25. maj 2005

Arthur Christensen: Folkestyrets Fremtid (1927) – nogle notater

Jeg har tidligere skrevet lidt om Arthur Christensens Politik og Massemoral udgivet 1911, hvori han luftede sin pessimisme i forhold til demokratiets væsen – der ifølge ham blot betød at demagoger forførte befolkninger der ikke evnede at tage stilling til vanskelige politiske problemstillinger. Sådanne tanker ses i nutiden ofte blandt kulturradikale (eks. Carsten Seetoft).

Fra 1911 og frem ændredes det politiske klima i Europa med hastige skridt, og Arthur Christensen betragter selv sin Folkestyrets Fremtid udgivet i 1927 for værende en revideret udgave af 1911-værket.

Arthur Christensen havde i 1927 bibeholdt sin stilfærdige foragt for demokratiet, idet han fortsat mente at vælgerne blot stemte på de partier som fremmede vælgernes fag-interesser. Det ville efter hans mening være langt bedre at integrere arbejdsgivere og lønmodtagere i parlamentet og på den måde tøjle særinteresserne til det fælles bedste. Det lugter lidt af korporatisme, men han har tydeligvis intet til overs for hverken den italienske fascisme, kommunisme eller kemalisme – hvilke han kritiserer i særskilte kapitler for sine totalitære praksis med næsten religiøse virkemidler. Arthur Christensen er liberalist, ikke mindst økonomisk – og han betragter både skat og lovgivning som noget der skal holdes på et absolut minimum.

Herunder en række citater fra bogen:

“Man kunde spørge, om den ideale Forfatnings Formaal var at sikre den bedst mulige Styrelse af Staten eller at skaffe hver Ener af Folket lige Mulighed for Indflydelse paa Styrelsen.” [s. 10f]

Sund Fornuft er et Resultat af høj individuel Kultur. Derimod er de primitive Drifter og Føelser, Kærlighed, Had, Frygt, Grusomhed, en vis primitiv Retfærdighedsfølelse, fælles for alle Massens Elementer.” [s. 16]

“‘… Som Ofre for den Illusion, at Ligheden og Friheden sikres bedst ved Forøgelse af Lovenes Antal, bygger Folkene for hver Dag besværligere Skranker for sig selv… Dene fremadskridende Begrænsning, der eksisterer paa Trods af en udvortes Tøjlesløshed, som bibringer dem Illusionen om at besidde disse Friheder, synes at være en Følge af Folkenes Alderdom nok saa meget som af en eller anden bestemt Styreform.'” [s. 27f; Citat fra Gustave le Bon: La Psychologie des Foules, 1898]

“Alle demokratiske politiske Ideer og alle Ideer, der tilstræber politisk Indflydelse, optræder i vore Dage som sociale og nationale Lykkebringere. Den, der ikke vil sit eget Vel, skal tvinges. En Lyksageliggørelseslære vil altid være intolerant. [s. 28]

“Et flygtigt Blik paa Verden, som den saa ud før den store Krig, og Verden, som den er nu, vil være tilstrækkeligt til at vise, i hvilken foruroligende Grad Parlamentarismen har tabt Terræn. I det vældige russiske Rige hersker det saakaldte ‘Proletariatets Diktatur’, og denne skrappe Kur har ikke svækket Rigssammenhængen. I Italien har Fascismens Diktaturform afløst det parlamentariske Styre… Det Omfang, som denne Bevægelse bort fra Parlamentarismen har taget i Løbet af et kort Spand af Aar, har den største symptomatiske Interesse… [s. 38f]

“Men Sovjetstyret har med Held bestræbt sig for at skaffe den Menigmand iboende religiøse Trang nye Afløb. Den nye Religion er selve Kommunismen eller med et andet Ord ‘Leninismen’, for en Religion maa have et personligt Præg, maa knytte sig til en Profet eller en Gud. Lenin var i levende Live en Profet; efter Døden er han næsten bleven til en Gud. [s. 52]

“Det var den bolshevikiske Fare, der fremkaldte den fascistiske Revolution i Italien.” [s. 63]

“I hver Fald har de tidligere Fagforeningsledere, efter en Konference i Milano i Januar 1927, udsendt en Fælleserklæring, hvori det hedder: ‘Fascismen har i Praksis anvendt det Princip, for hvilket Socialisterne har kæmpet, idet den har organiseret Arbejdet i store Korporationer og gjort det til en Bestanddel af den fascistiske Stat…'” [s. 78]

Fascismen er ikke uden Lighedspunkter med sin Antipode, Sovjetismen. Man sporer den samme Tendens til at gøre den herskende Gruppe til en politisk privilegeret Klasse og undertrykke anderledes tænkende i Statsvellets Navn, hvorved det gaar ud over, ikke blot den politiske, men ogsaa den personlige Frihed. Fascismen er ligesom Sovjetismen et Kompleks af Ideer, der udgør en sammenhængende Samfunds- og Livsanskuelse. Dette Træk har de jo forøvrigt fælles med Demokratismen, som de jo begge bedømmer nogenlunde ens og med samme Foragt. Ogsaa Fascismen antager mere og mere Karakteren af en Religion.” [s. 80]

“Teoretisk er den tyrkiske Forfatning et Overbud paa Vestens Demokrati, men i Praksis er Forholdet et andet.” [s. 85]

“… Hitlers fascistisk prægede ‘National-Socialisme’, der forøvrigt har et nært Aandsbeslægtskab med de metafysisk-spekulative, ‘ariske’ Raceenheds-Apostles dunkle Fantasterier og er præget af et fanatisk Jødehad. Når det nyorganiserede danske fascistiske ‘Absalonsgilde’ indeholder et Programpunkt om, at ‘Statens Poster besættes med danske, hvorved her forstaas, at de Paagældende hverken maa være af fremmed Race eller Nationalitet, synes den fascistiske Idé saaledes at have modtaget en vis arisk-germansk Tilsætning paa Vejen fra Italien til Danmark.” [s. 106]

“Hvorlænge Parlamentarismen i sin Forfaldstilstand kan holdes oppe ved den psykologiske Inertiens Love, som er et saa vigtigt Element i al Traditionstroskab, derom vilde det være dumdristigt at udtale nogen mening. For vort eget Lands Vedkommende turde det være nok at sige, at parlamentarismen under alle Omstændigheder vilde falde, naar den en Gang var bleven opgivet i alle Lande omkring os.[s. 109]

“Det ovenstaaende Udkast tager sigt paa en Forfatningstilstand, der ikke er Parlamentarisme i Ordets hævdvundne Betydning, men Parlamentstyre paa grundlag af en sigtet og renset Demokratisme. Det giver sig naturligvis ikke ud for at være den eneste rette Løsning paa Problemet. Men det var dog muligt, at det indeholdt Tanker, der kunde vise sig brugbare og frugtbare, naar Problemet en Gang skal løses.” [s. 121]

Flere citater fra Arthur Christensen: Folkestyrets Fremtid (1927).

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper