14. oktober 2010

Prof. Vagn Greve: Det er aldrig en god lov, hvis den ikke har vælgerbefolkningens legitimitet

Bemærkelsesværdigt interview med venstreorienterede Vagn Greve i Djøfbladet (2010/17) – EU udhuler retsstaten.

“Med Lissabon-traktaten bevæger EU-landene sig nemlig efter hans mening endnu et skridt videre imod ensretning af strafferetssystemerne i de enkelte europæiske lande. Og den udvikling finder Vagn Greve ”meget betænkelig”, som han skriver i en artikel i det nye nummer af Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.

Men hvorfor mener du egentlig det? I en mindre og internationaliseret verden er der vel fordele ved ensartede regler og love – også på strafferettens område?

Ikke hvis den pågældende lovgivning strider imod kulturen, værdierne og menneskesynet i det enkelte EU-land. I så fald bør man efter min mening vente med at lovgive, til kulturen har udviklet sig til et fælles stade i alle EU-landene. I stedet for som nu først at skabe EU-ret og dernæst vente på, at landenes værdier følger efter. Når man gør det, siger man indirekte, at værdierne og kulturen i de enkelte EU-lande er ligegyldige, for nu har vi nogle fælles mål om varerne, pengene og arbejdskraftens frie bevægelighed, og så må landenes flere hundrede år gamle historie og nationale egenart vige. Det er law and economics gået grassat.”

[…]

Tilhængere af stadig tættere bånd imellem EU-landene slår på, at fællesskabet sikrer fred og stabilitet i Europa, og at nationalisme historisk har skabt ufred og krig i vores verdensdel. Er det ikke et godt argument for mere EU og mindre nationalstat?

“Jamen på en række områder har vi jo sammenlignelige regler og love i landene i dag. Når jeg siger, at vi skal respektere nationale forskelle, er det ikke, fordi de er enorme. Men et klart eksempel er de helt forskellige strafudmålingspraksisser, man har i de enkelte lande. I det øjeblik man går ind og harmoniserer, så viser historien, at det altid er dem, der vil have den barskeste ordning, som vinder. Og hvis man som jeg mener, at enhver unødvendig straf er en uetisk straf, så skaber vi på den måde et uetisk straffesystem. Der vil komme flere eksempler, hvis udviklingen ikke vendes, for det er jo stadig forholdsvis nyt, at strafferetten er kommet ind under EU. Det skete i første omgang med en dom i EU-Domstolen (2005, red.), dernæst med traktatfæstelsen i Lissabon-traktaten, og derfor vil konsekvenserne vise sig stærkere og stærkere for hvert år, der går. Men den afgørende grund til, at jeg har været imod denne udvikling fra begyndelsen, er, at den undertrykker fundamentale retsstatsprincipper.

Hvordan undertrykker udviklingen fundamentale retsstatsprincipper?

“Ved at tilsidesætte retsstaten. Forskellen mellem en retsstat og en ikke-retsstat ligger i springet mellem at finde retten og at finde på retten, som min kollega, juraprofessor Gorm Toftegaard Nielsen, har formuleret det. Dermed sigter han til, at retsstaten skabes af de mennesker, som befolkningen har valgt til det. Det vil sige politikere – og ikke dommere eller embedsmænd. Det har været kernen i retsstaten siden oplysningstiden, men dette grundlæggende princip respekteres ikke af EU-Domstolen og EU-Kommissionen og faktisk heller ikke af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol under Europarådet. Trods forskelle mellem disse to institutioner lider de nemlig af den samme grundlæggende skavank: At dommere og i nogen grad også embedsmænd siger: ’Det her mener vi er god lov, og derfor skal den gælde i alle medlemslande’. Det kan godt være, at parlamenterne i de enkelte europæiske lande ikke er enige og slet ikke ville have vedtaget den samme lov. Men sådan bliver det.”

Men hvorfor skulle dommerne i EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ønske at sætte politikerne ud på et sidespor og gennemtrumfe deres egne love?

“Det er ikke tilfældigt, hvem der sidder som dommere i de internationale domstole. Dem, der sidder i Strasbourg, brænder for menneskerettigheder. Dem, der sidder i Luxembourg, brænder for EU’s idealer. Når de ser, at her krænkes nogle menneskerettigheder, eller her krænkes nogle økonomiske interesser, så ser de det som bagstræberisk, at man ikke nationalt har gennemført regler, som kan forhindre disse krænkelser. Og de ved samtidig, at det vil tage lang, lang tid at få de nationale parlamenter til at vedtage den relevante lovgivning. Men nu har de muligheden for at gøre det, de finder rigtigt, på egen hånd – og gøre det hu-hej uden at afvente proceduren hos de folkevalgte. I deres egen selvopfattelse skaber de dermed en bedre europæisk retstilstand på det menneskeretlige eller økonomiske område. Men at man er idealist er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man gør det rigtige.

Mener du tværtimod, at idealister gør det forkerte?

“Det risikerer de ofte, ja. Der er masser af love, som jeg gevaldig gerne så ændret i Danmark. Men det er nu engang Folketinget, der skal vedtage det – ikke en forsker og akademiker som mig og heller ikke en dommer eller et dommerkollegium i Højesteret. Og det er ikke afgørende, om det bliver gode love – forstået sådan at de har et godt indhold. Det er aldrig en god lov, hvis den ikke opfylder retsstatskravet om, at den har parlamentarisk – og dermed vælgerbefolkningens – legitimitet bag sig.“”

Mere.

 • 2010/2 Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab – Vagn Greve: National Criminal Law and Internationalization (resumé).
 • “More and more changes are forced upon the national systems from supranational and international bodies and courts. This means that the national legal system loses its coherency and legitimacy…”

  Oploadet Kl. 14:06 af Kim Møller — Direkte link12 kommentarer
  

  22. januar 2009

  Et logo der vidner om statens tilhørsforhold til Kristendommen… gisp

  Dekonstruktionen af den velfungerende nationalstat fortsætter – Jurister vil skrotte kristent logo.

  “Retssikkerhedsfonden og Forum for retssikkerhed… er imod regeringens lovforslag, der bl.a. vil forbyde kvindelige muslimer at bære hovedtørklæde, hvis de fungerer som juridiske dommere. Men hvis regeringen gør alvor af tørklædeforbuddet, bør logoet laves om mener, juristerne i Retssikkerhedsfonden.

  Problemet er, at logoet består af kongekronen samt teksten “Danmarks Domstole.” Kongekronen har fem synlige bøjler og et rigsæble. Øverst er et kløverbladskors, der ifølge Kongehusets publikation, Beskyttelse af kongelige kendetegn, “vidner om monarkens og statens tilhørsforhold til kristendommen.”

  “I kraft af dette logo fremtræder Danmarks Domstole således som havende et tilhørsforhold til kristendommen – og alene til denne religion…” skriver Retssikkerhedsfondens formand, tidligere justitsminister og juraprofessor Ole Espersen.

  Andre medlemmer af Retssikkerhedsfonden og Forum for retssikkerhed er professor Flemming Balvig, professor Vagn Greve, professor Jens Vedsted Hansen, tidligere højesteretspræsident Niels Pontoppidan og landsdommer Holger Kallehauge.”

  

  1. april 2008

  Lene Kattrup om Vagn Greve og ytringsfriheden

  Fra dagens Berlingske Tidende. Lene Kattrup om…

  Ytringsfrihed
  I sin nye bog og i medierne har juraprofessor Vagn Greve redegjort for, hvorfor man i et demokrati må have vide rammer for ytringsfriheden og tolerere hån, spot og latterliggørelse. Demokratiet næres af åndsfrihed. Det er nødvendigt, at tanken er fri og at tanker må formuleres og udtrykkes. Man må kunne kritisere, gøre grin med, spidde og udfordre andres meninger og holdninger. Fundamentalisme er, når man ikke vil have, at ens holdning eller opfattelse må diskuteres eller kritiseres. F.eks. er benægtelsen af det armenske folkemord i Tyrkiet ikke det største problem, men det at emnet ikke må diskuteres frit. Vi har brug for mere tolerance, men det må være fra de personer, der føler sig krænkede og forsøger at indskrænke andres menings- og ytringsfrihed. Hvis vi ønsker at værne demokratiets rødder, hvorfra det suger næring og sikres fortsat levedygtighed, så bør vi ikke indskrænke ytringsfriheden yderligere i den vestlige verden.

  Når FNs Råd for Menneskerettigheder i 2007 har anbefalet, at landene skal vedtage love, der indskrænker religionskritik, så er det et initiativ, der ikke respekterer, at en vid ytringsfrihed inkl. en ret til religionskritik er fundamentet for retsstaten og demokratiet. I øjeblikket oplever vi, at EU ikke melder klart ud, at man ikke kan støtte en censur mod Gert Wilders korankritiske film. Der er mange grunde til, at man ikke vil træde islamisterne og især de vrede islamister over tæerne. Niels Due Jensen fra Grundfos’ grunde er kommercielle og i øvrigt kortsigtede, mener jeg. Asger Aamund forklarede i Berlingske 9.3. at han synes, vi bør sløjfe vores blasfemiparagraf. Han sagde, at vi ved at skrotte den sender et vigtigt signal til de antidemokratiske kredse om, at vi ikke vil straffe fornærmelser mod en gud, der i et sekulært land må være en privat sag. Tilsyneladende er Vagn Greve enig. Men han siger, at selv om han mener, man gør demokratiet en tjeneste ved at afskaffe denne paragraf, så mener han det modsatte, fordi DF også mener det. Han finder nemlig, at dette partis motiver til at ville afskaffe blasfemiparagraffen er forkerte. Han må have lavet en motivanalyse, der har fået ham til at mene, at det ikke er demokratiet og ytringsfrihedens interesse, der er DFs motiv. Jeg skal ikke blande mig i, at han har denne opfattelse, som han ikke har dokumenteret, men påpege, at det forekommer ulogisk, at han først grundigt og gennemførligt argumenterer for det væsentlige i af hensyn til demokratiet at afskaffe § 140, men derefter kommer frem til, at han så alligevel vil bevare den, fordi han er bange for at komme til at mene det samme som DF, hvis motiver, han mener, er forkerte. Der er noget galt med argumentationen og proportionerne.

  Oploadet Kl. 22:07 af Kim Møller — Direkte link11 kommentarer
  

  1. december 2005

  Velfærdskommissionen konkluderer nu det indlysende – DR forsøger med modspin

  For kun få år siden blev jeg og andre kaldt grimme ting for at udtrykke det samme, som velfærdskommissionen konkluderer i sin seneste rapport. Et citat fra Børsen – Indvandrerstop vil løse samfundsproblem:

  En total opbremsning i indvandringen fra mindre udviklede lande vil spare statsfinanserne for 50 mia. kr. om året i 2040. Det er konklusionen i en række analyser foretaget af Velfærdskommissionen, som den 6. december skal forelægge sine anbefalinger til en velfærdsreform for regeringen.

  Kommissionen beskriver, hvordan Danmarks befolkning vil være reduceret med 522.300 i 2041 som følge af aldring. Det betyder samtidig, at arbejdsstyrken vil være reduceret med 320.000 personer.

  »Det kræver en betydelig fleksibilitet på arbejdsmarkedet, hvis et fald af denne størrelsesorden ikke skal give anledning til lønpres og tilpasningsproblemer,« skriver Velfærdskommissionen i rapporten »Fremtidens velfærd og globalisering«.

  Velfærdskommissionen påpeger, at indvandring ikke vil løse problemet, snarere tværtimod. Mens en nyfødt dansker i gennemsnit vil koste samfundet 750.000 kr. fra vugge til grav, vil omkostningen på en indvandrer på grund af generelt lavere erhvervsdeltagelse være 2,5 mio. kr., vurderer Velfærdskommissionen.

  »Det er således knap tre fjerdedele af det samlede langsigtede finansieringsproblem, der tilskrives den fremtidige indvandring fra mindre udviklede lande,« skriver Velfærdskommissionen.

  DR fandt ikke plads til nyheden (som Politiken ellers bragte), men fandt dog plads til:

 • DR Online – Venstrefolk ønsker flere udlændinge til Danmark (insinuerer et paradoks – men det er kun højtuddannede)
 • DR Online – Danskerne siger nej til store velfærdsreformer (referer rapportens konklusioner uden at nævne indvandring, samt danskernes modstand mod velfærdsændringer – og lader slutteligt den socialdemokratiske professor Bent Greve forklare hvorfor ændringer ikke er nødvendige)
 • Oploadet Kl. 10:24 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer
  

  29. juni 2005

  Rabiate socialister truer Bush på livet – Vagn Greve gør sig til apologet i Politiken

  I dagens Politiken kan man læse at Politiet tjekker Bush-modstandere, på baggrund af en løbeseddel uddelt på Nørrebro igår. Et citat fra artiklen:

  “Politiet vil nu undersøge en løbeseddel, som nogen, der kalder sig ‘autonome grupper’ har sat i omløb i København op til den amerikanske præsidents besøg 5.-6. juli.

  Det er ordlyden ‘Død over imperialismen. Død over Bush’, der har fået Københavns Politi til at se nærmere på løbesedlen.”

  Jura-professor Vagn Greves holdning kan ikke mere overraske – det næste bliver vel at han vil løse uoverensstemmelserne mellem ‘de to parter’ ved at lade USA betale for terroristers død snude for snude – og derefter påbyde Bush ikke at nærme sig København.

  “Vagn Greve, professor i strafferet ved Københavns Universitet, forklarer, at de ord, der er brugt på løbesedlen, kan være omfattet af straffelovens trusselsbegreb, men at politiet skal undersøge sammenhængen og motiverne bag ordene, før det kan afgøres, om der er tale om ulovligt sprogbrug.”

  PS: Bemærk hvorledes Politiken tager den brede pensel frem i under-overskriften hvor fredelige og demokratiske KU sidestilles med rabiate kommunister.

  

  13. juni 2005

  Anne Baastrup [SF] om blodpenge – en god måde at løse en evt. “restkonflikt” på

  TVavisen fortsatte her til morgen med at spinne videre på halal-juristernes forsøg på at indføre islamisk retspraksis i Danmark. Morgenens debatemne var Kan muslimsk konfliktløsning bruges i Dk?, og gæsten – SF’eren Anne Baastrup mente naturligvis, at det kunne man godt. Hun mente ikke imam Abu Labans forslag om blodpenge behøvede at have noget med trusler at gøre, og mens hun fastholdte at det ikke var at betragte som en ekstra straf – lød det samtidig fra hende at her havde man en måde hvorpå man kunne løse en eventuel “restkonflikt” på.

  BT åbner idag en ny front mod Abu Laban, som tilsyneladende forsøger at underminere det danske samfund både foran kameraerne og diskret fra moskeen. Godt Venstre i det her tilfælde melder klart ud.

  130605 BT – Imamer gifter børn.
  130605 DR Online – Vil isolere imamer i den politiske debat.

  For yderligere info om Abu Labans sindelag – se Deadline sep. 2004.

  Oploadet Kl. 07:52 af Kim Møller — Direkte link5 kommentarer
  

  12. juni 2005

  Birthe Byrian om blodpenge: Det vil “kunne hjælpe de mennesker som skal have hjælp”

  TV-Avisen fulgte idag op på Vagn Greves (og Anette Storgaards) anbefaling af islamiske retsnormer på dansk grund, som jeg omtalte i postering igår – og det var ikke meget der blev tilføjet. I 18.30-nyhederne her til aften var det dog underholdende at se hvorledes to tilfældige på gaden i den politiske korrektheds navn gik i tanketom halal. De var begge helt vilde med ideen – bid mærke i Birthe Byrians argumentation:

  Erik Olsen: “Altså umiddelbart synes jeg det er fint nok, hvis det kan løse det – på deres måde.”

  Birthe Byrian: “Det synes jeg er en god ide. Det vil være med til at åbne vores øjne for mange ting, som kunne hjælpe de mennesker som skal have hjælp.”

  Oploadet Kl. 19:07 af Kim Møller — Direkte linkEn kommentar
  

  11. juni 2005

  Kvalitetshalal fra Vagn Greve og Anette Storgaard: Blodpenge er en berigelse for juraen

  Flot halal i dagens Jyllandsposten, hvor et par af venstrefløjens eksperter vil undgå skabelsen af et parallelsamfund ved ensretning efter islamiske normer. Et par citater fra Muslimske skikke i dansk ret:

  “»Efter min mening er der en række ting i den islamiske måde at gribe en konflikt an på, vi kan lære af. Den muslimske tradition er netop at forsøge at stoppe en konflikt. Det er det danske straffesystem ikke altid egnet til. I vores system udvikler selv små konflikter sig ofte til en straffesag,« siger professor Vagn Greve, Københavns Universitet.

  Han er positiv over for at bortdømme folk fra udvalgte områder og tilføjer, at man allerede har »fornuftige domme«, som forbyder gerningsmanden at opsøge det område, som offeret bor i. Han tilføjer, at det også vil være fornuftigt at anvende »centrale personer i familien«.

  Havde problemstillingen ikke lige berørt islam, så ville han som han har gjort i forbindelse med rockerdebatten have argumenteret for det krænkende i at dømte selv efter udstået straf ikke kunne bosætte sig hvor de ville. Ligesom han med sikkerhed ville have betragtet det som et tilbageskridt i forhold til menneskerettighederne, at medfødte rettigheder nu skal gøres til diskussionsoplæg for alle andre end hovedpersonen og det juridiske argument.

  Junibevægelsens lektor Anette Storgaard er helt på linie med Vagn Greve. Et citat:

  Lektor Anette Storgaard, Syddansk Universitet, vurderer, at det vil være en berigelse at bidrage dansk retspraksis med midler, der taler til andre befolkningsgrupper. »Vil vi have et retssystem, som begrænser kriminaliteten, er det en god idé at se på, hvad de pågældende har respekt for. Så længe det er er retten, der fastsætter det, kan man eksempelvis spørge imamerne til råds. Blodpenge lyder usædvanligt. Det skal jeg tygge på. Men bortvisning fra bydele kan vi med fordel anvende. Straffeloven er rummelig, men vi trænger til at ruske op i retspraksis, altså den måde vi bruger loven på,« siger lektoren.”

  Er kulturel overgivelse blevet et mål i sig selv på venstrefløjen?

  PS: Jeg er heller ikke særligt begejstret for Lene Espersens kommentar: “Fordi vi får en stigende andel muslimer, skal vi ikke have en gammel testamental indgang til retssystemet med øje for øje og tand for tand…”. For det første er blodpenge (diya) et koranisk begreb – for det andet er diya ikke det islamiske modsvar til ‘øje for øje’, som hedder qisas (hævn).

  PPS (12/6-05): En Michael noterer hos Mr. Anderson – helt i tråd med Lene Espersen: “Jeps, kollektiv skyld er et virkeligt spændende tiltag. Det er da friskt og lidt i trit med tidsånden, at vende tilbage til det old-Danske – retsplejen fra sagatiden.”.

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper