TheRudolfReport/rudolf-report-germar-rudolf-2003-revisionism#page/n1/mode/2up

  Det er det aller-vigtigste, resten er bla-bla og kloge-åge.

  Med venlig hilsen

  upsala

  Kommentar by upsala — 25. januar 2013 @ 21:28

 110. Balder, nu ikke så sur vel :-p

  Har lige læst om Kevin MacDonald at han mener at
  “Judaism is a group evolutionary strategy to enhance the ability of Jews to out-compete non-Jews for resources.”

  Det kan være rigtigt. Finten er at det præcis samme kan siges om ALLE nationalstater, “folk” og imperier og måske endda flere religioner. Og husk nu på at rigtig meget kulturmaxistisk nonsens er publiceret som peer reviewed. Det betyder altså ikke at det er bevist rigtigt. Det er stadig en ekstremt søgt forklaring at kulturmaxismen skulle være en “jødisk” strategi når
  a) langt de fleste jøder ikke er kulturmaxister
  b) langt de fleste kulturmaxister ikke er jøder

  Jeg tror ikke du kan se det men (a,b) er VIRKELIGT et problem for din hypotese.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_B._MacDonald

  Kommentar by Morani ya Simba — 25. januar 2013 @ 21:32

 111. @ Morani ya Simba

  Har du læst Jødisk involvering i den psykoanalytiske bevægelse på 3.500 sølle ord; dvs. lige så langt som Tim Pallis artikel eller ej?

  Hvorfor skal jeg læse dine strøtanker om dette eller hint, når du ikke en gang gider ulejlige dig til at læse en kort videnskabelig artikel?

  Med en læsehastighed på 300 ord i minuttet, som er det man anser for normalt for en person med en videregående uddannelse, tager det altså højst et kvarter at læse teksten. Når du ikke kan afse et kvarter til det, så er videre debat omkring dette emne jo spild af tid.

  Men siden jeg allerede i går nat har skrevet en længere kommentar til dig på Snaphanen, som jeg ikke fik lagt ind fordi blogejeren begyndte at censurere og manipulere tråden, vil jeg poste denne her for sig selv efter denne kommentar. Når du en gang kommer så vidt at du gider forholde dig konkret til hvad jeg skriver, gider jeg måske også læse din kommentar ovenover.

  Kommentar by Balder — 25. januar 2013 @ 21:35

 112. @Morani

  Min sidste postering har krydset din, så med “din kommentar ovenover” mnener jeg den foregående: 107 25. januar 2013 @ 20:45

  Kommentar by Balder — 25. januar 2013 @ 21:41

 113. Balder, jeg skal lige lave noget arbejde men jo, jeg skal nok se på artiklen.

  Kommentar by Morani ya Simba — 25. januar 2013 @ 21:45

 114. Og Balder, det er ikke sagt for at fornærme men jeg er 100% enig med Steen når han kalder dig antisemit og jødehader.

  upsala, det lyder som om du har været ude i lidt af en personlig krise. Og nu er du med det link langt inde på Holocaust-benægtelsesterritorie så jeg beklager hvad der måtte være sket for dig men jeg tror du har brug for hjælp og ikke for at læse Historical Review’s smørerier.

  Kommentar by Morani ya Simba — 25. januar 2013 @ 21:49

 115. Der er omkring 15 millioner jøder i verden, 0,25% af verdens befolkning. Alle antisemitiske konspirationsteorier skal kunne bære i lyset af denne enkle kendsgerning.

  Hvor mange er aktivt troende jøder som rent faktisk arbejder på den ene eller anden måde for at fremme deres tro, hvilket som bekendt ikke indebærer missionsvirksomhed og demografisk ekspansion? Og for hvor mange af disse er motivationen og målet noget der ligner det som Balder og upsala hævder? Jeg har absolut ingen anelse om det. Men mon ikke det vil være vildt overdrevet at gætte på 50%? Langt de fleste jøder lever og arbejder som alle andre. Men OK, lad os for diskussionens skyld sige at halvdelen har supremacistiske, racialistiske hensigter.

  Vi er derved nede på 0,125% af verdens befolkning – sandsynligvis langt under dette.

  Igen, dette er proportionerne som må gentages og gentages – så længe Balder & co. ikke selv inddrager dem og forklarer det som for fleste ædruelige mennesker må siges at være en uforholdsmæssigt store betydning – hænger Balder & co.s besættelse af så få sammen med den hypotetiske samfundsskadende virkning som de i værste fald kan udøve?

  Balder skal i det mindste have cadeau for at henvise til kilder, i modsætning til en bluffmager som Nærsynet Hippie. Balders problem, og åbenbart også den nu forsvundne upsalas, er imidlertid at de selv er den værst tænkelige reklame for en tekst som den af Kevin McDonald. Jeg springer selvfølgelig ikke hen og læser den, når dens fortaler her ikke er i stand til at præsentere noget der ligner konsistens i sin gengivelse – han siger jo ikke andet end at professor McDonald er meget, meget klog.

  Balder kan ikke komme med en velargumenteret fremstilling der giver læselyst og tro på at professoren har fat i noget der er værd at bruge tid på. Er der da for pokker ikke nogle antisemitter derude der kan give en antydning af svar på helt oplagte spørgsmål som disse –

  Hvordan kan en gruppe på mindre end 0,125% af verdens befolkning have så stor magt, når nu verden indeholder adskillige andre magtgrupperinger der er lige så stærke og ikke har sammenfaldende interesser med jøderne? Hvorfor bruge så meget energi på så beskeden en gruppe, hvis ikke lige det udspringer af gammeldaws jødehad?

  Skal man virkelig tro at kulturmarxismen entydigt lader sig afkode som forklædt jødisk supremacisme? Er ALLE kulturmarxister jøder? Hvis ikke, ‘what’s in it’ for de ikkejødiske kulturmarxister? Tror de selv at det handler om …… kulturmarxisme, mens dette i virkeligheden er et blændværk, fordi det handler om udbredelse af jødisk magt? Dvs. at de ikkejødiske kulturmarxister er i virkeligheden dumme og ser ikke det som Kevin McDonald ser, og lader sig bruge som ’stooges’? Eller har jøderne forhekset dem? Eller har kulturmarxisme to spor, og på en eller anden måde vil ‘det jødiske spor’ være det vindende? Hvad er det lige der foregår?

  Som jeg skrev længere oppe er multikulturalisme, dvs. fremme af islams interesser, i diametral modsætning til jødisk overlevelse på længere sigt. Hvordan kan de formodede snu og kalkulerende jødiske kulturmarxister forvente at de vil gå af med sejren over de 100 gange flere muslimer?

  Dette er fuldstændigt rimelige og oplagte spørgsmål, og hverken Balder eller upsala synes at forholde sig til dem, tværtimod. Det er som om der satses på at man er lidt dum og enfoldig, og derved antageligt med tendens til at blive duperet af det der åbenbart er paralleller mellem kulturmarxismen og jødisk supremacisme.

  En stor del af min dag går med at sortere i hvilke tekster jeg vil bruge tid på. Jeg har på forhånd udelukket tekster af “professor Jørgen Bæk Simonsen” – formentlig peer reviewed – og det tror jeg også at Balder har. Der er professorer og der er professorer. Skal jeg bruge tid på McDonald er det mildest talt ikke nok at Balder slår på tromme for ham. Er der andre der bedre kan sandsynliggøre at han kommer med gode svar på den slags spørgsmål jeg stiller her?

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 25. januar 2013 @ 22:53

 116. Balder, MacDonald skriver op og ned om hvor jødisk Freud følte sig. Okay, måske, jeg har ikke beskæftiget mig m psykoanalyse siden gymnasiet. Psykoanalysen er slet ikke videnskab i mine øjne men snik-snak som mange er faldet for. Og det var “den jødiske videnskab” fordi “sådan blev det angrebet.” Nej ved du nu hvad Balder, det er for tyndt. Relativitetsteori og kvantemekanik blev angrebet i det tredie rige som “jødisk fysik.” Fysikkens største triumfer er “jødisk fysik??” Jamen så ville jeg da sige at alle der er interesseret i fysik skal huske at satse på den “jødiske” af slagsen.

  Og mange af Frankfurterskolens medlemmer var jødiske. Ja det kan jeg forstå at de var i kulturel forstand. Det beviser overhovedet ikke at deres ideer var baseret på jødedommen. Og nok så væsentligt, specielt i lyset af det 20. århundredes jødeforfølgelser, beviser det OVERHOVEDET ikke at det store flertal af jøder har en hat med den slags sludder at gøre (det er måske det allervæsentligste punkt).

  Desuden, der er noget galt med din måde at tænke på når du ikke rigtigt kan skelne mellem en (indtil videre ikke-bevist) strategi der går ud på list og manipulation og en der er åbenlyst baseret på trusler, vold og terror. Til den første kan man egenligt bare sige “Hvis jøderne virkeligt driver os alle rundt ved næsen så kan vi da bare lade være at være så dumme og enfoldige.” Når vi bliver truet, og som individer og enkelte gange lande og samfund, angrebet, voldtaget og truet med fatwaer, ja, så er problemets nature altså en helt anden.

  Kommentar by Morani ya Simba — 26. januar 2013 @ 00:09

 117. @ Lars her er den kommentar jeg havde skrevet, før jeg kom i tvivl om nyttigheden i det hele.
  ____

  Lars sagde “Du siger altså at utroligt intelligente mennesker kalkulerer med at de med kun 0,25% af verdens befolkning bag sig kan overtage herredømmet i verden? “

  – Nej, jeg sagde at det er den opgave guden Jahve stillede dem i udsigt.

  Men hvis jeg forstår dig ret så tænker du på det forklaringsproblem anti-semitter tit har med at sandsynliggøre den angivelige “kolosale” indvirkning de tilskriver jøderne?
  Her må jeg nok indrømme at jeg mener at de har mere indflydelse end menigmand er klar over, uden dog på nogen måde at være ideologisk omkring det. Som nævnt er min interesse først og fremmest historisk.

  Theodor Herzl er måske den der har anskueliggjort den form for indflzdelse den jødiske diaspora har mest tydeligt. I hans brev fra 1902 til Lord Lansdowne gjorde han ikke nogen hemmelighed ud af de fordele England ville få til gengæld for at støtte det zionistiske initiativ:

  “The Jews will all wear England in their hearts if through such a deed it becomes the protective power of the Jewish people. At one stroke England will get ten million secret but loyal subjects active in all walks of life all over the world. At a signal, all of them will place themselves at the service of the magnanimous nation that brings long-desired help …. England will get ten million agents for her greatness and her influence.”

  Her lover Herzl så den engelske udenrigsminister 10 millioner hemmelige agenter, som på signal vil forråde det land de bor i til fordel for jødernes og englændernes fælles interesse. Og at dette ikke bare ren teori, kan man forvisse sig om ved for eksempel at læse rapporterne fra House Un-American Activities Committee fra 50erne og frem, heri afsløredes talrige spion-netværker med en statistisk signifikant jødisk deltagelse. Mest kendte er nok Julius og Ethel Rosenberrg, Robert Oppenheimer, Nathan Silvermaster og Harry Dexter White. Det er et faktum at disse folk har haft en “kolosal” betydning for efterkrigstiden.

  Så man kan jo stille spørgsmålet
  “hvormange industrispioner skal der være i en højteknologisk virksomhed, før den går bankerot? 0,25 procent?”

  Men lad os kigge på noget mere aktuelt. Nu nævner du selv Sverige som et eksempel på et land der er i færd med at falde fra hinanden, og jeg går udfra at vi alle sammen kan være enige om at det især er svenske medier den er gal med. Hvis medierne ikke løj om tilstandende i sverige , så ville folk have nogle andre politikere og en anden politik. Så lad os med det i baghovedet prøve at se på den jødiske indflydelse på svensk presse

  Af de syv største aviser i sverige, dem med et oplag på over 100.000 eksemplare dagligt, da er 4 ejet af det jødiske familie-foretagende “Bonnier”, det drejer sig om Dagens Nyheter Expressen, Sydsvenska Dagbladet og Dagens Industri . Aftonbladet er ejet af svensk fagforning, men har en jødisk chef-redaktør Helle Klein fra rabinner familien, mens at Gøteborg posten ejes og redigeres af Peter (Kaplan) Hjørne som også er jøde.

  Konklusionen er altså at ud af sveriges 7 største aviser så ejes eller redigeres 6 af dem af jøder.
  Mht. fjernsyn og forlagsvirksomhed er der også en meget tydelig overrepræsentation af jøder. Faktisk blev situationen så slem at tretten desperate forlæggere gik ud og krævede “svar fra regering og oppositionen nu hvor den svenske offentlighed trinvist var domineret af et eneste foretagende” – Bonnier

  Så her ser vi igen altså igen at en meget lille etnisk gruppe kan have meget indflydelse på en anden meget stor etnisk gruppe, uden at den store gruppe er klar over det.
  Og så er det altså ikke min opgave og forklare dig “hvordan det kan lade sig gøre” – det er min opgave at fortælle dig at denne statistiske signikans rent faktisk foreligger. Akkurat som ved de kultur-marxistiske chef-ideologer. Tror du da det er tilfældighedernes spil?

  http://www.dn.se/debatt/nu-maste-bonnier-vaga-mota-kritiken-om-monopol

  http://www.mosaisk.com/Torben-Lund/Bonnier-Hjorne-Klein-Jewish-Media-Scandinavia.php

  Kommentar by upsala — 26. januar 2013 @ 00:41

 118. ->117 upsala

  Tak, det var i det mindste et forsøg på et reelt svar, lysår fra Balders ubehjælpsomheder.

  “Og så er det altså ikke min opgave og forklare dig “hvordan det kan lade sig gøre” – det er min opgave at fortælle dig at denne statistiske signikans rent faktisk foreligger. Akkurat som ved de kultur-marxistiske chef-ideologer. Tror du da det er tilfældighedernes spil?”

  Jeg tror først og fremmest at modellen er en illusion der forudsætter stærk selektivitet i udvælgelsen af fakta, fortielse af afgørende modstridende fakta, fortielse af de proportioner jeg bliver ved med at spamme med, flip-flopping mellem uforenelige og modsatrettede aspekter (angivelig jødisk supremacisme kontra den multikulturalisme som i realiteternes verden er suicidal adfærd) som dem man gerne vil overbevise helst ikke skal opdage, og uudtalte antagelser om en særlig jødisk magi der giver dem en uforholdsmæssig magt og slår deres fjender med blindhed.

  Vi får altid at vide at ‘muslimerne er vor tids jøder’, men kontrasten med dit og Balders tankeunivers er slående:

  Antijihadismen handler i høj grad om forskellige grupper med forskellige motiver og forskellige grader af bevidsthed og forsætlighed, og den destruktive dynamik deres samspil har for hele verden: Socialister der de facto allierer sig med islam, fordi muslimer er det nye proletariat og sikkert stemmekvæg; muslimer som ‘ofre’ man kan bruge i promovering af egen godhed i forskellige sammenhænge; liberalister der er blinde for hvad islam er, men kun har tanke på menneskers og varers frie bevægelighed; ren og skær frygt der forklares som noget andet (selvcensur kontra ‘hensyn’) – for at nævne nogle eksempler.

  Antijihadismen har ikke brug for en enkelt magisk, skjult hånd der styrer udviklingens gang, men handler om totaliteten af de drivkræfter jeg nævnte, og om konsekvenser. Man kan kalde Eurabiahypotesen en konspirationsteori, men den bygger på reelle begivenheder og konkrete initiativer taget af virkelige personer, men antijihadismen står og falder ikke med hypotesen som forklaringsmodel – i og med at udgangspunktet er konsekvenser, dvs. verden som den udfolder sig i dag.

  Modsat antisemitismen kan antijihadismens grundlag således dokumenteres ned en række simple parametre hvis ægthed er ubestridelig, og som alle har fællesnævneren ‘islam har alvorlige konsekvenser for de vantro, konsekvenser der ikke kan relativeres bort ved kontrast med ‘gode’ virkninger af islam, eller undskyldes’. Det er bare dårligt: Når islam vokser i et land vokser kravene om særlige hensyn – det omgivende samfund skal bøje sig for islam; friheder der tidligere var en selvfølge eroderes bort (tegninger, frygtkultur); i lande med muslimsk flertal oplever de vantro stærk diskrimination; deres andel af befolkningen falder over tid. Osv. osv.

  Kort sagt, antijihadismen har i modsætning til antisemitismen entydigheden af konsekvenserne, talstørrelserne, proportionerne og fravær af simpel, magisk konspirationstænkning.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 26. januar 2013 @ 01:24

 119. På den jyske hede står en vældig betonklods, bygget i 1943. Den daglige leder af støbearbejdet var en af Tysklands førende botoneksperter, ingeniør Josef Krause.
  Han var jøde, men accepteret på grund af hans specialviden. Han havde nok ikke et frit valg, om han ville bygge eller ej. Men for at blive i Balders og Uppsalas verden, var han nok konspireret med nazisterne, så “vantro” ikke-jøder kunne blive bekæmpet, eller?

  Mage til antisemitisk vås fra de to jødehadere, skal man lede længe efter. Shalom

  Kommentar by Iznogut — 26. januar 2013 @ 02:22

 120. Lars Findsen På Crack

  Vil du også “stalke” mig her på Uriasposten hvis jeg påstod at en lille del af verdens befolkning kan have magt over en langt større del af verdens befolkning, manipulere og endda kolonisere og flytte rundt på befolkninger og gøre dem til slaver. Blandt andet ved at nedbryde deres sammenhængskraft,kultur, give dem alkohol og få dem til at bekæmpe hinanden.
  Med andre ord tror du på den almindelige historie skriving omkring for eksempel England og Hollands kolonisering af en stor del af verden, Tysklands 2 verdenskrige osv?

  Kommentar by Viking — 26. januar 2013 @ 02:33

 121. Jødefikserede og de der ikke er det, de der mener andet er mere betydningsfuldt.

  Mens demografien, og alt går sin gang.

  Giv mig en celle, bare en lille en, om muligt nær de væbnede styrker.

  muslim-area-get-out-your-bloody-fag

  De taler om sammenhængskraft, de store fordele åbne grænser har bragt, finanskrisen, bankkontoer, strukturtilpasning, akutjob og integration mens Christiansborg, Carolineskolen, flere andre og jeg selv laver afspærrede store og små områder og forsøger at gøre vore bosættelser bære- og levedygtige i virkelighedens verden.

  Tips om konvojfærdsel, fare på vejen, ulykker, frygtsomme pus der skal trøstes mens tiden går og andet hærges, brænder imens, og ja, der er ganske meget at tage hensyn til, mens de der uklogt befandt sig uden for konvojen og perifirien taler om medfølelse med uoplyste stakler.

  Hallo.

  Virkeligheden er her, på Christiansborg, hos vor drot, i vor hytte,

  uriasposten.net/archives/44469

  den røde tråd

  Mange har sagt til mig, at de ikke fatter det budskab

  Jeg forstår det godt. For det lyder da mærkeligt for rigtig mange danskere,

  Til dem vil jeg sige; Jeg forstår godt, at det klinger mærkeligt,

  Jeg indrømmer, at det ikke er et enkelt budskab

  Vi svigter vores ansvar,

  Derfor bliver vi ved.

  Ind kom alvoren

  Klip fra:
  Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

  Det talte ord gælder

  Kommentar by Peter Buch — 26. januar 2013 @ 05:51

 122. Duracelkaninen er tilbage!

  “Tak, det var i det mindste et forsøg på et reelt svar, lysår fra Balders ubehjælpsomheder.”

  Det er nu ellers kun nogle få måneder siden at jeg postede en kommentar som svar til Morani ya Simba, hvori der linkes til en omfattende dokumentation omkring jøders ejerskab mm. af medierne.

  Nederst på siden linkes der blandt andet til den samme artikel om de svenske medier som uppsala bruger i sin kommentar!

  Min kommentar indholder henvisninger til endnu mere omfattende dokumentation end artiklen om Sverige leverer.

  Det var en tråd hvor duracelkaninen som sædvanligt også spyede sine ligegyldigheder. :mrgreen:

  Jeg citerer et par ting fra min kommentar:

  Morani ya Simba: “Men du maa gerne dokumentere at de har promoveret multikulturalisme i USA mere end saa mange andre. Der er trods alt kun 2-3% joeder i landet. Jeg aner ikke hvorfor de tilskrives saa meget magt.”

  Her vil du kunne læse om jødiske organisationers bestræbelser i USA. På den samme side er der øverst links til tilsvarende materiale om England, Frankrig, Canada og Holland. Nederst på alle disse sider linkes der til detaljeret dokumentation om ejendomsforholdene til medierne i nogle hovedesageligt skandinaviske, men også baltiske og andre østeuropæiske lande.

  Og hvis dette ikke var nok: Mind Bending Powers of the Masters of the Media

  Her kan man læse hele kommentaren: Uriasposten 24. oktober 2012

  Kommentar by Balder — 26. januar 2013 @ 10:01

 123. Her min lovede kommentar til Morani ya Simba, som var et svar på Moranis kommentar på Snaphanen (#comment-186532 Posted: 24 January 2013 – 19:42)

  Morani ya Simba (til Viktor):

  Beklager, jeg kan ikke følge dig. Jeg læser dig som sigende mellem linierne at Tim Pallis er ud for at lufte anti-semitiske ideer og det synes jeg er meget urimeligt at insinuere.

  Selvfølgelig lufter Tim Pallis ikke “anti-semitiske ideer”, og det gør jeg heller ikke. At konstatere nogle bevislige fakta omkring nogle Jøder og deres virke i verden, og at forsøge at sætte dette i en forståelig ramme, er ikke hvad jeg forstår under “anti-semitiske ideer”, heller ikke hvis det er negative ting.

  Føler du f.eks. at du er anti-tysk, fordi du hader Nazister som du så ofte har fremført?

  Antisemitisk er det først, når man anklager Jøder over én kam for at være det ene eller det andet negativt på grund af deres etnicitet eller religion, lige som det modsatte af antisemitisme; filosemitisme, er det at elske Jøder blot fordi de er Jøder. Det er to sider af den samme mønt. Det er generaliserende og begge dele er sygelige.

  Men påstanden / anklagen om antisemitisme har desværre været et meget brugt middel til at lukke munden på kritikere, og jødiske organisationer arbejder stadigvæk hård på at udvide begrebet til så godt som alt hvad der går nogle Jøder imod, inklusiv helt banale ting som Israelkritik, modstand mod kosherslagtning og omskæring, at tale om jødisk lobbyisme og at påstå at Jøder er overrepræsenteret i medierne.

  Morani ya Simba:

  Jeg kender ikke herrerne i dit citat og er først for nylig blevet opmærksom på den såkaldte Frankfurterskole, Så jeg ved ikke hvem de centrale personer var her.

  Dette viser kun sammen med en masse anden åbenlys uvidenhed fra din side omkring disse og relaterede emner, at du er helt på nybegynderstadiet i diskussionen om indvandringsproblemere, Muslimer, Jøder, kulturradikalisme og de i gangværende massive samfundsomvæltninger, og alt hvad der hænger sammen med det. Det er helt i orden, men lad være med at kaste smuds efter folk eller beklikke deres hæderlighed fordi de fremfører påstande og fakta du er uvidende om. Man bliver hverken læge eller karatetræner på én dag, og heller ikke ekspert i jødiske anliggender i løbet af to tre, fire eller fem måneder. Det har taget mig omkring 10 år for at nå dertil hvor jeg er nået nu.

  Det nytter heller ikke noget, at du på den ene side giver dig i kast med akademiske diskussioner (som i den parallelle diskussion på Uriasposten), hvor man taler om falsificerbarhed, og om hvad der er op og ned i den akademiske verden med en masse fine ord og begreber, mens du på den anden side opfører dig som et børnehavebarn, og forsøger at gøre dig klog på alt muligt som du tydeligvis ikke aner en kæft om, hvad du jo selv indrømmer.

  Du vil gerne teoretisere på højt akademisk niveau, og påstå en videnskabelig tilgang til en diskussion, mens du lader følelser og fornemmelser råde omkring dette emne, og prøver at slippe udenom den konkrete og vidensbaserede rationelle tilgang som et stykke våd sæbe.

  Morani ya Simba:

  Du flytter fokus over på noget, i mine øjne, irrelevant ved at bruge at disse mennesker (formentligt, har ikke checket og er ligeglad med dette) er jøder [..]

  “Det er irrelevant at de er Jøder”

  Er det kun relevant når en berømt videnskabsmand eller en violinist er Jøde, men irrelevant når berømte Jøder udfylder en negativ rolle?

  Det ville glæde mig hvis du for en gangs skyld ikke prøvede at smutte fra en diskussion når det bliver for svært for dig, men gad at gøre dig den umage at læse nogle af de henvisninger der bliver givet i forbindelse med påstanden om at det bestemt ikke er irrelevante at de er Jøder. Det er / var nemlig slet ikke irrelevant for disse Jøder selv at de var Jøder. Det var / er nemlig et central emne for dem.

  Og hvis du kendte lidt mere til jødisk historie, religion og psykologi, så ville du vide at Jøder som de er flest, går umådelig meget op i at de er Jøder. Gennemsnitligt langt mere end både du og jeg, og de fleste af indvandringsmodstanderne går op i at vi er hvide Europæere.

  Og det er ikke forbeholdt disse Frankfurterskole-Jøder, men er et gennemgående træk der findes hos Jøder generelt gennem historien, selv om det selvfølgelig ikke gælder alle.

  Sig mig at du har læst det lille afsnit (peer reviewed efter alle kunstens regler, blandt andet af professor Helmuth Nyborg) fra professor MacDonald omkring hvordan Freud opfattede sig selv, og kom så tilbage og sig at det er irrelevant at han var Jøde!

  Steen Snaphanen er til gengæld helt udenfor rækkevidde, og den taktik som han bruger for at beholde sine skyklapper på, er som han selv erklærer, at han gør sig umage for ikke at læse de ting han ikke vil informeres om for at kunne bevare sin illusioner! (Desværre tyder Kim Møllers kommentar på den samme strudsepolitik – 25. januar 2013 @ 17:30 – tilføjet senere)

  Steen:

  Tilrejsende svenske antisemitter, the usual suspects, sværmer om den varme grød, og jeg gør mig umage for ikke at læse det, hvis det ikke skal slettes umiddelbart.

  Lige nøjagtigt den taktik vores fælles multikultiglade Muslim-forgabte venstreorienterede kulturradikale modstandere bruger; sådannne racister / islamofober gider vi ikke at diskutere med!

  Kommentar by Balder — 26. januar 2013 @ 10:13

 124. ->122 Balder

  Det er jo direkte pinligt, og i sidste ende formålsløst at fortsætte, al den stund at Balders tilgang umuligt kan hverve proselytter uden for sølvpapirssegmentet. Men pinligt, fordi Balder bare ikke kan løfte opgaven med at dokumentere at disse 0,25% af verdens befolkning har den magt som han tilskriver dem. Bemærk hvad han gør:

  Balder fokuserer på høje procentandele i udvalgte erhverv, og på selvidentifikation. Han fokuserer så snævert og intenst på dette så det kommer til at se meget betydningsfuldt ud.

  Jeg har her og i utallige andre tråde forsøgt at få dokumentation for absolut indflydelse, i lyset af talmæssig betydningsløshed, og i lyset af andre magtgrupperingers (stater, interesseorganisationer m.v.) styrke og afvigende interesser. Intet svar fra Balder.

  Kort sagt:

  Er jødiskejede medier i stand til at give ikkejøder sympati for Israel? Forsøger de overhovedet? Vil Balder hævde at disse medier taler Israels sag?

  Hvornår har Balder forholdt sig til det jeg også har spurgt til i denne tråd – at promovering af multikulturalisme, dvs. islam, er direkte skadelig for jødiske interesser? Hvordan kan en gruppe der udgør 0,25% af verdens befolkning satse på at bruge en 100 gange større gruppe til at fremme egne religiøse mål? En gruppe der intenst hader dem selv?

  Hvornår har Balder redegjort for den uudtalte ‘jødiske magi’? Kulturmarxisme og multikulturalisme er kun faktorer fordi ikkejøder er med til at udbrede disse ideologier og gøre dem til mainstream. Hvordan er dette muligt? Hvorfor har disse antageligt intelligente akademikere ikke gennemskuet rænkespillet?

  Balder er pinlig fordi han afslører usikkerhed i #122. Det er komplet ligegyldigt i denne sammenhæng om jeg er en Duracellkanin. Fjogede smileyer og udråbstegn kan ikke sløre at Balder bare ikke leverer dokumentation for at 0,25% af verdens befolkning kan forlede resten af verden.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 26. januar 2013 @ 13:17

 125. ->120 Viking

  Hold dog op med at være vandbærer for Balder. Hvis det nu er “stalking” at man ind imellem giver Balder gensvar på noget der er et diskussionsforum og ikke hans private vægavis, er kriterierne for dette absurd lave.

  Kig på alle de gange jeg ikke har gidet reagere på Balders monomani, og kom så tilbage.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 26. januar 2013 @ 13:25

 126. Lars Findsen På Crack

  Djævelens advokat kommer efter lidt rengørinmgsarbejde igen op i mig:
  Antageligt intelligente akademikere er sjældent i besiddelse af format.

  Format kræver, selvklart- format, de dette havende er undtagelserne, er virkelig få, ren logik og cirkelslutning. Helt subjektivt tolket, som jeg vanligt gør det og- naturligvis uden nogetsomhelst belæg, andet end påstanden og cirkelslutningen. Der er et dem og nogle andre.

  http://www.sappho.dk/slag-i-luften.htm

  Vækstfikseret tunnelsyn.
  13. september 2011 – Peter Buch
  Det mystiske liberalist-had, kunne have udgangspunkt i Liberal Alliances prioritering, eller simpelthen seen bort fra at kultur kunne være væsentligere end vækst. http://www.liberalalliance.dk/politik/maerkesager/gang-i-v%C3%A6ksten
  At der set herfra er meget rigtigt i en større del af samfundsøkonomien var privatfinancieret, og der er enorm overflødig kontrol og færre forbud kunne være en fordel gør ikke med partiets manglende prioritering af kulturs betydning, at det bliver et parti, jeg vil ofre en stemme.

  -Muligheden for flere kommentarer på linket er lukket.

  Kommentar by Peter Buch — 26. januar 2013 @ 14:26

 127. ->126 Peter Buch

  Det er sandt, og meget af debatten på blogs som denne handler jo også om akademikere som flokdyr og apologeter. Derfra og til at handle som enablere for en angivelig totalitær jødisk agenda som de ingen interesse har i, er der for mig at se et umuligt spring. Bemærk forskellen ift. deres islamapologi: Akademikere er meget optaget af muslimer som en udvalgt offergruppe, og kan derfor gøre sig blinde for islams totalitarisme, og ukritisk acceptere glat tale om at islam betyder fred osv. Hvorimod jøder som forfulgte i dagens verden ikke optager dem. Se al postyret for nylig da der endelig kom lidt lys på dette i medierne. Vi har vidst dette i årevis. Jeg kender ikke umiddelbart til akademikere der er stærke fortalere for Israel, hvorimod apologien for pal-araberne, Hamas osv. er fuldstændigt mainstream. På denne baggrund ville jeg finde det mere end tvivlsomt om de ville lade sig forlede af en dagsorden der udadtil handler om kulturmarxisme, men i ‘virkeligheden’ blot er undergravende jødisk teologi.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack — 26. januar 2013 @ 14:38

 128. @ Lars “Er jødisk-ejede medier i stand til at give ikke-jøder sympati for Israel? Forsøger de overhovedet? Vil Balder hævde at disse medier taler Israels sag?”

  Tak fordi du bragte dette spørgsmål op! Det har jeg også siddet og grublet over mange gange. Og jeg kan ikke sige at være nået frem til nogensomhelst konklusion, der giver mening.

  Det hviler så vidt jeg kan se på to præmisser, nemlig

  1. Jøderne ejer og præger indholdet af en enorm andel af nyhedstrømmen.

  2. Nyhedstrømmen er generelt israel-fjendtlig og lyver stolpe op og stolpe ned, og iscenesætter alverdens løgne for at skabe sympati for det kriminal-statistisk set mest ulidelige folk på jorden, palestinænserne.

  Hvordan kan begge dele være sandt?

  Det var i den sammenhæng spændende at følge sagen om Rupert Murdoch tweets fornylig.

  Han skrev:

  “Middle East ready to boil over any day. Israel position precarious. Meanwhile watch CNN and Associated Press bias to point of embarrasment”

  “Why is Jewish owned press so consistently anti-israel in every crisis?”

  Nu er der jo ikke nogen der ville hævde at Rupert Murdoch er anti-semit, der går rundt med en sølvpapirs-hat. Og der er vel heller ingen der mener at han ikke er klar over, hvem der tegner linjen for de øvrige medie-giganter.
  Så det er så vidt jeg kan se en af de ting i livet, hvor man må sige “Jeg forstår ikke hvordan det hænger sammen”.

  Men denne uforståenhed er ikke i sig selv et slående argument for at afvise præmisserne, for de er begge vel-dokumenterede.

  http://twitter.com/rupertmurdoch/status/269973016753102849

  Kommentar by upsala — 26. januar 2013 @ 15:54

 129. I diskussionen om jødernes indflydelse mener jeg, at alle debattører – sådan! – begår den fejl at betragte jøder som een homogen gruppe.

  Det er naturligvis forkert. Jøder er, ligesom alle andre, spredt over hele spektret – lige fra militante bosættere, der gerne skyder arabere, til venstre-loonies, der arbejder for den store marxistiske verdensrevolution og nationalstaternes undergang.

  Derfor kan den vestlige presse godt være delvis domineret af jødiske personer og ejere, og samtidig være negative overfor Israels nuværende politik.Iøvrigt: Som bekendt vil de mest jødiske jøder – de ultraordodokse – ikke engang anerkende den nuværende statsdannelse Israel!

  Jeg tror ikke på en stor jødisk verdenssammensværgelse, men som før nævnt finder jeg det sandsynligt, at jøder – som andre minoriteter som homoseksuelle og feminister – ofte er negative overfor de homogene nationalstater. Det har næppe noget med Det gamle testamentes skrifter at gøre!

  Derfor fremmer de multikultur og masseindvandring. Men de sanser ikke, at de samtidig saver i den gren, de selv sidder på (Malmø!). Snedigere er jøderne (det segment af dem!) altså ikke!

  Kommentar by Gunnar Biering — 26. januar 2013 @ 17:52

 130. Lars Findsen På Crack

  -Jeg kender ikke umiddelbart til akademikere der er stærke fortalere for Israel,- jeg heller ikke, lokalt.

  http://www.defenddemocracy.org/testimonials/

  Kommentar by Peter Buch — 26. januar 2013 @ 18:07

 131. Faktisk kan den jødiske identifikation alt andet lige være en udfordring for den pågældende. Jeg havde for et år siden i min bil en af de fire musikere der var blevet fritstillet fra London Symphony Orchestra, efter at de havde underskrevet et opråb om at boycotte en koncert med Israels Filharmoniske orkester i London. Han forklarede at en sådan venskabskoncert med israelerne blot var propaganda der skulle maskere staten Israels uhyrligheder. Og at han selv som jøde så det som hans pligt at sige fra.
  Såvidt jeg ved sidder han nu igen på sin plads.

  Kommentar by Høgsbro — 26. januar 2013 @ 18:56

 132. Nationalismen er takket være kulturmarxismen i en meget svag og defensiv position. Skal vi nogensinde få noget vind i sejlene, så handler det om at spille sine kort rigtigt.

  Selv det at vedkende sig til nationalisme er et problem, for de politisk korrekte i skoler, massemedier og marxister har allerede defineret hvad dette begreb dækker.

  Kun ved at hive tæppet væk fra de politisk korrekte, som Tim Pallis gør det, har man en chance for at revitalisere nationalismen.

  Jeg tror vi skal turde at være mindre politisk korrekte, men kun så længe det sker velovervejet og intelligent.

  Iøvrigt mener jeg at vi skal hjemsende de fremmede (om vi skal smadre Karthago er en anden snak).

  Kommentar by Lars H — 26. januar 2013 @ 19:07

 133. Lars Findsen På Crack

  Jeg vælger at tro, at du forstod og derfor ikke svarede!

  Kommentar by Viking — 26. januar 2013 @ 21:50

 134. Balder, Balder…du vil gerne fortælle mig hvad jeg er vidende og uvidende om. Fordi jeg ikke er ekspert i Frankfurterskolen ved jeg ikke noget om indvandringsproblematikken. Altså hallo mand….

  Nå, lidt mere seriøst. Selvfølgeligt skal man kunne diskutere både jøder generelt og individer der er jøder og kritisere begge dele. Men der er stadig en masse cherry picking in dine argumenter og det slår deres troværdighed istykker. Problemet er ikke at du dokumenterer at en masse mennesker der gør nogle, fra en traditionelt konservativ synsvinkel, uhensigtsmæssige ting, er jøder. Problemet er at du insinuerer hvis ikke påstår at det er bevis for en form for sammensværgelse. Og at du gør meget, meget lidt for at holde de 95% af jøder der ikke arbejder i medier eller som politikere eller meningsdannere, ude af den debat. Der mener jeg du bedriver useriøs debatteren. Og MacDonald gør det samme. Okay, så Freud følte sig “meget jødisk” og vi er enige om at hans anal- og oral-faser og alt det fis er noget udokumenteret sludder. Det har intet med det store flertal af jøder at gøre.

  Samtidig har du ikke formået at redegøre tilfredsstillende for hvordan vi skal forstå at flertallet af kulturmarxister, radikale osv. netop ikke er jøder. Er de bare marionetter der manipuleres?? Det er jo ikke troværdigt.

  Lars Findsen forklarer det faktisk meget godt. Problemerne med islam er manifeste, hænger ikke på een hypotese men på massive mængder materialer om kriminalitet, terror, totalitære overbevisninger der indrømmes ligeud og trusler og mord. At der skulle være en “jødisk trussel” bygger på meget elaborerede, og dermed usandsynlige (i.e. “søgte”) konstruktioner jeg simpelthen ikke tror på, slet ikke når der er mange konkurrerende forklaringer med bedre sandsynligheder fordi de er mindre kringlede.

  Kommentar by Morani ya Simba — 26. januar 2013 @ 23:27

 135. Kevin MacDonald er meget mere end jøder.

  Fra http://psykologioghvidetnocentrisme.blogspot.dk/ :

  “Under min opvækst læste jeg gerne fortællinger om europæiske helte, som kæmpede for deres folk og vigtige sager. William Wallace, Robert Bruce og skotterne mod englænderne, Sir Francis Drake som ledede slaget mod den spanske armada, Karl Martel og frankerne, der forsvarede Europa mod muslimerne, kong Leonidas og spartanerne ved Thermopylæ og mange andre. Den tid er lagt bag os. Vore politiske ledere er faktisk i færd med at opløse deres eget folk, og der er ikke mange hvide mennesker, der har mod nok til at gøre noget som helst, ud over at stemme på de samme om og om igen. Eller de stemmer på et andet parti, som desværre ikke forandrer andet end ansigterne; politikken forbliver den samme.
  Hvordan kunne tingene udvikle sig sådan? Man skulle tro, at udviklingen havde udstyret os med stærke etnocentriske mekanismer og en gruppeidentitet, som sikrede, at den slags aldrig kunne ske. Helt naturlig ville vi kæmpe vort folks gode sag, også selv om prisen var høj. Vi ville til og med dø for vort folk – som William Wallace, hvis død beskrives således:

  Efter rettergangen den 23. august 1305 blev Wallace ført ud af salen, klædt nøgen og trukket efter en hest gennem byen hen til Smithfield Market.
  Her blev han hængt med et reb om halsen og så taget ned lige før han døde. Dernæst blev han kastreret og fik øjnene revet ud. Så blev hans indvolde flået ud af kroppen og brændt foran ham. Endelig blev han halshugget og hans krop parteret i fire (de fire rædsler) ved Elms i Smithfield. Hans hoved blev sat på en lanse oppe på London Bridge. Senere fik det selskab af hans broder Johns og Simon Frasers kroppe. Hans fire kropsdele blev sat til skue i Newcastle, Berwick, Stirling og Aberdeen. 1

  Men der er ingen William Wallace’er eller folkebevægelser, som kæmper for de europæiske racer, og spørgsmålet er hvorfor. Men det er endnu vigtigere er undersøge, om vi kan bruge vores psykologiske forståelse til at bane en gangbar vej for forsvaret af vores race.
  Denne artikel skal først beskrive psykologiens to verdener: […]”

  Kommentar by Lars H — 27. januar 2013 @ 15:22

 136. Jeg vil hermed for mit vedkommende sige tak til alle som hver især alt efter evne har forsøgt at forholde sig på én eller anden måde til denne debat.

  Umiddelbart kunne det for mig ind imellem føle som noget af en ørkenvandring, men intet er så skidt så det ikke er godt for noget.

  Jeg vil således lade indtryk, reaktioner, kritik og bifald, følelser, meninger, spørgsmål og påstande bundfælde sig, og måske en gang i fremtiden se noget af materialet igennem en gang mere.

  Og hvem ved, kan det bidrage til at inspirere til en ny måde hvorpå jeg en gang i fremtiden kan anskueliggøre og formulere problemstillingerne endnu bedre, således at det kan bidrage til et større overblik og forståelse af denne meget væsentlige og centrale og i al væsentlighed oldgamle problematik, som helt sikkert ikke vil forsvinde foreløbig.

  En særlig tak til blogejeren som på trods af personlig kritik og formentlig ikke den helt store begejstring alligevel uden at kny lagde spalteplads til.

  Venlig hilsen,

  Balder

  Kommentar by Balder — 27. januar 2013 @ 23:26

 137. […] Uriasposten 24 januar 2013 – Tim Pallis om Frankfurterskolen: En kulturmarxistisk virus, “… en dekonstruktion af alle værdie… […]

  Pingback by Danmark - Ytringsfrihed: Steen Snaphanen censurerer debattråd og sletter egne pinlige kommentarer » Balder Blog — 22. september 2013 @ 14:39

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper