12. januar 2012

100 løftebrud på 100 dage med Helle Thorning-Schmidt i rollen som Mrs. Jellyby

Det er 100 dage siden regeringen fik magten, og derfor har BT i dag offentliggjort en længere liste over løftebrud. De fleste omhandler udvidelser af velfærdsstaten der skulle være finansieret på kort sigt, hvad enhver kunne sige der ikke var råd til. Det er ingen løftebrud i forhold til udlændingepolitikken, og mon ikke det skyldes, at regningen for flere indvandrere ikke manifesterer sig på kort sigt, og på lang sigt skjules i den almindelige samfundsøkonomi.

Politik handler om prioritering, og hvis regeringen gik til valg på ‘flere indvandrere – mindre for dine skattekroner’, så ville det aftvinge mere respekt. I Dickens Bleak House fra 1852, beskriver han i en sidehistorie hvorledes den fine Mrs. Jellyby har så travlt med at redde Afrika, at hun vanrøgter egne børn. Fri mig for regeringens ‘teleskopiske filantropi’.

(Charles Dickens, Bleak House, Telescopic Philantrophy, 1994, s. 35)

Fra BT – 100 løftebrud på 100 dage.

1. Alle indkomstoverførsler hæves med 2.000 kr. om året før skat.
2. Pensionisttillægget skal hæves med 5.000 kr. om året.
3. Straksafskrivning: Virksomhedernes investeringer i nye maskiner skal kunne trækkes 100 pct. fra i skat i 2012. (S-SF)
4. Beskæftigelsesfradrag hæves med 6.000 kr. årligt. (S-SF-RV)
5. Loft over fradrag for fagforeningskontingent fjernes (Genopretningspakken). (S-SF)
6. Loft over skattefradrag over alle typer af pensionsopsparinger på 100.000 kr. (S-SF) og 150.000 kr. (RV)
7. Gratis skolemad til alle skolebørn. (S-SF)
8.To lærere i dansk og matematik fra 0.-3. klasse. (S-SF)
9. I hovedstadsområdet nedsættes prisen på klippekort med 25 pct., og abonnementskort bliver 40 pct. billigere. (S-SF)
10. Helt udenfor hovedstadsområdet sættes abonnementskort 20 pct. ned i pris. (S-SF)
11. Bærbar pc til alle elever. (S-SF)
12. Bevarelse af akutmodtagelse i Svendborg. (S)
13. Aktieomsætningsafgift på 0,25 pct. af kursværdien. (S-SF)
14. Su-bonus på 20.000 kr. til kandidater, der bliver færdig på normeret tid. (S-SF)
15. Ledige over 30 år uddannes på dagpenge. 5.000, som er mindst 30 år, skal uddannes på dagpengeniveau årligt. Dog højst 10.000 i gang ad gangen. Maks. tre års uddannelse på dagpenge. (S-SF)
16. Maksimal klassekvotient på 24 elever. (S-SF)
17. 1.000 akademikere i løntilskud på højeste dagpengesats. (S-SF)
18. Nedsat vægtafgift for biler på landet. (SF)
19. Alle folkeskoleklasser skal have interaktive tavler. (RV)
20. 100 helhedsskoler uden forældrebetaling. (S-SF)
21. Trepartsforhandlinger inden 60 dage om at finde 15 mia. kr. gennem øget beskæftigelse. (S-SF)
22. Seniorordning. Tilskud til medarbejdere over 60 år i den offentlige sektor. (S-SF)
23. Tilskud til super-miljøbiler. (S-SF)
24. Gratis årligt tandlægebsøg til unge og lavindkomstgrupper. Der afsættes 135 mio. kr. (S-SF)
25. Flere lægeambulancer (100 mio. kr.) og elektroniske journaler (50 mio. kr.). (S-SF)
26. Afskaffelse af ægtefælleafhængighed for førtidspensionister. (SF)
27. Fremrykning af letbane i Odense. (S)
28. Børneombudsmand. (S-SF-RV-EL)
29. Afskaffelse af varighedsbegrænsning på sygedagpenge. (S-SF)
30. Ret til en gennemgående kontaktperson ved erhvervsrelevante ansøgninger. (S-SF)
31. Garanti for hjemmebesøg til nybagte forældre og ret til en overnatning efter fødsel. (S)
32. Nemmere adgang til a-kasserne. Halvering af perioden man skal have været medlem. (SF)
33. Ophæve skattestoppet på bolig fra 2016. (RV)
34. Hjælp til andelshavere og almene lejere, bl.a. offentligt tilskud på 15.000 kr. pr. en millioner kroners andelskøb og betydeligt lavere husleje i den almene sektor. (S-SF)
35. Alle offentligt ansatte, der planlægger at gå på efterløn, skal tilbydes et deltidsarbejde. (S-SF)
36. Tilkøbsydelser i både offentlig og privat hjemmepleje og madservice. (S-SF)
37. Højere standardfradrag for dagplejere. (S-SF)
38. Flere ungdoms- og ældreboliger: Den kommunale grundkapital skal nedsættes fra 14 til syv procent. (RV)
39. Læsekurser for elever, der ikke kan læse efter 2. klasse. (S-SF)
40. Sundhedstjek til alle danskere, når de fylder hhv. 40, 50 og 60 år. Desuden skal dem, der ikke benytter tilbuddet, opsøges. (S-SF)
41. Nordjysk vækstplan. (RV)
42. Fradrag for klimainvesteringer for danske virksomheder (1 mia. kr.). (S-SF)
43. Maks-frist på 12 arbejdsuger til nå frem til en afgørelse ved erhvervsrelevante ansøgninger med visse undtagelser. (S-SF)
44. Lavere husleje til ressourcestærke tilflyttere og flyttetilskud til ressourcesvage beboere. (S-SF)
45. Bedre rammevilkår for danske virksomheder. (SF)
46. Alle erhvervsrelevante ansøgninger, der omhandler investeringer for mere end en mio. kr., skal inden for én til to dage modtage en kvittering fra kommunen om, at ansøgningen er modtaget. (S-SF)
47. Huslejerabatter til erhverv og forretninger. (S-SF)
48. Salg af grunde til under markedspris til alment byggeri. (SF)
49. To mia. kr. til løft af folkeskolen. (S-SF)
50. ’Skolefeer’ på alle skoler. (RV)
51. Skat på banker og andre finansielle virksomheder på to mia. kr. ekstra. (S-SF)
52. Nye erhvervsforskningscentre med 500 mio. kr. i ’frie midler’. (S-SF)
53. Dårlige skoleledere skal fyres. (SF)
54. Nævn til sikring af offentligt ansattes ytringsfrihed. (S-SF-RV (-EL))
55. Renteindtægterne fra bankpakke II skal anvendes til at sikre lån til små og mellemstore virksomheder i yderkommunerne. (S-SF)
56. Obligatorisk efteruddannelse af alle lærere på skoler med flere tosprogede elever. (RV)
57. Der skal oprettes et psykiatriministerium. (SF)
58. Etablering af bioraffinaderi i Kalundborg. (S-SF)
59. Forenkle miljøgodkendelser af landbruget. (S)
60. Skattekredit til biotek-virksomheder. (S-SF)
61. Ny erhvervsstøttepolitik. (S-SF)
62. Investeringer i køkkener på skoler. (RV)
63. Privatskoler skal have en økonomisk gulerod, som motiverer til at optage flere udsatte børn. (S-SF)
64. Rulle ændringer af planloven tilbage. (RV-S-SF (EL))
65. Maksimalt 30 minutters ventetid på skadestuerne. Der afsættes 100 mio. kr. (S-SF)
66. Etablere et videncenter for sundhedsfremme og forebyggelse. (S-SF)
67. Loft over renter ved f.eks sms-lån. (RV)
68. Rammer for etablering af sundhedshuse, hvor flere praktiserende læger kan bo sammen og leje sig ind i en praksis i stedet for at købe den. Der afsættes 25 mio. kr. årligt. (S-SF)
69. Obligatorisk to dages sikkerhedskurser (arbejdsmiljø). (SF)
70. Hurtigere indsats over for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere end i dag. (S-SF)
71. Bevare efterlønnen, som den så ud med Velfærdsaftalen. (S-SF)
72. Indføre lokalt omsættelige kvælstofkvoter. (S)
73. Oprettelse af fond, der inden for EUs strukturfondsmidler og de generelle regler for statsstøtte yder hjælp til udvikling af eksisterende virksomheder og iværksættere, der ønsker at omstille deres virksomhed eller etablere sig i yderområder. Der afsættes 75 mio. kr. årligt. (S-SF)
74. 300 mio. kr. i besparelser via øget automatisk fartkontrol. (S-SF)
75. Nedsættelse af hashkommission. (S-SF)
76. Nedsættelse af kommission om erstatning til voldsofre. (S)
77. Afsoningsplan inden syv dage. (RV)
78. Uddannelsesgaranti for indsatte. (RV)
79. Der skal bruges 100 mio. kr. mere på EU-formandskabet. (RV)
80. Anerkende Palæstina som stat. (SF)
81. Hjemmeværnet skal reduceres og sammenstænkes med Beredskabsstyrelsen. (RV)
82. Pentagonmodel: Sammenlægning af Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets departement. (RV)
83. 500 mio. kr. til begrænsning af lukkedage i daginstitutioner. (S-SF)
84. Ændre uhensigtsmæssige skævheder i f.eks boligsikring. (RV)
85. Én ekstra pædagog i hver af de 300 mest socialt belastede institutioner. (S-SF)
86. Det Sociale Opdragelsesnævn – i hver kommune. (S-SF)
87. Hjemmeundervisning af uartige børn. (S)
88. Nedsættelse af en social retssikkerhedskommission. (RV-S-SF (-EL))
89. Rygere på plejehjem skal bære forklæde. (S)
90. Millionærskat – Seks pct. ekstra beskatning af al indkomst over en mio. kr. årligt. (S-SF)
91. 40 pct. kvinder i bestyrelser (kvoter). ((S-)SF)
92. Udnævnelse af frivillighedsminister. (S)
93. Kandidatpant for studerende, der flytter til udlandet. (S-SF)
94. Princip: Ingen skattefinansierede velfærdsstigninger. (RV)
95. Ingen nye fremrykkede offentlige investeringer (væksttiltag), hvis skatterne samtidig sættes op. (RV)
96. Konkurrenceankenævnet afskaffes, og kendelser og bøder ankes til Sø-og Handelsretten. (S-SF)
97. Uafhængigt konkurrenceråd og administrative bøder. (S-SF)
98. 200 mio. kr. årligt til et miljøudviklings- og demonstrationsprogram. (S-SF)
99. Boligpakken. Kickstart på boligmarkedet – fritagelse for tinglysningsafgift og boligskat fra 20. august (S-SF)
100. Iværksætterhus til elever og studerende. (S-SF)7. november 2011

‘Kaldet til Islam’ missionerer foran Caritasbrønden på Gammeltorv, 29. oktober 2011

Forrige lørdag havde ‘Kaldet til Islam’ opsat en stand på Strøget i København, og foran Caritasbrønden fik den religiøse vanvid fuld skrue. Herunder lidt fra en sekvens hvor en islamist på sin helt egen måde forklarer, at tiden ikke er moden til at tage magten, da muslimerne endnu ikke er stærke nok til at indføre sharia. Det bliver heller ikke nemt i årene fremover hvis man ‘kaster’ bue og pil efter vantro, men tiden arbejder desværre for massepsykosen Islam.

“Lad mig nævne en beretning, en historie. Da korsfarerne gerne ville ind i Spanien, da sendte de en spion i starten, for at se hvordan de kunne trænge ind i landet. Så mødte de en person – en lille dreng, han var i gang med at kaste bue og pil, og ham person han kastede bue og pil, og han ramte sit mål 9 ud af 10 gange. Den ene gang han kunne ikke ramme, der stod han og græd.

Ham der spionen gik ind og spurgte, hvorfor er det du græder, og så sagde han – hvis korsfarerne kom, fordi han vidste ikke hvem han var, hvis korsfarerne kom og han kastede sin 10 pile, og kun ramte 9 personer, og den ene vil stikke af. Så græd han, og hans bekymring for det her, at når muslimer bliver krænket, så har han den bekymring.

Så ham spionen, han bliver helt overrasket over bekymringen der lå på den lille dreng. Så vendte han tilbage, og sagde til sin konge. Det er ikke tid til at vi kan invadere landet nu, for der er små små børn og deres bekymring ligger på at beskytte muslimerne. Så kom de efter et par år tilbage igen, og der så de en anden person der græd, og spionen spurgte ham, hvorfor er det du græder, og der sagde han – fordi min kæreste er gået fra mig.

– Så sagde ham spionen, løb tilbage, og sagde til sin konge, at det er tid til at vi kan invadere landet. Fordi deres bekymring ikke længere ligger på at beskytte muslimerne. Så derfor muslimer, vi skal kigge på hvor vores bekymring ligger henne.”

(Abu Rasheed, næstformand i ‘Kaldet til Islam’ København, 29. oktober 2011; 1Ummahfordk)

Der findes kun en ‘fair løsning’ på det her problem, og den skitserede Søvndal fint tilbage i 2008, omend det ikke blev fulgt op af konkrete tiltag. Thorning-Schmidt formulerer sig noget vagere, og opfordrer dem venligt til at rejse frivilligt. Løsningen bliver nok at afskaffe ‘islamist’ som begreb.

“Til disse mørkemænd vil jeg sige: gå ad helvede til. Hvis de har så dybe længsler om at leve i et religiøst diktatur, så kan de rejse til del lande i Mellemøsten, hvor et sådant diktatur findes.” (nuværende udenrigsminister Villy Søvndal, 2008)

“… efter 10 år hvor Pia Kjærsgaard bestemte, hvad der var dansk, og hvad der var forkert, har Danmark har fået en ny socialdemokratisk ledet regering. Og med den nye regering har Danmark fået en ny retning. En retning hvor fællesskab og frihed går hånd i hånd. Hvor mennesker er lige meget værd, uanset hvor de kommer fra. … Til salafisterne og andre grupper, som har en samfundsnedbrydende karakter, er budskabet fra den nye regering lige så klart: I ødelægger det for de mange unge, der ønsker at blive en del af det danske samfund. Og husk, at hvis man ønsker Sharia-zoner i Danmark, så var det måske lettere og bedre for alle parter, hvis man tog til et af de lande, som er indrettet som en stor sharia-zone.” (statsminister Helle Thorning-Schmidt, 2011)6. oktober 2011

Rød ansvarlighed: Skattelettelser til arbejdende, nej – højere ydelser til ikke-arbejdende, ja

For få måneder siden fortalte Villy Søvndal igen og igen, at den borgerlige regering havde opført sig uansvarligt ved at give skattelettelser til det arbejdende Danmark. Han kom til magten under en lavkonjunktur, og minsandten om ikke det første han gør er at forhøje ydelser for ikke-arbejdende danskere og indvandrere.

Fra Jyllands-Posten – Gevinst ved at tage et job forsvinder.

“Mange kontanthjælpsmodtagere vil ikke længere have en økonomisk tilskyndelse til at lede efter et arbejde, når S-R-SF-regeringen som bebudet afskaffer kontanthjælpsloftet og 450-timersreglen. Det viser et notat, som er udarbejdet i Beskæftigelsesministeriet, inden valget blev udskrevet.

Som reglerne er i dag, vil en kontanthjælpsmodtager, der er underlagt kontanthjælpsloftet, og som skaffer sig et job til 20.000 kr. om måneden, få 2.760 kr. ekstra om måneden ud af at arbejde. Med den nye regerings politik vil vedkommende kun få 250 kr. ud af at tage jobbet.

Notatet viser videre, at hvis et ægtepar på kontanthjælp skal have 600 kr. om måneden mere ud af, at den ene ægtefælle tager et job, skal den pågældende tjene over 30.000 kr. om måneden, når loftet over kontanthjælp afskaffes.

Oploadet Kl. 14:05 af Kim Møller — Direkte link17 kommentarer
Arkiveret under:


28. august 2011

Villy Søvndals dårlige hukommelse

Villy Søvndal hører ikke til de politikere man skal tage bogstaveligt. Fra Berlingske Tidende – Søvndal husker dårligt.

“Lars Løkke Rasmussen (V) reagerede med hovedrysten, da Villy Søvndal (SF) i aftenens partilederrunde anklagede regeringen for i den netop fremlagte finanslov, med et underskud på 85 mia. kr., at have afleveret ”et historisk stort underskud.” Et Berlingske Faktatjek viser, at Villy Søvndals hukommelse ikke rækker voldsomt langt tilbage. …

I den netop fremlagte finanslov havner underskuddet på 4,6 pct af BNP – svarende til 85 mia. kr., viser regeringens finanslovsforslag. Men i begyndelsen af 1980’erne, under Anker Jørgensens (S) sidste regeringsperiode og i begyndelsen af Poul Schlüters (K), lå underskuddet og svingede mellem 6 procent og helt op imod 10 procent af BNP, fremgår det af Danmarks Statistik.

Oploadet Kl. 22:47 af Kim Møller — Direkte link7 kommentarer
Arkiveret under:


8. juli 2011

Thomas Sæhl undsiger sin venstreekstreme fortid: “De synspunkter… har jeg lagt fra mig.”

Mandag i sidste uge erklærede Pressenævnet, at det var i orden, at Ekstra Bladet betegnede Danskernes Parti, som værende et ‘naziparti’, med baggrund i partigrundlæggerens fortid i DNSB. Med samme argumentation, må det således være i orden, at betegne Socialistisk Folkeparti som værende et kommunistisk eller nationalsocialistisk parti. Før Aksel Larsen og Gert Petersen grundlagde SF, var de begge medlemmer af Danmarks Kommunistiske parti – og sidstnævnte har tillige en fortid i Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti (DNSAB). Forløberen for DNSB.

Det kommunistiske islæt i den demokratiske folkesocialisme er ikke perifær, og de fleste kender historien om Ole Sohn (eks-DKP, finansordfører) og Matthias Tesfaye (eks-DKP//ML, hovedbestyrelsesmedlem). BT har i dag historien om Villy Søvndals højre hånd, den tidligere venstreekstremist Thomas Sæhl Sørensen.

(BT, 8. juli 2011: Autonom bag Villy Søvndal; se evt. Uriasposten, 22. maj 2011)

Fra Villy Søvndals spindoktor flirtede med vold.

“SF-formand Villy Søvndals nærmeste rådgiver, den 36-årige Thomas Sæhl Sørensen, har en fortid som autonom i den revolutionære københavnske venstrefløjsgruppe Rebel. Rebel agiterede i første halvdel af 90erne for revolution og samarbejdede med voldelige aktivister. Thomas Sæhl er en af de centrale kræfter bag Villy Søvndals forvandling til regeringsduelig partiformand.

Hvis SF -som alt tegner til lige nu -er med til at danne regering efter næste valg, antages Thomas Sæhl Sørensen at blive såkaldt særlig rådgiver eller spindoktor for Danmarks kommende udenrigsminister.

[…]

Thomas Sæhl Sørensen stod officielt i spidsen for Rebels ‘propagandagruppe’ og skrev hyppigt artikler til Rebels blade Avanti og Muldvarpen.

I et indlæg fra 1993, der er forfattet af Thomas Sæhl Sørensen, efterlyste han direkte en diskussion om brug af vold som politisk middel. I indlægget, hvor Sæhl Sørensen argumenterer for, at Rebel skal have et fast politisk program, spørger han: -Støtter vi væbnet kamp? Og i hvilken situation? I samme oplæg lægger han afstand til SFs daværende demokratisk valgte leder Holger K. Nielsen og anførte, at socialisme skulle indføres ved ‘revolution’.

… når det kom til militante grupperinger i det københavnske aktivistmiljø, havde Rebel ingen klar distance.

Tværtimod havde Rebel et uformelt samarbejde med Antifascistisk Aktion (AFA), der i 90erne blev kendt for voldelige sammenstød med nazister og politi… Voldsromantikken blev også hyldet i en sang med titlen ‘GiRAFerne Våben’ -RAF er den vesttyske terrorgruppe Rote Armee Fraktion, der i 70erne stod bag flere terrorangreb og politiske mord.”

Fra Jeg har aldrig været oppe at slås.

“Thomas Sæhl Sørensen har lagt sin aktivistiske fortid bag sig og tager i dag afstand fra tanken om socialistisk revolution.

-De synspunkter, jeg havde, da jeg var 19 år, har jeg lagt fra mig, og de synspunkter har ingen betydning for mit arbejde i SF, siger Thomas Sæhl Sørensen, da B.T. spørger til hans fortid i Rebel. …

Hvad var din holdning dengang til at kaste med sten? -Jeg var imod at kaste med sten og involvere os i kampe med politiet.

Der var sikkert andre i Rebel, der havde andre opfattelser, men jeg havde den opfattelse, at hvis man ville forandre ting, skulle man have flertallet i ryggen og være de mange, og det får man ikke ved at have en hætte over hovedet.

Men hvis I ikke troede på vold, hvorfor samarbejdede I så med Antifascistisk Aktion? -Jeg havde nogle voldsomme kampe og diskussioner med folk fra AFA. Jeg har deltaget i demonstrationer nede ved Jonni Hansen i Greve, hvor der også deltog folk fra AFA på lige linje med folk fra SFU. Man kan diskutere, om man skulle have samarbejdet med dem.

Det synes jeg i dag ikke, at vi skulle have gjort.” …

Hvad mener du om sangen ‘ GiRAFerne Våben’? -Det er en afskyelig sang, og det ville jeg også have ment dengang.”

Oploadet Kl. 14:30 af Kim Møller — Direkte link26 kommentarer


22. maj 2011

Villy Søvndals personlige rådgiver, Thomas Sæhl Sørensen – tidligere venstreekstremist

Onsdag aften forsøgte en større gruppe venstreradikale at barrikere Nørrebrogade, denne gang motiveret af 18-årsdagen for urolighederne efter afstemningen om Edinburgh-aftalen. En bank blev udsat for hærværk, 65 blev anholdt, men alle blev efterfølgende løsladt uden sigtelse.

Den 18. maj 1993 havde Antifascistisk Aktion anmeldt en større demonstration på Blågårds Plads, hvad hen over aftenen udviklede sig dramatisk. Adskillige venstreradikale blev anholdt, flere fik dom, men bevisbyrden var også dengang svær at løfte, og langt de fleste blev efterfølgende frifundet. Blandt den sidste gruppe var et par skribenter fra Muldvarpen, medlemsbladet for den revolutionære socialistiske ungdomsorganisation Rebel. De befandt sig sidst på aftenen på en Nørrebro-legeplads, og blev i kraft af deres tilstedeværelse, sigtet for deltagelse i optøjerne.

Den ene var Thomas Sæhl Sørensen, i dag presserådgiver for Villy Søvndal, med hvem han ifølge Ekstra Bladet nærmest har et ‘far-søn-forhold’. En mand der skriver de fleste af Søvndals taler, og betegnes som en af blot fem personer, der “støber kuglerne på det røde hold”.

(SF.dk, ansatte & DR.dk, Spindoktorens dom)

I Rebel-tiden boede Thomas Sæhl Sørensen i et venstreradikalt kollektiv på Lundbyesgade (Nørrebro), og har således delt adresse med flere militante, herunder en af de sigtede i sagen mod brandattentatgruppen Homo/Aktion. Blandt de nære venner kan nævnes Pernille Rosenkrantz-Theill, hvis fortid på den radikale venstrefløj er et kapitel for sig selv.

Han blev senere aktiv i Antiracistisk Netværk, og fik en strålende journalistisk karriere, med ansættelse på Radioavisens Christiansborgredaktion (DR), Nyhedsministeriet (TV2 Radio), Politiken og Ritzaus Bureau.

I 1992 var han leder af’ Propagandagruppen’ i Rebel, og må som aktiv i Rebel København have haft et vist samarbejde med Antifascistisk Aktion, der på daværende tidspunkt, stod for Rebels antifascistiske ‘arbejde’.

(Muldvarpen 1992/2)

“Rebels mål er, at opbygge et klasse- og statsløst samfund – et kommunistisk samfund, hvor ingen udnytter andre og derved skaber uligheder.” (Rebel – Revolutionære Unge Socialister (Kbh-gruppen): I De Autonome, 1995. S. 128)

“For flere erfarne unge fra BZ-miljøet i København blev REBEL for fast en ramme og uenigheder om metoder og bredde førte til at man hen af vejen trak sig fra REBEL til fordel for grupper som Antifascistisk Aktion (AFA).” (Leksikon.org, Rebel)

(Muldvarpen, 1993/2)

Apropos.

“Onsdag 24. november starter mediernes dækning af min to måneder gamle artikel med en nyhed i Radioavisen af journalist Thomas Sæhl Sørensen. Resten af dagen kører debatten i de øvrige medier på baggrund af Radioavisens vinkel. Radioavisen præsenterede min artikel som et konkret forslag rettet mod bestemte grupper af borgere, nemlig folkepensionister, arbejdsløse og studerende. Journalisten lagde al fokus på stemmeret for tre grupper af borgere, som jeg ikke engang nævner selvstændigt i mit debatoplæg. Samtidig undlader han behændigt den del af mit indlæg, hvori det fastslås, at de grundlæggende menneskerettigheder skal respekteres af alle og gælde for alle.” (Lotte Calundann Noer, Liberator; Berlingske Tidende, 7. december 2004: Debatniveau under gulvbrædderne)

Citater.

“I lederen ‘Fascister uden hagekors’ (18.8.) sidestiller Ekstra Bladet de autonome anti-nazister med nazisterne. Begge grupper omtales som fascister – brune eller rødlakerede. Snak! Helt galt går det for lederskribenten, da han begynder at tilsvine Enhedslisten. Enhedslistens folketingsmedlem Søren Søndergaard omtales som ‘festtaler ved de rødlakerede fascisters optøjer i Roskilde’. Hvad fanden er meningen?” (Ekstra Bladet, 20. august 1997: Kald ikke autonome fascister)

“Socialdemokratiet lefler for højrebølgen i stedet for at give den modspil. Socialdemokratiet vinder ikke kernevælgerne tilbage ved at lefle for de rige og overtage de borgerliges flygtningepolitik. … Højrebølgen er farlig. Ikke kun for flygtninge og indvandrere, men for hele Underdanmark. … Fremmedhetzen bruges til at skabe splid blandt folk på gulvet. … Skal højrebølgen rulles tilbage er det nødvendigt at man tør sejle op mod fremmedhetzen…” (Politiken, 31. januar 1998: På flugt fra Nyrup)

“I stedet for regeringens kvaksalveri er der brug for en kur, der du’r. Arbejdet skal fordeles. Seks timers arbejdsdag og seks ugers ferie kan skabe job til flere…” Jyllandsposten, 20. oktober 1998: En kur, der du’r)5. maj 2011

Fathi El-Abed, Hamas og tabet af Osama bin Laden

Læserbrev af Poul Erik Andersen i gårsdagens Jyllandsposten – Venner begræder tabet.

“Med Villy Søvndal og Fathi El-Abed i spidsen arbejder Israel-haderne i Socialistisk Folkeparti på at få fjernet den dybt fundamentalistiske organisation Hamas fra de internationale terrorlister.

Hamas er en befrielsesorganisation og ikke en terrororganisation, lyder det fra den folkesocialistiske lejr.

Således har Fathi El-Abed, der ved valgene til EU-Parlamentet i 2009 var opstillet for SF, flere gange været ude og forsvare Hamas’ ret til at sende raketter og mortérgranater ind over den israelske civilbefolkning, ligesom Villy Søvndal under Boykot Israel-kampagnen i 2008 var medunderskriver af en erklæring, der begræd tabet af en “god revolutionær kammerat”, nemlig PFLP-terroristen og massemorderen George Habash.

Nu begræder Villy Søvndals sære venner og allierede i Hamas endnu et tab. Nemlig tabet af Osama bin Laden. Ifølge Ritzau 2/5 var Hamas-lederen, Ismail Haniya, prompte ude med en fordømmelse af angrebet og drabet på Bin Laden og erklærede bl.a. at »Vi fordømmer ethvert angreb på en hellig kriger eller en muslim eller en arabisk person. Vi beder Gud skænke ham barmhjertighed.«”

Oploadet Kl. 13:21 af Kim Møller — Direkte link5 kommentarer


20. februar 2011

LO afviser S-SFs ‘Fair Løsning’, men vil “forbedre arbejdsmiljøet, så færre bliver slidt ned”

Ritzaus Bureau kopierede Politikens overskrift, og således kom debatten indledningsvis, ikke til at dreje sig om S-SFs kølsejlede plan, men intern fagforeningsfnidder. Fra Politiken – LO: De 12 minutter må vente.

“Har du 12 minutter, så har vi en løsning«. Det budskab sendte socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt, og SF’s formand, Villy Søvndal, sidste år.

De ekstra 12 minutters arbejde om dagen var omdrejningspunktet i planen ’Fair løsning’, der skulle sikre balance i den offentlige økonomi. Planen var, at Danmark skulle arbejde sig ud af krisen i stedet for at spare på velfærd. Store dele af fagbevægelsen var med på planen, men fagbevægelsens top lægger nu luft til den.

»Det vil være et meget svært budskab at sælge til medlemmerne, at de skal arbejde mere i en periode med tårnhøj ledighed. Listen over forslag i ’Fair løsning’ er også meget længere«, siger formand Harald Børsting…

I har lovet at være med til at finde 15 milliarder, som kan styrke de offentlige finanser?

»De kan findes på andre måder. Vi kan for eksempel forbedre arbejdsmiljøet, så færre bliver slidt ned af arbejde eller syge af det«, siger Kim Simonsen.”5. august 2010

Mediernes relativering – DR’s partiskhed

Politiken har kørt hårdt på Lene Espersen i flere måneder, men nu hvor man har fundet det belejligt at relativere Thornings usandheder væk med Espersens kompetencer, føler Tøger Seidenfaden (og SF) pludselig et behov for en mindre personfikseret debat.

Kirsten Sarauw i gårsdagens Berlingske Tidende – DR-journalisternes partiskhed (ikke online)

“Journalisterne på DR bliver ofte anklaget for mikrofonholderi og vinkling af historier til fordel for politiske synspunkter, som de selv deler. Det bliver i reglen pure afvist af DR. Sidste skud på stammen er håndteringen af Helle Thorning-Schmidt-sagen. DRs partiskhed har været ud over alle grænser synlig for enhver, der har nogenlunde normale øjne i hovedet. På DR har man valgt i alle indslagene at sammenligne Helle Thornings flossede moralske habitus med Lene Espersens udeblivelse fra et udenrigsministermøde i EU, som det iøvrigt ikke er kutyme for danske udenrigsministre at deltage i. Man har indforskrevet såkaldte eksperter, politiske kommentatorer og mangfoldige parteigenossen til at bekræfte, at Lene Espersen står langt dårligere end Helle Thorning, som man til gengæld roser for hendes håndtering af sagen ved at vende hjem fra ferie før tid ( modsat Lene Espersen) og komme op med nok en søforklaring (undskyldning for sløseri) i lufthavnen.

… Som om man kan sammenligne en udenrigsministers disposition, som kan være kritisabel eller ej, med en strafbar løgn over for de offentlige myndigheder, der giver hovedpersonen selv en klar økonomisk fordel.

En kommende minister, der ikke selv overholder, hvad befolkningen under strafansvar skal overholde, og lyver lige op i fjæset på myndighederne, hvad behager? Det er åbenbart blevet ligegyldigt for en del af den politiske elite, hvad sandheden drejer sig om, når blot en politiker er ‘god til at kommunikere’.

Sandheden er ikke noget, der eksisterer som et samvittighedsanliggende, det er noget man jonglerer med efter forgodtbefindende – også i DRs øjne.”

(DR Update, 5. august 2010: Lene Espersen er til grin; Intet om Thorning-sagen)

Mere.

 • 4/8-10 Politiken – Leder: Kritikken af Espersen er gået i selvsving.
 • 5/8-10 TV2 Online – SF: Stop angreb på Thorning og Lene E..
 • 

  12. juli 2010

  “Regeringen har… ladet alt det, der tilhører fællesskabet forfalde.”, sagde Villy Søvndal

  En lille tabel fra Danmarks Statistik, kan være god at have i baghånden, næste gang Helle Thorning-Schmidt, Villy Søvndal eller det der er værre propaganderer for maksimalstaten.

  Regeringen har ikke passet på Danmark. De har ladet alt det, der tilhører fællesskabet forfalde: vores sygehuse, børnehaver, plejehjem og skoler… velfærden skranter…

  Regeringen vil løse problemerne ved en regulær massakre på vores velfærdssamfund. De vil fyre i tusindvis i ældreplejen, i daginstitutionerne og på skolerne.” (Villy Søvndal, 1. maj 2010; Altinget)

  (Statistikbanken, Danmarks Statistik -> Arbejdsmarked -> Offentlig beskæftigelse)

  Oploadet Kl. 21:02 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  « Forrige sideNæste side »

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper