18. juli 2013

Kurt Rosenstrøm, Forpligtelsens univers: “Den humane idealisme er blot et brugbar instrument…”

Kronik af Kurt Rosenstrøm, forfatter til Humanismens elendighed (2013, der kan købes online på Forlaget Mellemgaards hjemmeside for 199 kroner.

Forpligtelsens univers

Europæerne har ingen respekt for deres egen kultur. De har kapituleret overfor islam på alle områder i en stemning af selvfornedrelse, politisk korrekthed og multikultur… Islam kan snart blive den dominerende magt i Europa… Professor, islam ekspert og mellemøst-kender Bernard Lewis. Det Hebraiske Universitet 2007.

Det er kendetegnende for udviklingen i Danmark, at der ikke eksisterer en åben kritisk dialog mellem befolkning og politikere i forbindelse med multikulturalismen og den stigende muslimske indvandring. Og det er ligeledes kendetegnende, at danskernes historie og traditioner hos store dele af den herskende elite betegnes som ligegyldigt og i værste fald skadelig. Ja selv Nationalstaten og dens evne til at skabe et værdifællesskab, der får folk til at identificere sig med deres samfund er under angreb.

At værne om danskheden er ikke populært i lyset af multikulturen. Ikke mindst Zenia Stampe fra Det Radikale Venstre er kulturekspert i at nedgøre de danskere, der ikke bryder sig om multikulturen og den muslimske indvandring. “Fornuften har på mange områder tøjlet de primitive instinkter. Hvorfor skulle det samme ikke ske, når det handler om en irrationel fremmedfrygt …” og videre: “Fremmedfjendske danskere tænker med stenalder hjernen.! Nogen af os har haft den mistanke gennem længere tid…” (Politiken 19.4.2011).

Et par citater der står i modsætning til flere opinions undersøgelser der har vist, at omkring 77% af befolkningen foretrækker monokultur, samtidig med 92% mener, at udlændingene hovedsagelig skal leve efter danske normer. (Berlingske 4. april 2011). Eller sagt på en anden måde: På trods af at en overvældende majoritet i den danske befolkning foretrækker egen kultur og egen levevis, så foretrækker den herskende elite multikultur og indvandring.

I Danmark er multikulturalismen det kultursyn, der i sin ideologiske udfoldelse er blevet det teoretiske underlag for en indvandrerpolitik, der er ved at sønderrive befolkningen. For som den polske sociolog Zygmunt Bauman peger på i sin bog om multikulturalisme, Community: Seeking Safety in an Insecure World (2001) “… når samfundet ikke længere har en fælles kultur, et fælles normativt grundlag, så splittes det op i enklaver, i tilflugtsteder, i partikulære kulturer, som kun kerer om sig selv.”

Historisk set er menneskets liv bundet sammen af kollektive sammenhænge af livsmønstre og traditioner. Herigennem får mennesket identitet og tilværelsen får betydning. Det betyder at moralsk ansvar ikke kan begrundes ud fra en ydre pligtetik – et menneskesyn – med præcise regler for, hvad der er ondt og godt. Værdier er bundet til bestemte historiske vilkår og situationer i dagliglivet. Hvilket også betyder, at den menneskelige praksis konstituerer det sociale fundament.

Danskheden er derfor en forudsætning hos danskerne hvilket vil sige, at der findes en fælles arv, en national identitet, som har skabt en sammenhængende livsforståelse. Eller som den canadiske filosof Charles Taylor har udtrykt det: Der kan ikke eksistere samfund uden en eller anden form for kobling mellem indbyggernes status og deres oplevelse af identitet. Forsvinder troen på at man er en del af et folk, er vejen banet for kaos og folkelig opløsning. Nationalstaten må derfor forsvares for uden en fundamental forståelse for betydningen af national sammenhængskraft, driver Danmark sammen med det øvrige Europa mod en kulturel katastrofe. Og med katastrofe menes en social nedsmeltning og moralsk opløsning, der vil komme helt ud af kontrol.

Når FN’s højkommissær for menneskerettigheder Mary Robinson således erklærer, at “den menneskelige mangfoldighed må anerkendes som et aktiv og ikke en ulempe”, er det en udtalelse der må anskues ud fra den sammenhæng mangfoldigheds-spørgsmålet indgår i. At mene vi skal være moralsk forpligtet på multikulturen er det samme som at mene, at alle mennesker social, politisk og kulturelt er ligeværdige alle steder på kloden. Det menneskesyn kan jeg godt tilslutte mig, men i praksis kan en nations sammenhængskraft trues af en indvandring, der er så høj, at integrationen vanskeliggøres eller direkte umuliggøres, fordi der er grænser for, hvor mange fremmede der kan absorberes og tilpasses uden den sociale orden bryder sammen. En sådan forståelse burde ikke høre til de vanskelige og har naturligvis intet med moral at gøre.

Derfor er det nødvendigt at tilslutte sig den opfattelse, at moralske valg må foretages ud fra de handlinger, der har størst nytte for samfundet. Når tyrkiske politifolk i tyrkiske uniformer patruljerer i de værste indvandrerkvarterer i den tyske delstat Nordrhein – Westfalen er det udtryk for, at mangfoldigheden har ført til sammenbrud for den sociale orden. Her er den menneskelige mangfoldighed ikke et aktivt. En samvittighed der således er bundet op på en samvittighed overfor menneskeheden, er måske nok af smuk karat, men kan i værste fald føre til social sammenbrud eller borgerkrigslignende tilstande. Den erkendelse fører derfor direkte hen til den forståelse, at politik må bygge på rationalitet i den forstand, at det er fornuften og ikke moralske værdier, der skal bestemme de politiske beslutninger. Derved er der også fastsat et etisk – grundlag for politiske beslutninger. Hvordan skal vi forholde os til ordene nation og nationalitet? Og hvordan skal vi bære os ad med at holde Danmark samlet som et homogent samfund.

Det er den slags alvorlige spørgsmål som hver dag burde være oppe og vende hos politikerne, i avisernes ledere, hos diverse forskere på universiteterne og hos historikere og sociologer i betragtning af de store forandringer som følge af indvandringen. Men der høres stort set ikke et kvæk. Kun i blogs, læserbreve og enkelte kronikker rører kritikken på sig. Det officielle Danmark fortsætter derfor i samme spor som hidtidig uden det store spræl fra befolkningen. Og det er der naturligvis årsager til.

Man kan sige, at der i samfundet findes en hegemonisk ideologi som er den politiske og den herskende elites ideologi. Dvs. en ideologi der har sat bestemte kernebegreber i centrum og derved sætter rammerne for, hvordan den politiske virkelighed skal forstås. Denne ideologi legitimerer eliten ved at fremstille en eksisterende magtfordeling som naturlig. Er mennesket derfor underlagt den herskende ideologi, ser det ikke sine ‘virkelige’ (objektive) interesser.

Ser vi nu på de mennesker, der styrer ideerne omkring kulturen, kan man godt sige, der objektivt set er en erkendelsesfremmende forbindelse mellem interesse og mål. Det multikulturelle samfund er af det gode, og andre forestillinger er forkerte. Eller sagt på en mere direkte måde: Kultureliten forsøger systematisk at få kontrol over bevidstheden om den multikulturelle udvikling ved at gøre disse tanker politisk korrekte. For befolkningen er jo normalt stærkt præget af de historier og traditioner, som den har fået ind med modermælken, så der foregår med andre ord en massiv ideologisk påvirkning fra den herskende elite i synet på historien og det nationale.

Ideologier dannes når der ikke er nogen selvfølgelig kontinuitet mellem praksis og de sproglige formuleringer. Det første store skridt er derfor at afsløre, at vi står over for en elite, som forherliger multisamfundet og den idealistiske humanisme, og som på den baggrund kaster smuds på danskernes eget syn på deres kultur. Derfor kan kun en afdækning af de relationer, som den umiddelbare iagttagelse ikke kan have nogen anelse om, afsløre, at de herskende tanker er den herskende elites tanker. Det store spørgsmål er derfor: Hvem er disse mænd og kvinder, der befolker vore institutioner? Hvem er disse forholdsvis anonyme mennesker, der er ved at afvikle dansk kultur og føre Danmark frem mod en farlig og usikker fremtid?

Det kunne fx være en tilfældighed, at sociologer sammen med andre forskere på universiteterne med få hæderlige undtagelser er tavse som graven overfor den kulturelle udvikling og Islams udfoldelse i Europa, hvis de da ikke direkte fordømmer dem, der kritiserer denne udvikling. Imidlertid er det ikke mere tilfældigt end at regnen løber nedad og Jorden drejer om Solen.

En indgang til at forstå en sådan ubegribelig tavshed ligger i den humane idealisme, idet elitens forsvar for indvandring og multikultur altid bliver knyttet sammen med humane og anstændige tanker. Medmennesket står dem nær. Borgerrettigheder er universelle og bør være gældende for alle lande til enhver tid. Enhver grænse er af det onde, man skal ikke kun dyrke det nationale flag, og alle kulturer er lige gode. Samfundet bør derfor være multikulturelt og ikke monokulturelt. Et idealistisk og altfavnende kultursyn der har skabt en slags godheds ideologi, der udøver den sociale funktion at gøre befolkningen til gode mennesker. En ideologi som bruges til at banke befolkningen på plads i relation til multikulturen og indvandringen.

Den herskende elite forsøger med andre ord systematisk at skabe det rette underlag for korrekt human og politisk tænkning. Det kan være avisredaktører, politikere, historikere og sociologer osv. En bred gruppe af mennesker der kan betegnes som den herskende elite og som har let adgang til medierne. Mennesker som vinkler kulturopfattelsen på den rette måde. Er den enkelte imod indvandringen af fremmede kulturer, har han eller hun et mørkt menneskesyn og tænker med stenalder hjernen. Et massivt pres hvor det nationale, flaget, danskheden og synet på historien bliver mistænkeliggjort i forskellige sammenhænge. Befolkningen skal forføres til at tro på, at Nationalstaten er ved at være fortid, for alle mennesker er født fri og lige, som der står i FN’s menneskerettigheds erklæring. Og derfor er grænser af det onde. Danskerne skal have multikultur, hvad enten de vil eller ej.

Imidlertid bruger humanitetens ihærdige forsvarere, der elsker menneskeheden som deres egen mor, interessant nok ikke denne humanitet til også at sætte fokus på det faktum, at de kristne i store dele af den muslimske verden ikke kan udøve deres religion i fred og derfor må gå over til Islam. Her er de gentagne muslimske angreb på kirkerne i Nigeria, som nu kun kan have gudstjeneste under militærbeskyttelse, et godt eksempel. Og hvis vi fortsætter med at lege spørge-jørgen, er denne tavshed om vore kristne trosfæller så en ren tilfældighed? ligesom tavsheden over den stigende antisemitisme i Europa er det Og er det også en tilfældighed, at den islamiske kulturs indtrængen i Europa får så lidt opmærksomhed fra eliten, når vi tænker på det barbari som islamiske grupper også begår rundt omkring i verden, hvor Islam massivt er til stede. Mord på skoleelever, afbrænding af skoler, nedgravning af utro kvinder til halsen, drab på frafaldne osv. Gælder den universelle kærlighed ikke her?

Nej selvfølgelig gør den ikke det, og denne manglende forståelse hænger sammen med forpligtelsens univers. Det er et univers hvor en kreds af mennesker beskytter hinanden, fordi de befinder sig i en eller anden følsom situation i relation til det multikulturelle samfund og dermed også til de muslimske indvandrere. Derved afgrænses automatisk det område, hvor det er meningsfyldt at stille moralske spørgsmål. Og derfor er der naturligvis heller ingen forståelse for, at flere og flere mennesker er bekymret over den store muslimske indvandring i Europa på baggrund af den mentalitet, de ser i den islamiske verden. Imidlertid er den slags bekymringer ifølge eliten, jævnfør Zenia Stampe, blot et spørgsmål om at overvinde fremmedhad og stenalder mentalitet. Hvis det ikke var forstemmende var det hylende morsomt.

Men derved har vi også fået en rationel forklaring på, hvorfor så mange ansatte på vore universiteter og andre institutioner stort set undgår at kritisere Islam og multikulturen og samtidig er tavse som graven ovenfor islamisternes vold og drab og grove overtrædelse af menneskerettighederne. Her dyrkes den indsnævrede humanitet. En kritik af multikultur og Islam er ikke politisk korrekt, og desforuden har folk også deres karriere at tænke på. Derfor er det bedst og mest sikkert at flyde med strømmen og suse ind i forpligtelsen univers, hvor der er folk, der tænker ligesom en selv. Men dermed er det selvfølgelig også afsløret, at den herskende elites store interesse for menneskeheden er rent skuespil. Den humane idealisme er blot et brugbar instrument i den herskende elites apokalyptiske drømmerier om det multikulturelle samfund.

Danmark er et homogent samfund, der holdes samlet af en fælles national identitet, men politikerne polariserer samfundet, skaber sociale spændinger og har i dele af befolkningen nedbrudt tilliden til det politiske system. Resultatet kan kun blive, at danskeren gradvis mister sin sociale identitet, dvs. en selvopfattelse af sig selv som medlem af et politisk og folkeligt fællesskab – og det er den helt store katastrofe.

I dag er de sidste dønninger fra Oplysningstiden, som i europæisk åndshistorie var præget af troen på den menneskelige fornuft, endegyldigt forbi. Forpligtelsens univers har i Europa forsumpet den intellektuelle tænkning og skabt en kapitulation-situation over for Islam og egen kultur, som Bernard Lewis så præcist udtrykker det i det indledende citat.

Oploadet Kl. 06:29 af Kim Møller — Direkte link25 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/49641/trackback

25 Comments »

 1. Det er godt, at nogen foretager rationelle modformuleringer til at det herskende multikulturelle vås, som vi fyldes med fra vugge til grav.

  Men hvor våset normalt er stats- eller EU-støttet, foregår de rationelle modformuleringer – fornuftens stemme – for egen regning og ikke mindst for egen risiko, og den er uhørt høj.

  Når rationalitet er blevet til uønsket undergrundsliteratur, er oplysningstidens epoke i sandhed afgået ved døden.

  Kommentar by traveler — 18. juli 2013 @ 08:20

 2. God kronik med meget klarsyn.
  ———————————————————————-

  @1 traveler — 18. juli 2013 @ 08:20:
  I min erfaring er det korrekt, at den mørkeste time er lige før daggry.
  Inden daggry begynder fuglene at synge. Jeg hører stadigt flere fugle synge

  Kommentar by Agricola — 18. juli 2013 @ 09:04

 3. Stærk, velskrevet og sober kronik som jeg er meget enig i (dog skulle den køres igennem en stavekontrol :)).

  Den piller hele teateret fra hinanden og den er svær at argumentere imod og være ærlig på samme tid.

  Det ville være rart hvis den kom ud i de større medier, men det er nok ønsketænkning.

  Kommentar by NulTolerance — 18. juli 2013 @ 09:38

 4. Ja “NulTolerance” Ja stavefejl kan være et problem for den gamle ordblinde skolelærer. Faktisk var jeg lidt ordblind, da jeg gik i folkeskolen. En hård kamp gennem alle studier. Hm hvor er det stavefejl?

  Kommentar by kurt Rosenstrøm — 18. juli 2013 @ 09:55

 5. Hm hvor er der stavefejl, bortset fra “det”.

  Kommentar by kurt Rosenstrøm — 18. juli 2013 @ 09:57

 6. Det er en rigtig go`kronik.Den sætter hele den multikulturelle løgn til vægs på en yderst overbevisende måde.
  Men hvordan skal det blive anderledes,når både politikere,journalister,”eksperter”,menningsdannere,embedsmænd m.m.,nærmest bare er een stor familie.De deler seng og bord,har familiære forbindelser,er gift ind i hinandens familier,kærester på kryds og tværs.Det er jo rent indavl på det politiske og kulturelle plan.Og så har jeg endda ikke medtaget overklassen (de pengestærke af dem.

  Kommentar by -by Proxy- — 18. juli 2013 @ 10:07

 7. Citat:
  En kritik af multikultur og Islam er ikke politisk korrekt, og desforuden har folk også deres karriere at tænke på. Derfor er det bedst og mest sikkert at flyde med strømmen og suse ind i forpligtelsen univers, hvor der er folk, der tænker ligesom en selv. Men dermed er det selvfølgelig også afsløret, at den herskende elites store interesse for menneskeheden er rent skuespil. Den humane idealisme er blot et brugbar instrument i den herskende elites apokalyptiske drømmerier om det multikulturelle samfund.

  – citeret fra Kurt Rosenstrøms rammende kronik “Forpligtelsens univers” for mig er DET essensen der udstiller Danskernes “Kujoneri”
  Skridt for skridt tiltager denne “selvudnævnte” Landsforræder gruppe kaldet Radikale, sig mere og mere indflydelse for at eskalere Muhamedaniseringen, hvor hvert eneste skridt er et “Point of no return”.

  – kan nogen mon forestille sig at vi undgår et oprør, Holger Danske ånden har sovet længe, for længe, men er trods alt hver gang vågnet og man har grebet til våben, også hvor det endda har set mere håbløst ud.

  SÅ opfordringen lyder: VÅGN NU OP,- det er senere end du tror!!!

  Kommentar by Cantor — 18. juli 2013 @ 10:19

 8. #5 Kurt Rosenstrøm,
  Hm hvor er der stavefejl, bortset fra “det”.

  hermed en stor tak til dig for selv at gøre opmærksom på en Stavefejl, som jeg desværre ikke selv havde observeret, som andre opmærksomme læsere, da jeg blev gjort opmærksom på den var jeg nær ved at tilbagekalde mit indlæg som jeg desværre havde afsendt uden at vide at der var en så grel stavefejl i den mest læseværdige kronik jeg havde set i lang tid, indtil dette tidspunkt.

  Næste gang jeg læser en kronik af dig, hvilket jeg trods alt vil glæde mig til, skal jeg nok være mere påpasselig og rigtig nærlæse den for at finde “Stavefejl” ;-))

  Kommentar by Cantor — 18. juli 2013 @ 10:31

 9. Bogen Humanismens elendighed af Kurt Rosenstrøm lander desværre ikke på natbordet hos de elendige humanister der forfejlet opfatter Islam som en kultur der har gang i Dannevang,mennesker World wide har altid kunnet gæste Danmark og giftet sig med en Dansker og opnå respekt men hvis vedkomne mener at der skal ændres i Danskernes vaner og levevis er vedkomne landet i det forkerte land,forbyd Islam i Danmark.

  Kommentar by emmagad — 18. juli 2013 @ 11:20

 10. @ Kurt Rosenstrøm

  Et fint og sobert indlæg, som man dårlig kan være uenig i. Jeg er bare bange for, at det ikke ændrer en tøddel, så længe den pludrende klasse og selvgodhedens snerper mener, at det tilsyneladende er ønskværdigt at omdanne et førhen velfungerende homogent samfund, og på sigt at skifte de etniske danskere ud ved demokrafisk selvafvikling, til fordel for mennesker, der kun er ude på at belaste de offentlige kasser, her tænkes specielt på Allas “lystige” svende, hvoraf mange må betegnes som hjernedøde kameldrivere, der bærer ufredsmærket på deres pande.

  PUGNA PRO PATRIA

  Kommentar by der Adler — 18. juli 2013 @ 11:23

 11. Adler er fuldstændig enig. Og bemærk også, at der ikke er nogen aviser, der har anmeldt mim bog. Derfor er det som resten af Europa-kursen mod opløsningen fortsætter. Og det er kun et spørgsmål om tid, før vold og terror begynder mod eliten.

  Og det er der, opløsningen tager fart. Men i sidste instans er det fornuftens opløsning, hvilket faktisk er ret overraskende. Men folk vil jo ikke blive ved at at se på, at deres homogene samfund forsvinder, medens landsforæderne udfolder deres samfundsnedbrydende aktiviteter og kalder det kamp for mangfoldighed og godhed. Faktisk renlivet dumhed.

  Kommentar by kurt Rosenstrøm — 18. juli 2013 @ 11:36

 12. Hej Kurt,

  Det er i småtingsafdelignen:

  opinions undersøgelser = opinionsundersøgelser

  “Her er den menneskelige mangfoldighed ikke et aktivt” = aktiv.

  Og så var der en mere som jeg ikke lige husker, men det var blot et sammensat ord der ikke skulle have været delt i to.

  Kommentar by NulTolerance — 18. juli 2013 @ 11:39

 13. “… kendetegnende, at danskernes historie og traditioner hos store dele af den herskende elite betegnes som ligegyldigt og i værste fald skadelig.”

  Idag kan man ligefrem hæve sig op i eliten fra et beskedent udgangspunkt (Anna Fisker er f.eks en simpel pædagog) ved at sige ting som “Hvad er dansk madkultur? Kartoflen kommer jo fra Tyskland!” Sådan gør man lynkarriere i den pludrende klasse.

  Kommentar by JensF — 18. juli 2013 @ 11:49

 14. @ Kurt Rosenstrøm

  Vil gøre dig opmærksom på, at jeg nu 2 gange (12.08-12.10) har prøvet at bestille din bog, alt fornødent udfyldt, med korrekte tal og kontrolcifre, men får denne besked: “Der opstod en fejl under behandling af din betaling.”

  PUGNA PRO PATRIA

  Kommentar by der Adler — 18. juli 2013 @ 12:15

 15. Kællingen er jo totalt forvirret. Smørrebrød er for eks. et glimrende eksempel på dansk madkultur.

  Kommentar by NulTolerance — 18. juli 2013 @ 12:20

 16. Beklager. Jeg var vist også totalt forvirret, den skulle have været i en anden tråd :)

  Kommentar by NulTolerance — 18. juli 2013 @ 12:29

 17. En varm tak til Kurt Rosenstrøm. Jeg har bestilt hans bog. Hans analyse af vor kulturs forfald er korrekt. Det i sig selv er en stor gave til os alle. Jeg er trods alt så optimistisk, at jeg tror på, at hans bog om føje tid vil blive anerkendt som et af de betydeligste bidrag til forståelsen af den suppedas vi allerede sidder i. Vi kan ikke komme ud af den, uden at vi har en korrekt rationel analyse af, hvordan vi er havnet der. Det har vi nu takket være en velformuleret tænker.

  Kommentar by Tim Pallis — 18. juli 2013 @ 12:55

 18. Har lige købt bogen, glæder mig til at modtage den, så jeg kan gå ombord i den. Jeg tror det er en rigtig god bog, så god så dansk PEN nok vil afvise den, fordi den strider imod deres sharia regler og en så flot zinke geStampo anmeldelse af bogen, er nok noget af det finest en god forfatter kan opnå.

  Kommentar by li (islamonausea træt af de Skide/Muhammedaner) — 18. juli 2013 @ 13:29

 19. At man skal beskæftige sig så meget med en bestemt skodreligion, kan vi takke de radigale for.De lever op til de tre store S-er: Selvglad, Selvgod, Selvretfærdig, som de går rundt og skilter med, hvor de kan komme af sted med det. Dette akrobatagtige og indbildske parti.
  At være radigal er nemlig en følelse, en sjælelig tilstand, såre dobbeltbundet og krævende, både for balancenerven, ordforrådet og den aldrig svigtende og til enhver tid fleksible samvittighed.
  Her råder det radigale – i egen optik – visionære menneskesyn, så de kan føle sig uhyre ophøjede, kosmopolitisk visionære, tolerante, rummelige, inkluderende e.t.c., men også det kroniske storhedsvanvid, den radikale oppustede bedreviden, verdensfrelseri, anti-dansk politik, muslimsk-logrende, fromme meninger og indbyggede bedrefølelse, og frem for alt varmtluftsballonen “humanisme.”
  At være radigal er noget særligt, og noget mere end de andre, da de mener at besidde en indsigt og klarsyn som ikke er andre forundt, og som har belæring behov. At puste sig op med utopier og ønskedrømme, som ender med at blive en livsløgn, fordi man nægter at se realiteterne i øjnene. De radigale kan altid kendes på glorien og den fornærmede hønserøvsmund.
  De radigale mener at have frikort til at nedgøre og stigmatisere dem, som de ikke deler synspunkter med. Meget ofte bringer det mindelser om middelalderens djævlebesatte mennesker, der også blev skingre, virkelighedsfremmede og farlige.
  Der går en lige linie fra Rane Jonsen, over Corfitz Ulfeldt til 9.april 1940 og til Margrethe Pestager/Marianne Helved og Det Radigale Venstre. Partiet er blevet løbedreng for usselheden, nedrigheden, undermineringen og løgnen, for at pleje egne snævre partiinteresser.

  PUGNA PRO PATRIA

  Kommentar by der Adler — 18. juli 2013 @ 13:46

 20. Slemt er det, og værre bliver det. Tak til hr. Rosenstrøm for denne klare og kloge debatartikel.

  Kommentar by Crass Børsting — 18. juli 2013 @ 14:21

 21. Tak for de rosende ord som jeg labber i mig. Som min far altid sagde, lab det rosende i dig for i morgen er de efter dig.

  Kommentar by kurt Rosenstrøm — 18. juli 2013 @ 15:22

 22. PUGNA PRO PATRIA, der er jo mange boghandlere, som du kan købe bogen i.

  Kommentar by kurt Rosenstrøm — 18. juli 2013 @ 15:25

 23. Måske det mest rigtige jeg nogensinde har læst. Hold op det er godt.

  Kommentar by Martin — 18. juli 2013 @ 16:01

 24. Resultatet for femtiden er givet i nedenstående simple formel.

  De røde og radicoole vil det + pøblen er ligeglade + de nationalkonservastive bekymrer sig mest om deres (forlorne) anstændighed + de liberale tænker kun på penge og dem selv = islam vinder.

  Kommentar by Tolder (ekspert) — 18. juli 2013 @ 17:27

 25. Tak til Kurt Rosenstrøm for en modig og god gennemgang af humanist-elitens fordærvende indvirkning på folkesjælen. Folkesjælen der er formet gennem århundreders traditioner, nederlag og sejre.

  I Thomas Sowells fremragende bog Intellectuals and Society benytter han udtrykket “sproglig virtuositet” om kulturelitens manipulation med kendsgerninger og fordrejninger af historiens lære.

  Fordi intellektuelle beskæftiger sig med abstrakte ideer der vedrører abstrakte mennesker i en abstrakt verden mangler deres holdninger enhver erfaring om en “virkelig verden” eller mangler blot sund fornuft. Som en konsekvens er intellektuelle og intelligentsiaen berygtede for de “utilsigtede konsekvenser” af deres holdninger og gerninger.

  “Undskyld fordi vi har spildt milliarder af skatteydernes dollars – ups!” Faktisk ville intelligentsiaen aldrig kunne komme med en sådan bemærkning, da de jo er berygtede hyklere, og aldrig indrømmer at de ville kunne gøre noget så plebejisk som at tage fejl.

  Intellektuelle er professionelle når det drejer sig om at lægge røgslør ud, gøre mindre og benægte deres utallige fiaskoer, gennem brug af deres flotte, fine talent for “sproglig virtuositet.” Intelligentsiaen holder aldrig de intellektuelle ansvarlige for deres fejltagelser.

  Som Erik Hoffer udtrykker det, “En af de mest overraskende privilegier ved intellektuelle er at de kan være skandaløse tåber, uden at gøre skade på deres ry.”

  Det er vist meget betegnende af de administrationer der styrer os ‘folket’ i dag er befolket med så få fra det virkelige liv med ægte livserfaring.

  Kommentar by synopsisolsen — 18. juli 2013 @ 19:00

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper