2. februar 2010

Thomas Hoffmann: – vanskeligt for mig som forsker at påstå jihadister fortolker islam forkert

Religionsrapport’en på P1 er sjældent værd at høre, og med Malene Fenger-Grøndahl som vært, forventer man ikke det store når islam er emnet. Denne uges udgave om forholdet mellem islam og terrorisme var ikke desto mindre en undtagelse, idet P1 gav plads til både sociologiske og filologiske forklaringer. Ann-Sophie Hemmingsen fra DIIS stod for det sociologiske, og aflirede i tyve minutter de samme banaliteter, vi fornyligt hørte fra Manni Crone og Lene Kühle på samme kanal.

Det filologiske stod lektor Thomas Hoffmann for. Indledningsvis fortælles det, at han skrev ph.d. om ‘Koranens poetiske kvaliteter’, og han omtales derfor belejligt som Koranforsker, ikke islamforsker. Programomtalen flyder med eufemismer (Muhammed “påtog sig en rolle som hærfører”), men selvom Malene Fenger-Grøndahl flere gange forsøgte at dreje samtalen væk fra kilderne, så lykkedes det ikke helt, og man må sige, at Thomas Hoffmann var opgaven voksen. Vi har med andre ord en universitetsforsker der udtaler sig om islam, på baggrund af islam – helt uhørt.

 • 1/2-10 Religionsrapport, P1 – Islam og terrorisme – er der en sammenhæng? (57 min).
 • Delvis transkription.

  Malene Fenger-Grøndahl: Jeg spurgte Thomas Hoffmann, hvad han som Koranekspert, kan sige om forholdet mellem muslimernes hellige tekst på den ene side, og den terrorisme der begås med henvisning dertil på den anden side. Misbruger og fejlfortolker terroristerne Koranen, eller er der rent faktisk stof i Koranen der kan legitimere terrorisme, voldelige handlinger, angreb på civile.

  Thomas Hoffmann, lektor: Ja, altså, jeg vil sige, at Koranen og den meget vigtige tekstsamling der hedder hadith, som handler om Muhammeds gøren og laden, og de tidlige muslimers gøren og laden, de er jo spundet ind i en mere sammenhængende fortælling om Muhammeds og de tidlige muslimers liv. Og den her fortælling er i høj grad en fortælling om konflikter, og også om væbnede konflikter, om voldelige sammenstød og overfald. Det er jo fortællingen om Muhammed og de tidlige muslimers fødsel som samfund i Mekka, og hvordan de langsomt bliver undertrykt af de polyteistiske mekkanere, som fører til at Muhammed og hans samfund må udvandre fra mekka, og så udvandrer de så til det der bliver Medina, og derfra etablerer de så at sige en slags islamisk stat, eller en islamisk styreform, og ud fra den her islamiske stat, der kæmper de, indgår de i konflikter med mekkanerne, med de omgivne beduinsamfund, og også internt i det medinesiske samfund med muslimer, der opfører sig som såkaldte hyklere eller andre religiøse samfund såsom jøderne, som kommer til at lide en krank skæbne i Medina senere hen. Så der er masser af voldeligt krigsmateriale i såvel Koranteksterne, i hadithteksterne, som i selve teksterne om Muhammeds liv, og de her tekster her om Muhammeds liv, de fremstår jo, for de fleste muslimer som, hvad skal man sige – eksemplariske, som noget der er forbilledligt – Profeten er ”uswa hasana’ det skønne eksempel, det er ham man skal se op til både i ånden, og i praksis. Og det er derfor, at når moderne muslimer spejler sig i Muhammed og Muhammeds tid, som var en voldelig og konfliktfyldt tid, så kan der let komme sådan en slags spill over-effekt, hvor det her krigeriske potentiale fra Muhammeds tid, genspiller sig i moderne nutid.

  Malene Fenger-Grøndahl: Så der er altså noget potentiale, til at se verden som konfliktfyldt, og måske også til at legitimere det, at man kæmper aktivt. Men mange muslimer vil jo også sige, jamen islam betyder jo egentligt fred, det kommer af samme rod som ordet salaam, fred, og hele formålet med Koranen og islam, det er at man skal leve i fred med Gud, med sin omverden og med sig selv, og det er det vi får anvisninger på i Koranen. Og det er så en fuldstændig anderledes udlægning. Hvis vi så går ind og zoomer ind på Koranen, hvad står der, hvad er det for nogle ting der står som afspejler den her tilblivelseshistorie, som du har skitseret.

  Thomas Hoffmann: Ja, Allerførst vil jeg gerne lige kommentere det her med at islam skulle betyde fred. Det er også lidt af en moderne fortolkning, der er kommet til, i lyset af, at der har været så meget kritik af at islam er en krigerisk religion, og det er ganske rigtigt, at salaam har samme rod som islam – altså fred. Men egentligt kommer ordet islam af verbet aslama, som betyder at underkaste sig. Og hvem underkaster man sig, man underkaster sig Gud, som er Herren, som er Kongen, som er universets hersker. Så den oprindelige etymologi er knap så fredsorienteret, som den her nye, som er ved at komme i spil, men som jeg altså tror er kommet i spil, fordi der er netop den her massive diskurs omkring islam som en krigerisk religion ik’. Men det er jo sådan set kun godt at muslimer vælger at begynde at omtolke etymologien, for på den måde at fokusere på det fredselskende element i navnet. Men det er som sagt en tilsnigelse, både historisk og også etymologisk.

  Malene Fenger-Grøndahl: … hvad er det så der står i den her Koran?

  Thomas Hoffmann: Fordi at Muhammed var engageret i de her kampe mod forskellige dele af sin omverden, og som Gud ledte ham i, jamen så er der forskellige vers der omhandler de her kampe, hvor Gud så at sige nedsender krigeriske vers. Hvis jeg kan prøve at finde nogle. For eksempel vers 9:29.

  ‘Nedkæmp dem, som ikke tror på Gud indtil de betaler tribut efter formåen og fremstår ydmygede.’

  Der er også andre vers. For eksempel 47:4.

  ‘Når I møder dem, der er vantro, så giv dem hug over halsen! Når I så har slået dem ned, stram da lænkerne, indtil krigen lægger sine byrder, med henblik enten på benådning eller på løskøbelse bagefter!’

  Eller mere martyrorienterede vers. Sura 4, vers 74.

  ‘Lad dem, der vil sælge det jordiske liv for det hinsidige, kæmpe for Guds sag! Den, der kæmper for Guds sag, vil Vi give en vældig løn, uanset om han bliver dræbt, eller om han sejrer.’

  Og det var lidt den win-win situation for de tidlige muslimer, at hvis man ikke blev dræbt, så var der i hvert fald en god chance for at man kunne vinde bytte, krigsbytte. Og hvis man blev dræbt, så kom man så at sige i paradis på et wild card, som martyr.

  Malene Fenger-Grøndahl: Det er jo også det vi hører, at nogle terrorister henviser til i dag i nogle efterladte dokumentere eller videoer, at de opfordrer andre til at følge i deres fodspor, og de siger, at det her, det gør de af nødvendighed og fordi det er korrekt ifølge religionen, og også med udsigt til den her vinding, at komme i paradis. Er det så fuldstændig korrekt islam?, eller korrekt Koranforståelse?

  Thomas Hoffmann: Det er jo vanskeligt for mig som ikke-muslim, at hævde muslimer fortolker deres religion forkert. Det kan godt være jeg synes det er moralsk forkert – det synes jeg selvfølgelig, men det er vanskeligt for mig at sige som forsker, at han eller hun som vælger at gå i martyrdøden i en selvmordsaktion, har fortolket islam forkert. For de kan jo ofte henvise til forskellige vers i Koranen, som netop henviser til martyrtraditioner eller til jihadtraditionen, hvor man kæmper mod uretfærdige herskere, eller hvor man kæmper for udbredelsen af islam. Der er jo simpelthen, dels passagerne i Koranen og i hele det helligtekstlige univers, og så er der også en lang og prominent historisk tradition for jihad, som de også kan henvise til. Alt sammen det udgør til sammen en meget – i bogstaveligste forstand – sprængfarlig cocktail som kan bruges til at legitimere forskellige former for væbnede konflikt.

  Malene Fenger-Grøndahl: Du har både nævnt nogle vers der generelt handler om det at bekæmpe en fjende, men også et vers der er mere martyrorienterede. Hvad med det her jihadbegreb, hvordan optræder det i Koranen?

  Thomas Hoffmann: Altså, ordet jihad kommer egentligt af verbet jahada, som betyder at stræbe, og det, selve den rod af arabiske bogstaver – ordet er bygget op af rødder, det forekommer cirka små 40 gange i Koranen. Så det er egentligt ikke så meget, men til gengæld er der talrige gange i Koranen, hvor drab og det at dræbe omtales, eller ‘ghital’, kamp. Og i den henseende er det sådan set lige meget om der står jihad eller ‘ghital’, det indgå stadigvæk i en overordnet religiøs diskurs og legitimering af konflikt.

  Malene Fenger-Grøndahl: Når du sidder som Koranforsker, så har du de her enkeltstående vers, hvor du kan konstatere, at der er de her begreber der går igen. Men hvad med den sammenhæng de indgår i. Kan du sige noget om det?

  Thomas Hoffmann: For det første er det meget meget vanskeligt område at finde ud af, hvad versenes sammenhæng er, men den islamiske tradition har jo selv bygget et helt korpus op omkring de såkaldte [arabiske begreber], altså hvornår, og under hvilke omstændigheder blev dette eller hint vers åbenbaret. Og der vil det ofte være sådan, at til et krigerisk vers, for eksempel sura 9, vers 5.

  ‘Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Guds side, hvor som helst I finder dem! I skal pågribe dem, belejre dem, og ligge på lur efter dem i hvert et baghold! Men hvis de omvender sig, holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå! Gud er tilgivende og barmhjertig.’

  Der vil der i den udenomskoraniske litteratur være en masse fortællinger om, hvad var de mere præcise historiske omstændigheder omkring lige præcis det her vers. Og der vil man sige, at det handlede om Muhammeds kamp mod mekkanerne, og der var nogle traditioner om at man ikke gik i krig med hinanden i de fredhellige valfartsmåneder, og det er simpelthen det de henviser til. Så på den måde yder den islamiske tradition sin egen kontekst til de her lidt mere løsrevne Koranvers, som kan være svære umiddelbart, hvis man bare tager en Koran og læser den, at finde den eksakte kontekst på.

  Malene Fenger-Grøndahl: Man kan sige terrorisme, er jo i almindelige definitioner også karakteriseret ved at det er drab på civile, og det er for at opnå en større sag, men du rammer ikke nødvendigvis dem der vil gøre dig ondt, men rammer nogle, så du skaber frygt. Altså netop det her med at du rammer, det vi vil kalde uskyldige. Er der steder i Koranen, hvor du vil sige, at det bliver legitimeret direkte?

  Thomas Hoffmann: Nej, det vil jeg synes ville være for meget af en tilsnigelse. Man kan sige, at Koranen jo egentligt ikke rigtigt opererer med begrebet civile eller krigsførende. Altså dem man gik i krig med, de var fjenden hele bundtet. Enhver mand var en potentiel modstander, og at kvinder og børn ikke skulle dræbes, det havde måske mere at gøre med, at de kunne bruges som bytte, som slaver. Det var heller ikke nødvendigvis sådan, at man dræbte mænd, man kunne også netop bruge dem som slaver. Det er ikke noget der er specielt for islam, det er typisk nær-orientalsk måde at føre krig på.

  […]

  Malene Fenger-Grøndahl: … at der er historiske eksempler, som kan inspirere de unge til vold – det er der ikke nogen tvivl om understreger Koranforsker Thomas Hoffmann. For igennem islams historie, der har der faktisk været en del eksempler på at der er blevet udført krigshandlinger med henvisning til Koranen og begrebet jihad.

  Thomas Hoffmann: Det har ikke været så ualmindeligt igen, når først det islamiske storrige, ligesom har fået etableret sine faste grænser, så er alle de her grænser, de ligger jo ud til krigens hus, til de ikke-muslimske områder. Og der var der altså op gennem tiden en stærk og prominent tradition for, at fromme muslimer de drog til de her udkantsområder for at virke som muhajedinere, som hellige krigere i de her udkantsområder, hvor man så kunne gøre indfald i fjendeland. Og det var ligesom sådan en del af islams ‘elan vital’, en aktivistisk from måde at vise, at man var muslim på. Man havde også visse asketiske træk, at ligesom drage helt ud til verdens ende og kæmpe mod de vantro.

  […]

  Malene Fenger-Grøndahl: Nogle vil jo sige, der er sociologiske og politiske forklaringer på de her konflikter. Hvorfor er det så Koranens sprog, som vi ser de her konflikter umiddelbart bliver formuleret i?

  Thomas Hoffmann: Jeg vil ikke sige, at der er tale om et enten eller. Der er selvfølgelig sociale, politiske og globale årsager til moderne jihadistisk terrorisme, men det er klart, at når vi har en kanonisk tekst som Koranen, og også hadith og hele Muhammedtraditionen, som er så eksplicit orienteret omkring krig og kamp, så ligger det lige for, at tage til sig og bruge som legitimeringsmateriale for jihadisterne og for terroristerne. Og samtidig har den islamiske tradition jo også en helt særlig legitimitet i forhold til alle mulige andre politiske ideologier og traditioner. Det er trods alt 1400 år, som man ikke sådan lige helt kan bortfeje. Man har svært ved helt at se bort fra, at Muhammed var en kriger på forskellige leder og kanter. Så det udgør klart en del af legitimeringsmaterialet.

  Malene Fenger-Grøndahl: Hvis man så vil blive på den banehalvdel, og sige, at vi simpelthen er nødt til at anerkender islams betydning for mange muslimers selvforståelse, og historien og traditionerne. Hvor meget ligger der så i Koranen og i traditionen omkring islam som kan trække i den anden retning, som man kan bruge, så at sige til at afmontere jihadisternes argumenter, og tiltrækningskraft på unge troende mennesker.

  Thomas Hoffmann: Jamen, der ligger rigtigt meget, men ofte er det sådan, at det er så at sige, som en slags forbehold. Altså det kan være vers der handler om at man skal vise en vis tilbageholdenhed i forhold til krigsaktiviteter, at man skal være tilgivende, men selve det krigsmæssige, undsiges så at sige aldrig, men er simpelthen en del af den legitime tradition, og der må jeg sige, at der tror jeg der påhviler den islamiske tradition en kæmpestor omfortolkning, genfortolkningsopgave de næste mange år. Hvor vi jo er på vej i det internationale samfund, hvor det krigeriske per definition er forkert. Men vi har altså en tekst, som er opstået i en tid hvor det krigeriske og det at dø for en Gud, at kæmpe for en Gud, ikke i sig selv var problematisk, det var tværtimod bevis på at man tilhørte den sande tro, og man var villige til at gå i døden for sin tro. Det her grundmateriale er selvfølgeligt vanskeligt at komme uden om, også når store dele af den islamiske verden befinder sig i voldsomme konflikter med repressive regimer, der ligesom kalder på modstand, og de her regimer har så at sige udtørret enhver form for politisk modstand, og der er næsten kun det islamiske tilbage, som yder rum for at italesætte sin modstand. Så er det jo klart, at så er det den mest prominente og mest åbenlyse tradition man kan trække på, selvfølgelig, den islamiske.

  […]

  Malene Fenger-Grøndahl: … det er selvfølgelig et meget meget lille mindretal, der reelt griber til våben i islams navn, og som begår drab på civile, men vi ser det dog. Når vi nu sidder med Koranen, der er kommet i en dansk udgave eller dansk oversættelse, tænker du så, når du ser den her bog, at det er sådan en bog som man oplagt kan bruges som krigsmanual, eller som Naser Khader har skrevet i en blog fornyligt, ‘Koranen har et voldsinstinkt, vi må gøre op med’. Altså ser du denne her bog egentligt, som en voldelig eller farlig bog, eller hvordan skal vi forstå den.

  Thomas Hoffmann: Jeg vil nødig italesætte Koranen som udelukkende en voldelig og farlig bog, men det er klart, det er en potent bog, netop fordi der er en hel del krigeriske vers i den, men det er ikke kun Koranen i sig selv, det er også den tradition der knytter sig til Koranen. Altså, hele Muhammedbiografien og hans liv, som var et konfliktfyldt liv, og ligesom den kombination af Muhammeds forbilledlige, men konfliktfyldte liv, og så Koranvers, som kan være meget krigeriske og som jo tænkes at afstamme direkte fra Gud, hvilket gør kritikken af den bliver en smule prekær. Det gør jo, at det uomtvistelig bliver en bog som – jeg vil ikke sige – det lyder måske lidt alarmistisk, at sige den er farlig, men den kan blive farlig i de forkerte hænder.

  The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/11738/trackback

  23 Comments »

  1. Thomas Hoffman er knastør, men forekommer saglig og lødig, og lader sig ikke trække med af de ledende spørgsmål. Det så man også for nylig i deadline.

   Hvis jeg ikke husker helt forkert så skrev han også et bidrag til Kasper Støvring’s “den borgerlige orden” der kom for et år eller to siden. I Weekendavisen har han også med jævne mellemrum skrevet nogle videnskabsartikler, og blandt andet taget fat på den bizare ide om at “der er ikke noget islam – kun muslimer der skaber islam”

   Kommentar by Superman — 2. februar 2010 @ 22:37

  2. Tak fordi du gad, Kim.

   Det er helt mærkeligt at se en forsker udtale det samme, som man selv har skrevet i årevis – endda med brug af flere af de samme ord og vendinger. Vi andre er jo næsten dagligt blevet overhældt med nogle af sprogets værste gloser, når vi skrev om disse emner.

   Voldspotentialet i islams hellige skrifter kan nu nævnes i Dr

   Jihadisternes mulighed for at dokumentere deres handlinger ligeså.

   Og endeligt kan vi slå fast, at islamisme er islam.

   Jeg gemmer artiklen.

   Kommentar by Mette — 2. februar 2010 @ 23:00

  3. Nu hører jeg ikke rigtigt radio, og Uriasposten plejer såmænd at bekræfte mig i det fornuftige i det fravær af et tilvalg.

   Denne udseendelse ser anderledes spændende ud, og som Mette skriver; tak for at gide!

   Det glæder mig tillige at Superman kan fortælle at denne herre også optræder på Deadline. Han har fortjent at komme bredt ud.

   Kommentar by WilliamJansen — 3. februar 2010 @ 00:23

  4. Tak Kim,
   Du er en knag. Det bekræfter hvert eneste ord jeg skrev i mine 6 siders manifest om islam den 1. februar. Med udgangspunkt i koranen, har jeg ramt helt i plet, måske dvælet for meget ved det liderlige på grund af grundlovens svage formulering (da min hensigt jo er at få islam fjernet fra listen af godkendte religioner). Volden er det mest syge og det mest farlige i islam, og dette bekræfter Thomas Hoffmann på en meget tør og ikke særlig entusiastisk måde, hvilket jeg forstår.

   Til dette idiosynkratiske værk kan vi så lægge det faktum, at koranen ikke i følge den muslimske tradition, kan kritiseres eller rettes.

   Hoffmanns konklusion er jo klokkeklar: Islam skal gennemreformeres. Og i den forbindelse har jeg mange gange udtrykt det åbenbare (ikke for at det er åbenbaret for mig, men for at det er indlysende), at så forsvinder islam ned i den kloak, hvor den først kom fra!

   Når Muhammed er falsk-forklaret findes islam ikke mere. Vil muslimer tro på noget, så må de blive kristne, hinduer, jøder eller buddhister! Fortsætter de med at være muslimer, havner de på religionens losseplads, krampagtigt tilbedende en ikke bare krigsliderlig selvbestaltet profet, men så sandelig også en sexliderlig, psykopatisk mandegris uden nogen respekt for være sig kvinder i det hele taget – og heller ikke mænd, der ikke var villige til at tilbede ham, som guds udsendte profet!

   Bvadrrr. Det er bare for ækelt!

   Kommentar by Hans Erling Jensen - Eticha - — 3. februar 2010 @ 01:01

  5. @ Hans Erling Jepsen, du skriver: Fortsætter de med at være muslimer, havner de på religionens losseplads, krampagtigt tilbedende en ikke bare krigsliderlig selvbestaltet profet, men så sandelig også en sexliderlig, psykopatisk mandegris uden nogen respekt for være sig kvinder i det hele taget – og heller ikke mænd, der ikke var villige til at tilbede ham, som guds udsendte profet!

   WJ: Hvad betyder det helt konkret? Jeg forstår din negative vurdering af Islam, men det du siger er vel bare; “Islam er skod, vil muslimer fortsat dyrke en skod-religion, så er det en skod-religion de dyrker”. “hvis Islam er deres forbrydelse, så er Islam også deres straf”. Total cirkelslutning. …og hvis det bare er det du skriver, så skriver du intet andet end at du for nuværende har en negativ vurdering af Islam. Men måske misforstår jeg dig. Du må gerne uddybe, eller prøve at sætte andre ord i forlængelse af dit “Fortsætter de med at være muslimer…” Bare for afklaringens skyld.

   Anyway; der er ingen grund til at kalde Muhammed for en “selvbestaltet profet”. Enhver profet er selvbestaltet, og selvbestaltet er således et begreb der allerede er inkluderet i betegnelsen profet.

   Kommentar by WilliamJansen — 3. februar 2010 @ 01:13

  6. Kære Kim Møller

   Takker mange gange for at vi andre sjældent radiohørende får lejlighed til at høre sådanne visdomsord fra en koranforsker og så endda i DR.
   Havde tilsvarende toner lydt i Trykkefrihedsselskabets regi, så var det nok blevet betegnet som endnu en islamofob fra DF. Her i denne sammenhæng skulle man tro det kunne have vægt selv blandt de frelste.

   Kommentar by ICW — 3. februar 2010 @ 01:18

  7. […] Via Uriasposten. […]

   Pingback by Vem misstolkar koranen? « E unum pluribus — 3. februar 2010 @ 10:02

  8. Hvad søren, en (mandlig) vestlig forsker der tør og kræver at få lov til at læse koranen med egne øjne – uden en imam eller mullah støttepædagog mellem sig og koranen. Fantastisk. :)

   Kommentar by Liva — 3. februar 2010 @ 11:21

  9. ”..det lyder måske lidt alarmistisk, at sige den er farlig, men den kan blive farlig i de forkerte hænder”

   Sagen er jo den, at når muslimer kommer til en anden kultur, kommer de automatisk i anden række. Og som de fleste der rejser fra moderlandet, bliver deres egen kultur fremelsket som den eneste rigtige.

   Muslimer vil derfor ikke underkastes men underkaste. Og deres imaner ser kun storheden i Koranen, og derfor vil Koranen automatisk blive ”farlig i de forkerte hænder”. Under den proces hvor Islam skal etablere sig i Europa, er der ikke skygge af chance for, at den bliver reformeret, for en refomation her, vil for de fleste føre til integration i den vestlige kultur. Derfor bliver det de farlige passager, der bliver fremhævet som det sande Islam. Særligt, når Muhammed kan trækkes frem som krigerisk sandhedsvidne.

   De kristne siger jo også, at Jesus døde på korset for vores skyld og med Jesus ord: ”tilgiv dem, thi de ved ikke, hvad de gør,” er det Kristendommens historiske bevis for at være næstekærlighedens og tilgivelsen religion.

   Men kærlighed og tilgivelse har naturligvis ikke en skygge af chance for at takle en krigerisk og aggressiv religion som Islam. Slet ikke når kulturløse europæere intet vil gøre for at sikre deres egen religion, men som tilmed fremhæver islam som fredens religion, der også vil ytringsfrihed og demokrati.

   De er naturligvis kulturelle landsforrædere – Carstens Jensen og Hinketyperne – og burde på dommens dag have deres velfortjente straf, for Islam står faktisk for det stik modsatte. Hvad deres imamer heller ikke ligger skjul på. Islam er nummer et. Spørgsmålet er blot, hvornår vi betragter os som værende i krig med Islam. Nogle imamer fremhæver allerede, at Islam i krig med Vesten og dens kultur. Jeg har aldrig hørt en imam udtale, at deres mål er at integrere sig ind i vores kultur. Aldrig.

   Så objektivt set er der i de næste 50 år intet godt at vente fra ” vores muslimske brødre”. Kun islams nyttige idioter vil fortsætte med at analysere og bortforklare i en uendelighed. Særligt akademikerne. Her er religionseksperter, etnologer og kultursociologer de værste.

   De vil aldrig udtale, at der er noget galt med den muslimske religion. Aldrig. Det er europæernes egen skyld, at muslimer begår vold og terroriserer europæerne. For inderst inde er de gode og vil både fred, udvise tolerance, ytringsfrihed og forsvare den demokratiske tanke. For når alle kulturer er lige gode, må der være noget galt med vores kultur.

   Det er naturligvis ikke ubegavethed men fortrængning af virkeligheden. Nogle akademikere tror stadigvæk at jorden ikke er rund eller oval men flad. ( Det er rigtigt ).

   Hinke-idioterne vil derfor altid bestå. Deres naive verdensbillede kan man ikke gøre noget ved. De skal personligt hives ind i en port og beriges eller have deres børn slået ned, før der sker en revolution i deres naive forskerhjerne. De burde som Luther piske sig selv hver dag for at drive de forkerte tanker ud. Men de ved bare ikke, de har forkerte tanker.

   Kommentar by dommedag — 3. februar 2010 @ 11:28

  10. Hej William Rhapsody,
   Jeg forstår at du skælder lidt ud på mig for mit svulstige ordbrug. Jeg har nok læst for meget koran og hadith på det sidste.

   Hvad jeg egentlig mener er følgende: De muslimer som ikke indser ophavet til deres religion og fortsætter med at følge 33:21 og dermed høje deres “skaber” Muhammed til noget overjordisk, må nødvendigvis kunne udholde al verdens spot og spe, fordi de i fremtiden ikke længere kan påberåbe sig beskyttelse for sådan via en i Danmark “godkendt religion”.

   Det var min åbenbarelse – som jeg fik på “mit” dansk! :-)

   Kommentar by Hans Erling Jensen - Eticha - — 3. februar 2010 @ 11:40

  11. @ Hans Erling, du skriver: Jeg forstår at du skælder lidt ud på mig for mit svulstige ordbrug.

   WJ: Så læser du mig forkert. Jeg er ligeglad med dit sprogbrug. Jeg lader Vestager, Seidenfaden, Kjærsgaard & Co. om at bekymre sig om tonen. Vær så svulstig, som dit hjerte lyster.

   Hans Erling: Hvad jeg egentlig mener er følgende: De muslimer som ikke indser ophavet til deres religion og fortsætter med at følge 33:21 og dermed høje deres “skaber” Muhammed til noget overjordisk, må nødvendigvis kunne udholde al verdens spot og spe, fordi de i fremtiden ikke længere kan påberåbe sig beskyttelse for sådan via en i Danmark “godkendt religion”.

   WJ: Helt enig. Islam er en skod-religion, og den skal kunne tåle kritik, hån, latterliggørelse, karikaturer, happenings, islamisk modstykke til Thorsens Jesus-film, Life of Mo m.m. 100% enig, og jeg har faktisk engang gæste-blogget den pointe her på posten. Men man kan nu godt håne og spotte selv “godkendte religioner”, så jeg ser ikke nødvendigheden af at fjerne Islam fra listen (en liste jeg iøvrigt helst ser helt afskaffet).

   Se også:

   http://www.uriasposten.net/?p=7007

   Kommentar by WilliamJansen — 3. februar 2010 @ 11:53

  12. Ja. Tak til Kim, fordi han gider, hvor andre lader værre. Det er al ære værd.

   Kommentar by wallah — 3. februar 2010 @ 11:55

  13. @ Hans Erling:

   Iøvrigt 33:21 lyder:

   I har et smukt eksempel i Guds udsending, for enhver, som sætter sit håb til Gud og den yderste dag og ofte ihukommer Gud.

   Det er ikke der Muhammed ophøjes til noget overjordisk.

   Sura 17:1 giver derimod Muhammed et par ret overnaturlige kræfter:

   Højlovet være Han, der lod sin tjener rejse om natten fra det fredhellige bedehus til det fjerneste bedehus, hvis område Vi har velsignet, for at vise ham nogle af Vore tegn.

   Det er den famøse natterejse, som beskrives. Et meget overjordisk fænomen.

   Kommentar by WilliamJansen — 3. februar 2010 @ 12:00

  14. Først skrev forskeren om den poetiske side af koranen – det er smukt og fint og godt – men kun EN side af helheden – og nu taler han så om de mindre poetiske (mildest talt) sider af koranen. Han går bort fra ensidigt at kigge efter poesi, ynde og skønhed, kærlighed og æstetik – og vover (forsigtigt og med små skridt) at kigge nærmere på koranen i et mere (i klassisk forstand) maskulint, for mig at se – nykritisk – vestligt lys: der kigges på ALT, der kigges bl.a. på det militære, det aggressive element, det voldelige, det grimme, den side der ikke er yndefuld og (i klassisk forstand) feminin og den side der ikke behøver og ikke ønsker at have 100 omsorgshensyn at tage. Det er viden der søges og kræves – uanset evt. følelser og kontekst. Der søges oplysning og viden – ikke at nurse eller at fedte for eller gøre sig underdanig overfor eller afhængig af nogen.

   Det der efterhånden mangler i Vesten, er, som jeg ser det, at forskerverdenen OGSÅ får lov til at se med et vestligt, autonomt og maskulint (i klassisk forstand) teoretisk og praktisk blik – på verden, kulturer, religion og emner. Sådan helt firkantet sagt. For Vesten er ikke kun feminin (i klassisk forstand) og ikke-vestlig. Selvom det efterhånden godt kunne se sådan ud.

   Uriasposten er ikke ‘blot’ en spændende og vigtig religionskritisk blog – det er også en blog, der kommer til at fremstå som et sted hvorfra der kæmpes for en tilbageerobring af det maskuline, vestlige og nykritiske – uforfærdede – blik i forskningsverdenen – og i almindelighed: I fight for my corner. Ikke overraskende er det også flest mænd der deltager i debatten.

   Jeg tror sgu – og håber – at bloggen er med til at gøre at flere (både mandlige og kvindelige) forskere igen tør – og kræver – at se med egne – og den vestlige forskertraditions – uforfærdede – øjne på sine emner.

   Kommentar by Liva — 3. februar 2010 @ 12:18

  15. @ William
   Jeg er med, ordene bare vælter ud – 33:21 er det vers, der skaber de pædofile, de højfærdige, de incestuøse og alle de andre, der er sikre på, at følger de Muhammeds eksempel, så kommer de lige lukt i himmelen – nogen tror at de slipper skærsilden, hvis de lykkes med det. Klart at sådanne må følge “the best man ever born” i hans stinkende fodspor.

   Specielt sura 33 er meget syg. Her findes historien oom sønnen og svigerdatteren som han åbenbarede sig i bukserne på! For ligesom ikke at få kæft for det af sine kammerater stak han lige den her ud: “…når Allah og hans udsending har truffet beslutning om en sag, tilkommer det ingen troende mand eller kvindeat vælge frit i deres sag. Den der trodser Allah og hans udsending, befinder sig i åbenlys vildfarelse.” /36

   Så kom ikke og sig, at Muhammed ikke satte sig på Allahs højde – Muhamedanere, et er hvad muslimer er, hverken mere eller mindre.

   Kommentar by Hans Erling Jensen - Eticha - — 3. februar 2010 @ 15:54

  16. 15.Hans Erling Jensen

   Meget præcis beskrivelse af denne syge sura.

   Hvordan nogen muslim, der er født og opvokset i et vestligt samfund, overhovedet finde bl.a. denne sura for passende er mig lige så uforståelig, som dette at muslimer kan omtale Muhammed som “the best man ever born” og dyrke lige præcist ham som eksemplet på hvordan man skal være og agere som menneske !

   Det der burde forskes i og fremlægges for alle er den psykiske side af tilfældet Muhammed .

   Selv for hans tid må han have været ekstrem .

   Og det kan virkelig undre at noget nutidigt menneske kan dyrke ham som efterlignelsesværdig.

   Kommentar by Vivi Andersen — 3. februar 2010 @ 17:12

  17. Hej Vivi,
   Den her fik jeg lige ind i min FaceBook mail fra en frafalden i Oslo.

   “”Hei! Hans. Du ser ut til å ha forstått hva islam er. Finn en muslim på min side som heter Shoaib Sultan og forsøk å bli venn med ham.

   Enten er han totalt uvitende om hva islam er, eller han lever i Taqiyya. Fyren er smart og er i ledelsen av en Moskè i Oslo. Bare pass deg for å bli oppfattet som hatsk. Da tar han deg ikke seriøst.

   Men skill mellom muslimer som mennesker og islam som religion. De fleste muslimer er egentlig fredelige og ofre for den syke religionen, eller skulle jeg heller si at det er en KULT- en dødskult. Den er laget for å sikre menn mest mulig sex. Den er totalt sexfiskert.

   Mohammad var jo pedofil som du sikkert vet og i en hadith så skrytes det også av at en natt var han hos alle sine koner og på den tiden hadde han NI! Pervers type.””

   Det er den reaktion jeg vil have på mit engagement på nettet og ude i den virkelige verden!

   Kommentar by Hans Erling Jensen - Eticha - — 3. februar 2010 @ 17:26

  18. Islam er en ond ideologi, der hurtigst muligt bør forbydes ved lov. Der er efter min mening ingen anden udvej.

   Første trin på vejen må være, at de folkevalgte begynder at betragte islam som andet end en religion. Det er i hvert fald den nemmeste vej mod et forbud.

   Glem alt om reformation af islam. Jeg er helt enig i, at islam ikke kan reformeres. Det hele falder fra hinanden, hvis man fjerner alt det onde.

   Kommentar by Mette — 3. februar 2010 @ 21:16

  19. 16

   Uanset hvad, så skal alle vesterlændinge – uanset uddannelse og køn – fortsat have lov til selv at læse og forstå og tolke ALLE bøger og tekster ud fra vestlige folkelige som akademiske forudsætninger. OGSÅ koran, hadith og sura etc. Det handler om demokrati og ligestilling – vi vestlige borgere – kvinder som mænd – har alle ytringsfrihed, læsefrihed, tolkningsfrihed og trosfrihed og det vil vi have lov til fortsat at gøre brug af. Det gælder også i forhold til religiøse tekster – også islam og koranen, hadith og sura.

   Kommentar by Liva — 3. februar 2010 @ 21:44

  20. Bøger skal ikke forbydes. Det er også min indstilling, og jeg finder det fx uforståeligt, at man har forbudt “Mein Kampf” i Holland. Skidtet skal læses, så at man forstår, hvad der kan rumstere i folks hoveder. Hvad udspekuleret ondskab angår, er Koranen lysår foran “Mein Kampf”.

   Kommentar by Mette — 3. februar 2010 @ 21:56

  21. De fleste DR staff kunne ikke goere andet, end at slukke for radioen.

   Anti-sharia

   Kommentar by anti-sharia — 4. februar 2010 @ 01:27

  22. Måske bør islam analyseres som en hær der er forklædt som religion ???
   Jeg mener (børneopdragelsen i muslimske hjem ), minder meget om mine 6 måneders rekrudt-tid, da jeg aftjente min værnepligt. Muslimske børn opdrages fra fødslen efter, med det formål at føre krig, som de gjorde det for cirka 1400 år siden.
   Det bør dog være akademisk uddannede der analyserer dette mere seriøst, og ikke en amatør som mig.(Børneopdragelsen i muslimske hjem ) findes på (www.islam-info.dk) og bør gennemtænkes,om det hypnotiserer muslimske børn, som for nogens vedkommende kan vækkes af en Mullah eller imam, og bruges som en bombe-mand imod uskyldige.
   Hvis fjender skal besejres,kræver det mest mulig viden om fjenden, og fjendens alliancepartnere. Hvad jeg mener med alliancepartnere kan i læse mere om på
   http://www.forsvarspartiet.dk hvis det har interesse ???
   Jeg ønsker Kim Møller god bedring. m.v.h. Saxo-Poul.

   Kommentar by Poul Leo Nielsen — 8. februar 2010 @ 12:05

  23. […] Hoffmann havde en del gode sproglige pointer, som du kan læse mere om i artiklen: Thomas Hoffmann: – vanskeligt for mig som forsker at påstå jihadister fortolker islam forkert. Man kan jo håbe, at medierne vil bruge Thomas Hoffmann noget mere. Men måske vil de prøve at […]

   Pingback by Et par borgerlige ord om islam — 14. februar 2010 @ 22:52

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper