21. marts 2005

Orientering ‘korrigerer’ sin holocaust-benægtelse – Hauberg-Tychsen stadig korrespondent

Orientering måtte idag ‘korrigere’ sin benægtelse af det armenske folkedrab. Jens Reiermann havde hidkaldt Matthias Bjørnlund (læserbrev i Weekendavisen), som overbevisende redegjorde for folkedrabets karakter. Det burde have været et dementi, men indslaget blev leveret som en slags præcisering – og således kunne man blot 10 minutter senere høre Tyrkiet-korrespondenten Knud-Eigil Hauberg-Tychsen tale om det tyrkiske bogmarked med sin journalistiske integritet i behold.

Oploadet Kl. 20:35 af Kim Møller — Direkte link3 kommentarer


18. marts 2005

Matthias Bjørnlund om DRs benægtelse af folkedrabet på armenierne

Fra Weekendavisen – et læserbrev som retter fokus på sidste uges holocaustbenægtelse i Orientering. Herunder lidt fra Matthias Bjørnlunds DR-journalist benægter folkemord:

Fakta er, at omkring én million armeniere i perioden 1915-1917 blev dræbt af det ungtyrkiske styre i Osmannerriget som følge af en nøje gennemtænkt udryddelsesplan. Hvad Tychsen kalder »deportationer«, var regulære dødsmarcher, hvor hundredtusinder blev massakreret på vejen af tyrkiske og kurdiske tropper og specialstyrker.

Resten, udsat for systematiske voldtægter samt påført sult og tørst, nåede den syriske og irakiske ørken, hvor de generelt enten blev dræbt eller efterladt til at dø. Disse fakta er bekræftet af utallige samtidige tyrkiske, armenske, kurdiske, arabiske, tyske, amerikanske, danske og andre øjenvidner, samt af det tyrkiske militærtribunal i 1919.

At det var et folkemord ifølge FNs juridiske definition bekræftes af såvel Holocaustforskere som folkemordsforskere generelt, af uafhængige forskningsinstitutioner, af Europa-parlamentet, af adskillige nationers parlamenter og regeringer, og af FNs menneskerettighedskommission.

Som fagfolk, der beskæftiger sig med det armenske folkemord, vil vi protestere over for DR’s ledelse og spørge, om DR og Orientering i det hele taget har et troværdighedskriterium, og hvad man i så fald vil gøre for at opretholde det?

Oploadet Kl. 19:40 af Kim Møller — Direkte linkEn kommentar


10. marts 2005

Orientering i apologi for Tyrkiet mht. det armenske folkemord – hensigten var klar i 1910

Orientering bragte igår beretningen om, hvorledes Tyrkiet nu endelig har accepteret at historikere får adgang til arkiverne, så sandheden om folkedrabet på de kristne armeniere endeligt kan dokumenteres. Jens Reiermanns dialog med Orienterings korrespondent i Tyrkiet Knud-Eigil Hauberg-Tychsen fortjener fremhævelse – idet sidstnævnte leverer et referat af forløbet som ikke bare et lidt ensidigt, men et decideret tyrkisk partsindlæg. Her lidt fra interviewet:

Hauberg-Tychsen: “Man beskylder det osmanniske rige, idag siger man Tyrkiet, men det er det osmanniske rige, om at have begået folkemord i 1915 – det drejer sig om, siger armenierne 1,15 millioner mennesker. Fordi man flyttede dem, det var en tvangsflyttelse, det må man sige, fra armenske områder i Anatolien til Syrien og til Nordirak. Man gjorde det fordi man ville gøre et forsøg på at standse konflikten, standse kampene mellem osmannerne og armenierne.”

Reiermann: … hvad er det så der sker under tvangsflytningen?

Hauberg-Tychsen: “Der sker for det første det, at armenierne bliver overfaldet af kurdere, fordi området som armenierne rejste igennem var kurdiske områder. Og der har altid været et modsætningsforhold mellem kurderne og armenierne. Det andet der skete var at der opstod sygdomme, følgelige epidemier, når man flytter så stor befolkningsgruppe på den måde, og på det tidspunkt i historien, så kan der let opstå sygdomme og epidemier og der var mange der døde der – endvidere så må man jo også sige at mange døde på grundlag af de strabadser de kom igennem – de kunne simpelthen ikke klare det rent fysisk, de kunne simpelthen ikke overleve det.

Reiermann: Hvem var det der stod for folkeflytningen?

Hauberg-Tychsen: “Ja, det er et interessant spørgsmål, fordi man øhh, man siger jo idag at det var tyrkerne der gjorde det, og det er jo ikke rigtigt. Det var den osmanniske regering der gjorde det, og den osmanniske regering var blandt andet tyrkisk, men ikke alene tyrkisk. Og et interessant aspekt er, at det var faktisk de preussiske øhh generalstab der foreslog og anbefalede at man foretog denne folkeflytning. Det er noget man hører meget lidt om. Noget man læser meget lidt om i historien. Det var ikke tyskerne der gjorde det, men det var preusserne…

Reiermann: Det man diskuterer når man taler om der har været folkemord, det om der har været en hensigt, om der har været en hensigt om at armenierne skulle udryddes. Eller, hvor meget kan man dokumentere her?

Hauberg-Tychsen: “Der er ganske god dokumentation for at dette ikke er tilfældet. Det osmannerne, den osmanniske regering ville var at flytte/fjerne den armenske befolkningsgruppe fra det område hvor de boede til et andet område, sålænge krigen varede. Der var ikke nogen tanke om at begå folkemord på befolkningsgruppen. Der er dokumentation for at man fra regeringens, altså den osmanniske regerings side, hele tiden sikrede at de mennesker der blev flyttet blev behandlet ordentligt, at de fik den hjælp der var nødvendig, og at de der begik overgreb imod armenierne blev straffet for de overgreb de nu engang begik. Så der var altså, det er den dokumentation jeg kender – der var altså en regeringsbeslutning om at de mennesker der blev forflyttet skulle behandles ordentligt. “

Reierman: Du siger der ikke har været hensigt… men hvis tager en mere bred definition af folkemord – hvad siger du så til det der skete dengang?

Hauberg-Tychsen: “Ja, hvis jeg tager det i den meget brede definition som vi kender den idag – så vil jeg sige at så er der tale om et folkemord… Men hvis man ser det i forhold til de planer der var dengang, og i forhold til den aktivitet der foregik, så kan man ikke beskylde osmannerne for at have begået et folkemord i 1915.”

Jeg har det seneste års tid læst en del om Tyrkiet, og heraf lidt om folkedrabet på armenierne i 1915. Følgende læste jeg et par timer efter at have hørt Hauberg-Tychsens referat:

“Inden jeg forlod Konstantinopel, lærte jeg en mærkelig Person at kende, som senere skulde spille en stor Rolle i sit Fædrelands Historie. Ved et Besøg i Parlamentet blev jeg forestillet for den Deputerede fra Adrianopel, og den svenske Handelsattaché, som besørgede Præsentationen, havde forinden sagt til mig: ‘Ham skal De lægge Mærke til; han bliver en Gang Tyrkiets Storvezir’. Spaadommen slog til: den Deputerede var Talaat Bey, senere Talaat Pasha, en mægtig og, trods alt det Blod, der kom til at klæbe ved hans Navn, i Virkeligheden sympatisk Personlighed. Talaat var ogsaa i det Ydre imponerende, en smuk, kæmpestærk Mand, der gjorde Indtryk af nok at vide, hvad han var værd. Han var født i Adrianopel 1874 i en fattig Familje og havde i sin tidligste Ungdom været Postkører og blev derefter Telegrafist; han kom ind i ungtyrkiske Kredse, og det fortaltes, at ved Udbrudet af Revolutionen i 1908 var det ham, der havde røbet Sultanens telegrafiske Ordrer om at arrestere de oprørske Officerer i Saloniki, saa at disse fik Tid til at flygte og begynde Opstanden i Monastir. Om dette er rigtigt, ved jeg ikke, men vist er det, at Talaat efter Revolutionens Sejr avancerede hurtigt; han blev valgt ind i Parlamentet som Repræsentant for sin Fødeby, og allerede i 1913 var han Indenrigsminister. Han blev en af dem der fik Hovedansvaret for Tyrkiets Deltagelse i Verdenskrigen paa Centralmagternes Side; i de sidste Krigsaar var han selv Storvezir. Efter Sammenbrudet maatte han flygte; han havde altid været personligt hæderlig og trods sine høje Stillinger havde han intet skrabet til sig; han forlod sit Fædreland som en fattig Mand og havde i et Par Aar en lille beskeden Restaurant i Berlin. Her blev han skudt af en armenisk Student; Drabsmanden blev frikendt, fordi han behændige Advokat gav Nævningerne en veltalende Skildring af de Rædsler, som det armeniske Folk under Verdenskrigen havde maattet udstaa, og som for en væsentlig Del skyldtes Talaats udtrykkelige Befaling; ved disse var ogsaa den Anklagedes nærmeste Slægtninge omkomne. Det havde virkeligt været Talaats Plan at udrydde hele det armeniske Folk, og den var ikke opstaaet som et Udslag af Krigspsykose. Jeg talte gentagne Gange med Talaat i Efteraaret 1910, og blandt meget andet talte vi ogsaa om Armenierne. ‘Ser De’, sagde han, ‘mellem os og dette Folk er der en Modsætning, som ikke kan løses ad fredelig Vej; enten undergraver de os fuldstændigt, eller vi maa tilintetgøre dem. Hvis jeg nogen Sinde faar Magt i dette Land, vil jeg sætte al min Kraft ind paa at udrydde Armenierne’. Seks Aar senere opfyldte han sit Løfte; de Forfølgelser, der sattes i Værk i Aarene 1915-1916, kostede – efter de laveste Tællinger – over halvanden Millioner Mennesker Livet. Og med alt det kunde man ikke andet end synes godt om Talaat; han var Barbar eller Fanatiker, hvad man nu vil kadle det, men der var ikke Svig i hans Sjæl.”

Fra Johannes Østrup: Erindringer (1938). s. 117f.

Her studsede jeg lidt. Orienterings udlægninger er godtnok ofte halve sandheder, men Østrups referat af Talaaet Beys sindelag går jo stik imod Hauberg-Tychsens tolkning. Følgende artikel i Historisk Tidsskrift bekræfter Østrups udlægning:

Denne militære katastrofe krævede både forklaring og handling. Natten mellem 23.-24 april, 1915 blev armenske gejstlige samt politiske og intellektuelle ledere i hovedstaden arresteret. De blev deporteret til Anatolien og myrdet der. Umiddelbart efter iværksatte myndighederne tvangsdeportationer af den armenske befolkning i hele riget, undtagen Konstantinopel og Smyrna, hvor mange europæiske diplomater, missionærer og købmænd var koncentreret. Disse deportationer, hvis mål var ørkenområder i Syrien og Mesopotamien, blev beordret ex post facto af indenrigsminister Talaat Bey i maj, under henvisning til påstået armensk illoyalitet. De deporterede tilbagelagde fortrinsvis den lange march til fods. Undervejs blev de myrdet og voldtaget af deres vagter fra gendarmeriet, overfaldet af løsladte kriminelle under militær kommando – de såkaldte Teshkilati Mahsusa, en organisation oprettet af regimet til dette formål – og hjemsøgt af kurdiske og Cirkassiske stammefolk, der bortførte unge kvinder og børn, dræbte, voldtog og plyndrede. Tusinder af børn blev druknet i floder og i Vansøen. De, der overlevede marchen, led overvejende sultedøden i lejrene omkring Der-el-Zor i den syriske ørken. De tjenstdygtige armenske mænd, forlængst indkaldt til militæret, blev samlet i ubevæbnede arbejdsbattaljoner, der blev sat til vejarbejder o. a. og derefter dræbt.

Folkemordet blev planlagt af triumviratet og nogle få rådgivere. Det blev styret fra Talaats indenrigsministerium, der implementerede det gennem Ittihadpartiets folk og lokaladministrationerne i provinser og regioner. De praktiske foranstaltninger – bevogtning, likvideringer osv – varetog i hovedsagen gendarmeriet, politiet, hæren og de særlige enheder.

Fra Torben Jørgensen: Tilfældet Armenien i Historisk Tidsskrift 2000/1.

Opdate: Andrew G. Bostom (ISIS): The Armenian Genocide was a Jihad.

“The Ottoman Turkish destruction of the Armenian people, beginning in the late 19th and intensifying in the early 20th century, was a genocide, and jihad ideology contributed significantly to this decades long human liquidation process. These facts are now beyond dispute.”

Armenian-genocide.org (solid dokumentation).

Oploadet Kl. 14:11 af Kim Møller — Direkte link3 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper