11. marts 2011

Statsløse palæstinensere kræver ‘undskyldning’ og ‘erstatning’ fra FN-vasalstaten Danmark

Hvis man færdes i kriminelle miljøer, så er statsborgerskabet rar at have, hvis uheldet skulle være ude. Bilal Husni Abdul Hadi der nu kræver en undskyldning fra Birthe Rønn Hornbech, var i 2007 tæt på at dø, efter fire indvandrere anført af en etnisk rollemodel cruisede i kommunens bil og spottede ham på gaden. Han blev blandt andet slået to gange i hovedet med en hammer, da gerningsmændene mente han tidligere havde “slået en af deres brødre”.

Fra Ekstra Bladet – Statsløse kræver undskyldning fra Rønn.

“… Også Saras bror, Bilal Husni Abdul Hadi, står uforstående over for Birthe Rønn Hornbechs håndtering af sagen.

– Hun skylder os en undskyldning. Det eneste hun har sagt i sagen er jo nærmest, at hun ikke har noget at sige, oplyser 22-årig Bilal. … det unge søskendepar fastslår, at det for dem ikke handler om kroner og øre.

– Det handler ikke om penge, det eneste der betyder noget for mig er mine rettigheder, siger Bilal og tilføjer:

– En undskyldning og en erstatning vil være et symbol på, at sådan en “fejl” ikke skal gentage sig.

For to år siden søgte Bilal om dansk statsborgerskab, men blev afvist, fordi myndighederne ikke kendte til de konventionsbeskyttede krav, som statsløse, der er født og opvokset i Danmark, har.

– Det er en menneskeret at kende sine rettigheder- og jeg føler mig svigtet af regeringen, særligt Birthe Rønn.”

FN-konventionen fra 1961 om Reduction of Statelessness er kun underskrevet af 37 lande, heraf har kun 32 ratificeret, og kun 24 uden forbehold. Ingen lande på den arabiske halvø har underskrevet konventionen, og flere har sågar love der specifikt forbyder at give statsborgerskab til palarabere (mere hos Elders of Zion).1. marts 2011

McHangama: ‘Menneskerettighedsbegrebet “må afgrænses” i forhold til almindelig politik

For nogle år siden valgte FN efter en hemmelige afstemning, at tildele Libyen formandskabet for Menneskerettigheds-kommissionen. USA var imod, men med hjælp fra Sydafrika og Nelson Mandela lykkedes det Gaddaffi at vinde afstemningen. FN har forlængst mistet sin legitimitet.

God klumme af Jacob McHangama på Berlingske Blogs – Menneskerettigheder kræver national forankring.

“Sagen om de ulovlige afslag på statsborgerskab synes ingen ende at tage. Det er klart, at integrationsministeriet i den konkrete sag naturligvis bør følge gældende ret i henhold til en konvention som Danmark frivilligt har tiltrådt. Men sagen bør også føre til en debat om i hvor høj grad og i hvilke tilfælde Danmark bør ratificere internationale konventioner.

Oprindeligt har tanken givetvis været at disse konventioner i vidt omfang alene udgjorde politiske hensigtserklæringer som Danmark uden større risiko kunne tiltræde for dermed ikke at underminere sin rolle som fortaler for en international retsorden og kampen for menneskerettigheder. Men som det ses af både statsløsesagen og eksempelvis udvidelsen af racismeparagraffen i 1971 som følge af ratificering af racekonventionen, kan FN-konventioner medføre konsekvenser for national ret. …

Umiddelbart kunne det således virke som om, at Danmark i vidt omfang overtræder grundlæggende menneskerettigheder. … Lad os eksempelvis tage anbefalingerne til Danmark fra FNs Komité om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder. I en anbefaling til Danmark skriver Komiteen:

“The Committee recommends that the State party continue taking measures for the effective implementation of programmes to prevent the consumption of illicit substances, tobacco smoking and alcohol abuse”. Det vil altså styrke menneskerettighederne hvis Danmark slå hårdere ned på danskernes frihed til at nyde tobak og alkohol.

Komiteen der er ansvarlig for Kvindekonvention anbefaler, at Danmark indfører positive særbehandling I form af kvinde-kvoter i relation til folketings- og kommunalbestyrelsesmedlemmer, samt i forhold til universitetsansatte og ledere i erhvervslivet.

Komiteen der er ansvarlig for racekonventionen kritiserer Danmark for ikke at tiltale flere personer for overtrædelse af racismeparagraffen (herunder Jyllands-Posten for publicering af Muhammed-tegningerne), samt for at skoler og kulturlivet generelt ikke giver indvandrere og minoriteter tilstrækkelig information om deres kultur og den kulturelle diversitet i Danmark. …

Dette er blot et lille udpluk af anbefalinger som FN komiteer mener Danmark burde indføre for i højere grad at efterleve internationale menneskerettigheder. Det er dog også klart, at langt de fleste af disse anbefalinger vedrører emner der har meget lidt at gøre med en traditionel opfattelse af grundlæggende menneskerettigheder og afspejler, hvad vi i Danmark ville betegne som politiske opfattelser af ret og vrang. En række af anbefalingerne er endog direkte i konflikt med andre menneskerettigheder såsom ytringsfrihed og lighed for loven.

Både menneskerettighedsdomstolens aktivistiske fortolkning… og den knopskydning af menneskerettighederne som stadigt flere FN konventioner og FN komiteers fortolkning heraf har medført resulterer i en udvanding af selve menneskerettighedsbegrebet. Hvis en nedsættelse af sociale ydelser til børnefamilier er en menneskerettighedskrænkelse på linje med at fængsle politiske modstandere bliver relativiseringen total.

Menneskerettigheder har netop værdi fordi de fungerer som en slags trumf, der betyder at selv demokratiske flertal ikke kan gribe ind visse grundlæggende områder af det menneskelige liv, med mindre der foreligger meget stærke grunde. Denne status betyder, at menneskerettigheder må afgrænses i forhold til mere almindelige politiske emner, der må afgøres i henhold til demokratiets uperfekte flertalsmekanisme. I takt med menneskerettighedernes relativisering vil appelleren til grundlæggende menneskerettigheder i stigende omfang blive mødt med ligegyldighed…

Er det… primært internationale organer og domstole der udvikler menneskerettigheder ”fra oven” ud fra abstrakte principper og i strid med de grundlæggende rammer som menneskerettighedernes legitimitet er snævert knyttet til mister menneskerettighedsbegrebet både sin moralske værdi og praktiske betydning.”

Oploadet Kl. 19:28 af Kim Møller — Direkte link10 kommentarer

DF: Danmark giver statsborgerskab til palæstinensere selvom de ikke opfylder betingelserne

Politiken mener vi har at gøre med en ny tamilsag, og hvis seneste nyhedsbrev fra Dansk Folkeparti står til troende, så er der i hvert fald en forvaltningssag eller en sag om ulovlig embedsførelse. Lov er lov, og hvis oppositionen er utilfreds med gældende dansk lov, så må de ændre den når de får magten, fremfor at presse Rønn-Hornbech ud i ulovligheder. Pia Kjærsgaard kommenterer – Palæstinensersag skal kulegraves fra A til Å

“Medierne har i den forbindelse budt danskerne på to ting: På den ene side dramaet omkring ministeren og venstrefløjens krav om, at få alle kort lagt på bordet. På den anden side en lang række interviews med velfungerende, fuldt integrerede palæstinensere, man ikke kan undgå at have sympati med.

Men er det hele historien? Drejer det her sig om forfulgte uskyldigheder med krav på dansk statsborgerskab, fordi en konvention tilsiger det? Eller drejer det sig om partier i Folketinget, der blæser til storm mod en minister? Så enkelt er det slet ikke.

Når Socialdemokratiet, Folkesocialisterne, de radikale og Enhedslisten vil have Birthe Rønn Hornebech til at stå skoleret, skyldes det et naturligt ønske om at miskreditere regeringen mest muligt med et valg inden for rækkevidde. Når Dansk Folkeparti forholder sig afventende, er årsagen, at vil have klarhed over, hvad Danmark i grunden har forpligtet sig til. Vi kræver svar på, om konventionen om statsløses rettigheder automatisk annullerer Folketingets grundlovsfæstede ret til at tildele indfødsret.

Og så ønsker vi som noget helt indlysende svar på, hvorvidt konventionen også dikterer statsborgerskaber tildelt til kriminelle statsløse udlændinge.

Takket være et krav fra Dansk Folkeparti fik vi i 2005 gennemført en undersøgelse af de 321 palæstinensere, som i 1992 fik opholdstilladelse på baggrund af en særlov, efter at de havde holdt Blågårds Kirke på Nørrebro besat. Det viste sig, at 74 procent af gruppen levede af overførselsindkomster, og at 42 procent havde begået kriminalitet eller var blevet idømt en bøde på mere end 1500 kroner. Forpligter en konvention os virkelig til at give disse mennesker dansk statsborgerskab?

Mens TV har travlt med at fremstille palæstinenserne som en velfungerende og urimeligt behandlet gruppe, viser virkeligheden langt flere nuancer. Men netop med mediernes behandling in mente, forekommer det ikke underligt, at en nyoprettet ”statsborgerforening” under ledelse af SF Europa Parlamentskandidaten Fathi El-Abed nu arbejder på at give de afviste statsløse erstatning for tort. Paragraffen, som skal tages i anvendelse, blev også brugt af de beboere, som blev fordrevet fra Thule-basen i 1953.

Skamløsheden er grænseløs. I Thule fordrev man mennesker, der havde boet på stedet i generationer, og som mistede adgang til værdifulde jagt- og fiskeområder. De statsløse palæstinensere har derimod haft nøjagtigt samme adgang til at ernære sig selv og opholde sig i Danmark som danske statsborgere. Hvori består det økonomiske tab?

Venstrefløjen kræver en uvildig kommission til at undersøge afslagene til de statsløse palæstinensere. Men hvis en uvildig kommission skal undersøge noget som helst i denne sag, burde det snarere være Danmarks deltagelse i FNs konventioner og fortolkningen af disse. Må jeg i øvrigt minde om, at der ER blevet tildelt statsborgerskaber til flere statsløse palæstinensere – ad flere omgange.

Sidste gang var den 16. december 2010, hvor 35 palæstinensere af Folketinget fik statsborgerskab. 16 af disse opfyldte ikke vandelskravet – hvilket blandt andet vil sige, at de havde begået kriminalitet – 18 opfyldte ikke sprogkravet, 11 opfyldte ikke kravet om at være fri fra offentlig gæld og fem kunne ikke forsørge sig selv, ligesom 15 ikke opfyldte kravet om tidsubegrænset opholdstilladelse.

Har nogen krævet en undersøgelse af, hvordan det kunne lade sig gøre? Kort sagt: dikterer en forældet konvention fra 1961 os at tildele statsborgerskaber til personer, som ikke lever op til kravene i den lovgivning, et flertal i Folketinget har besluttet? Det er det virkelige – og desværre oversete – spørgsmål i denne sag.”7. december 2010

Kultursociolog: Ingen etniske grupper har en kultur, der gør dem mere kriminelle end andre

Den politiske virkelighed har presset multikulturens ideologer lidt i baggrunden, men de er der stadigvæk. Fra dagens Jyllandsposten – Mest kriminalitet hos mænd fra Mellemøsten (ikke online).

“Danmarks Statistik har offentliggjort en stor mængde nye data om indvandrere, herunder om kriminaliteten i forskellige befolkningsgrupper… Regnedrengene har sat den gennemsnitlige kriminalitet for alle mænd, som bor inden for landets grænser, til indekstal 100. Derefter har de regnet sig frem til, hvad kriminaliteten er for en række grupper – når der er renset for bl. a. økonomisk ulighed… Topscoreren er de statsløse palæstinensere, der i tabellen står under Libanon. De har indeks 237, altså 137 mere end gennemsnittet på 100… Alle forbrydelser er medtaget i opgørelsen, fra færdselsloven til straffeloven.

Mænd med oprindelse i Somalia, Marokko og Libanon (palæstinenserne) skiller sig ud ved oftere at bryde straffeloven, særligt voldsparagrafferne. Somaliere straffes for 3,5 gange flere voldsforbrydelser, marokkanere for 4 gange flere, libanesere/ palæstinensere for 3,6 gange flere og tyrkere for 2,1 gange flere. Polakker får til gengæld kun en tredjedel så mange voldsstraffe som landsgennemsnittet.

[…]

Kultursociolog Flemming Røgilds, der bl. a. er ekstern lektor i sociologi på Københavns Universitet, ser manglende anerkendelse som årsag til den høje kriminalitet hos grupper af fremmed herkomst.

»De føler sig ekskluderet, også på den måde, som de beskrives i medierne. De føler, at de ikke bliver bredt anerkendt som danskere,« siger han.

»De oplever allerede fra barnsben et skolesystem, der har et national curriculum, som handler om danskhed og dansk historie, men ikke anerkender, at vi befinder os i et multietnisk samfund, og hvor man eksempelvis ikke ser arabisk som et internationalt sprog på linje med spansk, kinesisk og russisk for nu at nævne nogle oplagte eksempler,« tilføjer Røgilds.

Flemming Røgilds finder det naturligt, at der er mere berigelseskriminalitet hos flere af grupperne. Eksempelvis begår somaliere 2,7 gange flere røverier, tyverier m. v. end gennemsnittet, libanesere/ palæstinensere 2,5 gange flere og bosniere 1,6 gange flere.

»De vil tit have forældre, som lider af posttraumatisk stress og ofte har levet på starthjælp, der skaber nogle mekanismer, der kan resultere i kriminalitet. Hvad skal man gøre, når man ikke har flere penge til rådighed?« spørger kultursociologen, som afviser, at nogle etniske grupper skulle have en kultur, som gør dem mere kriminelle end andre.”

(Flemming Røgilds læser digte til støtte for Ungdomshuset, 2006; Flickr)

Opdate.

 • 7/12-10 Jyllandsposten – Palæstinensere mest kriminelle.
 • “De skulle simpelthen aldrig have været her. Det var afviste asylsøgere.” (Birthe Rønn Hornbech)

  

  13. august 2010

  Kirkebesættelser virkede: Birthe Rønn Hornbech gav opholdstilladelser til allerede afviste

  “Lighed for loven. Ingen kan mase sig frem i køen til en bedre ret ved at bruge medier eller andre pressionsmidler.”, sagde integrationsministere Birthe Rønn Hornbech til Politiken tidligere på året. Fra Information – Rønn gav Brorson-irakere ophold.

  “… langt fra alle af de omkring 60 afviste irakere, der havde boet i kirken på Nørrebro i København, blev sendt tilbage til Irak. Ifølge organisationen Kirkeasyls opgørelser over irakerne i kirken er omkring 30 blevet udvist. Men mindst 20 har nu lovligt ophold i Danmark…

  Mens seks af irakerne har fået asyl, efter deres sag er blevet genoptaget ved asylmyndighedernes øverste instans, Flygtningenævnet, har 11 fået humanitær opholdstilladelse. En type opholdstilladelse, som bliver givet af integrationsministeren, hvis »væsentlige hensyn af humanitær karakter« taler for det, og som irakerne fra Brorsons Kirke har fået på baggrund af alvorlige psykoser udviklet efter flere års ophold i de danske asylcentre.

  Desuden er tre irakere blevet familiesammenført med deres partner og børn med opholdstilladelse i Danmark.

  (DR Update, 13. august 2010: Hærværk mod Integrationsministeriet).

  Oploadet Kl. 13:08 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer
  

  7. august 2010

  Flere liberalister på kulturelt frihjul

  Problemet med liberalisterne er ikke deres økonomiske mærkesager, men den manglende courage i forhold til det kulturelle. Hvad enten man foretrækker lavere skatter eller et mere liberalt samfund, så er alle veje der ikke inkluderer en kulturkonservativ udlændingepolitik, en kæmpe omvej. Frigiv snusen, arhh hold nu op.

  “Smid så den værdipolitik i skraldespanden – det er der den hører til!” (LA-formand, Anders Samuelsen; JP blogs, 28/7-10)

  “Om folk kommer fra Indien, Pakistan, England eller USA er ligegyldigt, bare de vil bidrage til vores samfund.” (Jakob Engel Schmidt, VU-formand; TV2, 4/8-10)

  “Det strider mod mit menneskesyn, at man vejer efter, om de er børn af Ismail, Sarah eller Kristian.” (Birthe Rønn-Hornbech, Integrationsminister; Ekstra Bladet, 6/8-10)

  Apropos.

 • 7/8-10 Politiken – Regnestykke: Vestlige indvandrere giver overskud (eller ‘Ikke-vestlige indvandrere giver underskud’).
 • 

  23. april 2010

  FN: Flygtninge bør have lov til at tage på kortvarige ophold i det land de flygtede fra

  Berlingske Tidendes Lene Frøslev stod øverst på Kirkeasyls liste over positive journalister. Seneste værk – FN: Danmarks udlændingelov skal laves om.

  “Flere af de nye stramninger af udlændingeloven i Danmark må laves om. Det mener FNs flygtningeorganisation UNHCR, der i et høringssvar kritiserer, at dele af de planlagte stramninger vil være en overtrædelse af FNs flygtningekonvention.

  Det gælder især muligheden for at udvise flygtninge, der har begået f.eks. socialt bedrageri. Og det forhold, at flygtninge, der udvises på grund af kriminalitet, vil miste deres flygtningestatus.

  – Lovforslaget står i modsætning til 1951-konventionen, hedder det direkte i UNHCRs høringssvar.

  UNHCR mener også, at flygtninge skal undtages for de strammere regler for familiesammenføring…

  FN kritiserer også det danske lovforslag for at ville inddrage en flygtnings opholdstilladelse, hvis han eller hun tager på kortvarigt ophold – ferie eller familiebesøg – i oprindelseslandet…

  UNHCR noterer, at organisationen i EU-sammenhænge anbefaler at flygtninge generelt bør tildeles permanent opholdstilladelse senest efter tre års ophold. Netop for at undgå, at usikkerheden får en negativ indflydelse på “personens fornemmelse af at høre til og motivationen til at integrere sig,” hedder det.”

  Mere.

  “UNHCR har en politisk dagsorden, der går langt ud over flygtningekonventionens rammer.” (Birthe Rønn Hornbech, Berlingske via Snaphanen)

  

  25. marts 2010

  “En varieret beboersammensætning er andet end hudfarve”, sagde socialministeren

  Det var næsten pinligt, at se den konservative socialminister Benedikte Kiær på TV2news onsdag, da hun skulle forklare hvorfor ‘Regeringens strategi mod ghettoisering’, ifølge tal fra Jyllandsposten, ikke havde virket efter hensigten. Bortforklaringen var helt i særklasse. Man skulle se initiativerne som et hele, og der var både gode og dårlige ting. Der var kommet en mere varieret beboersammensætning i de belastede boligområder, det var kun lige i forhold til det der med indvandrerne det haltede.

  Her lidt fra en artikel i dagens Jyllandsposten, der berører problemstillingen – VK: Problemer med ghettoer er kommunernes ansvar (kræver login).

  “Striden udspringer af artikler i Jyllands-Posten den 12. februar.

  Her blev det beskrevet, hvordan der i de fleste boligområder var en øget koncentration af indvandrere i perioden 2004-2009, mens »Regeringens strategi mod ghettoisering« skulle have haft den stik modsatte effekt.

  Det fik SF til at indkalde til det samråd, som fandt sted i går. Fra regeringen deltog socialminister Benedikte Kiær (K) og integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V).

  Socialministeren afviste stigende problemer… Benedikte Kiær henviste til, at arbejdsløsheden i boligområderne er faldet, men forholdt sig ikke til andelen af indvandrere.

  »En varieret beboersammensætning er andet end hudfarve,« mente hun…

  Oppositionen forsøgte med forskellige spørgsmålstyper at få regeringen til at indrømme, at problemet vokser…

  Birthe Rønn Hornbech mente til gengæld, at oppositionen satte lighedstegn mellem sociale problemer og indvandrere.

  »Det er en tone, som jeg synes er meget ubehagelig,« lød det fra integrationsministeren…

  Mere.

 • 12/2-10 Jyllandsposten – Ministre skal forklare ghetto-kiks.
 • Oploadet Kl. 06:02 af Kim Møller — Direkte link27 kommentarer
  

  12. juni 2009

  Rønn Hornbech: “Hvis der ikke stod tvang, var der jo ikke nogen grund til at lave en aftale.”

  Asylfarcen fortsætter, og fortsætter – Politiken åbner hver anden dag en ny front. Idag er det historien om at det irakiske udenrigsministerium på sin hjemmeside, på “lidt uklart engelsk” bringer en “kryptisk meddelse”, som fortæller, at Irak vil modtage irakere i udlandet, “og lette deres tilbagevenden til landet frivilligt og uden tvang”. Artiklen er lang og uinteressant, men Birthe Rønn Hornbech er sin opgave voksen.

  “… den nye tolkning af aftalen er ikke fremført på officielt niveau over for de danske myndigheder.

  »Vi er derfor nødt til at henholde os til den hjemsendelsesaftale, vi har lavet med Irak. Jeg har en aftale i hånden, som vi har indgået med Irak. I aftalen står, at der er mulighed for at benytte tvang som sidste udvej. Det er derfor, vi har lavet en aftale. Hvis der ikke stod tvang, var der jo ikke nogen grund til at lave en aftale. De har altid kunnet rejse frivilligt hjem«, siger integrationsminister Birte Rønn Hornbech (V).”

  (Memorandum of Understanding between Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark and Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Iraq; Modalities of Return; pdf, s. 2)

  Oploadet Kl. 13:41 af Kim Møller — Direkte link3 kommentarer
  

  15. december 2008

  P1 om religionsfremmende religiøsitet, religionsfobi og fornuftige ideer hentet fra sharia

  Hvadenten P1 sætter multikultur eller religion på dagsordenen, så ender det altid med et knæfald for islam. Katolske Iben Tranholm var vært – lutheraneren Birthe Rønn Hornbech var gæst.

 • 8/12-08 Religionsrapport, P1 – Kan religion hæmme integrationen.
 • Svarene var naive, spørgsmålene stupide – tre eksempler.

  Iben Tranholm (1): Kunne man forestille sig integrationen være have forløbet anderledes, havde gået lettere i Danmark, hvis flere folk [kristne danskere, Kim] havde haft forbindelse til deres religiøse rødder end det er tilfældet?

  Iben Tranholm (2): Selvom vi ikke snakker ren ateisme, men sådan her den jævne kulturkristendom som ikke er særligt engageret i den danske folkekirke, og som måske frygter religion, hvordan er den opstået denne her frygt for religion – har du nogen ide om hvor den kommer fra – den her religionsfobi, som du også har nævnt.

  Iben Tranholm (3): Hvordan ville du have det med, hvis muslimsk lovgivning – eller muslimsk tankegang, altså sharia skulle få indflydelse på dansk lovgivning, hvis der kom et parti som rent faktisk havde fornuftige ideer, men det var hentet fra sharia. Ville du så mene i et demokrat, at det var i orden.

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  « Forrige sideNæste side »

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper