6. februar 2019

Jens Knudsen: “Det mest katastrofale er… at strømmen af migranter efter alt at dømme vil eskalere”

Debatindlæg af Jens Knudsen, sakset fra Lokalforeningen Nye Borgerlige Køge/Lejre.

Vi skal tage vores del af ansvaret. Eller skal vi?

Selv om migrationsdebatten er under forandring – udsættes vi med jævne mellemrum stadig for udsagn som ‘Vi skal tage vores del af ansvaret’ og lignende faktuelt ubegrundede opfordringer. På det seneste har migrantstrømmen ændret karakter, fra ’spontane’ asyanlsøgninger til familiesammenføringer, men tendensen, antallet og konsekvenserne er overordnet set uforandrede.

Advarsel til dem der ikke orker at læse endnu et skeptisk indlæg om den igangværende migrantstrøm fra områder hvor store dele af befolkningen forsøger at undslippe selvskabte konflikter, fattigdom og undertrykkelse.
Tilhængere af konsekvensfornægtende medfølelse, uhæmmet godhed og tekster der kun tager 5 sekunder at læse og fordøje – anbefales at springe resten af dette indlæg over, de ønsker formentlig aligevel ikke at forstå – deres drømmeverden er dem tilsyneladende mere end nok.

Substansen i dette indlæg er, at den fortsatte migrantdebat efter min opfattelse stadig handler alt for meget om nogle vildt fremmede mennesker det er synd for, og alt for lidt om hvordan vi som suveræn nation rationelt prioriterer hensynet til vores relativt velfungerende samfund, vores egne medborgere og hensynet til fremtiden for vores efterkommere, vores værdifællesskab samt vores nationale suverænitet og selvbestemmelse.

Jeg anerkender ganske enkelt ikke validiteten af den påstand ‘at vi skal tage vores del af ansvaret’. En antagelse der igen og igen fremføres af den politiske elite og godhedsindustriens konsekvensfornægtende frontkæmpere – som en uomgængelig moralsk og humanitær forpligtelse.

At jeg tilhører samme biologiske art og har 99,99% DNA til fælles med den aktuelle tilstrømning af vildt fremmede mennesker fra dysfunktionelle (overvejende islamisk dominerede) områder i mellemøsten og nordafrika anser jeg ikke som et gyldigt argument for at skulle påtage mig ansvaret for løsningen af disse vildt fremmede menneskers selvskabte udfordringer.

Ansvaret for at der er millioner af mennesker som lever et elendigt liv i en kaotisk, undertrykkende og fattigdomsskabende kultur ligger blandt hovedparten af befolkningsgrupperne selv. Befolkningsgrupper som af egen drift (og århundreders religiøs/kulturel inddoktrinering) bidrager med deres udbredte accept og støtte til totalitær, religiøs, kulturel, intolerant og patriarkalsk samfundsindretning Befolkningsgrupper som for hovedpartens vedkommende medbringer, fastholder og nærer middelalderlige adfærdsmønstre når de kommer til vesten, mennesker der kritikløst hylder en pr. definition ufejlbarlig lederskikkelse og som i overvejende grad foragter vestlig livsstil og samfundsindretning. Befolkningsgrupper som historisk set har modarbejdet alle forsøg på at skabe og videreudvikle egne tolerante, trygge, retfærdige og frie samfund.

Det skal retfærdigvis tilføjes at der blandt de islamisk dominerede migranter findes en delmængde af mennesker som er ordentlige og fornuftige mennesker med et rimeligt tilpasningspotentiale. De udgør ifølge forskellige relativt troværdige statistiske undersøgelser og rapporter et sted mellem 30 og 40%.

Såfremt det var muligt at skelne (og udvælge) blandt de to delmængder (de tilpasningsvillige og de tilpasningsuvillige) ville jeg overveje at byde velkommen til dem der kan og vil respektere og tilpasse sig vesteuropæiske værdier, normer og samfundsindretning.

Men når der blandt 100 migranter fra islamisk dominerede områder kun er 40 ordentlige mennesker og der medfølger 60 som i større eller mindre grad er dedikerede tilhængere af en antidemokratisk, intolerant, patriarkalsk og middelalderlig ideologi og kultur med en grundlæggende foragt for vesteuropæisk kultur og værdier vil jeg ubetinget foretrække at afvise alle 100 ved grænsen.

Med henvisning til de nævnte argumenter og påstande anser jeg det for at være en irrationel, ulogisk og selvdestruktiv fejlslutning at ‘vi’ skal påtage os løsningsansvaret for islamisk dominerede folkeslags selvskabte udfordringer.

Hvis nogen aligevel vil hjælpe af et godt hjerte så står det dem naturligvis helt frit, når blot jeg kan blive fri for at få påtvunget konsekvenserne og udgifterne for de naive, faktaresistente, moralsk højerestående individers selvvalgte godhed.

Jeg anerkender det ofte fremførte argument at vi som nation har taget aktiv del i væbnede konflikter, konflikter som har medført utilsigtede negative bivirkninger og uønskede konsekvenser.

Efter min opfattelse er det dog ikke ansvarspålæggende for mig og min nation, at befolkningerne i de områder som vi har hjulpet fri fra nogle af de mest undertrykkende regimer ikke udnytter muligheden for at forbedre deres egen situation, men at hovedparten i stedet vælger fortsat at støtte middelalderlige patriarkalske kulturmønstre og intolerante totalitære ideologier.

På trods af adskillige FN støttede fejlskøn og misforståelser ville situationen efter min opfattelse tillige have set endnu mere håbløs ud uden den vestlige intervention som Danmark tilsyneladende har spildt milliarder af kroner på, mens menneskeliv og floder af blod, sved og tårer blev udgydt til ingen verdens gavn eller nytte.

Set i bagklogskabens ulideligt klare lys burde vi (i vesten) ubetinget have holdt nallerne for os selv, og vi (i vesten) bør fremover afholde os fra at blande os i konflikterne i kulturer som vi (i vesten) tydeligvis ikke forstår.

Hver gang vi har hjulpet (i islamisk dominerede områder) er vores hjælp overvejende blevet opfattet som uønsket indblanding – og hver gang har vi mistet tillid og anseelse samt øget den udbredte modviljen imod vestlige normer og værdier blandt hovedparten af de berørte befolkningsgrupper.

Vi (i vesten) burde have forudset at dem vi prøvede at hjælpe ikke var klar til at udnytte muligheden for at skabe en bedre tilværelse for sig selv på vestlige præmisser. Det står nu mere klart end nogensinde at kulturforskellene er langt større end velmenende vestlige ideologer og virkelighedsfjerne politisk korrekte magthavere samt deres humanistiske klakører har fantasi til at forestille sig.

En dannelse af bæredygtige og retfærdige samfund i islamisk dominerede områder kan efter min vurdering kun komme fra befolkningerne selv. Vores hidtidige erfaringer viser klart og utvetydigt at forandringer ikke kan gennemtvinges med vestlig kulturimperialisme, væbnet indsats og løftede pegefingre – uanset hvor velmenende indsatsen end måtte være.

Problemerne i de islamisk dominerede områder er på alle måder deprimerende at være vidne til. Men en bæredygtig forandring i positiv retning i islamisk dominerede områder vil aldrig kunne ske uden at befolkningerne selv ønsker forandringerne og er parate til selv at gøre en målrettet indsats.

Hvis en sådan forandring kommer i gang vil den tage adskillige generationer lige som den vestlige verdens forandring gjorde fra middelalderen og frem tog adskillige generationer. Forandringen vil ikke kunne ske uden at hovedparten i befolkningerne selv ønsker det og selv er parate til selv at gøre en indsats og yde de nødvendige ofre.

Alternativet til et stop for importen af dysfunktionelle befolkningsgrupper til vesteuropa er, at vesteuropa bliver suget ind i en lang række kulturelle og ideologiske konflikter som vi ikke forstår, en kamp som af demografiske, kulturelle og ideologiske årsager er komplet umulig at vinde, og en kamp som vi efter min mening heller ikke har ret til at blande os i.

Det mest rationelle vi kan gøre er derfor at væbne os med tålmodighed, beskytte os selv imod den udbredte dysfunktionalitet der hersker i de islamisk dominerede områder og lade dem der lever i og forstår den islamisk dominerede kulture finde deres egen balance og skabe deres egen fremtid uden at sætte de vestlige nationers kultur, værdier, ideologi og velstand på spil.

Det måske mest skræmmende ved situationen som den udspiller sig i disse år er ikke at der er millioner flygtninge, migranter og velfærdsturister fra dysfunktionelle samfund som søger mod vesteuropa. Det mest katastrofale er derimod at strømmen af migranter efter alt at dømme vil eskalere i takt med befolkningstilvæksten i de dysfunktionelle islamisk dominerede samfund og at der dermed ikke er til at se nogen ende migrantstrømmen hvoraf en stor del udgøres af individer som vi erfaringsmæssigt ved, at vi vil være tvunget til at tage vare på resten af deres liv. Inklusive den eksplosion af efterkommere som vi nu også erfaringsmæssigt ved har mindst lige så svært ved at tilpasse sig som deres forældregeneration.

Frontex anslår migranttallet der indrejser i vesteuropa i 2015 til 1 million ud af de 60 millioner fordrevne som i øjeblikket står på spring. Det anslås at antallet af fordrevne i 2050 vil være steget fra de aktuelle 60 millioner med omkring 150 millioner til svimlende 210 millioner, og ud fra den viden og de erfaringer vi har nu – er der desværre ikke noget der tyder på tallet vil stoppe der.

Hver gang vi tager imod en migrant øges presset fordi det skaber fornyet håb hos familie, venner, bekendte og lykkeriddere i de islamisk dominerede områder – om at et bedre liv i vesteuropa er inden for rækkevidde. Vi kan naturligvis læne os tilbage og indtage den holdning at det ikke er ret mange, at vi sagtens kan rumme mange flere, og at vi også har økonomi til at tage imod flere.

Men hvis vi år efter år, årti efter årti, tager ukritisk imod dysfunktionelle befolkningsgrupper uden at bruge vores sunde fornuft, vil det i stigende grad kræve at vi prioriterer vores velfærd anderledes fordi vi skal dele større og større dele af velfærden med voksende grupper af mennesker som vi af bitter erfaring ved ikke har tilstrækkeligt tilpasningspotentiale.

Vesten (inklusive Danmark) bestormes stadig af befolkningsgrupper som for op mod to trediedeles vedkommende stædigt vil fastholde den medbragte kultur og ideologi, og disse migranter vil erfaringsmæssigt fastholde den overbevisning at de medbragte totalitære og religiøse dogmer har større vægt end gældende love og regler. De store strømme af migranter som vi så vandre ad danske motorveje er ophørt, men tilstrømningen fortsætter med nogenlunde samme styrke, nu er tilstrømningen blot erstattet af familiesammenføringer og ekstreme fødselstal.

Som konsekvens af den medbragte kultur og ideologi må vi forvente at de dysfunktionelle tilrejsende befolkningsgrupper vil skabe en vækst i opbygningen af parallelsamfund med alt hvad det medfører, lige som vi erfaringsmæssigt ved at store dele af de islamisk dominerede migranter medbringer, vedligeholder og cementerer de konflikter som de angiveligt ønsker at slippe væk fra.

Det er indlysende urealistisk at kunne hjælpe alle, det er en ret ukontroversiel konstatering, og at krisen kommer til at eskalere i al forudsigelig fremtid er tillige vanskelig at argumentere rationelt imod.

Vi kan beslutte at fravælge importen af dysfunktionelle befolkningsgrupper medens konsekvenserne er nogenlunde overkommelige, eller vi kan fortsætte vores konsekvensfornægtende godhedstrip og indtage rollen som tilskuere medens vesteuropa ubønhørligt ændrer sig i retning af de dysfunktionelle samfund som vi efter min mening i stedet burde bruge vores ressourcer på at beskytte os selv imod.

Valget er vores, vi kan styre vores egen fremtid i det område som vi kontrollerer – hvis vi foretager rationelle valg som ikke overvejende er baseret på konsekvensfornægtende medfølelse og irrationel politisk korrekthed, at vi fastholder vores nationale suverænitet og retten til selvbestemmelse. For der er tilsyneladende ingen som helst hjælp at hente i den politisk korrekte osteklokke hvor EU’s magtelite har isoleret sig selv fra de vesteuropæiske nationalstaters befolkninger i deres elitære elfenbenstårn.

Oploadet Kl. 03:13 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer


2. februar 2019

NGO: Debat om FN-migrationspagt kom pga. ‘en koordineret onlinekampagne’ fra… højreekstremister

Når socialister er vrede, kalder de det for indignation, for vrede lyder så ufint. Når der så endelig kommer et folkeligt oprør, så er det omvendt vrede hvide mænd, ‘populister’ eller andet uskønt. Jeg kender ikke ‘Institute for Strategic Dialogue’, men et hurtigt blik bekræfter alle fordomme. Globalister, der ignorerer venstereekstremisme, og uden blusel associerer modstandere af masseindvandring med højreekstremister, nynazister og konspirationsteoretikere. Ja, det er ligefrem tale om ‘koordineret misinformation’, som man kunne høre på DR2 onsdag aften. Fra Altinget.dk – Forskere: Højreradikale kræfter fyrede op under debat om FN-migrationspagt.

“Det var en koordineret onlinekampagne orkestreret af aktivister på den yderste højrefløj i europæisk politik, der gjorde, at FN’s migrationspagt pludselig var på alles læber i efteråret sidste år, op til at lande fra hele verden skulle tiltræde pagten ved en ceremoni i Marokko i midten af december. Det konkluderer Institute for Strategic Dialogue efter at have analyseret aktivitet på sociale medier. …

Instituttets researchere har fundet frem til, at kampagnen startede i Tyskland i midten af september, hvor en koalition af islammodstandere, højreradikale kræfter og nynazister begyndte at bombardere de sociale medier med artikler og lignende om pagten.

‘Mens aftalen knap nok blev omtalt på sociale medier indtil midten af september, så fandt højreradikale kræfter emnet i midten af september og begyndte i stor stil at sprede forvrængede fortolkninger og misinformation om FN’s migrationspagt,’ skriver forskerne fra Institute for Strategic Dialogue i en rapport.”

(Collage: Chloe Colliver i Deadline, Politico.EU)22. januar 2019

WHO: Vi gør ikke nok for migranter, der ‘ikke trives’ eller ‘direkte lider’ under ‘den europæiske livsstil’

Jeg vidste ikke at der fandtes en ‘klinisk professor i migranters globale sundhed og lighed’, men det lyder som en titel fra Rokokoposten. Jyllands-Posten aflirer konklusionerne fra en WHO-rapport, og vinkler den skarpt, så ingen kan kan være i tvivl om hvem der har skurkerollen. Her er der dog for en gangs skyld en relativ simpel løsningsmodel: Afvis migranter ved grænsen = Mere lighed, færre livsstilssygdomme. En bizar historie sakset fra JP.dk – Vestens livsstil ødelægger indvandreres helbred: ‘Den politiske ligegyldighed er ekstremt bekymrende’.

“Frysepizzaer, discountvarer fra fastfoodafdelingen og generelt usunde sager ryger i kurven hos mange migranter. Samtidig er den daglige motion uden et arbejde på retur efter at have krydset nye landegrænser. Alt sammen fører til en større trussel imod sundheden.

Den vestlige livsstil er en direkte fare for indvandrere. Dermed er helbredet for en ud af ti i Europa truet.

Sådan lyder konklusionen i den første rapport nogensinde omkring migranters sundhed i Europa. Rapporten blev udgivet mandag af verdenssundhedsorganisations europæiske afdeling, WHO Europe. …

Det drejer sig derfor om en stort portion mennesker, der ikke trives med den europæiske livsstil, men ligefrem direkte lider. Usunde leveforhold, dårlig kost og fedmeepidemi angriber indvandrernes helbred også i Danmark.”

(JP.dk, 21. januar 2019)

“Risikoen stiger i takt med fattigdom og længden på opholdet. Den skiftende livsstil til en mere passiv og usund livsstil er en alvorlig fare for helbredet. … Mange bliver mere inaktive pga. arbejdsløshed, eller fordi de ikke tør gå ud som følge af, at mange er ofre for psykiske problemer. Samtidig betyder fattigdom, at man spiser billigere og dårlig mad. …” (Morten Sodemann)15. januar 2019

Dansk Folkepartis EP-gruppeformand Kamall: “We must learn to open our hearts to… asylum seekers”

‘Europæiske Konservative og Reformister’ (ECR) er tredjestørste gruppe i Europaparlamentet, og betragtes som et værn imod EU-føderalisme. Dansk Folkeparti er en del af gruppen, og her var Morten Messerschmidt tidligere næstformand. ECR-formanden hedder Syed Kamall. Fra Parliament Magazine – EU member states struggling to make distinction between asylum and immigration, says Syed Kamall.

“Kamall, joint leader of the European Parliament’s right-leaning ECR grouping, said many states were happy to see their own nationals leave to live and work in other countries but balked at accepting immigrants.

Speaking in parliament on Wednesday, the UK Conservative MEP said, ‘Some have not even managed to make the distinction between asylum and immigration.’

Kamall was opening an ECR sponsored conference on Africa, billed as a chance to exchange best practice between EU and African countries.

He used his speech to broadly condemn current immigration policy across the EU, saying, ‘We must learn to open our hearts to genuine asylum seekers – people who are fleeing persecution.

‘The problem is that there is a terrible hypocrisy when it comes to immigration. Lots of countries are willing to see their own nationals go to live and work in other parts of the world but shut themselves off when it comes to accepting immigrants.’

He added, ‘This is not necessarily racist but a huge hypocrisy exists and this has to be addressed.'”

(ECR-formand Syed Kamall; Foto: Breitbart)

Oploadet Kl. 03:45 af Kim Møller — Direkte link37 kommentarer


13. januar 2019

Realisten: De Gule Veste breder sig til andre Europæiske lande

De Gule Veste fænomenet fortsætter i Frankrig hvor omkring 50.000 mennesker er gået på gaden i den konflikt der nu har strukket sig mere end to måneder. Bevægelsen er begyndt at blive mere koordineret, og har blandt andet stormet Macrons sommer-residens og er gået løs på forskellige EU-bygninger. For nyligt lød det at bevægelsen planlægger et koordineret ‘run on the banks’ for at få bankerne til at krakke. Politiet er stort set magtesløse, eftersom protestmagerne typisk overgår politiet i antal – og ikke er voldelige (og dermed svære at anholde og sigte for noget)

Bevægelsen får dog næppe opnået deres politiske mål, eftersom disse stikker i for mange forskellige retninger: De ønsker både skattelettelser og mere velfærd på een og samme gang, hvilket er ligesom at ønske sig solskin og gråvejr på samme tid.

I andre europæiske lande er bevægelsen også opstået, og især i England ser den ud til at vokse. Her – i andre europæiske lande – er bevægelsen primært orienteret mod at stoppe indvandring og befolkningsudskiftning, hvilket selvfølgelig er et langt mere realistisk og sammenhængende mål end velfærd og skattelettelser på samme tid.

Det skal ikke underkendes at det gipper lidt i undertegnede når jeg tænker på at gå på gaden sammen med potentielt tusindvis af åndsfæller for endelig at tage det tilbage der retmæssigt er vores: Et land og en regering der arbejder for vores interesser – og ikke imod dem. Indvandringsmodstanden er dybt forankret i den brede befolkning, og hvis befolkningsudskiftningen ikke stopper eller bliver drastisk skruet ned i kommende år, tror jeg vi kan se massive protester i mange europæiske lande.

Timingen er måske ikke til det i Danmark endnu. Men den kan komme snart. Især hvis Nye Borgerlige holdes udenfor indflydelse. Og især hvis befolkningsudskiftningen fortsætter selvom partiet kommer med i forhandlingerne – hvilket den formentlig gør.

Ja, jeg er næsten positivt optimistisk sådan en tidlig lørdag aften: Man kan ikke udskifte en befolkning for evigt uden at forvente en modreaktion. På et tidspunkt, hvis udviklingen ikke bliver stoppet, vil de folkelige og formentlig overvejende fredelige protester begynde.

First we were a few. Then we were many. Then we won.

Et godt eksempel på hvilken folkelig frustration der kan rejse sig understreger en nylig video fra Frankrig, hvor en sagesløs ung tilskuer og hans kæreste får skudt tåregas i øjnene. Det får bægeret til at flyde over for den unge tilskuer og han går derefter løs på et symbol for statsmagten. Jeg har blandede følelser omkring videoen: På den anden side føler jeg for den stakkels politimand som sikkert er lige så frustreret over etablissementet som os andre. Han gør jo bare sit job og fortjener ikke at få tæsk. På den anden side er den unge protester blevet lidt et folkets ikon i Frankrig – og måske symbolet på den “lille mand” mod den repressive statsmagt. På denne måde, er han vel næsten et ikon for den afmagt folket føler overfor en uduelig og utroværdig regering. Folkets “Rocky Balboa”, som videoen selv nævner:

(Dette indlæg er skrevet af ‘Realisten’)

Oploadet Kl. 12:00 af Realisten — Direkte link84 kommentarer


11. januar 2019

Sarah Mahfoud, færøsk/syrisk bokser: “… mange steder i Syrien er jo slet ikke ramt af den her krig”

29-årige Sarah Mahfoud har en syrisk far og en færøsk mor, men har levet i Danmark siden hun var fire år. Hun blev angiveligt kendt i ‘Vild med dans’, men kan for tiden ses i ‘Til middag hos…’ på TV3. Herunder lidt fra dialogen, kort før selskabet skåler på ‘det multikulturelle’.

Sarah Mahfoud, bokser: … jeg har rejst til Syrien lige siden min barndom, har været der i lange perioder af gangen. Så jeg føler mig virkelig som en syrer, lige så meget som en færing. Altså, jeg rejser også til Færøerne flere gange om året. Og så er der jo Danmark, som jeg bor i, som jeg jo også elsker. Det er jo her mit liv er.

Jens Werner, danselærer: Hvordan er situationen i Syrien i dag?

Sarah Mahfoud: Situationen i Syrien er jo ikke så god, der har jo været noget borgerkrig siden 2009. Nej, 2011. Altså, mange steder i Syrien er jo slet ikke ramt af den her krig. Det er jo kun nogle bestemte udsatte områder, og i de områder hvor størstedelen af min familie bor er ude ved kysten, og der er ikke rigtig er noget. Så de har det rigtig godt. Det jeg ser i nyhederne om Syrien – jeg kan godt se, at der er krig og ødelæggelse, men jeg synes man glemmer lidt alt det der foregår uden om det her lille område der er ramt af det. Hele landet som sådan, den frihed som folk taler om der ikke er, den synes jeg der er. Altså, jeg opfører mig på samme måde, går klædt på samme måde, når jeg er i Syrien, som når jeg er her. Jeg synes medierne viser et rigtigt forkert billede af Syrien.

Sarah Mahfoud: Man mangler ligesom det rigtige Syrien. Det Syrien, som jeg kender. … Folk tænker jo, når jeg siger, at man sagtens kan rejse til Syrien, at ‘det kan man jo ikke, der er jo krig i hele landet’. Nej, der er krig i dele af landet, men der er ikke krig i hele landet.

Bryan Rice, sanger: Det kommer bag på mig, at Sarah siger at det ikke er noget problem at rejse til Syrien. … Det er ikke det billede man får i medierne i Danmark, men det giver mig da nærmest lyst til at tage på ferie.

(Færøsk/syriske Sarah Mahfoud, bokser; Foto: Youtube)

Oploadet Kl. 12:58 af Kim Møller — Direkte link57 kommentarer


5. januar 2019

USA: Pelosi & Demokraterne spiller højt symbolpolitisk spil: ‘A wall is an immorality between countries’

Striden om grænsemuren til Mexico fortsætter i USA, og der findes stort set ikke et medie, der ikke holder Donald Trump personlig ansvarlig for tvisten. Begge parter spiller højt spil, men hvor Trump er ærlig omkring baggrunden for sit ønske om en grænsemur, så er argumentationen imod samme hos hans direkte modpart Nancy Pelosi overvejende symbolpolitisk. Nem adgang for illegale indvandrere, betyder åbenbart meget for Demokraterne.

A wall is an immorality between countries. It’s an old way of thinking. It isn’t cost effective. … We’re not doing a wall.” (Nancy Pelosi, 3. januar 2019)

(12 meter høj mur omkring Vatikanet, ; Foto: Twitter)

“A person who thinks only about building walls, wherever they may be, and not building bridges, is not Christian.” (Pave Frans, 2016)

In the ninth century, Pope Leo IV announced that Vatican City needed walls to protect it from the Saracen pirates who were pillaging southern Italy. … After the Saracens attacked Rome and the basilicas of Old St Peter’s and Saint Paul Outside the Walls in A.D. 846, Pope Leo IV ordered the construction of a 39-foot-tall (nearly 12 meters) wall around part of Vatican City, an independent city-state where the pope lives.” (Livescience.com)4. januar 2019

Søren Pind: Flygtninge søger Europa, “… netop fordi vi hævder det enkelte menneskes ukrænkelighed”

På Radio24syv er der niche-taleprogrammer med utallige emner. På en gennemsnitlig torsdag er der eksempelvis programmer målrettet multikulturalister, aktionærer, liberal-borgerlige og indvandrere. For det flertal af danskerne, der fastholder nødvendigheden af grænser, og tror på nationalstaten, er der kun at håbe nyhederne (eksempelvis oplæst af Inaam Nabil) kan præge lytterne, for perspektiveringen foregår altid på modstanderens præmisser.

I gårsdagens udgave af Cordua & Steno, kunne man eksempelvis høre Jarl Cordua opridse Dansk Folkeparti og Nye Borgerliges udlændingepolitik, som værende et forsøg på at sætte udlændinge ‘på et godstog eller flyvemaskine’ væk fra Danmark. Hvor enhver form for nationalkonservatisme er skinnerne til Auschwitz, så er der omvendt carte blanche til internationalisterne.

Senere i udsendelsen var tidligere uddannelsesminister Søren Pind i studiet, for at argumentere for ophævelse af Danmarks forsvarsforbehold. Danskerne foragter Trump, og det kunne man udnytte til at fjerne EU-forbehold. Hvis han taler assimilation i dag, så er det Danmarks assmiliation ind i et føderalistisk EU. Han forlod politik, fordi folk er ansvarsløse, og eksempelvis har bragt Trump til magten på ‘et racistisk og menneskehadende budskab’.

Her den afsluttende sekvens, hvor han forklarer at flygtninge kommer til Europa, ‘netop’ på grund af vort overlegne system baseret på liberale værdier.

Søren Pind (Tidl. uddannelsesminister, Venstre): … hvis man kigger ud over Vesten, som i princippet står for demokrati, frihandel, kapitalisme, alt sammen i en forbundethed. Ting som er under et massivt angreb forskellige steder. … Det man må spørge sig selv om, det er hvor man er henne i det her. Støtter man det mest fredelige kontinent i nyere tid, som flygtninge fra hele Verden gerne vil søge og være en del af, netop fordi vi hævder det enkelte menneskes ukrænkelighed, sikkert, i forhold til andre systemer. Eller tror man på det kaos, der bliver tilbudt af diverse stærke mand-kræfter, som jeg personligt opfatter som modbydelige.

(Søren Pind taler for Tænketanken Europa, 27. oktober 2016)2. januar 2019

Biskop om jødisk/muslimsk omskæring: Religiøs skik, som ‘for eksempel det at døbe børn som spæde’

Jeg har på godt jysk intet imod ‘Gud, Konge og Fædreland’, men de har virkelig ringe repræsentanter her ved nytårstid. Dronning Margrethe gjorde det nogenlunde, men jeg har ikke brug for at høre monarken hoppe med på klimahysteriet. Statsministerens nytårstale var en hyldst til internationalisme, men værst var også i år den tv-dækkede nytårsgudstjeneste. Den røde biskop Peter Fischer-Møller sagde blandt andet…

Peter Fischer-Møller, biskop: … Jeg hæfter mig ved tre ting ved historien. For det første hører vi, at forældrene Maria og Josef lader deres kun én uge gamle dreng omskære. Vi har begivenheden gengivet centralt på domkirkens altertavle. I medierne er der for tiden også andre billeder. Vi har netop nu haft en heftig debat, og et borgerforslag har været stilet i Folketinget, hvorvidt det fortsat skal være tilladt for forældre at lade deres drengebørn omskære.

De billeder skal jeg ikke udfolde her fra prædikestolen. Jeg begrænser mig til at konstatere, at det at omskære drengebørn har været en integreret del af jødisk tro i flere tusind år, og er for de fleste muslimer tilsvarende en religiøs praksis. På samme måde, som vi som kristne har vores religiøse skikke, for eksempel det at døbe børn som spæde.

(Biskop Peter Fischer-Møller på DR1, 1. januar 2019, Min. 26.30-)22. december 2018

28-årig låsesmed om læren af drabsvideo: ‘Vi skal holde os væk fra Mellemøsten og ikke få folk herop’

Alt tyder på, at drabsvideoen fra Marokko er ægte, skriver BT med Kripo som kilde, alt imens chefredaktør Michael Dyrby fra lederpladsen opfordrer sine læsere til ikke at se videoen, og ‘fortsætte, som om ingenting var hændt’.

Højtbetalte journalister kæmper hårdt for at forblive filteret folk flest ser verden igennem, men en ung låsesmed forklarer ganske fint herunder, hvorfor videoen – hvor ubehagelig den end er – nødvendigvis må være en del af debatten. Fra BT.dk – Oliver har set dødsvideo: Jeg bliver aldrig rørt.

“… Oliver Carlsen anser det for væsentligt at vide og se, hvad de gængse medier ikke bringer, fortæller han. …

Over for B.T. beskriver Oliver Carlsen en særdeles grufuld, håndholdt optagelse. Det er ifølge Oliver Carlsen tydeligt, at den ene kvinde, der ses i de omkring ét minut og ti sekunder videoen varer, er skandinav. ..

Hvilke tanker sætter videoen igang hos dig?

‘Det ved jeg ikke lige. Måske det store politiske billede – at vi skal holde os væk fra Mellemøsten og ikke få folk herop. Vi skal åbne vores øjne og passe på vores værdier,’ siger han.”

(Foto-opp ved den danske ambassade i Rabat, via DR Nyheder – sml. med debatudpluk på FSB)

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper