24. august 2011

Kriminelle ‘er’ altid socialt belastede – Arbejdende ‘er’ en overklasse, der bør beskattes mere

I dagens udgave af Århus Stiftstidende kan man læse, at der er sket en fordobling af hærværk og indbrud i Gellerup. Den slags går op og ned, og det interessante er langvarige tendenser ikke halvårlige tal. En sætning er dog værd at fremhæve. Hvis bortforklaringerne fortsætter, så kommer der givetvis en dag hvor en stigning i antallet af sorte BMW’er, ses som udtryk for øget fattigdom.

“En ny opgørelse fra Østjyllands Politi mere end antyder, at Brabrand fortsat lever op til sit ry som Aarhus’ mest socialt belastede bydel.”

For de fleste journalister er der lighedstegn mellem ‘høj kriminalitet’ og ’social belastethed’, og det første kan sagtens være bevis for det sidste. Men hvis ’social belastethed’ ikke handler om økonomi, hvorfor er løsningen så altid flere penge.

Berlingske Tidende kolporterer i dag en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og journalist Lene Frøslev gør absolut intet for at gå bag om tallene – avisen kunne ligeså have trykt det officielle Resumé. Fra Tusindvis ryger ud af middelklassen.

Middelklassen i Danmark bliver mindre. De 30 pct. af befolkningen, der populært sagt er identificeret med villa, vovse og Volvo, er i løbet af syv år reduceret med 110.000 mænd og kvinder. Til gengæld er der siden 2002 kommet flere rige og endnu flere fattige. …

Det er nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som godtgør, at middelklassen i Danmark fortsætter med at falde. Og det tegner et billede af et mere og mere opdelt Danmark, både økonomisk og geografisk, påpeger chefanalytiker Jonas Schytz Juul.

»… Det går ud over sammenhængskraften og opfattelsen af Danmark som homogent samfund,« siger Jonas Schytz Juul. …

AE-rådet har anvendt OECDs fattigdomsgrænse, der bruges ved internationale sammenligninger. Det vil sige, at danskere, der har en indkomst mindre end halvdelen af gennemsnittet, regnes for fattige.”

Overskriften henviser til en faldende middelklasse, men går man ind i rapporten, så kan man se, at det ikke er korrekt. Middelklassen inkluderer tre grupper, og væksten i den højere middelklasse er langt højere end stigningen i den lavere middelklasse, og den samlede middelklasse er i perioden vokset med 1100 personer.

(Arbejdernes Erhvervsråd, 24. august 2011: Middelklassen bliver mindre; s. 5)

Som rapportens metode er skruet sammen, så vil alt andet end højere skatter på det arbejdende Danmark, til fordel for folk på overførselsindkomster (herunder ikke mindst indvandrere), give grund til bekymring. Først kalder man ulighed for fattigdom, hvorefter man introducerer udtrykket (økonomisk) ‘polarisering’. Ingen ønsker polarisering, og løsningen er ligetil: Stem for økonomisk omfordeling – stem rødt!

(s. 3)

Fra rapportens egentlige konklusion – “Bekymring for øget polarisering” (s. 6).

“En stor del af forklaringen på stigning i fattigdommen i Danmark er den fordelingspolitik, der er ført. Først og fremmest fordi, man har reduceret ydelserne for dem, der ligger i bunden af indkomstfordelingen. Det er tilfældet for f.eks. starthjælpen, introduktionsydelsen, kontanthjælpsloftet og 450-timers reglen.

Fremadrettet er der ikke noget, der tyder på, at fattigdommen i Danmark falder, eller polariseringen bliver mindre. …

Derudover vil stramningen af 450-timersreglen, forkortelsen af dagpengeperioden og faldet i børnefamilieydelsen fremover være med til at reducere indkomsterne for dem i bunden, hvilket også trækker i retning af en større fattigdom.”

Opdate. Det viser sig, at Helle Thorning-Schmidt og Morten Bødskov, som de to eneste politikere har sæde i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.23. april 2010

FN: Flygtninge bør have lov til at tage på kortvarige ophold i det land de flygtede fra

Berlingske Tidendes Lene Frøslev stod øverst på Kirkeasyls liste over positive journalister. Seneste værk – FN: Danmarks udlændingelov skal laves om.

“Flere af de nye stramninger af udlændingeloven i Danmark må laves om. Det mener FNs flygtningeorganisation UNHCR, der i et høringssvar kritiserer, at dele af de planlagte stramninger vil være en overtrædelse af FNs flygtningekonvention.

Det gælder især muligheden for at udvise flygtninge, der har begået f.eks. socialt bedrageri. Og det forhold, at flygtninge, der udvises på grund af kriminalitet, vil miste deres flygtningestatus.

– Lovforslaget står i modsætning til 1951-konventionen, hedder det direkte i UNHCRs høringssvar.

UNHCR mener også, at flygtninge skal undtages for de strammere regler for familiesammenføring…

FN kritiserer også det danske lovforslag for at ville inddrage en flygtnings opholdstilladelse, hvis han eller hun tager på kortvarigt ophold – ferie eller familiebesøg – i oprindelseslandet…

UNHCR noterer, at organisationen i EU-sammenhænge anbefaler at flygtninge generelt bør tildeles permanent opholdstilladelse senest efter tre års ophold. Netop for at undgå, at usikkerheden får en negativ indflydelse på “personens fornemmelse af at høre til og motivationen til at integrere sig,” hedder det.”

Mere.

“UNHCR har en politisk dagsorden, der går langt ud over flygtningekonventionens rammer.” (Birthe Rønn Hornbech, Berlingske via Snaphanen)19. januar 2010

Psykiater Henrik Day Poulsen til afviste irakiske asylansøgere: Rejs hjem for børnenes skyld

Berlingske Tidendes Lene Frøslev, forsøger idag med artiklen Store psykiske problemer hos asylbørn, at holde den store asyl-gryde i kog. Her lidt fra lørdagens kronik i samme avis af psykiater Henrik Day Poulsen – Asyl til alle psykisk syge?

“I denne uge har en af hovedhistorierne været en undersøgelse fra en række psykiatere, der tilsyneladende har vist, at 20 ud af 21 børn af de afviste irakiske asylansøgere er psykisk syge… Jeg bemærker her, at undersøgelsen er foretaget af psykiatere, der tidligere i offentligheden ikke har forholdt sig upartisk til de afviste asylansøgere, hvorfor undersøgelsen næppe kan betragtes som objektiv… Psykiater Bente Rich har, som jeg i et tidligere indlæg i Berlingske Tidende har påvist, udtalt sig yderst problematisk og slynget om sig med urimelige beskyldninger om, at danske læger og det danske samfund anvender tortur over for asylansøgere. En undersøgelse, som en sådan psykiater har forfattet, bør læses meget kritisk for at sikre sig, at Bente Rich og hendes medforfattere ikke er ude i et politisk ærinde forklædt som læger…

For børn af forældre, der søger om asyl i Danmark og som pga. forældrenes mangeårige kamp for at opnå asyl på trods af flere afslag herpå, behøver man ikke at være læge eller psykolog for at indse, at dette er en ekstrem belastning for børnene.

Disse forældre pålægger efter min mening deres børn et urimeligt pres, som forventeligt hos nogle vil medføre psykisk sygdom enten i lettere eller i sjældnere tilfælde sværere grad, som vist i den aktuelle undersøgelse…

Hvis svært psykisk syge personer opholder sig i Danmark, bør de tilbydes behandling i henhold til landets love. Det er også klart Lægeforeningens holdning. Men det er efter min mening ikke det samme som at man automatisk skal tildeles asyl. Udlændingeservice vurderer sager om tildeling af humanitær opholdstilladelse efter hvad Folketinget har bestemt. Det skal hverken læger, flygtningeadvokater eller medier blande sig i…

Jeg bemærker her, at de pågældende psykiatere til den omtalte undersøgelse slet ikke forholder sig til forældrenes ansvar. Det er nemlig forældrene og ikke det danske samfund, som er skyld i disse børns psykiske lidelser…

Jeg vil derfor slutteligt appellere inderligt til asylforældre, der har fået afslag på asyl, om ikke at anvende deres børn i en urimelig kamp mod de danske myndigheder… Derfor: vælg at rejse hjem for jeres børns skyld, inden de tager mere skade.”

(Henrik Day Poulsen i Deadline, 17. januar 2010)

Mere på Snaphanen om Bente Rich, der i 2006 modtog en pris af Socialpolitisk Forening, for hendes medvirken til at ændre vort ‘menneskesyn’.

Oploadet Kl. 14:32 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer


29. december 2009

Lene Frøslev anno 1987

Interessant afsnit i Henrik Gade Jensens anmeldelse i Jyllandsposten af Morten Uhrskov Jensens Et delt folk, 13/6-08.

“Bogen er en guldgrube for dårlige argumenter, fejlslutninger og insinueringer fra 25 års udlændingepolitik… Der optræder en lang række mantraer i diskursen: Det humanitære, bekæmpelse af racisme, menneskesynet, tonen, der tilsammen fungerer som jokere i debatten og stikker alle andre hensyn…

Der er også mange eksempler på, hvordan journalister svigter deres neutrale position og overgiver sig til moraliseringer. »Hvorfor skulle jeg tro på, at dine pæne holdninger ikke bare er noget, du påstår,« spørger journalist Lene Frøslev i 1987 socialdemokraten Vibeke Storm Rasmussen, der havde ytret sig kritisk over udviklingen i en rapport.

Underforstået: Du er nok racist og fremmedhader uden at sige det.”

Oploadet Kl. 16:39 af Kim Møller — Direkte link2 kommentarer

“De største patrioter bor i Leicester.”, lød det fra multikulturalisterne, og alle var glade

Journalist Lene Frøslev var en af flere på Kirkeasyls positivliste. En ukritisk artikel i dagens Berlingske Tidende – Muslimer i Europa er nationale patrioter.

“De europæiske muslimer føler et meget stærkt tilhørsforhold til det land og den kultur, de bor i. Men samtidig føler de sig i stort omfang som en slags andenrangsborgere, som diskrimineres og ikke anerkendes som ligeværdige landsmænd af det omgivende samfund.

Det fremgår af den internationale undersøgelse »Hjemme i Europa«, der finansieres af filantropen og milliardæren George Soros…

»Anti-muslimske synspunkter er et reelt problem i Europa,« fremhæver Nazia Hussain, der er direktør for projektet.

[…]

De største patrioter bor i Leicester. Her føler 82 pct. af muslimerne sig som briter. I Danmark er omkring 200 muslimer på Nørrebro og i Odense blevet interviewet til undersøgelsen. Her svarer 40 pct., at de føler sig som danskere – nogenlunde samme niveau af patriotisme som i Paris og Stockholm…

I flere europæiske lande, heriblandt Danmark, er det en udbredt opfattelse, at muslimer, der bærer islamisk klædedragt – f.eks. hijab eller kalot og fuldskæg – lever i parallelsamfund med kun sporadisk tilknytning til den kultur, de bor i til daglig. Men det passer ikke, viser undersøgelsen.

Der er ingen forskel på muslimernes kulturelle og nationale identitetsfølelse. Om de bærer religiøs klædedragt eller aktivt dyrker islam eller ej gør ingen forskel på graden af patriotisme…

Det fremgår samtidig af undersøgelsen, at muslimer og ikke-muslimer langt hen ad vejen deler de samme værdier. Respekt for loven, tolerance og lige rettigheder vejer f.eks. lige tungt. Begge grupper kommer også generelt godt ud af det sammen, men muslimer vægter respekten for religionen højest som national værdi.”

(Open Society Institute & Soros Foundations Network)

Oploadet Kl. 15:36 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer


16. september 2009

Kirkeasyl – Enhedslistens venstrefløj plus det løse

Medierne har skrevet meget om Kirkeasyl, men det meste er apologetisk, og efter lange og intetsigende baggrundsartikler i søndagens Berlingske Tidende og Politiken, er det på høje tid med en slavisk gennemgang.

Jyllandsposten skrev allerede i juni om ‘Irakernes danske venner’, og her kunne man blandt andet læse, at Kirkeasyl ikke opstod spontant, men var planlagt længe inde regeringen underskrev hjemsendelsesaftalen i maj. Irakere i Sandholmlejren havde på daværende tidspunkt kontakt med “nogle unge danskere”, formentligt som en udløber af Luk lejren-aktionen sidste år, og i kredsen var flere mindre organisationer, herunder Bedsteforældre for asyl, der dog først blev orienteret efter besættelsen af Vor Frue Kirke havde fundet sted. En pressemeddelse fra samme kirke, pointerede, at besættelsen efter kirkens opfattelse var en måde “en gruppe yngre københavnere” kunne få sig selv i rampelyset på.

De første navne der dukker op i beretningerne, er Line Skov, Sigurd Jacobsen, Stine Brix og Rasmus Pinnerup, og det ligger således fast, at Kirkeasyl blev grundlagt på en venstreradikal kerne med direkte tråde til Ungdomshuset.

Berlingske Tidende har en anden opfattelse, og læser man seneste artikel, bliver man bombarderet med positivitet, med vendinger såsom “det pæne middelklasse-Danmark”, “nok-er-nok-danskerne” og “de velmenende støtter”, der er samlet for at “bidrage til medmenneskelighed”. Artiklen forholder sig ikke konkret til Ekstra Bladets afsløringer i ‘Dobbeltspillet i Brorsons Kirke’ (14/8-09), men finder det dog alligevel nødvendigt at pointere, at “venstrefløjsaktivister og ungdomshus-autonome”, ikke er en “dominerende gruppe”. Decideret grotesk er brugen af René Karpantschof som ekspert, der ligefrem hævder at Kirkeasyl er ‘en bred koalition’. Et citat.

“Jeg vil afvise, at der skulle være en hård militant kerne, der sidder og dirigerer rundt med tropperne. Sådan foregår det ikke.” (René Karpantschof; Berlingske Tidende, 13/9-09)

Politiken forsøgte ligeledes, at gøre Kirkeasyl til en bred humanitær bevægelse, og dedikerede søndag hele to sider til portrætter. På forsiden af PS-tillægget kunne man se et stort billede af syv Kirkeasyl-aktivister.

(Sigurd Jacobsen, Pil Christensen, Stine Brix, Niels Bo Olsen, Signe Færch, Simone Bjerre, og Solveig Zeppenfeld)

Ud af de syv aktivister, er fire kendte venstreradikale. De tre sidste er ukendte rent politisk. I brødteksten dukker flere navne op, herunder Camilla Tved og Boel Emanuel – begge med en fortid på den yderste venstrefløj.

Adskillige Kirkeasyl-aktivister har været nævnt i medierne, enten som talsmænd, i aktivistportrætter eller løbende i forbindelse med interviews. For god ordens skyld, så vil jeg starte gennemgangen med René Karpantschof.

(René Karpantschof; Kirkeasyl-demonstration d. 2. september 2009)

René Karpantschof deltog i Kirkeasyls demonstration foran Integrationsministeriet tidligere på måneden, og kan ikke ligefrem siges at være en neutral iagttager. Han har en fortid på den militante venstrefløj, og der er ingen grund til at godtage hans forsøg på at gøre Kirkeasyl til en bred alliance. Karpantschof har delt adresse med AFA-grundlæggeren Martin Lindblom, med hvem han tidligere på året udgav bogen ‘Kampen om Ungdomshuset’. Han må som veteran i miljøet også kende højtstående AFA-militante såsom Martin Sundbøll, ledende i Logik & Co., der blandt andet bidrog med forskansningen af Ungdomshuset kort før rydningen i marts 2007. Sundbøll sad også i bestyrelsen for Fonden Jagtvej 69.

Som det ses herunder, så stod Logik & Co. for det praktiske bag indhegningen, da Kirkeasyl demonstrerede på Rådhuspladsen i sidste måned.

(Martin Sundbøll, Logik & Co.; Kirkeasyl-demonstration d. 18. august 2009)

(Logik & Co; Kirkeasyl-demonstration d. 18. august 2009)

(Logik & Co; Kirkeasyl-demonstration d. 18. august 2009)

(Strictly Underground, AFA-relateret; Kirkeasyl-demonstration d. 2. september 2009)

(Kirkeasyls blokvogn inkl. AFA-mærkater; Holbergsgade d. 2. september 2009)

Logik & Co. var som man kunne se på Politiken tv, også aktiv i sceneområdet, og studerer man baggrunden kan man se materiel påskrevet ‘EVD’, en forkortelse for Egen Vinding og Datter. Begge selskaber og flere med navne som EVD Isolering og L&C Mur indgår i Knud Foldschacks vidtforgrenede net, med AFA-generalen Balder Bergman Johansen på centrale bestyrelsesposter. Knud Foldschack, manden der i 2007 forsøgte at redde Ungdomshuset, har som advokat kontor fællesskab med Line Barfoed, folketingsmedlem for Enhedslisten.

(‘EVD’-materiel; Politiken tv, 19/8-09)

Lederen af Kirkeasyls pressegruppe er ifølge Ekstra Bladet, Pelle Dragsted, der kort efter Vor Frue-besættelsen også udtalte sig som talsmand for Kirkeasyl. Han er medstifter af AFA, og maskeret talsmand for samme på jubilæumsvideoen fra 2002.

(Pelle Dragsted; Dem der ikke hopper, 2002)

I dag er han udenrigspolitisk sekretær for Enhedslisten, og jo mere der kommer frem om Kirkeasyl, jo tydeligere fremgår det, at gruppen ikke er et ‘borgerinitiativ’ eller en bred alliance, men Enhedslistens venstrefløj plus det løse.

Pelle Dragsted var tidligere en ledende skikkelse i Globale Rødder, der er stiftet af blandt andet Kirkeasyl-aktivisten Liv Rex Hansen, og også inkluderer Kirkeasyl-talskvinden Pil Christensen. Sidstnævnte gik tidligere på en økologisk produktionsskole i Ravnsborggade, der deler adresse med Logik & Co. Bedst kendt er hun dog nok for sin ledende rolle i Luk Lejren-aktionen, der som planlagt endte i ulovligheder sidste efterår. Hendes veninde Anna Baagø, der også var fremtrædende i Luk Lejren, er ligeledes talskvinde for Kirkeasyl.

(Anna Baagø; TV2 news, 13. august 2009)

Derudover kan fremhæves Internationalt Forum, hvor Pelle Dragsted tidligere var presseansvarlig. Den ledes i dag af Blekingegadebandens Torkil Lauesen. Her er Kirkeasyl-talskvinderne Gudrun Gadegaard Pedersen, Bolette Frydendahl Larsen og Anne Rehder alle aktive. Bolette Larsen er tillige kendt for aktioner til fordel for Ungdomshuset.

(Gudrun Gadegaard Petersen; TV2 Nyhederne, 13. august 2009)

Foruden Pelle Dragsted der arbejder for Enhedslisten på Christiansborg, er flere partipolitisk aktiv i Enhedslisten. Talskvinde Stine Maiken Brix sidder sammen med Dragsted selv i Enhedslistens hovedbestyrelse, en anden talskvinde, den tidligere Palæstina-‘fredsvagt’ Signe Færch, er opstillet for Enhedslisten i København. Kirkeasyls Aalborg-talsmand Lasse Olsen, er identisk med Enhedslistens spidskandidat i byen, ligesom Jon Rostgaard Boiesen fra Kirkeasyl i Århus er opstillet for partiet i Århus. Forbindelsen mellem Enhedslisten og Kirkeasyl ses flere steder i landet på lavere niveauer.

(Daniel Rask; TV2 Nyhederne, 13. august 2009)

Et af partierne i Enhedslisten er Socialistisk Arbejderparti, med den semi-militante ungdomsafdeling Socialistisk Ungdomsfront. Her var Kirkeasyl-talspersonerne Stine Maiken Brix og Aslak Frej Ransby tidligere aktiv. Kirkeasyl-aktivisten Daniel Rask er nuværende hovedstadssekretær, og Kirkeasyl-talskvinde Rosa Lund er en del af landsledelsen. Aslak Frej Ransby, der tidligere har arbejdet for Enhedslisten, har deltaget i flere venstreradikale aktioner, og blandt andet været skribent for Martin Lindbloms Modkraft, hvor Rosa Lund er udvalgt til at blogge.

(Rosa Lund; TV2 Lorry, 13. august 2009)

Hun var tidligere aktiv i Rød Ungdom, og formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i 2006, da organisationen samarbejdede med den fagforeningsansatte Lars Grenaa i forbindelse med ‘Velfærd til alle’-demonstrationerne. Rosa Lund er tillige en del af Enhedslistens valgkampgruppe i København.

En anden Rød Ungdom-aktivist, er Kirkeasyl-talsmanden Laurids Hovgaard, der for nogle år siden, i protest mod terrorlovgivningen besatte en politistation i Viborg. Han var også medunderskriver af Oprørs støtte til FARC og PFLP, sammen med tidligere nævnte Stine Maiken Brix og Anne Rehder, samt Kirkeasyl-talspersonerne Martin Spang-Thomsen og Randa Sebelin.

(Martin Spang-Thomsen; TV2 Nyhederne, 13. august 2009)

Junikredsen udpeger tillige Katrine Willumsen, som den af Ekstra Bladet omtalte terrordømte Kirkeasyl-aktivist, og det lyder plausibelt af flere årsager. Hun var eksempelvis studiekammerat med Anne Rehder på Roskilde Universitets Center.

Talsmanden Sigurd Kåre Jacobsen, der har været portrætteret i flere medier de senere uger, er kendt for flere venstreradikale aktioner, herunder forsøg på besættelse af en lufthavn i Berlin, og diverse aktioner relateret til Ungdomshuset. Han ses blandt andet i dokumentaren om Ungdomshuset fra 2006 med den sigende titel: 500 Stenkastende Autonome Voldspsykopater fra Helvede.

(Sigurd Kåre Jacobsen; TV-avisen, 18. maj 2009)

Kirkeasyl-kasserer Anders Jonassen, der også er miljøaktivist, samt Kirkeasyl-talskvinden Boel Leth Emanuel er begge kendt fra Ungdomshus-aktioner. Sidstnævnte var en del af det autonome lægehold, og bor i øvrigt i samme ejendom som Logik & Co.’s Martin Sundbøll.

(Anders Jonassen; BT tv, 2. september 2009)

Blandt de øvrige militante kan nævnes Christina Søndergaard, pigen der fik de meget omtalte otte knippelslag, har deltaget i lufthavnsaktioner i regi af ‘Stop udvisningerne’.

(Christina Søndergaard; Politiken tv, 14. august 2009)

Kirkeasyl-talskvinden Signe K. Skriver var i sine ungdomsår aktiv i Rebel (opløst i 2002, herefter en del af Socialistisk Ungdomsfront), og blev blandt andet udvist af Sverige under urolighederne der fulgte EU-topmødet i Göteborg 2001.

Kirkeasyl-talskvinde Camilla Tved arbejdede tidligere for venstreradikale Demos, og TV-STOP, men skriver nu for Martin Lindbloms Modkraft. AFA-jubilæumsvideoen er i øvrigt produceret af TV-STOP. Hendes facebook-profil prydes af teksten ‘From Butch to Butcher’, og hun er som tidligere nævnte Liv Rex Hansen radikal lesbisk feminist.

Blandt flere kommunister internt i Kirkeasyl kan nævnes Rasmus Underbjerg Pinnerup og Lars Grenaa fra Arbejderpartiet Kommunisterne. Førstnævnte, der flirter med Kommunistisk Parti, er aktiv i Enhedslisten, var med helt fra den spæde start, og manden der spredte den indledende sms-kæde på Anarkistisk Debatforum.

(Rasmus Underbjerg Pinnerup; Kirkeasyl-demonstration d. 2. september 2009)

Lars Grenaa var manden der i 2003 overfaldt statsministeren med maling, efter den daværende AFA-støtte Pernille Rosenkrantz-Theill fra Enhedslisten havde åbnet dørene.

(Lars Grenaa; BT tv, 2. september 2009)

Det er venstreradikale, der udgør hovedparten af Kirkeasyls talspersoner. Det var venstreradikale der stod for det praktiske i Vor Frue og Brorsons Kirke, og det er venstreradikale som står for logistikken i forbindelse med Kirkeasyls mange arrangementer. Meget er koncentreret omkring Enhedslisten – eneste parti, der har interesse i en mobilisering.

Mest prominent blandt Kirkeasyls ikke-autonome talsmænd, er Jakob Hjuler Tamsmark, der i det civile er pressekoordinator for Arbejdstilsynet, og med den kasket havde kontakt til Ungdomshuset før rydningen i 2007. I Ekstra Bladets tidligere omtalte artikel, fortalte han undercover-journalisten, at Pressegruppen forsøgte kun, at lade nogle få udvalgte udtale sig til medierne, så “det ikke bliver et billede af ‘autonome typer'”.

Døm selv.

Kilder.

 • 21/6-09 Jyllandsposten – Irakernes danske venner.
 • 14/8-09 Ekstra Bladet – Dobbeltspillet i Brorsons Kirke.
 • 27/8-09 Information – Nu vil de slås på systemets hjemmebane.
 • 8/9-09 Kristeligt Dagblad – Jeg har ikke noget bedre at tage mig til end at hjælpe mennesker.
 • 13/9-09 Berlingske Tidende – Kampen for de udviste.
 • 13/9-09 Politiken – Vi er en ny modstandsbevægelse.
 • 14/9-09 Junikredsen – Terrorstøtter i Kirkeasyl (opdateret).
 • Opdate. Gengivet som klumme på 180grader.dk, hvor den ledsages af heftig debat.

  Opdate 20/9-09. Jeg har indskrevet oplysninger om Egen Vinding og Co.

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper