10. september 2014

Pinlig SFI-rapport: Problematiserer højrefløjsdemokrater, overser revolutionære SUF med 39 lokalafd.

Jeg har gjort det til en vane, at gennemgå alle rapporter om politisk ekstremisme, men det er ikke meget der kan siges om SFI’s nye kortlægning af ‘Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark’, som jeg ikke har skrevet tidligere. Overordnet er rapporten fuldstændig ubrugelig. Definitionerne er løse, og næsten skræddersyet til at give (anonyme forskere) mulighed for at skabe konklusioner efter forgodtbefindende.

Det må siges, at jeg ikke har gennemgået de ni områdenotater, som rapporten baserer sig på. Det ændrer dog næppe på det essentielle.

En rapport om ekstremisme burde fokusere på organisationer der har til formål at vælte demokratiet, samt organisationer der virker ved ulovligheder. Det er ikke raketvidenskab. På en top-ti liste burde der maksimalt være 1-2 højreorienterede organisationer, da venstrefløjen og islamister både i antal medlemmer, radikaliseringsgrad og trusselsniveau er klart overlegen. Man kan ikke definere sig ud af alt.

Bemærk i øvrigt modtagelsen i medierne. Når nu rapporten konkluderer, at der er flest ekstreme organisationer på højrefløjen, så kan DR Nyheder illustrere sin historie med Danish Defence League-trøjer. Bemærk også hvor hurtigt venstrefløjen er ude med sin kritik, og bliver en del af mediebilledet. Rune Eltard-Sørensen vil have færre venstreorienterede og flere højreorienterede organisationer på listen. En af organisationerne der efter Modkrafts opfattelse ikke burde være på listen er Libertære Socialister. Når man læser kritikken på Modkraft.dk er supplerende læsning en artikel om LS: ‘Vil gøre militante metoder trendy’.

(SFI, Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark – En kortlægning, 85 sider, pdf; SFI.dk)

Definitionen er todelt. Rapporten omhandler ikke bare antidemokratiske organisationer, men også ‘ekstremistiske’, der er mere luftig. På samme måde inkluderer demokrati-begrebet ‘idealer om tolerance’ ud fra en pluralistisk forståelse af demokrati. Oprindeligt betød demokrati ‘folkestyre’, men kæmper man med grundlovssikrede rettigheder for folkeafstemninger om indvandring/multikultur er man ekstremist. Det noteres specifikt.

“Begreberne ‘antidemokratisk’ og ‘ekstremistisk’ kan være svære at definere præcist, men i rapporten her forstås ekstremisme som holdninger, der i større eller mindre grad kan være i konflikt med demokratiske styreformer og idealer om tolerance, og en villighed til at gå uden om demokratiske procedurer for at gøre politiske eller religiøse holdninger gældende. Antidemokratisme forstås i forhold til en pluralistisk forståelse af demokrati som tilfælde, hvor enten de demokratiske beslutningsprocesser ikke accepteres, hvor de fundamentale værdier og normer for alle borgere afvises eller en kombination heraf.” (s. 9)

Fortalere for en populistisk demokratiopfattelse kan fx mene, at man skal tilstræbe flertalsafgørelser, men også at disse ikke behøver at respektere ligheds- og tolerancenormerne. I forlængelse heraf vil vi her forstå ‘antidemokratisme’ som det tilfælde, hvor enten de demokratiske beslutningsprocesser ikke accepteres, eller hvor de fundamentale liberalistisk demokratiske værdier og normer afvises (eller en kombination heraf).” (s. 17)

Det uddybes i indledningen. Ekstreme bevægelser ‘kan’ bære præg af “fjendebilleder, hvor bestemte grupper eller samfundsforhold ses som truende.”. Hvis man er imod islamisering, er man per defintion lidt antidemokratisk, lidt ekstrem. Vil man have folkeafstemning om indvandring, har man en suspekt ‘demokratiopfattelse’. Lovlydige Urias-læsere er ekstremistiske antidemokrater per definition.

(s. 15)

Fokus er naturligvis på organisationerne, men det virker meget tilfældigt hvilke der udpeges. Aktiv i flest lokalområder er Danish Defence League, men hvad siger det om noget, så længe DDL ikke har konsolideret sig med egentligt klubhuse. Second to none i den forbindelse må være Ungdomshuset på Dortheavej i København. Det nævnes ikke med et eneste ord. Heller ikke urolighederne der fulgte salget af Jagtvej 69, selvom enhver torsdagsdemo for Ungdomshuset var langt mere ekstremt end det største DDL har lavet.

Rapporten identificerer hele seks højrefløjsorganisationer, og inkluderer eksempelvis ‘Folkebevægelsen mod Indvandring’, som jeg måtte google mig til, er identisk med Michael Ellegaards Frit Danmark. Jeg tror ikke FD nogensinde har samlet mere end 10 personer. Hvad er det i øvrigt præcist der gør Dansk National Socialistisk Bevægelse højreorienteret? Man kan sagtens være antisemit og højreradikal, men DNSB er jo totalitære kollektivister.

Omvendt er der kun fire venstrefløjsorganisationer. Det er selvfølgelig fint at Antifascistisk Aktion, Researchkollektivet Redox, Antiracistisk Netværk og Libertære Socialister er på listen, men hvad er bagggrunden for at udelade Socialistisk Ungdomsfront, der kæmper for revolutionen i hele 39 lokalafdelinger. Racismefri by, Antiracistisk Ungdom og utallige beslægtede organisationer også kunne være medtaget – det hele virker meget tilfældigt.

I forhold til islamisk ekstremisme, kunne enhver moské og islamisk kulturforening være inkluderet på listen. Rapportens forfattere vælger at medtage fem grupperinger, herunder særligt Hizb ut-tahrir og Muslimsk Ungdomscenter (Grimhøjvej-moskéen, hvor IslamGuides boghandel har hjemme) og Kaldet til Islam. Moskéer er kønsopdelte, og hvis ikke det i sig selv er et brud med fundamentale værdier og normer, hvad er så? Vederfølner-klistermærker påtrykt ‘Nej til moskéer’. Ja, faktisk. Eksempel 5, side 38.

Ingen højreorienteret organisation på listen kan samle mere end 40-50 tilhørere, og egentlige kriminelle aktiviteter er tilnærmet nul. Omvendt er Stop Islamiseringen af Danmark blevet angrebet med slagvåben flere gange, Rightwings klubhus er brændt ned, og ingen aktive højregrupperinger har formentligt begået 20 procent af de ulovligheder andre har begået mod dem. Sådan er virkeligheden.

Når venstrefløjen demonstrerer samles der ofte 500 eller mere, kun overgået af Hizb ut-Tahrir der nemt samler mere end 1000 kalifattilhængere. Politisk motiveret mødeterror og kamp for et religiøst diktatur, er naturligvis i en anden liga end højregrupperinger der demonstrerer under parolen ‘Vi er alle jøder’ eller for ytringsfrihed.

SUF bekæmper det liberale demokrati, samarbejder åbent med AFA, og medlemmer har været en del af flere tunge kriminalsager om politisk motiveret kriminalitet. Selvfølgelig skal SUF være på listen. Gerne helt oppe ved AFA og Researchkollektivet Redox. Rapportens forfattere er på visse områder helt blanke…

“For de venstreradikale grupper har vi ikke klart kunnet identificere rekrutteringsstrategier.” (s. 13)

Et citat fra rapporten, der understreger, at konklusionerne nok ikke skal tages helt så seriøst.

“Det ambitiøse udgangspunkt om at kortlægge hele landet har på mange måder være givende, men det har haft en pris. Det har således ikke været muligt at få et præcist indblik i størrelsen af de forskellige organisationer og grupperinger, og da kortlægningen er et øjebliksbillede, er det ligeledes svært at konkludere, hvorvidt de enkelte grupper er i vækst eller på retræte.” (s. 12)

Sådan skriver forskere, når de gerne vil lege videre med andres skattekroner.

Da definitionerne er løse og ret beset kunne inkludere hvad som helst, så burde Danskernes Parti selvfølgelig også være på listen. DP er udeladt, formentligt fordi forfatterne så nødvendigvis også måtte inkludere Socialistisk Ungdomsfront (og hermed støde kommunistiske Enhedslisten). Vægtningen er bizar. Det virker meget politisk.

“Hvilke grupper skal kortlægges inden for de enkelte miljøer? Af kortlægningen fremgik det således, at der var enkeltindivider med tilknytning til Socialistisk Ungdomsfront (SUF), der deltog i, hvad der ifølge denne rapports definitioner kunne betragtes som anti-demokratiske og/ eller ekstremistiske aktiviteter. Vi valgte ikke at medtage SUF i kortlægningen, men det viser, at der er en flydende grænse mellem, hvad der kan betragtes som venstreradikalisme og almindelig venstreorienteret politisk aktivitet. Det samme gælder for højrefløjen, hvor Danskernes Parti kan siges at indtage en lignende position. Igen valgte vi ikke at tage partiet med på trods af, at partiet har et vist holdningsfællesskab med det højreradikale miljø…” (s. 20)

Om Det antidemokratiske og antidemokratiske og/eller ekstremistiske højreradikale miljø (s. 29-40, 12 sider).

Under ‘handlingsmønstre’ indenfor det højreradikale miljø nævnes syv episoder. Det meste er legal politisk aktivitet (eksempelvis SIAD-demo’en ‘Vi er alle jøder’), og intet har mig bekendt før til doms. Heller ikke den værste episode – DNF’ere ‘involveret’ i en slåskamp med iranske asylansøgere, der blev ’slået og sparket’. Som man kunne se i et indslag på TV2, så var de afviste asylansøgere den angribende part. Kilden må være iranernes talsmand Masoud Reisvand, der i 2006 fortalte at Jesper Langballe havde hånet ham på trappen foran Christiansborg. Det faldt lidt til jorden, da det kom frem at Jesper Langballe var i sommerhus på Anholt.

Rapporten må gå langt ud for at finde ammunition. Det er sådan set ikke kun DDL der ‘betragter’ sharia som uforenelig med det danske demokrati. Tilbage i 2003 bekendtgjorde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol at sharia’en var uforelig med demokrati. Hvis man forsker i ekstremisme indenfor islamiske miljøer, men ikke kender omtalte dom – så er de næppe opgaven voksen.

“Frontpersonale og andre interviewpersoner har ligeledes påpeget, at grupper som AK 81 fra Vestegnen og Devils Choice fra Midt- og Vestjylland også udtaler sig stærkt islam-kritisk. … Det skal understreges, at deres tilstedeværelse på højrefløjen ikke retfærdiggøres af de højreradikale grupper inden for miljøet, som generelt er optaget af lov og orden. (s. 31)

“Ideologisk er DDL en islamkritisk og højrenational organisation, som betragter sharia som ‘en revolution, som vores land ikke ønsker og må afvise’ og som uforeneligt med det danske demokrati. DDL anser islam som en trussel og har til formål ‘gennem aktivt forsvar at sikre fred og friheder i vores lokalområder’. DDL lægger vægt på ytringsfriheden og ‘opfordrer regeringen til at ophæve alle love, der forhindrer ægte ytringsfrihed’, herunder ophævelse af racismeparagraffen.” (S. 33)

Om Det antidemokratiske og/eller ekstremistiske venstrerdikale miljø (s. 41-49, 9 sider).

Det bedste i rapporten er uden tvivl udpegningen af AFA’s brug af dækorganisationer, herunder ‘Århus for Mangfoldighed’. Antiracistisk Netværk kædes sammen med plakatkampagnen mod århusianske nationalister, men det dokumenteres ikke. Heller ikke i det tilstødende områdenotat om Østjylland (s. 20).

Noget er decideret grinagtig. Når man vælger at kalde AFA ikke-voldelig, men omvendt refererer venstrefløjens debat om AFA’s voldelighed, så ryger man ind i paradokser. Venstrefløjen er delte i spørgsmålet om brugen af vold, men alle grupperne er ‘imod vold’. Måske er den moralske frifindelse af AFA en konsekvens af deres – ifølge rapportten, samarbejde med ‘venstrefløjsorganisationer over hele landet’.

Når AFA demonstrerer er graden af militans planlagt på forhånd, og hermed en integreret del af strategien. Det er ikke tilfældet på højrefløjen – selvom bevares, begge fløjes vold udføres af… ‘enkeltindivider’. Kan man ikke se forskellen er man blind på venstre øje.

“Centralt i mange af disse uenigheder er synet på og viljen til at benytte vold og udenomsparlamentariske metoder til at opnå erklærede mål (Larsen, 2012: 24). Igen er alle de formelle grupper, vi beskriver nedenfor, imod vold. Volden og andre udenomsparlamentariske metoder er derfor resultat af enkeltindividers handlinger, som udgår fra og nogle gange associeres med grupperne.” (s. 42)

“AFA synes først og fremmest at være en såkaldt ‘ad hoc-gruppe’, som primært virker kontra-aktionært: Medlemmerne samler sig på baggrund af episoder, hvor de oplever, at der er et behov fx i form af påkrævet modstand mod højreekstremistiske grupper. … AFA arbejder sammen med venstrefløjsorganisationer over hele landet. Aktionsformerne bestemmes af de konkrete deltagere. Aktionsformerne bestemmes af de konkrete deltagere og afhænger af sag og sted.” (s. 43)

“ARN-Aarhus arbejder i forbindelse med demonstrationer og andre events sammen med et bredt udvalg af grupper og organisationer på venstrefløjen, såsom Antifascistisk Aktion, Enhedslisten og Socialistisk Ungdomsfront (SUF), såvel som mere eventbaserede grupper og netværk, såsom Goodnight White Pride, Larm mod Racisme, Aarhus for Mangfoldighed, Praktisk Solidaritet Aarhus og Produktionskollektivet Opbrud, Konfront, Libertære Socialister og Internationalt Forum.” (s. 45)

“Libertære Socialister (LS)… I omtalen af det revolutionære aspekt gives der udtryk for, at bevægelsens mål ikke kan nås gennem de etablerede demokratiske samfundsinstitutioner, men kræver en social revolution.” (s. 45)

“Handlinger, der udspringer fra det venstreradikale miljø, omfatter mødeblokering, chikane, kampagner, oplysning, demonstrationer. registrering af modstanderes truende adfærd samt fysiske angreb på højreradikale og slagsmål med politiet, ofte i modstrid med gruppernes erklærede afstandtagen fra brug af vold. Som i tilfældet med den højreradikale vold er den venstreradikale vold overvejende udført af enkeltindivider, der støtter den i miljøet dominerende ideologi.” (s. 48f)

Om Det antidemokratiske og/eller ekstremistiske islamistiske miljø (s. 51-64, 14 sider).

Medierne kalder LTF og lignende for indvandrerbander, men som citatet herunder understreger, så ville muslimske bander være mere præcist.

“Alle de organisationer og grupperinger, vi kortlægger nedenfor, er åbent imod vold. Ikke desto mindre er der enkeltindivider, som på forskellig vis sympatiserer med de ideologiske grundantagelser inden for miljøet, som er medlemmer af bander eller kriminelle grupperinger. Disse bander eller kriminelle grupperinger er i stigende grad begyndt at indflette islam i deres retorik, såvel på nettet og i de sociale medier som i enkeltmedlemmers legitimering af forskellige typer af voldelige eller ulovlige aktiviteter og opgør. Et eksempel herpå er banden Loyal to Familia (LTF), som især er aktive i hovedstadsområdet. LTF udtrykker, at de har følt sig ekskluderet af samfundet gennem oplevelser af racisme og diskrimination, ikke mindst fra politiets side… Denne fornemmelse af uretfærdighed italesættes typisk med en blanding af elementer, hvor referencer til islam står centralt. Således skriver LTF på deres hjemmeside, at ‘Må Allah give styrke til din familie’ og ‘Må Allah Subhanahu wa ta’ala være med vores afdøde bror’. De konflikter, de har med deres omgivelser, sættes ofte ind i en civilisationskamp. For eksempel siges det ‘Hvis I skal åbne ild, så ram deres Kuffar (vantro) og ikke vores muslimske brødre’. (s. 53f)

(s. 54)

“Selvom kortlægningen ikke peger på, at MUC rekrutterer til krigen, så modvirker MUC ikke selv deltagelse. Snarere er de et punkt i det miljø, hvorfra deltagerne udspringer. … For disse unge glider ideologien i MUC og det større salafistiske miljø dermed over i en ekstremistisk holdning og aktivitet.” (s. 55)

“MUC står for Muslimsk Ungdomscenter og udgør en gruppe unge salafister i Østjylland. Gruppen organiserer religiøse arrangementer, bøn og studiegrupper, men modstiller sig liberale demokratiers standarder og ligheds- og toleranceprincipper. MUC beskriver sig selv på Facebook som ‘en gruppe unge, der følger Quran og Sunnah’, med det formål at ‘give både muslimer og ikke-muslimer vigtige informationer om Islam’. … Gruppen i Østjylland er tilknyttet en bestemt moské.” (s. 59f)

Fra Konklusionerne (s. 65-72).

Bemærk apologien. Selvom enhver aktiv højregruppering konfronteres af maskerede venstreradikale, så har det blot en ’symbolsk karakter’: ‘De’ ønsker ikke at at skade hinanden…

“Centralt i forhold til fjendebilleder er det interessant at bemærke, at især de højreradikale og de venstreradikale synes hovedsageligt bundet op i en konflikt med hinanden om etniske minoriteters status i Danmark. … De venstreradikale grupper har forsøgt at fordrive grupper eller organisationer på den yderste højrefløj, hvorfor det ikke er overraskende, at det undertiden kommer til både verbale og fysiske sammenstød mellem personer og/eller grupper venstre- og højrefløjen imellem. Når personer fra de to fløje støder sammen, omgives konfrontationen typisk af meget højstemt og aggressiv retorik. Der er imidlertid ikke noget, der tyder på, at de ønsker at skade hinanden fysisk. Sammenstødene synes overordnet at have mere symbolsk karakter… (s. 67f)

“Set i lyset af, hvor meget kampen mellem højre- og venstreradikale handler om spørgsmål om den muslimske minoritets eksistensberettigelse i Danmark, er det interessant at bemærke, at disse to fløje stort set ikke figurerer i de islamistiske miljøers interne diskussioner og debat.” (s. 68)

“Der er således forskel på de idealer for et politisk styre, der følger religionen, og på, hvordan religionen praktiseres i det salafistiske miljø. Dette afspejler blandt andet, at langt de fleste salafistiske muslimer reelt ikke mener, at diskussionen om sharia er relevant, idet de lever i et ikke-muslimsk land og bør følge landets lovgivning…” (s. 69)

Diverse.

“Ud af interviewpersonerne kom 26 interviewpersoner fra de tre studerede miljøer: 11 interviews fra det islamistiske miljø, syv fra det højreorienterede miljø og tre fra det venstreorienterede miljø; 12 interviewpersoner var forskere; 14 interviewpersoner var andre eksperter på området, og de øvrige interviewpersoner faldt inden for forskellige kategorier af frontpersonale.” (s. 26)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/60015/trackback

42 Comments »

 1. Der kører historier om folk fra Sverigedemokraterne, der angivelig
  er kommet med forslag til, hvad man skal gøre ved den muslimske indvandring. De udtalelser er hård kost for de politisk korrekte.

  http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE7009412/politiker-om-asylansoegere-jeg-foreslar-nakkeskud/
  De samme politisk korrekte er tavse når det gælder IS i den arabiske verden, vi ved hvordan IS behandler dem der ikke følger deres horrible
  tankegang.

  http://denkorteavis.dk/2014/111479/

  Der kommer en dag hvor vi må vælge side: enten slås for vores frihed
  eller leve under de forhold de tildækkede kvinder fra Grimhøjmoskéen
  mener er vejen frem.

  Kommentar by k.m. — 10. september 2014 @ 16:44

 2. Fremragende gennemgang Kim. Sad selv og kiggede i rapporten i går – det er uaftteligt, at SFI ikke mestrer selv helt banale opgaver.

  Kender du den lille bog “Radikalisering blandt unge muslimer i Europa” (særligt kapitel 7 og 8) fra 2011?

  Kommentar by Absalon — 10. september 2014 @ 16:49

 3. -> Absalon

  Takker, men min gennemgang er nu ikke særlig dyb. Jeg har desværre ikke tiden til at lave noget bedre. Der er vitterlig mange ting man kunne slå ned på, hvis tid ikke var en faktor.

  Kommentar by Kim Møller — 10. september 2014 @ 17:05

 4. Hvorfor er forfatteren anonym? Formentlig fordi der er tale om nogen der er, eller har været, aktive på den yderste venstrefløj.

  Kommentar by Undren — 10. september 2014 @ 17:21

 5. Det ligner mere en pølletiken-historie end det ligner forskning. Det synes for “forskerne” at hvis man har et kritisk syn på islam; ja så er man ekstremist. En C H Larsen fra Roskilde Universitet, hvem han så end er, kan jeg forestille mig har givet “forskerne” inspiration til deres ordkvababbelser.

  Kommentar by Nielsen — 10. september 2014 @ 17:24

 6. Fin gennemgang…dog finder jeg særligt kapitel 2 problematisk, hvori rapportens metode og kildegrundlag beskrives, og det er tragikomisk læsning.
  På side 26 står anført, at de har anvendt interviews (formodentlig kvalitativ metode) af 26 personer fra de tre miljøer. 7 fra højreorienterede miljøer og 3 fra venstreorienterede!!!! Godt nok har de anvendt 26 ekspertudsagn/forskerinterviews(?), interviews med “Frontpersonale” (hvad er det?) og indhentet oplysninger fra diverse politikredse samt spørgeskemaer fra 268 besvarelser fra ti politikredse (s. 25). Læseren må formodentlig formode, at der er tale om indgående interviews med 7 personer fra højreorienterede miljøer og 3 personer fra venstreorienterede miljøer!!! Det er godt nok et ultra tyndt kildegrundlag at bygge konklusioner på baggrund af i alt 10 personer med tilknytning til højre-/venstrefløj. Er der her taget højde for interviewpersonernes både fortidige og nuværende relationer til det pågældende miljø? Det har jo betydning om hvorvidt interviewpersonen stadig er knyttet til det pågældende miljø og aktiv i de pågældende kredse eller er det afhoppere, som forholder sig negativt til deres fortidige gøren og laden? På den måde kan disse 10 interviewpersoner i princippet have mulighed for at forvrænge deres beskrivelse af deres respektive miljøer og bidrage med at give et usandt billede af deres aktiviteter. Ligeledes er antallet af interviewpersoner noget tyndt.

  Samtidig er det jo problematisk at den er skrevet af anonyme forfattere. Godt nok en tynd kop tea og irriterende at ens skattekroner skal finansiere sådan en gang makværk.

  Kommentar by Fidel C — 10. september 2014 @ 17:24

 7. @ 4.

  Chris Holmsted Larsen måske ???

  Kommentar by Bente — 10. september 2014 @ 17:28

 8. >5
  Ja det skal sgu nok passe.
  Han har ifgl. litteraturlisten begået “Politisk ekstremisme i Danmark” til Social- og Integrationsministeriet. Så misdæderne lever af skattekroner. Lige fra ministrene til “forskerne” og det eneste de foretager sig er at pisse arbejdende danskere op og ned ad ryggen.

  Kommentar by Nielsen — 10. september 2014 @ 17:51

 9. Jeg begriber ikke at f.eks. SIAD er havnet på listen. SIAD går så vidt vides ind for demokrati og SIAD er modstander af vold og trusler. Og når de demonstrerer (når de endelig får lov af politi), så foregår det på en rolig og fredelig måde.

  SFI rapporten har det ekstremt svært med demokratiske, fredelige danskeres islamkritik.

  Kommentar by Liva — 10. september 2014 @ 18:00

 10. Tak for en fin gennemgang.

  Rapportens forfatter er ikke anonym. Der har også været kritik fra f.eks. DIIS og i avisernes dækning er forfatteren fra SFI ude at forsvare sig.

  Ps. Kritikken fra DIIS er selvfølgeligt ikke rettet mod samme temaer som Uriaspostens.

  Berlingske har desuden interviewet en fra HizuthTahrir. Det er fantastisk hvordan hans offerrolle retorik er fuldstændigt identisk med den slags sociologer/eksperter prædiker for os. Han har fuldstændigt overtaget deres retorik.
  Det er faktisk ret sjovt når man tænker over det – venstreorienterede “eksperter” der er ifølge dem selv er indbegrebet af tolerance og anstændighed udnyttes åbenlyst til islamiske fanatikere til at retfærdiggøre deres synspunkter. Det må give en sjov smag i munden hos vores eksperter og lidt stof til eftertanke…

  Kommentar by Superman — 10. september 2014 @ 18:48

 11. Nåh, nu er Devil’s Choice MC pludselig slettet af listen..

  http://www.b.dk/nationalt/rockergruppe-vil-fjernes-fra-sfi-rapport-om-ekstremisme

  Kommentar by Johnson — 10. september 2014 @ 19:13

 12. Man skal være langt ude på overdrevet for at kunne beskylde SIAD for at være antidemokratisk eller ekstremistisk.

  Med definitionen om at man som intolerant mod nogle grupper kan regnes som ekstremistisk kan alle dog falde inden for definitionen. SIAD er intolerante over for nazister og andre jødekritikere, men det skulle man mene også forekommer blandt partier i Folketinget.

  Jeg foreslår SFI næste gang spilder tiden med kortlægning af alle i Danmark intolerante mod pædofile.

  Kommentar by perhag — 10. september 2014 @ 19:24

 13. Når der nævnes “forenklede verdensopfattelser og fjendebilleder”, som bringer trygheden og tilliden i fare, så kan så godt som alle danske politikere og massemedier føle sig ramt med deres viderelevering til befolkningen af NATO-propaganda eller endda CIA-propaganda mod Rusland og Kina.

  Tales specifikt om fjendebilleder om muhamedanere, så er der i øjeblikket en usaglig hetz i gang mod Islamisk Stat med deres kalifat i Irak og Syrien. Det er sandsynligvis Saudi-Arabien som er bange for at miste deres kontrol over sunnierne og derfor har fået USA til at angribe. Sjaria-håndhævelsen i Saudi-Arabien er mindst lige så rædselsvækkende som i IS, mens forskellen er at IS fører en mere regelret djihad-strategi ved at oprette et kalifat og lade det føre krig mod vantro sjiitter, mens sauderne i perioden med militær svaghed mener det er klogere at opkøbe Vesten og støtte 5-kolonnen udvandret til fjendeland.

  Kommentar by perhag — 10. september 2014 @ 19:55

 14. “Min gennemgang er nu ikke særlig dyb”, skriver Kim Møller beskedent. Den er hundrede gange dybere end det, de store statsstøttede medier præsterer.

  Hvis Danmark går under, er det vores egen skyld. Vi kan ikke påstå, at vi ikke kunne og burde have vidst, hvad der foregik.

  Kommentar by Crass Børsting — 10. september 2014 @ 20:21

 15. SFI – en flok “universitetsuddannede” klaphatte. No more, no less.

  Kommentar by bastardo — 10. september 2014 @ 20:58

 16. Nu synes jeg vi skal holde op med at kritisere SFI-rapporten. Ellers ser brødflove akademikere bare en god lejlighed til at få nok en gang skattekroner til at skrive nok en rapport… Og det skriver jeg faktisk kun halvt i spøg.

  Kommentar by Martin Kasler — 10. september 2014 @ 21:45

 17. Forfatteren er anonym i rapporten. Det er afdelingslederen, der udtaler sig til pressen. Hun har det ledelsesmæssige ansvar, men har ikke skrevet rapporten. Hun lyder i øvrigt ikke begejstret:

  “Afdelingsleder Lisbeth Pedersen fra afdelingen for beskæftigelse og integration på SFI, der står bag rapporten, kalder kortlægningen »usædvanlig« på grund af de yderst lukkede miljøer.

  »Det er rigtig vanskeligt at komme tæt på. Dels er der ikke mange informationer tilgængelig, og dels er der ikke tale om organisationer som Jyllands-Posten eller SFI. De her grupper er meget løst struktureret,« siger Lisbeth Pedersen, der er tilfreds med rapporten, men samtidig mener, at SFI næppe igen vil forsøge at kortlægge de radikale miljøer.

  »Det er et felt, der kræver særlig indsigt. Jeg tror ikke, det er der, SFI vil udvikle sine kompetencer,« siger Lisbeth Pedersen”.

  Det fremgår her, at Chris Holmsted Larsen er forfatteren. Måske sammen med andre: http://politiken.dk/indland/ECE2082491/forskere-identificerer-12-ekstremistiske-grupperinger-i-midt–og-vestjylland/

  Kommentar by Ulla — 10. september 2014 @ 21:54

 18. ” Når man læser kritikken på Modkraft.dk er supplerende læsning en artikel om LS: ‘Vil gøre militante metoder trendy’.”

  Haha hvor er det typisk det hykleriske miljø, ligesom da de sagde at en kopi af deres “goonight white pride” logo var den pure ekstremisme da nogle hooligans brugte det, selvom det var dem selv der havde lavet det oprindeligt. At ungdomshuset ikke er med i den rapport gør den værdiløs allerede der, men udover det er enhver moske der prædiker indholdet i koranen (som jeg gør ud fra de alle gør) anti-demokratisk af natur da islam direkte forbyder menneskeskabte love.

  Endnu en (sikkert meget dyr) rapport der kan arkiveres lodret, og om et par måneder kommer der sikkert en ny så eks-AFA’erne der er blevet for gamle til at kaste med brosten kan agere “eksperter” igen. Jeg håber virkelig hr og fru dk kan se igennem alt det pis efterhånden og stemmer derefter.

  Kommentar by Per — 10. september 2014 @ 22:33

 19. Prisen for det “videnskabelige arbejde”…

  “Siden 2012 har et anonymt forskerhold fra SFI arbejdet med rapporten, der blev bestilt og finansieret af det daværende Social- og Integrationsministerium med seks millioner kroner.”

  Citat fra Information

  Kommentar by Jonas — 10. september 2014 @ 22:59

 20. Forskere kritiserer kortlægning af ekstremisme
  Danmark 10. sep. 2014 KL. 22.30
  Et forældet øjebliksbillede, der bygger på et meget spinkelt datagrundlag. Sådan beskriver flere forskere en stort anlagt rapport om ekstremistiske grupper.
  http://politiken.dk/indland/ECE2391951/forskere-kritiserer-kortlaegning-af-ekstremisme/

  Kommentar by anno — 10. september 2014 @ 23:12

 21. Holmsted Larsen og Karpantschof har 5 referencer i litteraturlisten.

  Kommentar by Hodja — 10. september 2014 @ 23:16

 22. Hippier er syge i hovedet.

  Kommentar by Flaskeposten — 10. september 2014 @ 23:47

 23. @21
  Jeg tror, du har ret. Det passer med den “demokrati opfattelse” de har hvor staten ikke skal tænke på dens legitimitet i forhold til befolkningen/civil samfundet -men mere på nogle værdisæt som er kommet snigende ind i samfundet gennem nogle konventioner som ikke har noget folkeligt mandat. Det lugter af antidemokratiske “demokrater” – sikkert tidligere “klasse- nazister ” som har fundet et nyt projekt for deres irrationelle ideer.

  Kommentar by Thorsted — 10. september 2014 @ 23:54

 24. Tak for gennemgangen, Kim. Det er opad bakke, at tale Roma midt imod. Men nødvendigt, hvis vi skal overleve som frie mennesker.

  Jeg synes desuden, det er et interessant forskningsprojekt i sig selv, at finde ud af, hvordan sådan noget makværk bliver markedsført af SFI.

  SFI har – med enkelte undtagelser som Erik Jørgen Hansen og Gunnar Viby Mogensen f.eks – været samlingssted for marxistisk orienterede lavmålsforskere – der sidder stadig en forsker på SFI, der har skrevet begejstret om Enver hoxha’s perfekte udformning af den kommunistiske idé i Albanien! Andre har skrevet begejstrede bøger eller artikler om Tito, Mao, Lenin, Stalin, Castro og hvad har du? Det kan de heldigvis ikke løbe fra.

  SFI er ligesom Danmarks Radio venstrefløjens markedsføringsorgan og har altid været det.

  De støbte bl.a. de ideologiske kugler, som socialdemokratiet og resten af venstrefløjen skulle bruge til at opbygge den herskende pamperklasse af offentligt ansatte, der skulle ansættes flere og flere af for at løse alle de ’sociale problemer’, som SFI pegede på i deres rapporter, der udkom på løbende bånd med det faste slogan: Send flere penge!

  De ansatte forsøgte i årevis, at få vippet den indsigtsfulde og videnskabeligt og ikke marxistisk orienterede direktør, Gunnar Viby Mogensen. Men han snød dem til sidst og startede Rockwool Fondens Forskningsenhed for Kapitalens penge (sagde pamperne på SFI)

  Fri af staten kunne han starte de første forskningsprojekter, der på empirisk, videnskabeligt grundlag belyste de kollosale problemer indvandringen fra tredjeverdenslande – og især fra muslimske lande – havde påført Danmark. Først da revnede ballonen.

  Tilbage på SFI sad ‘de døde og de røde’, der blot efterplaprer det venstrefløjen gerne vil høre igen og igen. Entropien er for længst indtrådt og politisk korrekthed hersker på SFI, hvor man hæver en god fast hyre for livet med en minimal arbejdsindsats – man er jo på finansloven og betales og styres af de fastansatte statspampere i socialministeriet og er i en slags Cosa Nostra med Socialdemokratiet, de Radikale og Socialistisk Folkeparti. De fleste på SFI stemmer på SF og Enhedslisten og mange savner DDR og det, der var værre.

  Danmarks Radio er også en del af denne socialistiske Cosa Nostra, som trods alt har givet beskæftigelse til en masse mennesker, som aldrig ville kunne klare sig i den private sektor.
  Den Danske Model kalder de det vist? Klædt i DR Public Service?

  Hvis man har gennemskuet det, er man mindst ‘højreradikal’ og under alle omstændigheder en sten i skoen for den stille march mod det kommunistiske samfund.

  Det er i disse kredse de egentlig anti-demokrater findes i stort tal.

  Prøv til en start, at se på hvilke partier, der i de sidste 50 år i deres partiprogam har haft afskaffelse af demokratiet med vold og tæl så op, hvor mange mennesker, der har stemt på disse partier på venstrefløjen. De har været over 25% af vælgerne. De var en 5.kolonne og ønskede DDR-tilstande i Danmark, som Bent Jensen trods alt – trods chikane og hetz fra samme venstrefløj – fik dokumenteret i sit mesterværk “Ulve, får og vogtere”, som mirakuløst smuttede igennem et overset hul i det elektriske hegn… :)

  Kommentar by A-mad — 11. september 2014 @ 00:02

 25. i Danmark er demokratiet under pres, de venstresnoede prøver igennem medierne (som hellere end gerne refererer) at hjernevaske Danskerne til at tro på kollektivisme og kommunisme og islamisterne prøver med vold (stenkast og afbrændinger) at indføre saria zoner, alt dette uvæsen financierers af Danske skatteydere der bare står og ser dumme ud, forbyd islam i Danmark.

  Kommentar by emmagad — 11. september 2014 @ 00:09

 26. >19 22:59
  Nåh, ikke mere jeg gik og troede pengene politikerne stjæler fra vores lommer, bliver misbrugt. Det er jo pebernødder socialministeriet bruger på den sag. Og så skal vi huske på at vi alle har glæde af rapporten; udi al fremtid. Haleluja.
  Må jeg foreslå et ministerium til afskaffelse af offentlig virksomhed, og at alle gældende danske love, skal kunne læses af en dansker på én dag.

  Kommentar by Nielsen — 11. september 2014 @ 00:15

 27. En ynkelig rapport med et eneste formål: At beskæftige rødsnoede samfundsomstyrtere og de røde lejesvende hos den skattefinancierede propagandasender.

  Mage til løgnagtigt makværk og ussel virkelighedsfordrejning skal man helt til Enhedslisten for at finde.

  Øv, hvor er virkeligheden svær for snylterne. Faktaresistens er enorm hos de hjernevaskede lemminger.

  Kommentar by Iznogut — 11. september 2014 @ 00:23

 28. Folketinget huser de værste voldelige ekstremister

  Jeg har ikke læst rapporten, men jeg gætter på at den mest voldelige og ekstremistiske gruppe; vores folketingspolitikere (og tidligere ditto) ikke er nævnt i rapporten. Denne grupper har virkelig blod på hænderne, og har desuden radikaliseret mange unge danskere, som de har fortalt at de kommer i en slags paradis (heltestatus, patriotisme, gode fremtidsudsigter) når de på vegne af Martin Lidegaard (og hans forgængere) og hans overordnede i USA, kaster tonsvis af bomber og projektiler indeholdende forarmet uran ned over tredjeverdens lande, og sågar på europæiske befolkninger som ikke vil indrette sig som krævet af alliancen mellem kulturmarxistiske ekstremister og den grænseoverskridende internationale kapital, som kendes under navnet “den nye verdensorden”.

  Også herfra en tak til Kim for hans uvurderlige arbejde. Utroligt og også lidt uhyggeligt hvor meget der hviler på én mand. Jeg tænker på de utallige løgnehistorier fra systemet og dets hjernevaskende pressekorps som ville have stået uimodsagt hvis ikke det havde været for Kim Møllers arbejde.

  Kommentar by Balder — 11. september 2014 @ 04:20

 29. Godt arbejde fra Kim.

  Der er basis for en anmeldelse af rapportens forfattere for videnskabelig uredelighed på basis af det fremlagte. Alle kan anmelde!

  Kommentar by Sigwar — 11. september 2014 @ 08:02

 30. # 10 Superman.

  DIIS´s kommentarer er ikke blot kritik, men sønderlemmende kritik.

  Jeg gætter på at de er for højtuddannede til bare at skrive “sikke en omgang lort” ;)

  Kommentar by Santor — 11. september 2014 @ 08:40

 31. 29 Sigwar,

  Ja når nu forfatterne er anonyme, så kan man vel også anmelde anonymt…

  Kommentar by Hans Und — 11. september 2014 @ 09:28

 32. Jeg deltog i SIAD demonstrationen “Vi er alle jøder” og følte, at jeg blev truet. Bare det at komme til stedet var svært. Jeg klinede mig op ad en gammel kvinde med stok, som om jeg gik med hende, så slap jeg igennem politiets kæde og kunne gå uhindret resten af vejen.
  Der var en larm i Frederiksborggade nær mødepladsen, så man troede det var løgn. Der stod en stor kassevogn med kæmpe højtalere. Det undrer mig den dag i dag, at politiet tillader nogen at støjforurene så meget. Jeg kunne kun forstå det, som moddemonstranternes forsøg på at skræmme os – og det var uhyggeligt!
  Jeg gik skræmt en lille omvej hjem for ikke at møde nogen moddemostranter.

  Kommentar by Britta Due Andersen — 11. september 2014 @ 09:31

 33. http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/09/11/0911072505.htm

  Helt uigennemskuelig rapport

  – Det er metodisk set helt uigennemskueligt. Hvem er eksempelvis de venstreorienterede, som man har talt med? Hvilken indsigt har de haft? Det er uvidenskabeligt og decideret bekymrende, hvis sådan en rapport får lov at stå uimodsagt, siger Tobias Gemmerli.

  I rapporten konstaterer SFI, at det islamistiske parti Hizb ut-Tahrir ikke er identificeret vest for Storebælt, og at den yderliggående salafistiske gruppe Kaldet til Islam ikke rekrutterer krigere til den syriske borgerkrig.

  Da Politiken efterprøvede dette, tog det få minutter at lokalisere et tocifret antal aktive Hizb ut-Tahrir-medlemmer i Aarhus, mens der på YouTube ligger flere videoer, hvor ledende figurer i Kaldet til Islam opfordrer danske muslimer til at drage i krig i Syrien.

  Kommentar by mb — 11. september 2014 @ 10:09

 34. “En Kortlægning” – Det lyder smart på den dér RUCske måde.

  Kommentar by Johnson — 11. september 2014 @ 10:49

 35. http://videnskab.dk/kultur-samfund/terrorister-er-mellemostlige-maend-i-nyhederne
  Har du overvejet om mediernes måde at formidle terrorisme på afspejler den reelle terrortrussel i Danmark? Altså om der på nuværende tidspunkt er en større reel trussel fra islamiske ekstremister, end der er fra eksempelvis højrefløjsekstremister?

  Kommentar by tavsen — 11. september 2014 @ 12:59

 36. Rune Eltard mente, det var urimeligt, at SFI ikke havde snakket med de venstreradikale
  http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4kbh/p4-eftermiddag-2664#!/
  Lisbeth Pedersen ca. 1:10:00 efter sangen Forvandling Lis Sørensen
  Rune Eltard ca. 1:35:00 efter Ain’t Nothing Like The Real Thing med Marvin Gaye

  Fyn er fin
  http://www.fyens.dk/indland/Antidemokratisk-Kun-faa-ekstremistiske-grupper-paa-Fyn/artikel/2567945
  http://www.fyens.dk/indland/Trods-haervaerk-Politikere-ser-ikke-mange-ekstremister/artikel/2567989

  Kommentar by tavsen — 11. september 2014 @ 13:13

 37. Det eneste man kan regne med fra rødnazisterne er uredelighed og løgn. Selvfølgelig er løgnen vand på propagandasenderens mølle.

  De røde synger skingert på deres løgne og kramper sig sammen i kampen mod “sandheden” om racisterne – dem som er bekymret for den muslimske invasion af Danmark og vesten.

  Sikke en falliterklæring. Sandheden er ilde hørt og fornægtes til deres død.
  Vil man nyde de rødes svanesang, så hør lidt på finanslovsforhandlingerne i folketinget. Den ene “ledigheds -og fattigheds” løgn efter den anden fremføres som skinbarlig sandhed.

  Kommentar by Iznogut — 11. september 2014 @ 13:26

 38. 36 tavsen,

  Så den godt i forrige tråd.

  Principielt har Retardo Rune jo ret. Om ikke andet så langt, at rapporten kunne være forelagt de omtalte og deres kommentarer, bemærkninger m.v. vedrørende faktuelle forhold kunne så vedlægges rapporten.

  Hvad angår analyse, metode og konklusion så kan en undersøger selvfølgelig på ingen måde være forpligtiget af objekte(t)rne til f.eks at bede om tilladelse til overhovedet at undersøge.

  Hello Ma’m Atom. I’m mr. Higgs, can i see our particulars?

  I andre tilfælde bør man jo nok give de berørte MENNESKER lejlighed til en kommentar, på sammen vilkår som man selv har.

  – Der er jo ikke nogen grund til, at gå f.eks. Jens Olaf Jersild i bedene mht konstruktioner.

  Kommentar by Hans Und — 11. september 2014 @ 17:19

 39. Hørte en repræsentant for antiracistisk netværk – ARN – brokke sig over at være på listen i radio 24syv her i eftermiddags den 11. september.

  Ifølge det udsnit af rapporten vi ser her i posteringen fremgår det at Dawah-centeret kun findes i KBH / Vestegnen.

  De findes altså også på Fyn (her hedder det blot “Daawa-center”):

  http://www.facebook.com/DaawaCenter.Odense/

  Kommentar by Balder — 11. september 2014 @ 17:23

 40. […] Læs også Pinlig SFI-rapport: Problematiserer højrefløjsdemokrater, overser revolutionære SUF med 39 lokala…. […]

  Pingback by Overraskende Politiken-kritik af SFI-rapport | Reaktionære Refleksioner — 11. september 2014 @ 18:19

 41. Danish Defence League og Stop Islamiseringen af Danmark hører efter min mening ikke hjemme på den liste. Om Danskernes Parti gør vil jeg lade være op til debat.

  Kommentar by Erik Jørgensen — 11. september 2014 @ 20:55

 42. Forsideillustrationen siger alt om indholdet. Et antal anonyme ben og fødder på vej væk. Hvad har det med ekstremisme at gøre?

  Nok det at man med den seneste tids udvikling alligevel har følt at man ikke kunne pryde forsiden med billeder af højregrupperinger – fravalget af islamister ville springe for meget i øjnene nu efter IS oma.

  Men hvis man valgte et billede af HUT eller alternativt AFA ville man få etablissementet på nakken.

  So what to do?

  Vise et billede af forfatterne selv der vender ryggen til virkeligheden og skjuler deres ansigter og identitet i skam?

  Billeder siger ikke blot mere end ord men har det også med at afsløre ubevidst selvindsigt.

  Tillykke med dette skridt kære anonyme forskere. Når man først har sat noget på billed-form er det gerne et signal om at bevidstheden snart er klar til også at integrere det verbalt.

  Kommentar by M — 12. september 2014 @ 12:09

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper