6. februar 2019

Jens Knudsen: “Det mest katastrofale er… at strømmen af migranter efter alt at dømme vil eskalere”

Debatindlæg af Jens Knudsen, sakset fra Lokalforeningen Nye Borgerlige Køge/Lejre.

Vi skal tage vores del af ansvaret. Eller skal vi?

Selv om migrationsdebatten er under forandring – udsættes vi med jævne mellemrum stadig for udsagn som ‘Vi skal tage vores del af ansvaret’ og lignende faktuelt ubegrundede opfordringer. På det seneste har migrantstrømmen ændret karakter, fra ’spontane’ asyanlsøgninger til familiesammenføringer, men tendensen, antallet og konsekvenserne er overordnet set uforandrede.

Advarsel til dem der ikke orker at læse endnu et skeptisk indlæg om den igangværende migrantstrøm fra områder hvor store dele af befolkningen forsøger at undslippe selvskabte konflikter, fattigdom og undertrykkelse.
Tilhængere af konsekvensfornægtende medfølelse, uhæmmet godhed og tekster der kun tager 5 sekunder at læse og fordøje – anbefales at springe resten af dette indlæg over, de ønsker formentlig aligevel ikke at forstå – deres drømmeverden er dem tilsyneladende mere end nok.

Substansen i dette indlæg er, at den fortsatte migrantdebat efter min opfattelse stadig handler alt for meget om nogle vildt fremmede mennesker det er synd for, og alt for lidt om hvordan vi som suveræn nation rationelt prioriterer hensynet til vores relativt velfungerende samfund, vores egne medborgere og hensynet til fremtiden for vores efterkommere, vores værdifællesskab samt vores nationale suverænitet og selvbestemmelse.

Jeg anerkender ganske enkelt ikke validiteten af den påstand ‘at vi skal tage vores del af ansvaret’. En antagelse der igen og igen fremføres af den politiske elite og godhedsindustriens konsekvensfornægtende frontkæmpere – som en uomgængelig moralsk og humanitær forpligtelse.

At jeg tilhører samme biologiske art og har 99,99% DNA til fælles med den aktuelle tilstrømning af vildt fremmede mennesker fra dysfunktionelle (overvejende islamisk dominerede) områder i mellemøsten og nordafrika anser jeg ikke som et gyldigt argument for at skulle påtage mig ansvaret for løsningen af disse vildt fremmede menneskers selvskabte udfordringer.

Ansvaret for at der er millioner af mennesker som lever et elendigt liv i en kaotisk, undertrykkende og fattigdomsskabende kultur ligger blandt hovedparten af befolkningsgrupperne selv. Befolkningsgrupper som af egen drift (og århundreders religiøs/kulturel inddoktrinering) bidrager med deres udbredte accept og støtte til totalitær, religiøs, kulturel, intolerant og patriarkalsk samfundsindretning Befolkningsgrupper som for hovedpartens vedkommende medbringer, fastholder og nærer middelalderlige adfærdsmønstre når de kommer til vesten, mennesker der kritikløst hylder en pr. definition ufejlbarlig lederskikkelse og som i overvejende grad foragter vestlig livsstil og samfundsindretning. Befolkningsgrupper som historisk set har modarbejdet alle forsøg på at skabe og videreudvikle egne tolerante, trygge, retfærdige og frie samfund.

Det skal retfærdigvis tilføjes at der blandt de islamisk dominerede migranter findes en delmængde af mennesker som er ordentlige og fornuftige mennesker med et rimeligt tilpasningspotentiale. De udgør ifølge forskellige relativt troværdige statistiske undersøgelser og rapporter et sted mellem 30 og 40%.

Såfremt det var muligt at skelne (og udvælge) blandt de to delmængder (de tilpasningsvillige og de tilpasningsuvillige) ville jeg overveje at byde velkommen til dem der kan og vil respektere og tilpasse sig vesteuropæiske værdier, normer og samfundsindretning.

Men når der blandt 100 migranter fra islamisk dominerede områder kun er 40 ordentlige mennesker og der medfølger 60 som i større eller mindre grad er dedikerede tilhængere af en antidemokratisk, intolerant, patriarkalsk og middelalderlig ideologi og kultur med en grundlæggende foragt for vesteuropæisk kultur og værdier vil jeg ubetinget foretrække at afvise alle 100 ved grænsen.

Med henvisning til de nævnte argumenter og påstande anser jeg det for at være en irrationel, ulogisk og selvdestruktiv fejlslutning at ‘vi’ skal påtage os løsningsansvaret for islamisk dominerede folkeslags selvskabte udfordringer.

Hvis nogen aligevel vil hjælpe af et godt hjerte så står det dem naturligvis helt frit, når blot jeg kan blive fri for at få påtvunget konsekvenserne og udgifterne for de naive, faktaresistente, moralsk højerestående individers selvvalgte godhed.

Jeg anerkender det ofte fremførte argument at vi som nation har taget aktiv del i væbnede konflikter, konflikter som har medført utilsigtede negative bivirkninger og uønskede konsekvenser.

Efter min opfattelse er det dog ikke ansvarspålæggende for mig og min nation, at befolkningerne i de områder som vi har hjulpet fri fra nogle af de mest undertrykkende regimer ikke udnytter muligheden for at forbedre deres egen situation, men at hovedparten i stedet vælger fortsat at støtte middelalderlige patriarkalske kulturmønstre og intolerante totalitære ideologier.

På trods af adskillige FN støttede fejlskøn og misforståelser ville situationen efter min opfattelse tillige have set endnu mere håbløs ud uden den vestlige intervention som Danmark tilsyneladende har spildt milliarder af kroner på, mens menneskeliv og floder af blod, sved og tårer blev udgydt til ingen verdens gavn eller nytte.

Set i bagklogskabens ulideligt klare lys burde vi (i vesten) ubetinget have holdt nallerne for os selv, og vi (i vesten) bør fremover afholde os fra at blande os i konflikterne i kulturer som vi (i vesten) tydeligvis ikke forstår.

Hver gang vi har hjulpet (i islamisk dominerede områder) er vores hjælp overvejende blevet opfattet som uønsket indblanding – og hver gang har vi mistet tillid og anseelse samt øget den udbredte modviljen imod vestlige normer og værdier blandt hovedparten af de berørte befolkningsgrupper.

Vi (i vesten) burde have forudset at dem vi prøvede at hjælpe ikke var klar til at udnytte muligheden for at skabe en bedre tilværelse for sig selv på vestlige præmisser. Det står nu mere klart end nogensinde at kulturforskellene er langt større end velmenende vestlige ideologer og virkelighedsfjerne politisk korrekte magthavere samt deres humanistiske klakører har fantasi til at forestille sig.

En dannelse af bæredygtige og retfærdige samfund i islamisk dominerede områder kan efter min vurdering kun komme fra befolkningerne selv. Vores hidtidige erfaringer viser klart og utvetydigt at forandringer ikke kan gennemtvinges med vestlig kulturimperialisme, væbnet indsats og løftede pegefingre – uanset hvor velmenende indsatsen end måtte være.

Problemerne i de islamisk dominerede områder er på alle måder deprimerende at være vidne til. Men en bæredygtig forandring i positiv retning i islamisk dominerede områder vil aldrig kunne ske uden at befolkningerne selv ønsker forandringerne og er parate til selv at gøre en målrettet indsats.

Hvis en sådan forandring kommer i gang vil den tage adskillige generationer lige som den vestlige verdens forandring gjorde fra middelalderen og frem tog adskillige generationer. Forandringen vil ikke kunne ske uden at hovedparten i befolkningerne selv ønsker det og selv er parate til selv at gøre en indsats og yde de nødvendige ofre.

Alternativet til et stop for importen af dysfunktionelle befolkningsgrupper til vesteuropa er, at vesteuropa bliver suget ind i en lang række kulturelle og ideologiske konflikter som vi ikke forstår, en kamp som af demografiske, kulturelle og ideologiske årsager er komplet umulig at vinde, og en kamp som vi efter min mening heller ikke har ret til at blande os i.

Det mest rationelle vi kan gøre er derfor at væbne os med tålmodighed, beskytte os selv imod den udbredte dysfunktionalitet der hersker i de islamisk dominerede områder og lade dem der lever i og forstår den islamisk dominerede kulture finde deres egen balance og skabe deres egen fremtid uden at sætte de vestlige nationers kultur, værdier, ideologi og velstand på spil.

Det måske mest skræmmende ved situationen som den udspiller sig i disse år er ikke at der er millioner flygtninge, migranter og velfærdsturister fra dysfunktionelle samfund som søger mod vesteuropa. Det mest katastrofale er derimod at strømmen af migranter efter alt at dømme vil eskalere i takt med befolkningstilvæksten i de dysfunktionelle islamisk dominerede samfund og at der dermed ikke er til at se nogen ende migrantstrømmen hvoraf en stor del udgøres af individer som vi erfaringsmæssigt ved, at vi vil være tvunget til at tage vare på resten af deres liv. Inklusive den eksplosion af efterkommere som vi nu også erfaringsmæssigt ved har mindst lige så svært ved at tilpasse sig som deres forældregeneration.

Frontex anslår migranttallet der indrejser i vesteuropa i 2015 til 1 million ud af de 60 millioner fordrevne som i øjeblikket står på spring. Det anslås at antallet af fordrevne i 2050 vil være steget fra de aktuelle 60 millioner med omkring 150 millioner til svimlende 210 millioner, og ud fra den viden og de erfaringer vi har nu – er der desværre ikke noget der tyder på tallet vil stoppe der.

Hver gang vi tager imod en migrant øges presset fordi det skaber fornyet håb hos familie, venner, bekendte og lykkeriddere i de islamisk dominerede områder – om at et bedre liv i vesteuropa er inden for rækkevidde. Vi kan naturligvis læne os tilbage og indtage den holdning at det ikke er ret mange, at vi sagtens kan rumme mange flere, og at vi også har økonomi til at tage imod flere.

Men hvis vi år efter år, årti efter årti, tager ukritisk imod dysfunktionelle befolkningsgrupper uden at bruge vores sunde fornuft, vil det i stigende grad kræve at vi prioriterer vores velfærd anderledes fordi vi skal dele større og større dele af velfærden med voksende grupper af mennesker som vi af bitter erfaring ved ikke har tilstrækkeligt tilpasningspotentiale.

Vesten (inklusive Danmark) bestormes stadig af befolkningsgrupper som for op mod to trediedeles vedkommende stædigt vil fastholde den medbragte kultur og ideologi, og disse migranter vil erfaringsmæssigt fastholde den overbevisning at de medbragte totalitære og religiøse dogmer har større vægt end gældende love og regler. De store strømme af migranter som vi så vandre ad danske motorveje er ophørt, men tilstrømningen fortsætter med nogenlunde samme styrke, nu er tilstrømningen blot erstattet af familiesammenføringer og ekstreme fødselstal.

Som konsekvens af den medbragte kultur og ideologi må vi forvente at de dysfunktionelle tilrejsende befolkningsgrupper vil skabe en vækst i opbygningen af parallelsamfund med alt hvad det medfører, lige som vi erfaringsmæssigt ved at store dele af de islamisk dominerede migranter medbringer, vedligeholder og cementerer de konflikter som de angiveligt ønsker at slippe væk fra.

Det er indlysende urealistisk at kunne hjælpe alle, det er en ret ukontroversiel konstatering, og at krisen kommer til at eskalere i al forudsigelig fremtid er tillige vanskelig at argumentere rationelt imod.

Vi kan beslutte at fravælge importen af dysfunktionelle befolkningsgrupper medens konsekvenserne er nogenlunde overkommelige, eller vi kan fortsætte vores konsekvensfornægtende godhedstrip og indtage rollen som tilskuere medens vesteuropa ubønhørligt ændrer sig i retning af de dysfunktionelle samfund som vi efter min mening i stedet burde bruge vores ressourcer på at beskytte os selv imod.

Valget er vores, vi kan styre vores egen fremtid i det område som vi kontrollerer – hvis vi foretager rationelle valg som ikke overvejende er baseret på konsekvensfornægtende medfølelse og irrationel politisk korrekthed, at vi fastholder vores nationale suverænitet og retten til selvbestemmelse. For der er tilsyneladende ingen som helst hjælp at hente i den politisk korrekte osteklokke hvor EU’s magtelite har isoleret sig selv fra de vesteuropæiske nationalstaters befolkninger i deres elitære elfenbenstårn.

Oploadet Kl. 03:13 af Kim Møller — Direkte link22 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/98458/trackback

22 Comments »

 1. Glimrende indlæg, omend lidt skarpvinklet hist og pist. Men hov. Hvorfor er det ikke trykt som kronik i Politiken?

  Kommentar by Michael Thestrup — 6. februar 2019 @ 04:21

 2. (Gennem årene er samtlige af mine kommentarer havnet i ‘moderation’)

  Kommentar by Michael Thestrup — 6. februar 2019 @ 04:23

 3. – Michael Thestrup

  Du er ikke alene. Jeg kender to i min omgangskreds, der har samme problem. Jeg vil tro det er IP-adressen. Filteret er barsk.

  Kommentar by Kim Møller — 6. februar 2019 @ 04:31

 4. Men når der blandt 100 migranter fra islamisk dominerede områder kun er 40 ordentlige mennesker … vil jeg ubetinget foretrække at afvise alle 100 ved grænsen.

  Det handler ikke om ordentlige og uordentlige mennesker. Det handler om at man inviterer en fremmed stamme ind i ens hjem. De kunne virkelig være hjernekirurger, astrofysikere og kemiingeniører alle 100, de skulle STADIG ikke have lov at komme ind.

  Kommentar by Erling — 6. februar 2019 @ 07:12

 5. I store dele af Europa er der ikke mere noget “vi” – men kun “dem og os”. I Danmark opstilles store stenkugler foran Folketinget. Hvorfor? Har statsministeren og Københavns overborgmester orienteret befolkningen om denne nyanskaffelse? Vil det høje tings forkvinde tage bladet fra munden og fortælle om truslen?

  Kommentar by Torben Snarup Hansen — 6. februar 2019 @ 10:40

 6. Det super fornuftige indlæg taler stadig i neutrale vendinger: ‘dysfunktionel’, ‘migrant’.
  Vi må begynde at kalde tingene ved rette navn: ‘Jihad’

  “…moskeerne er vore kaserner, kuplerne vore hjelme, minareterne er vore bajonetter, de troende vore soldater, barnevognene vore tanks…”

  Kommentar by Bastardo — 6. februar 2019 @ 10:43

 7. At 5:
  Spørgsmålet er, om kuglerne er opstillet som et værn imod muhamedanerne?
  Eller imod venstreekstremisterne?

  I hvert fald drejer det sig om, at demokratiet vil værne sig mod militaristiske angreb.

  Kommentar by Bastardo — 6. februar 2019 @ 10:46

 8. test af adgang

  Kommentar by tp — 6. februar 2019 @ 11:17

 9. Det interessante er, at man i godhedens navn tillader sig at lægge ansvaret over på dem, der ikke har noget at gøre med negernes selvskabte problemer.
  Vi har ansvar, hvem er vi. Jeg indgår ikke i dette “vi”.
  I stedet for at sortere de 60 procent umulige muhamedanere fra, vil jeg foretrække total stop.

  Kommentar by Menig 442 — 6. februar 2019 @ 12:00

 10. Det kan vist siges kortere og tydeligere: Hvis vælgerne ikke stemmer nye og bedre politikere og partier ind, så ender Danmark som et land med HVERDAGS-TERROR overalt. I byerne og på landet, på gader og veje, i skoler og i hjemmene, i butikkerne og i kommunerne. Kriminaliteten vil nå et omfang vi knap kan forestille os. En gangster-krig og en guerilla-krig mod danskerne vil blive BLODIG HVERDAG.

  For de gamle partier vil jo fylde Danmark med hundredtusindvis af agressive, krævende, utaknemmelige, voldelige, stridbare og fanatiske fremmede stammer der kommer fra primitive stenalder-agtige bosteder og landsbyer i Afrika og Pakistan. De gamle partier vil det samme som de svenske partier. De forenede og forstenede partier vil forringe vores levevilkår, udslette vores demokrati og destruere vores nationalstat, fædreland, folkehjem. De vil fordrive os og udskifte os. Deres samlede politik er vanvittig og ALTØDELÆGGENDE.

  Merkels Marrakech-traktat er beviset på at gammel-partierne går ind for fremmedherredømme, censur, diktatur og voldsomme forringelser af velfærd og sundhed, og vi danskeres personlige økonomi, frihed og sikkerhed. Det er bl.a. den traktat de gule veste demonstrerer imod i Frankrig og flere andre lande.

  Svækkes argumentationen måske en smule ved at omtale det patriarkalske som noget i sig selv negativt? Det er især politik-kvindernes røde feminisme, pladderhumanisme og MATRIARKAT der er ved at ruinere, destabilisere og ødelægge Sverige, og som nu truer hele Europa.

  Vi må vælge om det hele på korrupt og åndsformørket vis skal dalre videre, eller om vi vil yde en aktiv indsats for at forhindre at vores civilisation og fred udskiftes med barbari, krig og katastrofe. Det kommende valg bliver virkelig et skæbnevalg.

  Se you tube om Merkels migrant crisis.

  Kommentar by tp — 6. februar 2019 @ 12:02

 11. #10 @ 12:02 – Det kunne helt sikkert siges meget kortere og meget tydeligere.

  Og det er der da også mange der gør (siger det kortere og tydeligere).

  Men nu er debatindlægget jo netop et… debatindlæg, og det ville derfor ikke give særlig god mening at skrive et konfrontatorisk og unuanceret indlæg som kan skræmme skeptiske læsere væk allerede inden de får begyndt.

  Skarptskåret ideologisk mudderkast og skyttegravskrig har helt sikkert sin berettigelse. Det er bare ikke noget for mig.

  Siger det bare. ;-)

  Kommentar by Jens Knudsen — 6. februar 2019 @ 12:18

 12. #10 @ 12:02 – Er patriarkalsk i sig selv noget negativt?

  Efter min overbevisning spiller ligestilling en central rolle i et ægte demokrati, og patriarkalsk samfundsindretning er dermed (i mine øjne) entydigt negativt.

  Kommentar by Jens Knudsen — 6. februar 2019 @ 12:42

 13. Ligestillingen er et rødt propaganda- og svindelnummer i lighed med klima-hysteriet, “berigelsen” og den evigt faldende kriminalitet osv. Ligestillings-fanatikerne kæmper ikke for retfærdighed, men for privillegier, fordele, positiv særbehandling og for kvinders overherredømme. Bare se hvordan feministerne har ført sig frem i Sverige, på mændenes, familiernes, børnenes og andre kvinders bekostning. Kvindebevægelserne er domineret af kommunister og egoistiske, kortsynede kvinder der foragter eller hader mænd, traditioner, demokrati, moral og kernefamilier.

  Kommentar by tp — 6. februar 2019 @ 14:26

 14. PS: Man kan nok med en vis ret sige at muslimerne og europæerne er havnet i hver sin grøft hvad ligestilling angår. Hos muslimerne er der slet ingen ligestilling, tværtimod. Her hos os er lefleriet for de politiserende kvinder gået over gevind. Og resultatet er blevet at vores lande er ved at blive ødelagte indefra af bl.a. kvindelige kommunister og pladderhumanister. Oveni er familieværdierne blevet undergravet, og mændene reduceret til retsløse mennesker, der kun er på tålt ophold i deres eget hjem. Det er en skadelig og uværdig udvikling, som har sendt utallige mænd, børn og unge ud i elendighed. Og faktisk også mange kvinder.

  Kvindesagskvinderne opfører sig asocialt og tåbeligt, på snesevis af måder.

  Kommentar by tp — 6. februar 2019 @ 14:38

 15. 40 ud af 100. Manden er enten pladder-humanist eller venlig ud over alle grænser. Det er nærmere 4 ud af 100, og de 4 vil være en belastning for særforsorgen.

  Kommentar by fidibus — 6. februar 2019 @ 14:58

 16. @ 10. – Det er en gentagelse af Quisling i det besatte Norge fra 1940 til 1945 og Vichy – Hitlers marionetregime i Frankrig fra 1940 til 1944. Nøgleord: Samarbejde / collaboration. Den slags forrædere står altid parat.

  Kommentar by Torben Snarup Hansen — 6. februar 2019 @ 20:17

 17. Meget enig i det meste af debatindlægget af Jens Knudsen, sakset fra Lokalforeningen Nye Borgerlige Køge/Lejre.

  Jeg tror, jeg stemmer på Nye Borgerlige ved næste folketingsvalg.
  Læste dog et sted én, der påstod, at Nye Borgerlige stadig vil tillade muslimer at indvandre vha af familiesammenføringer? Det vil jeg checke inden og hvis det er tilfældet, vil jeg ikke sætte mit kryds ved dem på valgdagen!

  En lov, der stopper islamiseringen, skal efter min mening bringe den muslimske indvandring i Danmark ned på 0. Ifølge folkeretten kan vi bestemme det. Vi skal blot bruge vores nationale selvbestemmelse, som er suveræn.

  Men end ikke totalt stop kan forhindre, at islamiseringen fortsætter i mange årtier fremover pga af de indvandrede muslimers højere fertilitet.

  Demografi er skæbne. Skaden er sket og vi kan allerede nu se følgerne. Nu gælder det om med alle lovlige midler, at mindske skaderne.

  De tyske besættere drog frivilligt hjem i 1945. Det vil vore nye besættere ikke gøre frivilligt. Og det vil ikke være ‘humant’ (og ikke tv-egnet!:-) at jage dem ud af landet, dertil har medierne og skolerne og deres hjernevask for meget magt over danskenes sind. Så det kommer ikke til at ske. Og mange muslimer er i øvrigt tildelt dansk statsborgerskab. En fatal brøler!

  Vi er dømt til de konflikter, det giver, at blande kristne og muslimer, som det desværre skete med det kristne Libanon. Vi kan kun hindre at det går så galt, som det er gået med Libanon, hvor de kristne ved statens grundlæggelse udgjorde 3/4, men i dag er et mindretal.

  Den største kilde til muslimsk indvandring er kædevandringer, hvor den første trækker en eller flere fra familien med sig vha familiesammenføringer. Børn af de allerede indvandrede muslimer gifter sig så med familie eller slægtninge fra hjemlandet osv i generationer.

  Derfor skal der være totalt stop for familiesammenføringer af muslimer.
  Hvis de ønsker familiesammenføring, må det ske i deres hjemland eller evt i et andet muslimsk land.

  Hvis muslimer, som i dag bor i muslimske lande, vil emigrere, må de gøre det til et andet muslimsk land f.eks til det ekstremt rige Saudi-Arabien (med Mekka) og til de rige Emirater, som i øvrigt også burde tage imod alle muslimske flygtninge, som de altid burde have gjort. Men de har aldrig taget mod nogen overhovedet. Det må den danske regering protestere imod også i FN.

  Kommentar by A-mad — 7. februar 2019 @ 09:08

 18. iSlam skal total forbydes i Danmark, hvis vi skal have en chance for, at sikre fred og frihed for vore efterkommere. Selv ganske få iSlamtilbedere i vort land, er er de få for meget. Vi skal være meget bevidste om, at HVER og EN af dem, har LIVSPLIGT til, at være deres Voldsmanual (KOranen) BOGSTAVTRO. Dvs. med ALLE MIDLER at tvinge* iSlam igennem, hvor mange de end er/hvor i verden de er.
  *KAN KUN udsættes midlertidigt, ved forberedende arbejde i form af formering (Inkl. iSlamisk indoktrinering af afkommet) samtid med, at der fordres politisk accept af, stadig stigende, iSlamiske livsmønstre.
  Det skal vore politikkere være meget bevidste om og handle ud fra, hvis de mener noget med, at være et indvandrekritisk parti, der vil gøre en forskel for vi mange, der er os pinligt bevidste/af hverdagen overbeviste om den hastigt eskalerende iSlamisering af vort land, med ALT hvad det indebærer.

  Ps. Hvad er NBs strategi mod/indstilling til Lars Løkke Rasmussens nylige underskrift på FNs Migrant Pagt?

  Kommentar by M.S. Carstens — 7. februar 2019 @ 17:02

 19. #18 at 09:08

  Den officielle udmelding fra Nye Borgerlige’s politiske ledelse vedrørende FN’s migrationspagt er denne:

  Citat:
  “Nej, vi skal ikke fremme indvandring fra Afrika. Vi kan godt tage imod arbejdstagere fra Afrika, hvis de har kompetencer, som vi efterspørger, men systematisk at arbejde for at fremme migrationen, har vi bestemt ikke brug for.”

  https://nyeborgerlige.dk/nej-vi-skal-ikke-fremme-indvandring-fra-afrika/

  Kommentar by Jens Knudsen — 7. februar 2019 @ 18:52

 20. Fra Jens Knudsens debatindlæg:

  Jeg anerkender ganske enkelt ikke validiteten af den påstand ‘at vi skal tage vores del af ansvaret’. En antagelse der igen og igen fremføres af den politiske elite og godhedsindustriens konsekvensfornægtende frontkæmpere – som en uomgængelig moralsk og humanitær forpligtelse.

  Vi er øjensynlig også oppe mod professionelle meningsdannere i den benævnte godhedsindustri og har været det nu i adskillige årtier.

  Gid at tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og hans parti havde levet op til løfterne i Venstres såkaldte kontraktpolitik m.h.t til smagsdommerne.

  Vi savner i den grad en “privatisering” af flere humanitære organisationer som f.eks. Mellemfolkeligt Samvirke, hvorom jeg mener for nylig at have læst herinde, at de modtager 119 millioner i statsstøtte.

  Blev den støtte helt frataget, så humanistiske mennesker selv skal til at betale for deres gode hensigter, så skal der nok komme andre boller på suppen. Det vil i øvrigt også være mest fair, at de selv betaler.

  Kommentar by T. H. — 7. februar 2019 @ 19:17

 21. Jens Knudsen — 7. februar 2019 @ 18:52:

  Tak for tilbagemeldingen.
  Jeg håber, at NB går fri af taburetkliser-sygen, som DF ikke kunne modstå. Vi trænger i den grad til standhaftige politikkere, der arbejder for Danmarks overlevelse, frem for egene interesser.

  Kommentar by M.S. Carstens — 7. februar 2019 @ 21:29

 22. 15. Fidibus. Han har ikke har trukket en dårlig pointe frem ved at være relativt optimistisk. For så er vi en gang for alle færdige med den eventuelle positive delmængde, der kunne være. Den er nemlig irrelevant. Han kunne dog have afrundet lige den med, at vi overhovedet ikke skal have flygtninge med eller uden potentiale til at blive bosættere, af samme grund, det er ikke vores problem hvad de synes om deres krige. De potentielt velfungerende må hjem og hjælpe til. Hvad om man havde taget fat i tyske flygtningelejre og havde plukket de “ gode” ud? Selvfølgelig ikke. De fik tag over hovedet og skulle hjem og bygge op med rosset.

  Kommentar by Uno — 17. februar 2019 @ 09:07

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper