28. juli 2008

Prof. Hjalte Rasmussen: EF-domstolen må rette ind og tage hensyn til danske bekymringer

EU-domstolen rettede fredag med endnu en fortolkningsudvidende dom, atter et angreb mod den danske udlændingepolitik. Den politiske debat om sagen er relativt afdæmpet, og det skyldes ikke kun sommervarmen og oppositionens realpolitiske kynisme, men det forhold, at ingen rigtigt tør bekende kulør om et så væsentligt emne. Stilhed før stormen kunne man sige, og tiden lige nu minder lidt om de sekunder der fulgte, da en persisk budbringer bad Kong Leonidas om at underkaste sig Kong Xerxes i filmen 300: “Choose your next words carefully, Leonidas. They may be your last as king.”.

Kong Leonidas’ svar var krig, men intet tyder på at VK-regeringen tør konfrontere EU, og det virker som om politikerne holder mund i kor, af frygt for en debat, der kan få vidtrækkende konsekvenser. Om det er dovenskab, manglende journalistisk tæft eller noget helt tredie, er uvist, men medierne undlader systematisk at konkretisere alternativerne, og lader sig derfor nøje med ja-ja-politikernes automatsvar. Det bliver mere og mere tydeligt, hvor langt vi er udover Grundlovens ord om afgivelse af suverænitet i “nærmere bestemt omfang”.

Selvom debatten stadig er ukonkret, så virkede den nye dom dog positivt for debatten, men også her må man se kritisk på mediernes rolle. To eksempler…

Politiken citerer integrationsministeren for at ville rette ind efter EU-dommen. Andre medier citerer hende for det samme, men medtager også hendes kritik af udviklingen. Fra Birthe Rønn vil rette ind efter EU-dom

“I det omfang, at den (EF-dommen, red.) ændrer EU-retten og har betydning for Danmark, så er det klart, at den bliver fulgt. Så er den en del af dansk ret.”

Fra DR Online – Rønn: Udlændingepolitik skal ikke fastsættes af dommere (25/7-08).

“Hvis det fortsætter, så kan en gammel parlamentariker som jeg da godt begynde at overveje, om der skal sidde nogle jurister ved domstolene og bestemme noget som folkevalgte organer har vedtaget.”

Information citerer professor Hjalte Rasmussen, der forklarer, at en EU-dom er identisk med dansk lov. Avisen citerer ikke Hjalte Rasmussen for eventuelle alternativer, men lader derimod en jurist ved Håndværksrådet redegøre for det manglende alternativ. Fra Lov følge eller EU fly (26/7-08).

“… så må man jo ultimativt melde sig ud af EU. Det bliver man nødt til, hvis man vil fastholde vores udlændingelov.” (Peter Vesterdorf, jurist)

Det er næppe tilfældigt, at det mest konstruktive der endnu er kommet frem, blev formuleret i et live-interview. Fuld transkription af et indslag i TVavisen, fredag 21.00, hvor professor Hjalte Rasmussen talte fra sin sommerresidens.

Mette Walsted Vestergaard, DR-vært: Hjalte Rasmussen, du er professor i EU-ret. Hvilke konsekvenser ser du af denne her dom fra EF-domstolen har for den danske udlændingelov.

Hjalte Rasmussen, professor: Jeg er meget enig, i det der er blevet sagt (af Morten Messerschmidt og Birthe Rønn Hornbech). Altså den danske udlændingelovgivning, og specielt reglerne for familiesammenføring, har været ude i et voldsomt stormvejr de sidste to tre fire måneder, og også i de sidste uger, og man kan sige – hvis vi sammenligner det med en båd der sejler på vandet, så har den mistet en del af sit sejl, og nogle af årene, men det domstolen gør i dag, det er nærmest at sammenligne med at den begynder at trække bundproppen ud af skibet.

Mette Walsted Vestergaard: Nu er det jo det danske folketing, der står bag den danske udlændingelovgivning, og EUs politikere der står bag EUs love. Hvilke muligheder har politikerne når EF-domstolen går så vidt som her. Kan de for eksempel anke en sådan afgørelse?

Hjalte Rasmussen: Man kan ikke anke afgørelserne. EF-domstolen er den øverste og den sidste, og den mest supreme, hvad man ellers vil finde på kalde det. Dens afgørelser kan ikke indbringes for nogen anden instans. Men. Jeg synes, at den her sag, er et skoleeksempel som det er værd at lære noget af. Det EF-domstolen rent faktisk gør, det er at den siger, at der er en bestemmelse i et direktiv fra 2004, der siger at hvis en person tager til et andet land, for at arbejde, så har familiemedlemmer ret til at ‘ledsage’ den pågældende til det nye værtsland. Det står meget klart i direktivet, men domstolen ræsonnerer som så, at det ikke er godt nok, og det er ganske overraskende. Det ryster jo dybt ned i vores demokratiske opfattelse, af hvordan ting bestemmes i samfund. EF-dommerne det er ikke… (afbrydes).

Mette Walsted Vestergaard: – Hvis nu politikerne, sådan helt konkret skal gøre et eller andet for at sikre, at denne her lov og dens praksis, er i overensstemmelse med det de har vedtaget. Hvad er det så de skal gøre?

Hjalte Rasmussen: Jeg mener situationen nu er moden til – også som Birthe Rønn Hornbech antydede, at de danske politikere tager et stærkt initiativ i EU. Foreslår de andre lande, at Mnisterrådet, de lovgivende myndigheder, og i det hele taget sætter sig sammen, og træffer følgende beslutning:

I 2004 sagde vi hvad vi mente. Domstolen har i mellemtiden sagt, at det ikke var en god nok mening. Nu vil vi gerne gentage, at det vi sagde, det mente vi, og det er herefter gældende ret. Og på den måde få banket lidt af bundproppen tilbage på plads, så vandet ikke fosser ind. Og måske kan politikerne her i landet, jo endog bruge en sådan ny forhandling til at lagt nogle af de mange bekymringer ind i en ny retsakt. De bekymringer som integrations-, Udlændingeservice og så videre har haft på det seneste, med at forsøge – en umulig opgave at begrænse strømmen af udlændinge ind i landet.

Mette Walsted Vestergaard: Hjalte Rasmussen, med en kraftig opfordring til de danske politikere, og tak fordi du ville være med her i aften.

Til alle problemer findes der en løsning, og det siger sig selv Danmark ikke bare skal godtage en aktivistisk EF-domstol uden skyggen af mandat fra den danske vælgere.

Problematikken var et af under-emnerne i gårsdagens P1debat, hvor Informations David Rehling atter deltog, denne gang i en debat med Weekendsavisens Arne Hardis. Rehling mente åbne grænser var et krav til ethvert civiliseret land, og da Hardis så tilføjede, at det ville at afmontere velfærdsstaten, og man ville være nødt til at indføre lovgivning der i økonomisk henseende gav indvandrere dårlige vilkår var svaret igen, at det i så fald ville stride imod internationale konventioner. Rehlings løsningsmodel var nationalstatens afskaffelse- No more – no less.

Arne Hardis bragte flere væsentlige emner på banen, og pointerede blandt andet, at der måtte være en vis grad af folkelig mandat til et så væsentligt beslutningsområde, og at det derfor ikke nyttede, at man gjorde emnet til ren jura. Det handlede om demokratisk legitimitet. Fra debatten…

Birgitte Lesanner, P1-vært: Som vi har været lidt inde på, så afsagde EF-domstolen fredag en dom, som gav et dansk par ret i, at et par ugers arbejde og bosættelse i Sverige eller i et andet EU-land, det er nok til, at give ret til bagefter at bo i Danmark sammen som ægtepar… (hendes opsummering af Metock-sagen).

[…]

Birgitte Lesanner: Arne Hardis, du mener det er et kæmpemæssigt demokratisk problem at EU-lov står over dansk lov. Hvordan det?

Arne Hardis: Nej, sådan vil jeg ikke formulere det… nej, det der er et problem, det demokratiske problem, at vi på den ene side har en EF-ret, som med henvisning til arbejdskraftens frie bevægelighed og forskellige konventioner, hele tiden sørger for, at åbne grænsen mere og mere i forhold til et land – Danmark – som har den politik, at man godt vil holde grænsen ret lukket. Specielt overfor bestemte grupper, det taler man ikke så meget om, men det er muslimer fra fattige lande. Når det er sådan, at – lad os bare være generøse, at 2/3 af befolkningen, 3/4 af folketinget, har den opfattelse, at det skal være muligt at lukke grænsen, og de så er underkastet de her EF-regler, EU-regler, så er der naturligvis et gigantisk politisk problem, som handler om folkestyrets legitimitet, som handler om EUs legitimitet… I gamle dage der sagde man – ingen over og ingen ved siden af Folketinget – siden da er folkevalgte, det er blevet nogle som er kommet lavere ned i kurs, og dem der er de egentlige gode forvaltere af virkeligheden og magten og så videre, det er blevet jurister og dommere.

[…]

Arne Hardis: David Rehling siger, at indtil 2002 der fulgte vi jo de her regler, så hvad er egentligt problemet… Men problemet er jo netop, at regeringsskiftet i 2001, var jo udtryk for… at et meget stort flertal i Danmark ville have en stram politik, og det kan nu ikke lade sig gøre.

Arne Hardis: … den politik er jo ikke opfundet ud i det blå. Det er jo en meget bredt forankret holdning i den danske befolkning, og så vil vi se en stigende tendens til at folk laver private løsninger på det vi ellers med stor dygtighed har lavet politiske løsninger på, som nu bliver ramt af juraen. Det behøver ikke være, at folk nu bevæbner sig med køller og går og knalder hinanden ned, men en acceleration af den tendens, at hvis man har mulighed for det, så laver man sin egen ghetto, hvor man sørger for at de fremmede og de fattige ikke kommer til… Nej – det er ikke bare regler der skal holdes, det er en meget alvorlig konflikt mellem en nationalstat som forsøger at overleve, og nogle globale krav som underminerer dens forudsætninger.

[…]

Birgitte Lesanner: Men, Arne Hardis, jeg synes måske der er noget med dimensionerne og perspektivet i det. Fordi i dag er det 2-300 danske statsborgere som får deres ægtefælle til landet gennem den her EU-ret, og lad os nu sige, at man faktisk begyndte at vejlede folk om, at der var den her mulighed. Så ville det tal måske doble eller tredoble. Altså det er jo stadigt overskueligt – er det ikke det?

 • 27/7-08 P1debat – Hvor grimt er det for Birthe Rønn?
 • Mere.

 • 17/7-08 Berlingske Tidende – Venstre kritiserer EF-Domstolen.
 • “Jeg synes, at man det sidste halve års tid har kunnet se, at EF-Domstolen er gået i gang med en politisering, jeg ikke kan lide, hvor man hele tiden går ind og tester vandene for, hvor langt man kan gå i forhold til de nationale parlamenter. Og det er en glidebane, der er meget farlig.” (Michael Aastrup Jensen, Venstre)

 • 25/7-08 Euro Lex – Metock m.fl. Sag C-127/08.
 • 25/7-08 180 Grader – Leder: Tilbage til den liberale udlændingepolitik.
 • “Tilbage står vi så med den liberale løsning, nemlig at lukke for de sociale kasser for folk der kommer til landet udefra.”

 • 25/7-08 Weekendavisen – Gør døren høj, gør porten vid (af Arne Hardis).
 • 25/7-08 Information – Ny udlændingestramning strider mod EU-regler.
 • 26/7-08 Irish Times – Residency refusal to 1,500 non-EU spouses for review.
 • 28/7-08 Jyllandsposten – Ralf Pittelkow: EU-dommere politiserer.
 • EF-domstolens vide muligheder for at politisere er et levn fra en svunden tid. En tid, hvor det var god latin i toneangivende EU-kredse, at nationalstaterne skulle tømmes mest muligt for indhold, så man fik skabt Europas Forenede Stater… Domstolen blev tildelt en nøglerolle i den forbindelse. Den skulle gøre brug af det, som man i jurasproget kalder en ”dynamisk” fortolkning af EU-retten. Det vil sige, at den skulle gå langt i sine fortolkninger med det formål at drive EU-integrationen fremad.”

 • 28/7-08 Berlingske Tidende – EU bremser test i danskhed.
 • “… flere eksperter siger nu, at EU sætter så godt som hele udlændingeloven ud af spillet.”

  The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/6021/trackback

  59 Comments »

  1. Hjalte Rasmussen anviser ganske præcist, hvad regeringen bør gå i gang med straks efter ferien. Den kan jo starte med at kontakte den irske regering – den er jo lige blevet trynet endnu mere provokerende af EU-domstolen.
   Det var vist også i sidste uge, at Per Stig Møller udtalte, at der var ved at være stemning rundt omkring for at se på Den Europæiske Menneskerettighedskonventions overdrevne beskyttelse af selv de groveste udenlandske forbryderes ret til uforstyrret familieliv i ofrenes land.
   Så måske er der små glimt af lys i mørket.

   Kommentar by GB — 28. juli 2008 @ 15:06

  2. Holdningsmaskinen EU er ved at skaffe sig selv problemer.

   Folk vil langsomt finde ud af at selv om det er rart at slippe for at
   veksle valuta så mange gange på den årlige feriekøretur til Italien,
   er der nu pludselig nogle ubehagelige konsekvenser ved dette projekt.

   Udover Anders Nyrup Rasmussens undvigende adfærd med henhold til
   demokrati i projektet,kan de fleste med tiden se at den nationale
   selvbestemmelse på væsentlige områder for landet,langsomt ryger.

   Hvis Rønn Hornbech tror at folket vil tolerere en”vi gør bare som EU siger” holdning ,i denne for fremtiden altafgørende sag,har hun hurtigt og effektivt skaffet sig et nyt kæmpeproblem til samlingen.

   Det mest bekymrende er at det udover DF kun er Junibevægelsen,
   venstrefløjsfolk,Information osv, som kan se problemet.(stort set)

   Burde være en topprioritet for folk med nationalt borgerligt sind
   og adfærd at forsvare disse simple indgroede rettigheder,som nu
   åbenbart skal foræres væk til et socialdemokratisk drømmeprojekt.

   DR og medierne generelt gør heller ikke meget for at forsvare danske
   ønsker og rettigheder,men det var nu heller ikke forventet.

   Kommentar by Henrik -patriot — 28. juli 2008 @ 16:26

  3. EF-domstolen er intet mindre end en katastrofe for den danske udlændingepolitik, som der er bred folkelig opbakning til.

   Der skal ses på denne underminering med alvorlige øjne, og vore politikere skal skride til handling NU for at sikre Danmarks suverænitet og selvbestemmelse. Alt andet vil være en hån mod det danske folk og vort demokrati.

   Kommentar by Johansen — 28. juli 2008 @ 17:27

  4. Danmark er blot en snotklat i periferien af EUs hjerte og de vil da skide på danskerne. De selvfede embedsmænd, kommissærer og lobbyister vil gøre hvad som helst for, at forvandle EU til en ny form for diktatur, der bestemmer over alt og alle.
   Jeg bliver ved med at få filmen “1984” ind på nethinden, når jeg tænker på EU. Gad vide hvornår deres soldater trænger ind på dansk grund og retter danskerne ind – 10 år? 15 år ??? …

   Kommentar by Onion — 28. juli 2008 @ 17:43

  5. Godt fanget, Kim.

   Eksemplerne illustrerer desværre alt for godt, hvor stor betydning bias har. Og, når det er mediernes bias, hvilket yderligere demokratisk problem dette medfører.

   Ser man alene på indslaget i TV-Avisen med Hjalte Rasmussen, er det tydeligt i Mette Walsted Westergaards kropssprog, at professoren er i færd med at sige noget uventet, og for vinklingen uantageligt. Hvilket naturligvis fører til studieværtens afbrydelser.

   Kommentar by Søren Brandt — 28. juli 2008 @ 17:48

  6. #4 “Gad vide hvornår deres soldater trænger ind på dansk grund og retter danskerne ind – 10 år? 15 år ??? …”

   Det er der skam ellerede taenkt paa. I 2002 skrev en ueber-elitaer 5-mands gruppe fra EU-kommissionen under Prodi en text, “Penelope”, om hvorledes det udvidede 25-EU kunne/burde foederaliseres til en totalstat.
   For at opretholde “ro i indre anliggender” skulle det vaere muligt for EU at sende andre “medlemslandes” politistyrker til lande der maatte have social eller anden form for uro. Hovedformaalet var naturligvis at kunne ivaerksaette en kontrolmekanisme ved en mulig forventet afhopning af en medlemsstat eller mod borgerbevaegelser hvis maal var at modarbejde EU. Breznev-doktrinen er genopstaaet.

   Desuden staar der et sted langt inde i den i 2005 nedskudte EU traktat, at det vil vaere forbudt for MEP’ere at modarbejde eller modsige Unionens maal og hensigter.

   Hver dag i EU er 31. december 1983.

   Kommentar by Dansker i TN — 28. juli 2008 @ 18:16

  7. Håber at linket virker. Dette er blot et bevis for beklædning ikke er bevisførende.

   http://www.memritv.org/clip/en/1821.htm

   Her opfordrer et medlem af den musvinske tænketank til ingen multikulturel udvikling skal ske. Jeg er chokeret over denne
   opblæste nar, hvis eneste fortrin er, at han tror på den rette Gud. Vi kunne lære noget af denne kulturberigende nedladenhed.
   mvh
   Kalle

   Kommentar by kalle — 28. juli 2008 @ 18:56

  8. […] 24 rsreglen er blevet omstdt af EF-domstolen. Det danske folketing har af en eller anden grund mistet sin grundlovssikrede status som hjeste myndighed i Danmark. EU bestemmer snart alt. Ls en interessant blogkommentar p Uriasposten. […]

   Pingback by EF-domstolen undergraver dansk udlndingelovgivning | Altermedia Danmark — 28. juli 2008 @ 19:01

  9. Kan vi overhovedet melde os ud af det helvede? Spurgte min gamle far, han siger nej.. det er dog skræmmende, kan det virkligt passe, at vi er en Eussr stat?

   Kommentar by Nidhug — 28. juli 2008 @ 19:04

  10. EU har en naturlig udloebsdato.
   Den indtraeffer naar “borger”krigen kommer.
   Da vil EU og dets elite blive overrendt af begivenheder som de ikke forstaar og intet kan goere ved.
   Giv babelstaarnet 10 til 15 aar.

   Kommentar by DanskeriTN — 28. juli 2008 @ 20:02

  11. Dagens leder i Information er ikke for børn og sarte sjæle.
   Forudsigeligheden er så sikker som amen i kirken, når David ud over Rehlingen ruller sig ud.
   Lad mig blot citerere et par linier: “EU´s regler for familiesammenføring er mere imødekommende end den danske udlændingelov.
   Og lidt længere nede “Hul i loven? Den samme hul-forestilling er Dansk Folkeparti rullet videre med i ophidsede krav om, at integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) `sikrer , at hullet lukkes`”.

   Desværre kræver lederen “Hul i loven? Nej! Fiflen med retten” login:

   http://www.information.dk/162828

   Hvordan bliver man dog så anti-Danmark og anti dansk suverænitet? Hvorfor mener nogle danskere, at EU skal overtrumfe dansk lovgivning? Det lugter af totalitarisme!

   Kommentar by Johansen — 28. juli 2008 @ 21:50

  12. -> #10 Johansen

   “Det lugter af totalitarisme!”

   Helt ærligt Johansen, vi taler om Information som siden 1968 har været en venstreekstremistisk sprøjte, og da Mao døde i 1976 udkom avisen med sørgerand. Det eksempel siger vist alt om, at det at hylde totalitære bevægelser er ‘business as usual’ for Information og dets læsere.

   Kommentar by JensH — 28. juli 2008 @ 22:01

  13. 11 JensH

   Jeg er daglig læser af Information, og betragter langt fra mig selv som totalitær :-)
   Jeg bliver nødt til at følge med i min hovedmodstanders synspunkter.

   Og så er det ganske fornøjeligt at følge med i de næsten daglige debatindlæg af DF-politikere.
   I dag er det f. eks. Martin Henriksen, som giver svar på tiltale om ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen.

   Henriksen skriver bl. a.: “Dansk Folkeparti bakker til fulde op om ombudsmandsinstitutionen, men vi har vanskeligt ved at bakke op om Gammeltoft-Hansen, fordi han tidligere har spillet en central rolle i netop udlændingespørgsmål. Derfor bør han ikke vurdere forhold, der muligvis kan få vidtrækkende konsekvenser for udlændingepolitikken”.

   Kommentar by Johansen — 28. juli 2008 @ 22:22

  14. “… så må man jo ultimativt melde sig ud af EU. Det bliver man nødt til, hvis man vil fastholde vores udlændingelov.”
   Ja tak – jo hurtigere jo bedre tak – så kan vi måske stoppe EU’s besættelse af dette land før det fører til større skader.

   Kommentar by Vantroende — 28. juli 2008 @ 22:34

  15. #10, “Det lugter af totalitarisme!”

   Rehling er medlem af neo-transnationalismen. De anser sig selv og de andre medlemmer i klubben for bedre, mere forstaaende, taenksomme, foelsoemme, indsigtfulde, intelligente mennesker med en udpraeget foelelse af retfaerdighed (dog mest selvretfaerdighed).

   De foeler at deres syn paa verden boer herske, for de ved bedre. De mener ikke at de er totalitaere, for det er de ikke. De er troende. De kan derfor ikke vaere klar over konsekvenserne af deres handlinger. Kun deres egne foelelser interesserer dem, at de kan foele at de pga deres meninger er bedre mennesker. Uanset hvad der sker bagefter.

   Kommentar by Dansker i TN — 28. juli 2008 @ 22:43

  16. EU undergraver fuldstændigt den demokratisk besluttede ansvarlige udlændingepolitik i Danmark – nu også testen i danskhed:

   http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/293129:Danmark–EU-bremser-ogsaa-test-i-danskhed

   Kommentar by Johansen — 28. juli 2008 @ 22:44

  17. Jeg sidder lige og gennemlæser “Danmarks Særordninger” .
   Afskrift fra 4 “Indre og retlige anliggender”:
   “Samarbejdet har mellemstatslig karakter. Der er med andre ord alene samarbejde mellem stater og for stater.
   Det har bl.a. følgende konsekvenser:
   Der kan ikke vedtages direktiver og forordninger (d.v.s. almindelige EF-love) om indre og retlige forhold.
   EF-Domstolen har intet at gøre med, om beslutninger på dette område overholdes.
   Hele samarbejdsområdet er og forbliver altså alene et mellemstatslig samarbejde mellem staterne, så længe vi ønsker det.
   Maastricht-traktaten indeholder en mulighed for at lade dele af dette retslige samarbejde skifte karakter til et EF-samarbejde, –
   Edinburgh-aftalen slår fast, at en beslutning om at gennemføre det skift kun kan ske med en ny folkeafstemning i Danmark.”

   Hvilke fremmede vi vil have ind i landet er vel et indre anliggende, hvor vi kan ignorere EF-domstolen. Ellers skal emnet til folkeafstemning. Andet kan jeg ikke få ud af det.

   Kommentar by Menig 442 — 28. juli 2008 @ 22:53

  18. -> #14 Johansen

   Beklager min generaliserende karakteristik af Informations læsere. Jeg vidste ikke du læste Information til daglig. Angående dirt link til artiklen om, at EU nu også undergraver indvandringsprøven for familiesammenførte, så virker det nærmest som, at EU ønsker at skræddersy den Danske indvandringspolitik til at vi skal have så stor en indvandring af analfabetiske ikke-vestlige indvandrere som mulig. Det her er rablende vanvid, og strider så lodret mod vore nationale interesser, at det vist er på høje tid statsministeren kommer ud af sit Franske eksil og fortæller nationen hvilke tiltag regeringen kunne tænke sig at tage for at imødegå denne ‘udfordering’ fra EU.

   Kommentar by JensH — 28. juli 2008 @ 22:58

  19. Grunden til at EU, som er et vehikel for transnationalismen og multikulturen, vil have fri bevaegelighed (af fremmede fra 3. lande) inden for EU er at tilstedevaerelsen af disse mennesker nedbryder den nationale identitet og samhoerighed blandt de oprindelige befolkninger.

   EU handler ikke om “det indre marked”, men udelukkende om den politiske kobling.

   Kommentar by Dansker i TN — 28. juli 2008 @ 23:03

  20. Udmeldelser er, igen i modsætning til de løgne vi dagligt fyldes med, mulig og beskrives i kapitel 50 af traktaten. Man kan også melde sig ind igen senere, hvis man skulle fortryde.

   Quote
   Article 50
   1. Any Member State may decide to withdraw from the Union in accordance with its own constitutional requirements. A Member State which decides to withdraw shall notify the European Council of its intention. In the light of the guidelines provided by the European Council the Union shall negotiate and conclude an agreement with that State, setting out the arrangements for its withdrawal, taking account of the framework for its future relationship with the Union. That agreement shall be negotiated in accordance with Article 218 (3) of the Treaty on the Functioning of the European Union. It shall be concluded on behalf of the Union by the Council, acting by a qualified majority, after obtaining the consent of the European Parliament.
   3. The Treaties shall cease to apply to the State in question from the date of entry into force of the withdrawal agreement or, failing that, two years after the notification referred to in paragraph 2, unless the European Council, in agreement with the Member State concerned, unanimously decides to extend this period.
   4. For the purposes of paragraphs 2 and 3, the member of the European Council or of the Council representing the withdrawing Member State shall not participate in the discussions of the European Council or Council or in decisions concerning it.
   A qualified majority shall be defined in accordance with Article 238(3)(b) of the Treaty on the Functioning of the Union.
   5. If a State which has withdrawn from the Union asks to rejoin, its request shall be subject to the procedure referred to in Article 49.

   Unquote

   Så det er bare at skrive et brev og sige vi gider jer ikke mere.

   Kommentar by PeterK — 28. juli 2008 @ 23:12

  21. 6.Dansker i TN

   Det er ikke for at presse dig, da jeg ved hvor svært det kan være, men har du mulighed for at uddybe det du skriver i 6. ?

   For hvordan tager denne Prodi-tekst “Penelope” sig ud anno 2008 – kan den omsættes i handlinger ?

   Kommentar by Vivi Andersen — 28. juli 2008 @ 23:37

  22. “og tiden lige nu minder lidt om de sekunder der fulgte, da en persisk budbringer bad Kong Leonidas om at underkaste sig Kong Xerxes i filmen 300: “Choose your next words carefully, Leonidas. They may be your last as king.”.”

   Tak for den analogi. Mit højeste ønske er hermed at se Anders Fogh sparke Barosso ned i et sort hu, mens han brøler “This is DENMARK!”

   Man har vel lov at drømme.

   Hjalte er en rigtig viking. Både af navn og af gerning.

   Kommentar by RettenTilSelvforsvar — 28. juli 2008 @ 23:42

  23. David Rehling er en “transintellektuel” ;-)

   ( uden for rækkevidde af den sunde fornuft )

   Kommentar by Bjovulf — 29. juli 2008 @ 00:32

  24. Ja, den EU-dom viser ret tydelig nogle af de problemer med suverænitet Danmark får i en supernational alliance af stater.

   Men har vi i Danmark ikke et retsforbehold?

   Den burde da træde i kraft her.

   Kommentar by Tom 4 — 29. juli 2008 @ 00:56

  25. Det er for latterligt. EF-domstolen er sgu da ved at skære stolebenene væk under sig selv. De må være socialister!

   Rehling og den danske venstrefløj er så forelsket i deres egen forestilling om ,,det store frie fællesskab,, ,,det europæiske kollektiv,, ,,frihed og fladhed til alle,,

   – altsammen psykoser fra dengang med hashen ( er kun til fritid )og marximen. Det er fuldstændigt som der står i min gamle bog om idehistorie.

   Udviklingstanker og fremtidstroen for det nye store kommunistiske samfund som Lenin ville føre ud i livet, men som til hans store undren ikke indtraf. Hans forudsigelse af ,,revolutioner i hele Europa, ja i verden!,, som alle ville erkende proletariatets fantastiskhed og som ventede spændt på udviklingen, som til jesu genkomst, helt til 1924. I syv år!

   Da den udeblev, nøjedes han med Sovjet og med Stalin, efterfølgende, så vi jo alle kommunismens fortræffeligheder i form af Gulag og sult og død og sadistisk ondskabsfuldhed, korruption, elitarisme og det mest gigantiske hykleri man kan forestille sig.

   Rehling er jo bare endnu et sindssygt barn, der ikke er dukket ud af pibetågen. Og Kommunist-DR elsker ham, elsker alle de dumme bekræftere. Hvor er det svagt. Hellere blive i drømmen end at vågne op til sin egen selverkendelse og hykleri.

   Lad os alle bade nøgne på strandene, så muslimerne holder sig væk. Lad os alle drikke (modereret) og hore og sprøjte dem til med vores kultur, så deres puritanisme bliver gjort til grin. Lad os håne og ydmyge deres kultur så vi bliver så totalt upopulære i EU.

   Det værste der kan ske er, at det store selvfede landbrug, mister deres tilskud, men da det kun udgør en mindre del af den danske erhvervsomsætning og desuden sviner miljøet og svindler med dyrevelfærden, så fuck dem anyway. De holder aldrig op med at svine.

   http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/07/28/092945.htm?rss=true

   Lad os omlægge til kun øko og biodynamiske landbrug og blive selvforsynende i super-sundhed.

   Vi er en lille nation, og små nationer klarer sig fortrinligt udenfor EU. Se Island f.eks. Vi kan så handle med alle, der vil handle med os, vi kan holde os neutrale i en masse forhold, hvor vi nu bliver nød til at bukke og skrabe. Det er jo ikke bare indvandrere, det er også:

   http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/07/28/135820.htm?rss=true

   Hvorfor ikke netop gøre vores børn dumme af kemikalier, så bliver de nemmere at undertrykke… jo logikken er klar.

   For hver eneste indvandrerdum, der sætter ild til en container næste gang, skal der gerne stå 5 danskere med hver deres pulverslukker. De er på tilbud i Netto til 99,- pt.

   Og lad os anmelde alle de overgreb på den danske økonomi, som den muslimske mafia laver. Sodavand, lukketider, illegal sprutsalg, umærkede varer, salg fra moskeer, kopiprodukter, giftige parfumer, usle pizzaer.. undgå det, væk med lortet, sult dem ud. GRRRR.. wuf wuf..

   Og mangler man kulturel inspiration så se her:

   http://www.liveleak.com/browse?q=islam&search=Search

   – Sad og gloede på en kbhsk kaffebar idag og så mange moderne muslimske kvinder, uden tørklæde, men kulturelt klædt. Disse unge, veluddannede og intelligente kvinder, som bare vil frem i verden og glæder sig grænseløst over deres frihed til at gå i byen og score hvem de vil og tjene en masse penge i et liberalt job…

   Hvad kommer de til at sige, når muslimske mænd, siger ,,jeg elsker dig, min egne kamin-nipse-dukke,, og forlanger at de går på knæ og laver børn..

   De vil sgu da gøre oprør! Nu har de smagt friheden, den smager jo godt!. – Eller ender de som Asmaa-psykosen? -jeg tror det ikke. De ser bare ikke sådan ud.

   Lad os hjælpe dem!. Det værste der kan ramme sharia-islam, er kvindefrigørelse. Så braser hele diktatur systemet sammen. Med p-pillen, bliver det islams undergang. Frihed og fred før børn. He he he..

   Kommentar by Tobulisten — 29. juli 2008 @ 01:48

  26. – Der er nok et par bagsider.. Vi bliver nødt til at leve lidt mere spartansk. Men med mådehold, kommer åndelig styrke. Og med sundhed kommer mindre sygdom. Med mindre sygdom, kommer mindre afhængighed af narkoindustrien og medicinalindustrien, -jeg ved sgu ikke hvem der er værst af de to.

   -Og vi bliver nok også nødt til at budgettere og bygge et bedre militært fundament end det nuværende. Alle kommer til at hade os, fordi vi har ret i det vi gør. Og Al-quaeda vil hade os vildt. Men det gør de jo i forvejen, whats new? – et terrorangreb som koster 50 døde, er ikke mere end hvad der dør i den danske trafik på en måned. Bekæmp skræk med karsk kynisme, sørgeligt er det jo.

   Puh, det ville friske op, at melde sig ud af EU hykleriet. Ud af den krumryggede ,, tak fordi vi må være med,,- kvidre-kultur.

   Man kan bare ikke være venner med alle, sådan er det. Selv Darwin har sagt det.

   Kommentar by Tobulisten — 29. juli 2008 @ 02:06

  27. Hvorfor ikke sige det ligeud Kim?

   Enten har flere regeringsbærende partier begået grundlovsbrud, eller så forsøger EU-domstolen sig udi kunsten at begå juridisk statskup.

   Der må derfor enten rejses sigtelse mod flere partier for Grundlovsbrud, eller indledes retssag mod de juridiske dommere i EU-domstolen. Med mindre Grundloven er sat ud af kraft allerede – i så fald har vi allerede haft statskup i Danmark.

   Grundlovens §20, Stk. 1.: Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde.”

   http://www.folketinget.dk/default.asp?id=%7B93482DD1-1182-4D4E-9490-FDDAAA1EB676%7D

   Kommentar by Fogh og Kaos — 29. juli 2008 @ 02:52

  28. 19 Mette: Der er ikke noget pres her, frie mennesker imellem!

   Det var i ultimo 2004, primo 2005 at jeg laeste teksten. Jeg har siden haft svaert ved at finde den igen paa nettet.
   Den var ment som en politisk skitse eller oenskeliste, lidt ligesom naar et barn laver sit droemmefodboldhold. Her er det bare meget farligere, de kan stadig naa at skabe et Euro-Soviet.

   Det var (han er doed for ikke saa laenge siden) Jacques Lamoureux og 4 andre der stod for papiret. En anden var Patten, tidl. kommissaer i EU (relex) og gouvernoer i Kong Kong.
   Lamoureux har vaeret een af de store drivhjerner i det nyere EU, og har arbejdet med Delors og Prodi. De oensker alle en staerkt centraliseret foederalstat siger de, men det de virkelig vil have skabt er et system af satelit-stater hvor Bruxelles sidder paa den vaesentlige og styrende magt.

   Har du set filmen Body Snatchers? Det “fuldendte” EU er nationalstaternes body snatcher. De bruger de nationale infrastrukturer til at sprede centraliseringen, folketinget til at gummistemple EU-lov, den danske centraladministration til at forvalte, opretholde og gennemfoere EU-lovene. Domstolene eksekverer.
   Det maa antages at mange danske embedsmaend, navnlig de der har direkte kontakt med EU er for videre “integration” og arbejder bag om befolkningens ryg for at undeminere egne forbehold. Alt dette sker medens livet koerer videre for borgerne og medens journalisterne ingen spoergsmaal stiller. Det er een af grundene til EU har kunnet komme saa langt som det er kommet. Det er heltidsjob at foelge med. Det er med vilje at det er indviklet og kompliceret. Det skal vaere uigennemsigtigt for ikke EU-mennesker. Love refererer tilbage til tidligere traktater; forordninger og direktiver bliver lavet paa samlebaand. Udvalg (ca 3000) hvis navne vi ikke kender bestaaende af personer vi aldrig har stemt paa kommer med lovforslag som vi ikke har brug for. Og det snakker MSM ikke om. Borgerne gider ikke vide af det for det er tungt (men snedigt) og doedsygt. Det er det daglige statskup som ingen bemaerker.

   Hver eneste regeringskonference som har fundet sted har haft eet formaal, centralisering i Bruxelles. Foederalisering er det ikke. Sidste runde var sidste store slag. Troede de. Havde vi haft 2005-traktaten var Danmark blevet en region i et stor-belgien.

   EU (Europas Forenede Stater) er en gammel ide som gaar helt tilbage til 20’erne. Den har for det meste vaeret foert af pseudosocialister eller pragnatiske kommunister om man vil. Spinelli, Salter, Coudenhove m. fl. Fra starten var hensigten at skabe EFS med gradvis afgivelse af suveraenitet indtil foederalstaten var et legalt faktum. Foerst efter den endelige afgivelse ville “borgerne” faa besked at nu var Unionen her. Salter skrev en bog i 1933 om EFS. De er det de vil have og for at opnaa det maa EU’s fjende nr. 1 af vejen: nationalstaten.

   Kommentar by DanskeriTN — 29. juli 2008 @ 05:04

  29. ps. Danmark skal ud af EU. Vi har ikke brug for dem.
   Enten er man som nation fri, eller ogsaa er man det ikke.
   Danmark er over 1000 aar gammelt, vi behoever ikke et pseudo-socialistisk kollektiv for at handle med hvem det passer os paa de betingelser vi selv syntes rimelige og retsskafne.

   Kommentar by DanskeriTN — 29. juli 2008 @ 05:13

  30. Det, det drejer sig om for EU, og det EF-domstolen lige har fortalt os, er at man fra EUs side vil forhindre de forskellige medlemslandes selvbestemmelser OGSÅ hvad angår den såkaldte `Arbejdsmarkedets Frie Bevægelighed` således , at vi ikke selv må bestemme HVILKE mennesker vi ønsker at lukke ind.

   Hvis dette ikke lykkes for EU vil det få konsekvenser for de aftaleforhold der, forlængst, er indgået mellem EU og de Arabisk/islamiske Middelhavslande, vores kommende Partnerlande.

   Det vil sige, at EU kommer i en alvorlig knibe overfor de kommende Partnerlande .

   Det tror jeg er omdrejningspunktet !

   Det drejer sig overordnet om Euro-Med aftaleforholdene og dernæst EUs indbyggede trang til at få tømt de enkelte nationalstater for indhold for at skabe Europas Forenede Stater.

   Sådan tager det sig i hvert fald ud fra et Maren I Kæret synspunkt.

   Kommentar by Vivi Andersen — 29. juli 2008 @ 06:38

  31. 28.Dansker i TN

   The Body Snatchers :

   “…. hvad vil det sige at være menneske i et samfund, der ændrer sig med lynets hast omkring een uden at man kan gøre noget ved det som enkeltperson. ”

   er bl.a. en mulig udlægning af filmen.

   http://www.sleazehound.dk/reolen/anmeldelser/the_body_snatchers.php

   Kommentar by Vivi Andersen — 29. juli 2008 @ 07:02

  32. For at komme videre fra stadier af forundring, vrede og trods kunne det være på sin plads, at få resumeret problematikken.
   En oversigt der muligvis kunne få en plads som et indlæg her på hr. Møllers side over overordnede generelle faktorer af betydning såvel som en mere detailjeret oversigt over hvad procedurer og praksis har betydet og aktuelt betyder for individer og samfund med udgangspunkt i den konkrete problematik om Danmarks suverænitet efterlyses.

   Forelagt en oversigt vil vi bedre kunne vurdere hvor indsatser bedst koncentreres.
   Er afspærrede områder en mulighed både med og selv uden afspærringer, er påvirkning ved hjælp af medier en faktor det er værd at bruge, er påvirkningsarbejde på lokalt, landsdækkende og internationalt plan det felt hvor flere kræfter skal bruges?
   Eller hvad ellers?

   Kommentar by Peter Buch — 29. juli 2008 @ 07:47

  33. Kommentar fra Søren Pind:

   http://www.soren-pind.dk/

   Kommentar by Anne Larsen — 29. juli 2008 @ 08:06

  34. Kommentar fra Søren Pind:

   http://www.soren-pind.dk/

   Kommentar by Anne Larsen — 29. juli 2008 @ 08:06

  35. Kommentar fra Søren Pind:

   http://www.soren-pind.dk/

   Kommentar by Anne Larsen — 29. juli 2008 @ 08:06

  36. @Vivi

   Jeg tror du har ret, at få fjernet de enkelte landes selvbestemmelsesret i forhold til hvem man vil have boende, er en alvorlig hæmsko for drømmen om det nye romerrige – Euromed. Man kan jo ikke have at et land som Danmark stiller krav til kulturberigerne, og oven i købet siger at nogle af dem man har lovet fri indvandring afvises ved den danske grænse vel?

   @Fogh og Kaos.
   Vi har allerede haft statskup. Anders Fup tog til Lissabon og underskrev traktaten som, hvad vi ser nu med al ønskelig tydelighed, ikke alene overgiver suverænitet “i nærmere bestemt omfang”, men totalt fjerner al dansk suverænitet i Danmark. Vi fik ikke den folkeafstemning der skulle have været ifølge Grundloven, og som et flertal udenom regeringen støttede under valgkampen, men som de løb fra i samme øjeblik “Udvalg til valgs prøvelse” havde godkendt ansættelsen i Folketinget.

   Ingen over eller ved siden af Folketinget hed det så kønt. Nu viser det sig, at et udpeget nævn af jurister suverænt er over enhver national lovgivning.

   Kommentar by PeterK — 29. juli 2008 @ 08:39

  37. Der er ikke andre muligheder, end at vælte Anders Fup.
   Det skal vælgernes besked til Pia, vi er blevet gjort til grin længe nok.

   falkeøje

   Kommentar by falkeøje — 29. juli 2008 @ 09:10

  38. Desværre føler jeg mig ikke sikker på noget, nu hvor jeg har læst Søren Pinds indlæg, eller da jeg havde set Morten M på tv2 news. De snakker og snakker om at nu skal der ske noget, at EU da ikke bare kan gøre dit og dat, men sandheden er jo at DK bliver bollet i røveren af EU og politikkerne er dem der hælder glidecremé i hullet (undskyld mit sprog, men er meget sur)

   Jeg har selv været meget pro-EU frem til vi skulle stemme om mønten, der gik det op for mig at et eller andet jeg ikke brød mig om var på vej, og nu 8 år senere står det fuldstændigt klart, DK er ophørt med at eksistere, vi er nordlig republik DK i landet EU, med ca samme ret til at ytre os, som en vasal stat havde det under gamle Stalin.
   Men hvis jeg, med kun en håndværker uddannelse kunne se tegnene i 2000, hvorfor kunne alle de kloge så ikke se det, hvorfor vågner 80% af danskerne op i dag og finder ud af, de kun er statister i EU´s frilands musseum, som DK snart bliver???? Jeg troede det var os håndværker der var dumme (senere har jeg læst på en vidregående uddannelse, der opdagede jeg hvorfor mange “kloge” mennesker intet fatter, indoktrineringen var jo enorm)

   Nåh, men tilbage til emnet, hvad vil danskerne gøre??? Hvad kan danskerne gøre????
   : vil vi satse på Fogh, som mange gange har vist hvor hans sympatier findes?
   : tror vi at EU overhovedet kan ændres, nu når vi ser at de faktisk skider på demokratiet i medlemslandene??
   : Tror vi at nogen danske politikkere vil melde os ud, for politikkerne er næppe direkte betalt af EU, men de virker meget overbeviste om fremtiden ikke er på Christiansborg, men i Brussels.
   : Kan man forvente at andre lande også har en bofolkning der føker sig ømme i nummeren, lige som os danskere, så vi kan gøre noget ved EU???

   Desværre tror jeg ikke der sker det store, politikkerne har en kage der skal meles og folket er blevet for svagt i troen på demokrati.

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 29. juli 2008 @ 09:16

  39. #38.
   Hodja har et indlæg i dag om, at Tyskland er ved at vågne.
   Danskerne og Irlænderne er også ved at vågne.
   Vi kan, hvis vi vil, starte en folkelig national bevægelse over hele Europa.
   Se bare, retssagen mod Karazdic vækker harme i en sådan grad, at den kan blive lunten, der får eksplosionen i gang.

   falkeøje

   Kommentar by falkeøje — 29. juli 2008 @ 10:54

  40. @36 Falkeøje

   Mig bekendt har de danske vælgere ikke fjernet de danske forbehold, herunder forbehold mod unionsborgerskab og retsligt samarbejde.

   Hvis EU-domstolens indblanding i den danske udlændingepolitik hører under arbejdskraftens frie bevægelighed, så har enten den danske Højesteret eller EU-domstolen et problem: de kan ikke begge have ret.
   Enten har er § 20, stk. 1 overtrådt, eller så har EU-domstolen overskredet sine beføjelser og kompetenceområde.

   Poul Schlüter sagde op til folkeafstemningen om det indre marked – hvor arbejdskraftens frie bevægelighed hører under – i 1986: Unionen er stendød!

   De danske medier skal før eller senere behandle den problematik – og jo længere tid der går før dilemmaet tages op, jo mindre bliver deres troværdighed. Pseudo-diskussionerne i medierne slår dagligt nye rekorder – senest diskussionen om yderligere indskrænkning af den personlige frihed, når det gælder hvad der må smides i kæften: der er dog ingen grænser for journalisters indtagelse af EU-Hold Kæft Bolcher.

   Kommentar by Fogh og Kaos — 29. juli 2008 @ 11:17

  41. #28 #29

   Sjovt du lige nævner det – den film, “Invasion of the Body Snatchers”,
   har jeg også tænkt på en hel del på det seneste i forbindelse med alt dette – samt naturligvis “1984”. Det er som om næsten alle selvstændigt tænkende og kritiske mennesker i DK er blevet kidnappet og erstattet af programmerede (indoktrinerede) kloner.

   PS. Hvad står TN for i dit navn her ?

   Kommentar by Bjovulf — 29. juli 2008 @ 11:17

  42. Det der sker i de danske medier og til dels i det danske folketing, kalder psykologer overspringshandlinger.
   Det er noget man gør for at fjerne sit eget fokus på det ubehagelige man er ved at gøre. Man prøver at snyde sig selv, f,eks ved at koncentrere sig dybt om hvorvidt tobak skal koste 30 eller 60 kr for en pakke, i stedet for at koncentrere sig om at vi er ved at blive sat fra magten i vores eget land.

   Man kan også se det på heste (Vivi ved sikkert en masse om det)og andre dresserede dyr, som lige inden de skal til at lave noget de ikke bryder sig om men er trænet til, er voldsomt interesseret i at vifte en imaginær flue væk eller klø sig i øret. Mennesker gør også den slags, også selv om vi er bevidste om det, man kan ikke snyde med sit kropssprog.

   Kommentar by PeterK — 29. juli 2008 @ 11:30

  43. Tak til Tobulisten i #25 for et fantastisk godt indlæg, og til de andre der har skrevet rigtig godt i denne tråd. Ikke bare tørre analyser, men indlæg med vid og skarphed.
   Når vi kommer ind på hvad vi kan gøre i denne situation, hvor man føler sig totalt svigtet af både politikere og medier, hvor man erkender at de er mere kyniske og afstumpede end man indtil nu havde troet. (Og jeg havde ellers ikke mange illusioner tilbage) der kan jeg ikke lade være med at tænke på at indlæg som Tobulistens og andres burde være holdt som flammende taler ved et FOLKEMØDE for frie mænd og kvinder i DK. Så havde en folkebevægelse været født. Istedet sidder vi hjemme foran hver vores computer, anonyme (af god grund). Men situationen kræver snart at der sker noget mere, specielt når selve den danske stat er ved at korrumperes. Så er det tid til at begynde at øve exercits med spader (jeg mener det!). Som fx Falkeøje også efterlyser.

   Kommentar by Ulrik(dansker i Grønland) — 29. juli 2008 @ 14:42

  44. > 28 Dansker i TV

   Hallo, er der også tropevarme nede hos dig? Jeg har ikke skrevet noget på denne tråd og var helt tavs i går, så jeg ved ikke, hvad du har i tankerne med at henvise til mig. :-)

   Kommentar by Mette ( liberal ) — 29. juli 2008 @ 18:03

  45. “Berigelse for Europa

   Selv om Hjalte Rasmussen vurderer, at Danmark vil tabe og blive idømt bøder, vurderer han, at det er det hele værd.

   “Grunden til, at Danmark meget klogt og besindigt kan sige til kommissionen, at vi betaler, hvad det koster, er, at vi forsvarer dét, som vi betragter som vores nationale egenart og selvstændighed. Vi er klar over, at det kan komme til at koste penge, men det er ingenting i forhold til de værdier, som vi forsvarer,” siger Hjalte Rasmussen.

   Hjalte Rasmussen tror, at et dansk opgør vil skabe en international debat om forholdet mellem demokrati og domstol, der vil berige hele det europæiske samfund.”

   http://jp.dk/indland/indland_politik/article1399517.ece

   Professoren har tydeligt nok ikke høje tanker om EU. Der er også et fint interview med ham i dagens JP.

   Kommentar by Mette ( liberal ) — 29. juli 2008 @ 18:08

  46. #45.
   Du glemte, at vi også skal sige tak for denne gang og lykke og held i fremtiden.
   Vi kan selv!!!

   falkeøje

   Kommentar by falkeøje — 29. juli 2008 @ 19:02

  47. Pyyyyyhhhhhhhh professoren er et af de dårlige mennesker, tv2 nyhedderne (DDR Light) har lige mindet om han var formand eller medlem af den danske forening.
   Så ham skal vi selvfølgelig ikke lytte til, lad os straks ringe til Elmquist eller de radikale, de ved hvad der skal gøres.

   (ironi off)
   Er jeg den eneste der har kvalme når Morten Østergaard sidder med sit selvtilfredse smil på tv, for nu er det radigal udlændinge politik igen igen?

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 29. juli 2008 @ 20:44

  48. -> #47 Broholm

   “Er jeg den eneste der har kvalme når Morten Østergaard sidder med sit selvtilfredse smil på tv”

   Overhovedet ikke. Han er virkelig kvalmende, men samtidig er der noget uhyggeligt fanatisk over ham (ud over selvfedmen). Men den gode Hr. Østergård skal måske ikke glæde sig for tidligt. Både DF og de Konservative bakker op om Rønn Hornbechs ønske om et opgør med EF-domstolen:

   http://politiken.dk/politik/article545495.ece

   Kommentar by JensH — 29. juli 2008 @ 20:59

  49. JensH
   Hvad hjælper Rønn, K og O, EU bestemmer det er mere og mere klart at vi er enten med eller ude, ikke mellemvejen som vi troede vi kørte på

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 29. juli 2008 @ 21:07

  50. -> 49 Broholm

   Det kan vi da sagtens. Ifølge Prof. Hjalte Rasmussen kan vi ganske enkelt gøre opmærksom på, at vi ikke har til hensigt at følge dommen:

   http://ttv.tv2.dk/index.php?side=149

   Iøvrigt, den professor du så på TV2 var Jura professor Ole Hasselbach, som var formand for Den Danske Forening 1991-2001. Det var ikke Hjalte Rasmussen

   Kommentar by JensH — 29. juli 2008 @ 21:14

  51. 50
   Undskyld, men tv2 skulle lige begå karaktermord, så hørte ikke navnet 100%, mit blodtryk er unaturligt højt for tiden, så der sker smuttere.

   Men jeg tror stadig ikke vi får lov at slippe af krogen, det bliver dummebøde på dummebøde, til det radikale paradis får lov at indtræffe i DK.
   Som Østergaard sagde, det var jo kun DK der havde sådanne regler, alle andre lande var jo sammen med R

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 29. juli 2008 @ 21:23

  52. -> #51 Broholm

   “Som Østergaard sagde, det var jo kun DK der havde sådanne regler,”

   Et land skal jo altså gå forrest. Iøvrigt var det ikke kun DK der blev ‘dømt’ ved denne famøse dom ved EF-domstolen. Så vidt jeg husker blev Holland og Tyskland også ‘dømt’. De har ganske vist ikke nogen 24 årsregel, men har sat andre ’stopklodser’ op ved familiesammenføringer fra ikke-EU lande. Så jeg ville ikke tage Morten Østergaard som et ’sandhedsvidne’, og jeg er nok noget mere fortrøstningsfuld end du er. Østergaard er ude i et rent partipolitisk ærinde og er ikke en ‘objektiv ekspert’ som udtaler sig.

   Kommentar by JensH — 29. juli 2008 @ 21:47

  53. 52
   Selvfølgelig kan jeg ikke bruge den selvfede radiakaler til noget, men jeg tror hans klamme smil bunder i en viden om at EF-domstolen er mere villige til at indføre radikal politik, end Jelved og Nyrup nogensinde var.
   Så jeg håber det beste, men frygter det værste, men mit helbred kan da slet ikke holde til alt det udemokratiske …urin… medierne er fyldt med for tiden.

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 29. juli 2008 @ 21:59

  54. Tak for rosen.

   Jeg har en mere og mere kvalmende fornemmelse af at tegningerne var en forsmag på fremtiden.

   Logikken er, at et lille nordtysk kolonihavehus som Danmark, er et passende sted at knække al modstand. Og vi har jo lyttere i hele Det forenede Eurabien.

   Med modstand mod EU og med national-fatwa fra mellemøsten, er det oplagt at noget af slaget vil stå her. Det er oplagt at der kommer en terrorhandling i DK snarest.

   Så fat pulverslukkerne og gasmaskerne og passificerings-våben, køb låse og alarmer og dåsemad, stol ikke på nogen undtagen de åbenlyse, lyt og kryb langs murene, køb vandrensere og lap cyklerne, registrer og rapporter kun i lukkede netværk. I et tekno-samfund er ingen sikre..

   … jeg får pludselig den vildeste paranoia…

   Hvis EF-domstolens udspil, er deres officielle tiltag, hvad har de så mumlet om i korridorerne? -de er jo ikke dumme!

   Tak for mange gode indlæg.

   Kommentar by Tobulisten — 30. juli 2008 @ 01:48

  55. 44, Mette.

   Ja der er varmt, rigtigt, rigtigt varmt. Hurra for den globale opvarmning!

   Jeg henviste faktisk til Vivi i 21, men skrev Mette. Du har maa have sagt noget tidligere, der sikkert var rigtigt og derfor ubehageligt, der fik mig til at naevne dit navn istedet.

   41, TN staar for Tennessee.

   Kommentar by DanskeriTN — 30. juli 2008 @ 06:34

  56. > 55 DanskeriTN

   Foretrækker så langt Tennessee for Tunesien. :-)

   Kommentar by Mette ( liberal ) — 30. juli 2008 @ 14:51

  57. #55

   Mange tak, DiTN – jeg tænkte faktisk på det
   og endda også på Tunesien – men det virkede jo
   lissom ikke helt så realistisk … ;-)

   #56 Ja, det er sgu gået stærkt tilbage for dem,
   siden det var Khartago, og pønerne /punerne huserede
   derfra. Dem var der da i det mindste lidt format over –
   Hannibal med elefanterne, du ved.

   Kommentar by Bjovulf — 30. juli 2008 @ 16:15

  58. > 57 Bjovulf

   Ja, efter islams indtog er det småt med personlige elefanter i de egne. Men strømmen over havet og Alperne er intakt.

   Nu har vi både en Bjoulf, en Skjoldunge og en Nidhug. Undertegnede nøjes med at slæbe rundt på et oldnordisk navn på dåbsattesten. Måske ender det med at blive moderne igen.

   Beowolf-kvadet står indenfor rækkevidde, og da jeg i de fleste af mine indlæg bruger vendingen “i øvrigt”, har jeg skam også Karthago med i billedet – omend noget indirekte.

   Kommentar by Mette ( liberal ) — 31. juli 2008 @ 11:05

  59. rettelse: Beowulf.

   Kommentar by Mette ( liberal ) — 31. juli 2008 @ 11:07

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper