3. marts 2009

Journalist Camilla Stampe og lektor Peter B. Andersen imødegik Cepos-måling lidt for kreativt

Tidligere på måneden offentliggjorde Cepos en måling, der påviste at muslimske indvandrere og efterkommere i langt højere grad end etniske danskere, ville forbyde bøger og film, “der angriber religion”. Som et direkte svar på målingen, bragte Information forrige lørdag en længere artikel baseret på anden undersøgelse, hvad jeg kommenterede sidste søndag. Jeg skrev samtidig til forskeren bag undersøgelsen, Information refererede og citerede, og har med hans hjælp nu fået datamaterialet i hænde. Det er tid til at se nærmere på artiklen og undersøgelsen bag.

Generelt er artiklen ukonkret i forhold til den refererede undersøgelse, men det mest konkrete er kursiveret herunder – af praktiske årsager kategoriseret.

1) Konkrete udtræk fra datamaterialet: “Både blandt de adspurgte med muslimsk baggrund og de adspurgte med kristen baggrund er kun en femtedel åbne over for at sætte demokratiet ud af spil i tilfældet af en økonomisk krise. Lidt flere er villige til at overlade magten til eksperter og embedsmænd.” (Camilla Stampe, Information)

2) Flertallet vil demokrati som danskere: “… både blandt danskerne og de etniske minoriteter foretrækker flertallet demokrati.”, “… er enige i deres støtte til demokratiet som styreform.” (Camilla Stampe, Information) & “Langt de fleste muslimer er jo demokrater præcis ligesom de etniske danskere” (Peter B. Andersen)

3) Muslimer og etniske danskere støtter demokratiet lige meget: “Danskere og minoriteter støtter demokrati lige meget…” (Camilla Stampe, Information) & “Tanken om at folk med muslimsk baggrund skulle have en mere fjendtlig indstilling til demokratiet end danskere passer altså ikke…” (Peter B. Andersen)

Artiklen blev offentliggjort den 21. februar, men ugen forinden, den 14. februar – kort efter Cepos-målingens offentliggørelse, problematiserede Information målingen. Cepos kritiseres for at bruge talmateriale om muslimers holdning til ytringsfrihed, der var halvandet år gammel – “Nu sår eksperter tvivl om troværdigheden”, pointeres det i under-overskriften. Tre forskere kommenterer, men det er faktisk kun en af forskerne der ser det som et problem. Argumentet er reel nok, men så alligevel ikke. Selvfølgelig skærpede Muhammedkrisen fronterne, men ingen tvang danske muslimer til at afvise ‘religionsangreb’, blot fordi muslimske ekstremister i andre lande gik amok over en avistegning. Havde 90 pct. af muslimerne accepteret ‘religionsangreb’, ville det uden tvivl være blevet udlagt som et argument for herboende muslimers demokratiske sindelsag.

Information problematiserede Cepos-målingens alder, og en uge efter kom så den store artikel, ifølge oplysninger fra den citerede lektor, udelukkende baseret på datamateriale fra 2006. Det sidste oplyses ikke. Tankevækkende, ikke mindst fordi et af de to konkrete (pro-demokratiske) svar Information refererer, handler speficikt om muslimers forhold til demokrati “i tilfælde af en økonomisk krisesituation”. Da undersøgelsen blev foretaget i 2006, var konjunkturene gode, og havde været det i årevis. Her i de første måneder af 2009 har vi den værste økonomiske krisesituation siden 2. Verdenskrig. At talmterialet har små tre år på bagen oplyses ikke, tværtimod betegnes den to gange som værende “en ny undersøgelse”, hvad det ikke bliver, heller ikke selvom Peter B. Andersen og Peter Lüchau sammen har taget et nyt kig på 2006-undersøgelsen, for at kunne angribe Cepos-konklusionen.

Den nye undersøgelse eksisterer med andre ord ikke. Det er blot SFI-datamateriale udgivet i to dokumenter med titlerne Indvandrere i uddannelse og job, 2006 & Danskere i uddannelse og job, 2006. For sammenlignelighedens skyld har jeg indsat de tilsvarende tal fra den danske del af materialet.

1) Konkrete udtræk fra datamaterialet

Talmaterialet virker umiddelbart korrekt gengivet, men der er en væsentlig forskel. Rapporten dækker indvandrere og efterkommere som gruppe, ikke udelukkende personer med “muslimsk baggrund”. Blandt de 1600 adspurgte i indvandrer-rapporten svarer kun 1229 at de er tilhører islam (V0311). Hovedparten af de resterende ikke-muslimer er enten kristne (63), har ingen religion (218) eller noget helt tredie. Problemet er noget mindre i den danske del, der inkluderer en stor del ikke-troende (99), muslimer (10) samt en enkelt jøde.

Enkelte spørgsmål er filtrerede (kode 10), ïdet det ikke giver mening, at spørge kristne hvor tit de deltager i fredagsbøn (V0248). Det er ikke tilfældet i de to konkrete svar Information refererer – her er ingen kode 10, ingen ‘irrelevante’.

Man kan vælge at tro alle religiøse grupper er nøjagtige lige demokratiske i forhold til spørgsmålene, men det skulle være mærkeligt, og sund fornuft siger at ikke-muslimer i sådanne spørgsmål er med til at udglatte forskellen til kategorien af etniske danskere. Uanset hvad, er udgangspunktet ubrugeligt, hvis tallene skal bruges til at modbevise anden undersøgelse, der hævder at muslimer er mindre demokratiske end kristne danskere. 21 pct. af ‘muslimerne’ er ikke muslimer. Overskriften taler ganske vist ikke om muslimer, men “etniske minoriteter”, men den lange artikel er opbygget som et langt angreb på Cepos-målingens konklusion, og emnet for artiklen er ikke ‘etniske minoriteter’ og demokrati, men islam og demokrati. Det er da også den ‘kritiske muslim’ Sherin Khankan, som Information indhenter kommentar fra, og hun formulerer sig utvetydigt: “Undersøgelsen gør op med, at der skulle være en modsætning mellem islam og demokrati”.

Målingen er ikke kun upræcis i forhold til de adspurgte, men spørgsmålene kan på ingen måde siges at være præcise. Det er igen særligt problematisk, når svarene bruges i en artikel der revser Cepos for at have anvendt “manipulerende og usaglige” spørgsmål. Skeptikere af muslimers demokratiske sindelag, baserer ikke sin skepsis på økonomiske krisesituationer eller teknokratisk tænkning, men konkret på muslimers forhold til islams politisk-religiøse kerne. Her er der to spørgsmål i talmaterialet der belyser emnet langt bedre, hvad indirekte berører artiklens øvrige pointer.

2) Flertallet vil demokrati som danskere,
3) Muslimer og etniske danskere støtter demokratiet lige meget.

“Religion bør være det absolutte fundament for samfundets styreform?” (V0319, V0342).

Der er flere kategorier, som kan udlægges på forskellige måder, men på det forhåndværende materiale må man give Information og Peter B. Andersen ret i det første postulat. Svarene tyder på at et flertal af både muslimer og etniske danskere afviser at gøre religion til styreform. Der er dog markante forskelle, og uanset hvordan man opstiller svarene, så er det decideret usandt, at muslimer og kristne støtter demokratiet lige meget. Peter B. Andersens postulat om at muslimer ikke har en mere fjendtlig holdning til demokrati end danskere, kan ganske enkelt afvises med udgangspunkt i det talmateriale han refererer i sin undersøgelse. Der er markante forskelle.

Muslimer (inkl. ikke-muslimer): Helt/nærmest enig – helt/nærmest uenige: 15 – 68 pct.
Danskere (inkl. ikke-troende): Helt/nærmest enig – helt/nærmest uenige: 6 – 89 pct.

Muslimer er således langt mere positiv overfor en religiøs styreform end danskere. Forskellen bliver endnu større, hvis man medtager tvivlerne (hverken eller) og ikke-svarene (ved ikke). Derudover er der stadig problemet, der ligger i at muslim-kategorien inkluderer 21 pct. ikke-muslimer, der formentligt har en mindre positiv holdning til en religiøs styreform. I yderste konsekvens kunne tallene dække over, at mere end 40 pct. af muslimerne var tilhængere af religiøs styreform.

“Hvad kommer tættest på din holdning til koranen/biblen?” (V0328, V0260).

Ikke et spørgsmål der definitivt afklarer problematikken, men muslimer har tydeligvis ikke samme forhold til Koranen som kristne har til Biblen, hvad understøtter svarene på det forrige spørgsmål, og understreger konfliktpotentialet. Det Nye Testamente adskiller tillige det religiøse fra det verdslige – en destinktion der ikke findes i Koranen.

Muslimers forhold til demokrati afklares ikke (kun) ved at spørge ‘Ønsker du demokrati?’, men ved at spørge ind til demokratiets kerne, herunder eksempelvis ytringsfrihed (som Cepos gjorde).

Bemærk kode 10 – her er det for første gang rene tal. Muslimer er væsentligt mere troende end kristne danskere. Hver tredie muslim tager Koranen bogstaveligt, blot 2 pct. kristne danskere anvender Biblen på samme måde. Muslimer har med andre ord det modsatte mønster. Fundamentalisterne er den største gruppe blandt muslimer – et stort flertal af kristne danskere anvender blot Biblen som inspiration.

Muslimer: Bogstaveligt / Tolkes / Inspiration: 33 – 28 – 21 pct.

Danskere: Bogstaveligt / Tolkes / Inspiration: 2 – 20 – 66 pct.

Såvidt de dele af rapporten forskeren og journalisten ikke fandt væsentlige, men spørgsmålet er om man overhovedet kan afklare den slags med interviews. Eksempelvis mener 89 pct. af muslimerne at “Religion er et privat og personligt anliggende?” (V0318), kun marginalt færre end danskerne (94 pct.; V0245). Spørgsmålet kan forstås på flere måder. Man kan svare ja ud fra devisen – ‘det er min religion, og den skal ingen røre ved’ – dvs. et sundt liberal-tolerant svar. Havde man spurgt om det samme på en anden måde: Ville du acceptere at dine børn afviste islam/kristendom?, så kunne det tænkes muslimer havde en mindre tolerant tilgang til problematikken. Som man spørger får man svar, og med islam er det ofte sådan, at man bruger den brede pensel for at sløre forskellene. Statistik er ikke den fulde sandhed.

Afsluttende kommentar.

Man skal være kritisk overfor alle undersøgelser, og det er fint at Cepos-undersøgelsen får modspil, men Informations mod-dokumentation kunne næsten ikke være tyndere. Camilla Stampes påstand om at personer med “muslimsk baggrund” og dansk baggrund er lige demokratiske er decideret ukorrekt, men det er er langt værre, at lektor Peter B. Andersen efter en selvstændig undersøgelse, uden blusel kan få sig selv til at hævde…

“Tanken om at folk med muslimsk baggrund skulle have en mere fjendtlig indstilling til demokratiet end danskere passer altså ikke…”

Det er der ganske enkelt ikke belæg for, og mon ikke forklaringen på Peter B. Andersens brug af SFI’s talmateriale skal søges andetsteds. Her citeret fra artiklen.

Det var netop mediernes fokusering på de ikke-demokratiske muslimer, som gav Peter B. Andersen og Peter Lüchau lyst til at undersøge, hvad de muslimer, som ikke kommer til orde i debatten, egentlig mener.”

Jeg takker lektor Peter B. Andersen for at have sendt mig datamaterialet: SFI-nr. US 8836, Indvandrere og danskere i uddannelse og job, 2006, arkiveret i Dansk Data Arkiv som DDA-19396: Indvandrere i uddannelse og job, 2006 & DDA-22451: Danskere i uddannelse og job, 2006. 150 + 117 sider, kun perifært berørende islam og demokrati.

Opdate. Da det i artiklen oplyses, at det er “en ny undersøgelse fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet”, og lektor Peter B. Andersen fortæller, at “har lavet undersøgelsen med kollega Peter Lüchau”, der ligeledes er tilknyttet ToRS, gik jeg ud fra, at der refereres til et ‘et ny kig’ på SFI-undersøgelsen fra 2006. Det forlyder nu, at Peter B. Andersen var ekstern medlem af undersøgelsesgruppen, der var med til at udarbejde spørgsmålene i SFI’s undersøgelse, og artiklen henviser således udelukkende til 2006-undersøgelsen – to gange imed formuleringen “den nye undersøgelse”.

Om Cepos-målingen.

 • 11/2-09 Jyllandsposten – Muslimer vil forbyde religionsangreb.
 • 12/2-09 Jyllandsposten – Ralf Pittelkow: Muslimer mod frihed.
 • 12/2-09 Econstudentlog – Moderate muslimer?
 • 12/2-09 Uriasposten – Hvis der nu bliver et meget stort flertal af muslimer i Danmark… .
 • 13/2-09 Politiken – Cepos afviser manipulation af undersøgelse.
 • 13/2-09 Raapil unblogged – Karen J og CEPOS går galt i byen.
 • 14/2-09 Information – Cepos bruger gamle tal som reklame (af C. Lehmann, M. Neel Gjertsen).
 • 15/2-09 Uriasposten – Reaktioner på Cepos-undersøgelsen.
 • 3/3-09 Information – Geert Laier Christensen: Gamle tal? (ikke online).
 • “Der findes ikke et perfekt spørgsmål, men spørgsmålet lever op til kravet om både at være let forståeligt og afdække noget væsentligt om det genstandsfelt, vi undersøger: Spørgsmålet afdækker opbakningen til ytringsfrihed, når denne udfordres.”

  Om Information-artiklen.

 • 22/2-09 Uriasposten – “Tanken om at folk med muslimsk baggrund…” (min oprindelige post).
 • 22/2-09 Snaphanen – Dagbladet Information og den moderate enhjørning.
 • The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/6611/trackback

  25 Comments »

  1. Atter et oplagt eksempel på, hvordan venstrefløjen lyver, forvansker og fordrejer sandheden.
   Man undres over, hvad de mennesker mener at have ud af at forsøge på den slags humbug.
   Normale mennesker gennemskuer da den slags.
   “Eksperter” med de rigtige meninger og det rette forkvaklede forhold til sandhen står i kø for at få deres navn på.
   SYGT

   Kommentar by ramses-2 — 3. marts 2009 @ 16:01

  2. Godt arbejde Kim!
   Jeg håber Information følger det op.

   Kommentar by Peter Buch — 3. marts 2009 @ 16:17

  3. Kan han ikke meldes her: http://fi.dk/raad-og-udvalg/udvalgene-vedroerende-videnskabelig-uredelighed

   Kommentar by Hodja — 3. marts 2009 @ 16:25

  4. Smukt arbejde.

   Mon Information lader dig komme til orde ?

   Hvorfor mon den kritiske journalistik kun dukker op når det handler om kritik af undersøgelse fra borgerligt hold, eller når en undersøgelse sætter islam/muslimer i et kritisk lys ?

   Hvornår mon den årlige debat om journalisternes venstreorienterede holdninger dukker op igen. Der plejer de hurtigt at få hentet de klassiske svar fra Erik Aalbæk og nogle få andre der renser sig selv.

   Kommentar by Superman — 3. marts 2009 @ 16:25

  5. Kære Kim,
   Har du gjort CEPOS opmærksom på dette?
   vh
   Christopher

   Kommentar by Christopher Arzrouni — 3. marts 2009 @ 16:27

  6. I filmen Obsession skønnede Daniel Pipes sig til talsmand for at der findes mellem 10-15% islamister med militante holdninger ud af de over 1 milliard muslimer. Han blev straks angrebet af diverse organisationer der hævdede at det var grebet ud af fantasien, vel fordi det var et chokerende tal, og det kan man jo ikke have når man helst ikke ønsker at se sandheden i øjnene. Statistiske fiflerier blev benyttet i modargumentationen. Pipes lader sig ikke slå ud og kan med ganske god ret hævde, at hans vurdering er helt korrekt, måske endda for lavt sat.
   http://synopsis-olsen.blogspot.com/2009/03/at-tlle-islamister-k.html

   En lignende situation ser vi tydeligt i denne sag der henvises til. Sandheden er for uhyggelig og derfor skal den tvistes gennem fiflerier. Den går dog ikke med opmærksomme bloglæsere

   Kommentar by synopsis-olsen — 3. marts 2009 @ 16:29

  7. Interessant indlæg Kim – ligeså spændende bliver det at se Informations reaktion på det!

   Kommentar by Anonym — 3. marts 2009 @ 16:56

  8. En ualmindeligt stærk postering. Information burde have røde ører.

   Kommentar by ISBN — 3. marts 2009 @ 17:02

  9. “Flertallet vil demokrati …” Demokrati – ikke demokrati? What the Heck.

   De fremmede er kommet hertil i demokratiets hellige navn. De har fået mit land, mine penge og min og mine børns fremtid. I demokratiets hellige navn. Jeg tror, at de fuldt og fast med regner at få resten (incl. ret til at slå mig ihjel) i demokratiets hellige navn. Hvorfor ikke – kan de med fuld ret spørge sig selv.

   De fremmede er med garanti helt så demokratiske og moderate som nazisterne var for ca. 70 år siden.

   Mvh. Børge.

   Kommentar by Børge — 3. marts 2009 @ 17:02

  10. Flot arbejde, Kim Møller!

   Det er vel ikke længere et spørgsmål om manipulation af data materiale, men kan og bør omtales som dét det er, nemlig BEDRAGERI..
   Lektoren står til at betale de penge tilbage til Staten som han har raget til sig i hans virke…alt andet betragter jeg som bedrageri..

   Kommentar by Onion — 3. marts 2009 @ 17:08

  11. Forskere gør ikke deres arbejde. Journalister gør ikke deres arbejde. Uriasposten er sandelig en krævende post. Tak, Kim Møller.

   Det er vist på tide at støtte Uriasposten økonomisk.

   Kommentar by Niels P. — 3. marts 2009 @ 17:22

  12. > 11 Jeg kunne have nævnt at vi heller ikke kan regne med at alle politikere gør deres arbejde. En undersøgelse som den citerede er gefundenes fressen for de indvandrerglade politikere.
   Der findes for øvrigt en undersøgelse fra 2007 (som jeg ikke har studeret) som den radikale integrationsordfører Morten Østergaard henviser til i et nyligt udfald mod Karen Jespersen:
   “Lad mig for øvrigt henvise til, at regeringens egen store undersøgelse viser, at indvandrere og efterkommere bakker op om demokratiet, og i højere grad end danskerne står vagt om ytrings- og religionsfrihed (Værdi og normer blandt udlændinge og danskere, udgivet af Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og integration, marts 2007)”
   http://www.radikale.net/morten-oestergaard/indlaeg/2009/02/12/karen-jespersen-skyder-os-holdninger-i-skoene-som-vi-slet-ikke-har

   Kommentar by Niels P. — 3. marts 2009 @ 18:32

  13. Som altid – nye informationer, og et dokumentationsniveau, som står til en Pulitzer.

   Kim ruller!

   Kommentar by Anna Lyttiger — 3. marts 2009 @ 18:41

  14. Godt arbejde, Kim.

   Husk: Vi har den journalistik som folket vælger at betale penge for. Vi har de licens-finansierede TV-kanaler som vores folkevalgte bakker op om.

   Der er ikke nogen sammensværgelse. Danskerne vælger helt selv hvilken journalistik der skal overleve økonomisk.

   Kommentar by WilliamJansen — 3. marts 2009 @ 18:46

  15. De røde og de radigale masseindvandringstilhængere “glemmer” stadig at sige, hvad det er, som er berigende med de mange velfærdsturister(disse kommer overvejende fra muhamedanske områder).

   Kommentar by Poul — 3. marts 2009 @ 20:57

  16. Jeg vil i stemme koret og takke for din grundige indsats for at lave et rigtigt godt og oplysende indlæg.

   Kommentar by Morten Sørensen — 3. marts 2009 @ 23:18

  17. Måske en anelse off topic, men ved et eller andet sammentræf har samtlige de normalt toneangivende bloggere tilsyneladende formået at overse Nicolai Sennels skelsættende kronik i Jyllands Posten i dag. Her er en mand der presser tommelfingeren dybt ind i såret dér hvor det gør mest ondt på naivisterne og multikulturalisterne, simpelthen fordi der ikke kan sættes en finger på Sennels faglighed og viden.

   Kommentar by Hugin — 3. marts 2009 @ 23:19

  18. “Her er så stille nu…..

   Kommentar by L. Johs — 4. marts 2009 @ 00:46

  19. Som det fremgår af utallige mængder dokumentation, er og bliver vore nye muslimske indbyggere det nye herrefolk, som fuldfører hvad der ikke lykkedes for Nazityskland: http://www.tellthechildrenthetruth.com/gallery/

   Kommentar by barfbag — 4. marts 2009 @ 02:52

  20. Fremragende Kim.
   Det er godt nok træls med forskere, hvor man selv skal gøre deres arbejde for dem. Godt at du orker, Kim. Artiklen i Information hørmede, men det er kun takket være din indsats her med at fiske de rådne ansjoser op af bouillabaissen, at vi nu også ved, hvor hørmen kom fra. Det var ikke hallucinationer. Tak.

   Kommentar by monse — 4. marts 2009 @ 04:23

  21. “Det var netop mediernes fokusering på de ikke-demokratiske muslimer, som gav Peter B. Andersen og Peter Lüchau lyst til at undersøge, hvad de muslimer, som ikke kommer til orde i debatten, egentlig mener.”

   haha…

   Kommentar by Janne — 4. marts 2009 @ 10:30

  22. Flot!

   Bliver også interessant at høre Raapils reaktion. Raapil som mente at CEPOS-undersøgelsen var videnskabelig ulødig og kritiserede brugen af ordlyden ‘bøger og film der angriber’ (hvilket inkluderer tilfældene med bl.a. diverse hollandske film) og istedet ville have “kritiserer” (hvilket ville have ekskluderet diverse film fra dagsordenen). Og Raapil som kritiserede, at man allerede(!) 1½ år efter Muhammedkrisens kulmination stiller spørgsmål, hvor svarene kan tænkes at være influeret af Muhammed-krisen.

   C

   Kommentar by Cicero — 4. marts 2009 @ 11:06

  23. Kære Kim Møller
   Tak for din grundige gennemarbejdning af min og Peter Lüchaus kronik om ”Kan muslimer være demokrater? Kan kristne?” i Information 17. februar 2009 og Camilla Stampes interview med mig 21. februar 2009. Som du ganske rigtigt anfører kan man diskutere ”nyheden” i et 1 ½ – 2 år gammelt datasæt. Det er imidlertid ofte den tid det tager at gennemarbejde dele af det, og der er da også for længst sendt en artikel på vores del af datasættet af sted til en faglig antologi. Selve anledningen til kronikken er dels, at vi forbereder en anden artikel, som bl.a. dækker dette emne, og helt aktuelt, at man for tiden diskuterer muslimers holdninger til demokrati i generelle termer. Når vi flere steder har markeret, at der ingen forskelle var mellem 18-45 årige indvandrere fra tre udvalgte lande, Tyrkiet, Iran og Pakistan og tilsvarende personer født i Danmark med hensyn til deres indstilling til demokrati – skyldes det ikke at der ikke er forskel, men at der ikke er bemærkelsesværdig eller signifikant forskel. Noget sådan kan altid gennemregnes bedre med bedre statistiske tests, men når vi i kronikken har bemærket, at der nogle steder ikke var statistisk forskel, så er det op til almindelig statistisk praksis. Når vi bemærker og beskriver forskelle, så er det på steder hvor der er forskelle.

   Din indvending imod, at vi kontrasterer etniske grupper imod hinanden i stedet for religiøse grupper er helt rimelig. Det kunne vi have gjort, og vi ville nok have fundet lidt flere signifikante elementer, men forskellene mellem muslimer og kristne ville fortsat have været små. Der er udemokratiske muslimer såvel som der er udemokratiske kristne, og også når man deler på den led ligger, de forskellige grupper på niveauer, der ligner hinanden. Det centrale budskab om at langt de fleste muslimer er gode demokrater står altså urørt.

   Jeg sætter et par tabeller ind som illustration. (Det skal for en ordens skyld bemærkes, at der i disse tabeller er bemærkelsesværdig eller signifikant forskel på muslimer og kristne).

   Tabel 1: Religion og autoritære holdninger, stærk mand
   115. Hvor enig er du i, at det er fornuftigt at lade en stærk mand gribe magten i en økonomisk krisesituation, selv om det betyder at folketinget bestemmer mindre?

   117. Hvad er din religion? Kristendom Islam Total
   Helt enig 8,8% 11,9% 10,5%
   Nærmest enig 9,1% 9,5% 9,3%
   Hverken eller 10,8% 9,0% 9,8%
   Nærmest uenig 9,6% 13,0% 11,5%
   Helt uenig 61,8% 56,6% 58,9%
   Total 100,0% 100,0% 100,0%

   Tabel 2: Religion og autoritære holdninger, eksperter
   116. Hvor enig er du i, at det vil være fornuftigt at lade personer med ekspertviden træffe beslutninger for Danmark, frem for regeringen?

   117. Hvad er din religion?
   Kristendom Islam Total
   Helt enig 15,7% 21,8% 19,0%
   Nærmest enig 21,2% 16,3% 18,5%
   Hverken eller 11,4% 12,4% 11,9%
   Nærmest uenig 8,1% 11,5% 9,9%
   Helt uenig 43,6% 38,1% 40,6%
   Total 100,0% 100,0% 100,0%

   En analyse i forhold til religion giver altså igen, at der er en lille gruppe af ikke demokratiske personer i landet, og at niveauet indenfor de kristne er lidt lavere, men i øvrigt ligner niveauet indenfor islam. Vi vil – ikke uinspireret af din påpegning af de to forskellige gruppers holdning til deres religiøse bøger – arbejde videre med holdningernes fordelinger inden for de forskellige religiøse grupper.

   Jeg vil dog allerede her understrege, at det næppe er holdbart at slutte fra at muslimerne i højere grad end de kristne mener den hellige bog ”skal overholdes fuldstændigt” gør dem til dårligere demokrater end de kristne. Svarfordelingerne på demokratispørgsmålene viser netop, at den massive del af muslinerne er demokrater på niveau med de kristne, uanset om at mange af dem tager deres hellige bog mere alvorligt end de kristne tager deres.

   Venlig hilsen

   Peter B. Andersen
   Lektor, ph.d.
   Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
   Københavns Universitet

   Kommentar by Peter B. Andersen — 4. marts 2009 @ 20:49

  24. @ Peter B. Andersen
   Hvad er formålet med undersøgelsen?
   Hvad forventer du, resultatet kan bruges til?

   Kommentar by Purellif — 5. marts 2009 @ 15:32

  25. @ Peter B. Andersen
   Jeg vil dog allerede her understrege, at det næppe er holdbart at slutte fra at muslimerne i højere grad end de kristne mener den hellige bog ”skal overholdes fuldstændigt” gør dem til dårligere demokrater end de kristne.

   Det kommer da an på hvad der står i den hellige bog.

   Et spørgsmål som “Hvor enig er du i, at det vil være fornuftigt at lade personer med ekspertviden træffe beslutninger for Danmark, frem for regeringen?” kan EU-fantaster tolke som at Danmark skal afgive mere suverænitet til EU, og derfor vil de svare ja til det. Vi kan så diskutere om EU-fantaster er udemokratiske, og det vil jeg nok være tilbøjelig til at mene at de langt hen ad vejen er, men vi taler i så fald om forskellige grader af udemokratisk sindelag. Et ønske om at være et lille tandhjul i en grå socialistisk union, sat op mod et ønske om et detailkontrollerende teokrati med gudgivne love.

   Kommentar by Mallebrok — 5. marts 2009 @ 18:21

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper